Kuopion yliopisto Kuopion yliopisto UEF
Tutustu yliopistoon Opiskelu Tutkimus Ajankohtaista In English
 

Kuopion yliopistossa vuonna 2005 tarkastettuja väitöskirjoja

Lajittelu:    | Tekijä | Väitöskirjan nimi | Oppiaine | Päivämäärä | Tiedekunta |

- A Multimodal NMR study of Apoptosis Induced by HSV-tk Gene Therapy in a Rat Experimental Glioma Model (Geeniterapian aikaansaaman ohjatun solukuoleman tutkiminen rotan kasvainmallissa magneettikuvauksen menetelmiä käyttäen)
Valonen Piia , Luonnontieteiden ja ympäristötieteiden tiedekunta, Bioteknologia, 17.6.2005 ,  PDF-tiedosto  ( 1.2M )
- Adenovirus Mediated Growth Factor Gene Transfer to Periadventitial Space. Effects on Angiogenesis and Intimal Hyperplasia (Adenovirusvälitteinen kasvutekijägeeninsiirto verisuonen seinämään. Vaikutukset verisuonten kasvuun ja seinämän paksuuntumiseen)
Bhardwaj Shalini , Lääketieteellinen tiedekunta, Molekulaarinen lääketiede, 8.4.2005 ,  PDF-tiedosto  ( 1.6M )
- Alfa-Methylated Polyamine Analogues. Tools to Study Polyamine Metabolism and Polyamine Oxidase (Alfa-metyloidut polyamiinianalogit polyamiinimetabolian ja polyamiinioksidaasin tutkimuksen välineenä)
Järvinen Aki , Luonnontieteiden ja ympäristötieteiden tiedekunta, Bioteknologia, 19.11.2005 ,  PDF-tiedosto  ( 5.3M )
- Autonomia ammatista poistumisen ennakoijana hoitotyössä – Nais- ja mieshoitajien arviointia ja vertailua päätöksenteosta, pätevyydestä, työn tärkeydestä ja johtamisesta hoitotyössä
Hintsala Arjaterttu , Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta, Hoitotiede, 8.4.2005 ,  PDF-tiedosto  ( 8.2M )
- Bone mineral density changes after total knee arthroplasty (Polviproteesin viereisen luuntiheyden seurantatutkimus)
Soininvaara Tarja , Lääketieteellinen tiedekunta, Ortopedia ja traumatologia, 21.5.2005 ,  PDF-tiedosto  ( 3.0M )
- Burnout and Self-Reported Health among Finnish Physicians (Suomalaisten lääkärien työuupumus ja oma arvio terveydestään)
Töyry Saara , Lääketieteellinen tiedekunta, Työterveyshuolto, 2.9.2005 ,  PDF-tiedosto  ( 4.9M )
- CT Angiography in the Assessment of Atherosclerotic Carotid and Renal Arteries (Verisuonikuvaus tietokonetomografialla (TT) kaula- ja munuaisvaltimoiden valtimonkovetustaudissa)
Berg Marja , Lääketieteellinen tiedekunta, Radiologia, 10.6.2005 ,  PDF-tiedosto  ( 4.3M )
- Cancer incidence in hypertensive patients. A prospective study of cancer incidence in patients included in the Hypertension register of the North Karelia Project (Verenpainepotilaiden syöpäilmaantuvuus)
Lindgren Annamarja , Lääketieteellinen tiedekunta, Epidemiologia, 19.8.2005 ,  PDF-tiedosto  ( 3.3M )
- Characteristics and sources of fine particulate matter in urban air (Kaupunki-ilman pienhiukkasten ominaisuudet ja lähteet)
Vallius Marko , Luonnontieteiden ja ympäristötieteiden tiedekunta, Ympäristötiede, 8.4.2005 ,  PDF-tiedosto  ( 1.7M )
- Characterization of prolyl oligopeptidase and its inhibition (Prolyylioligopeptidaasientsyymin ja sen inhibition karakterisointi)
Venäläinen Jarkko , Farmaseuttinen tiedekunta, Farmakologia, 1.4.2005 ,  PDF-tiedosto  ( 3.2M )
- Cholinergic neurons of the rodent basal forebrain and their content of estrogen receptor alpha (Jyrsijöiden etuaivojen kolinergiset hermosolut ja niiden sisältämä estrogeenireseptori alfa-alatyyppi)
Kalesnykas Giedrius , Lääketieteellinen tiedekunta, Neurotieteet, 14.12.2005 ,  PDF-tiedosto  ( 956k )
- Comparison of pharmacokinetics and pharmacodynamics of catechol-O-methyltransferase (COMT) inhibitors: non-clinical and safety aspects (Katekoli-O-metyylitransferaasin estäjien farmakokineettisten ja farmakodynaamisten ominaisuuksien vertailututkimus: ei-kliinisiä ja turvallisuusnäkökohtia)
Forsberg Markus , Farmaseuttinen tiedekunta, Farmakologia, 21.10.2005 ,  PDF-tiedosto  ( 5.9M )
- Compliance and Patient-perceived Problems in the Treatment of Hypertension (Hoitomyöntyvyys ja potilaiden kokemat ongelmat verenpainetaudin hoidossa)
Jokisalo Erkki , Farmaseuttinen tiedekunta, Sosiaalifarmasia, 26.9.2005 ,  PDF-tiedosto  ( 389k )
- Cytotoxic and Antifungal Acetophenone-derived Mannich Bases: Effects on Redox Thiols and Heat Shock Proteins (Mannich-emästen solumyrkyllisyys ja mahdollinen käyttö ihosienilääkkeenä)
Gül Mustafa , Lääketieteellinen tiedekunta, Fysiologia, 28.6.2005 ,  PDF-tiedosto  ( 2.5M )
- Depression, B vitamins and homocysteine (Masennus, B-vitamiinit ja homokysteiini)
Tolmunen Tommi , Lääketieteellinen tiedekunta, Psykiatria, 25.2.2005 ,  PDF-tiedosto  ( 3.5M )
- Development of Instruments to Measure Quality of Patient Counselling (Työkalujen kehittäminen apteekkien lääkeneuvonnan laadun mittaamiseen)
Puumalainen Inka , Farmaseuttinen tiedekunta, Sosiaalifarmasia, 29.10.2005 ,  PDF-tiedosto  ( 430k )
- Enhancement of cancer gene therapy with modified viral vectors and fusion genes (Syövän geeniterapian tehostaminen muokattujen virusvektoreiden ja fuusiogeenien avulla)
Hakkarainen Tanja , Luonnontieteiden ja ympäristötieteiden tiedekunta, Bioteknologia ja molekulaarinen lääketiede, 13.5.2005 ,  PDF-tiedosto  ( 810k )
- Essays on the Entrepreneurial Process in Rural Micro Firms (Maaseudun pienten yritysten yrittäjyysprosessi)
Kaikkonen Virpi , Informaatioteknologian ja kauppatieteiden tiedekunta, Yrittäjyys, 11.6.2005 ,  PDF-tiedosto  ( 2.0M )
- Evaluation of Different Biochemical Methods to Detect Myocardial Injyry (Erilaiset biokemialliset merkkiaineet sydänlihasvaurion tunnistamisessa)
Penttilä Karri , Lääketieteellinen tiedekunta, Kliininen kemia, 22.10.2005 ,  PDF-tiedosto  ( 3.6M )
- Event-related potential studies on novelty processing and distractibility (Tarkkaavaisuuden kehityksen ja häiriintyvyyden neurofysiologiaa)
Määttä Sara , Lääketieteellinen tiedekunta, Kliininen neurofysiologia, 9.12.2005 ,  PDF-tiedosto  ( 2.4M )
- Exercise testing in the prediction of cardiovascular diseases and mortality: A prospective population study in men (Rasituskoelöydösten merkitys sydän- ja verisuonitautien riskiä ennustavina tekijöinä. Epidemiologinen seurantatutkimus)
Laukkanen Jari , Lääketieteellinen tiedekunta, Epidemiologia, liikuntalääketiede, 10.12.2005 ,  PDF-tiedosto  ( 3.6M )
- Exposure and human PCDD/F and PCB body burden in Finland (Altistuminen PCDD/F- ja PCB-yhdisteille ja niiden pitoisuudet suomalaisissa)
Kiviranta Hannu , Luonnontieteiden ja ympäristötieteiden tiedekunta, Ympäristöterveys, 30.9.2005 ,  PDF-tiedosto  ( 1.3M )
- Expression and activation of caspases in the brain during epileptogenesis: experimental study in rat (Kaspaasien ilmentyminen ja aktivaatio aivoissa epileptogeneesin aikana: kokeellinen työ rotalla)
Narkilahti Susanna , Luonnontieteiden ja ympäristötieteiden tiedekunta, Biokemia, 28.1.2005 ,  PDF-tiedosto  ( 379k )
- G protein mediated calcium signaling in the regulation of synaptic transmission (G proteiinivälitteinen kalsiumviestitys hermosolujen synaptisen viestinsiirron säätelyssä)
Magga Johanna , Farmaseuttinen tiedekunta, Farmakologia, 11.3.2005 ,  PDF-tiedosto  ( 805k )
- Gender, type 2 diabetes and risk of cardiovascular disease (Sukupuoli, tyypin 2 diabetes ja sydän- ja verisuonitautien vaara)
Juutilainen Auni , Lääketieteellinen tiedekunta, Sisätaudit, 22.12.2005
- Gene Therapy for Vascular Thickening (Geeniterapian hoitokeinot verisuonen ahtautumiselle)
Puhakka Hanna , Lääketieteellinen tiedekunta, Molekulaarinen lääketiede, 14.5.2005 ,  PDF-tiedosto  ( 893k )
- Gene Therapy of Restenosis and Vein Graft Disease - Studies with Single Genes and Gene Combinations (Restenoosin ja laskimosiirteen ahtauman geeniterapia - geenikombinaatiotutkimukset)
Turunen Päivi , Lääketieteellinen tiedekunta, Molekulaarinen lääketiede, 14.5.2005 ,  PDF-tiedosto  ( 3.1M )
- Genetic and expressional studies of Alzheimer's disease candidate genes, Emphasis on CYP19, seladin-1 and HSPG2 genes (Alzheimerin taudille altistavien ehdokasgeenien geneettisiä ja ilmentymistutkimuksia painottuen CYP19, Seladiini-1 ja HSPG2 geeneihin)
Iivonen Susan , Lääketieteellinen tiedekunta, Neurotieteet, 29.6.2005 ,  PDF-tiedosto  ( 1.1M )
- Health Care Priorisation – Evolution of the Concept, Research and Policy Process (Terveydenhuollon priorisointi käsitteenä, tutkimuskohteena ja politiikkaprosessina)
Lammintakanen Johanna , Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta, Terveyshallintotiede, 11.2.2005 ,  PDF-tiedosto  ( 6.7M )
- Heavy Metal Bonding and Remediation Conditions in Electrokinetically Treated Waste Medias (Raskasmetallien sitoutuminen ja kunnostusolosuhteet elektrokineettisesti käsitellyissä jäteaineksissa)
Virkutyte Jurate , Luonnontieteiden ja ympäristötieteiden tiedekunta, Ympäristöanalytiikka, 16.12.2005 ,  PDF-tiedosto  ( 6.7M )
- High-frequency vibration and noise in dentistry (Suuritaajuinen tärinä ja melu hammashoidossa)
Rytkönen Esko , Luonnontieteiden ja ympäristötieteiden tiedekunta, Fysikaalinen työhygienia, 25.2.2005 ,  PDF-tiedosto  ( 3.2M )
- Hippocampal place cells as a window into cognitive aging (Hippokampuksen paikkasolut ovat ikkuna ikääntyneisiin aivoihin)
Wilson Iain , Lääketieteellinen tiedekunta, Neurotiede, 22.6.2005 ,  PDF-tiedosto  ( 2.6M )
- Homocysteine, folate and cardiovascular diseases (Homokysteiini, folaatti ja sydän- ja verisuonitaudit)
Virtanen Jyrki , Lääketieteellinen tiedekunta, Epidemiologia, 12.8.2005 ,  PDF-tiedosto  ( 3.0M )
- Impact of alfa-synuclein pathology on aging (Alfa-synukleiini patologia hermostoa rappeuttavissa sairauksissa ja oireettomassa ikääntyvässä populaatiossa)
Parkkinen Laura , Lääketieteellinen tiedekunta, Neuropatologia, 17.6.2005
- Increased BDNF signaling in adult brain - an experimental study using transgenic mice overexpressing the functional trkB receptor (Aivoperäisen neurotrofisen tekijän (BDNF) vaikutukset aikuisen aivoissa siirtogeenisillä hiirillä tutkittuna)
Koponen Eija , Luonnontieteiden ja ympäristötietieden tiedekunta, Molekulaarinen farmakologia, 21.1.2005 ,  PDF-tiedosto  ( 717k )
- Indoor air pollution and health risks in Finnish ice arenas (Suomalaisten jäähallien sisäilman epäpuhtaudet ja terveysriskit)
Pennanen Arto , Luonnontieteiden ja ympäristötieteiden tiedekunta, Ympäristöterveys, 18.3.2005 ,  PDF-tiedosto  ( 237k )
- Induced volatile emissions of plants under elevated carbon dioxide and ozone concentrations, and impacts on indirect antiherbivore defence (Kohotetun hiilidioksidi- ja otsonipitoisuuden vaikutukset kasvien indusoituviin haihtuviin yhdisteisiin ja puolustukseen kasvinsyöjiä vastaan)
Vuorinen Terhi , Luonnontieteiden ja ympäristötieteiden tiedekunta, Ympäristötiede, 21.6.2005 ,  PDF-tiedosto  ( 4.4M )
- Intracellular metabolism of bisphosphonates - impact on the molecular mechanism of action and side-effects (Bisfosfonaattien solunsisäinen metabolia ja sen merkitys lääkkeen molekulaarisissa vaikutusmekanismeissa ja sivuvaikutuksissa)
Mönkkönen Hannu , Farmaseuttinen tiedekunta, Biofarmasia, 4.11.2005 ,  PDF-tiedosto  ( 2.7M )
- Kokemuksia alkoholiongelmaisten vanhempien kanssa eletystä lapsuudesta
Itäpuisto Maritta , Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta, Sosiologia, 16.9.2005 ,  PDF-tiedosto  ( 1.6M )
- Laatua ja tuotannollista tehokkuutta? Taloustieteellinen tutkimus vanhusten laitoshoidosta
Laine Juha , Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta, Terveystaloustiede, 17.6.2005
- Maailma kutsuu, katkeavatko juuret? Nuorten kotiseudulle kiinnittyminen ja sen yhteys nuorten sosiaaliseen pääomaan
Sinkkonen-Tolppi Merja , Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta, Sosiaalipsykologia, 4.11.2005 ,  PDF-tiedosto  ( 6.3M )
- Magnetic Resonance Imaging in Hypertrophic Cardiomyopathy (Magneettikuvaus hypertrofisessa kardiomyopatiassa)
Sipola Petri , Lääketieteellinen tiedekunta, Radiologia, 28.10.2005 ,  PDF-tiedosto  ( 4.9M )
- Mielisairaanhoito Kellokosken piirimielisairashoitolassa vuosina 1915 – 1918. Hoitolan ensimmäisten potilaiden dokumentteihin perustuva analyysi
Jyrkinen Anna-Riitta , Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta, Hoitotiede, 28.5.2005 ,  PDF-tiedosto  ( 12.5M )
- Modernin yliopistokoulutuksen lähtökohdat ja sivistyskäsitys (Modern University Education: The Foundations and Concept of Education)
Tirronen Jarkko , Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta, Sosiaalipolitiikka, 17.6.2005 ,  PDF-tiedosto  ( 8.7M )
- Modification of the properties of haze and cloud droplets by water soluble gases (Vesiliukoisten kaasujen vaikutus pilvi- ja sumupisaroiden ominaisuuksiin)
Romakkaniemi Sami , Luonnontieteiden ja ympäristötieteiden tiedekunta, Ympäristöfysiikka, 9.12.2005
- Molecular Field-Based Activity Predictions and Virtual Screening in Computer-Aided Drug Design (Molekyylikenttiin perustuva aktiivisuuden ennustaminen ja virtuaaliseulonta tietokoneavusteisessa lääkeainesuunnittelussa)
Tervo Anu , Farmaseuttinen tiedekunta, Farmaseuttinen kemia, 21.5.2005
- Naisten arvioinnit hallinnasta raskauden seurannan ja synnytyksen hoidon aikana
Ryttyläinen Katri , Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta, Hoitotiede, 2.12.2005 ,  PDF-tiedosto  ( 9.3M )
- Neuroimaging of depression using single-photon emission computerized tomography (Depression aivokuvantaminen käyttäen yksifotoniemissiotietokonetomografiaa)
Laasonen-Balk Teijamari , Lääketieteellinen tiedekunta, Psykiatria, 18.2.2005 ,  PDF-tiedosto  ( 3.7M )
- New methods in assessing tissue damage (Uudet menetelmät kudosvaurion arvioimisessa kokeellisessa palovammassa)
Papp Anthony , Lääketieteellinen tiedekunta, Plastiikkakirurgia, 3.6.2005 ,  PDF-tiedosto  ( 3.2M )
- Non-competitive NMDA-receptor antagonists in rodent modelling of schizophrenia (Kilpailemattomat NMDA-reseptorin salpaajat skitsofrenian jyrsijämallina)
Väisänen Jussi , Lääketieteellinen tiedekunta, Psykiatria, 15.4.2005 ,  PDF-tiedosto  ( 3.0M )
- Nutrition, Gastrointestinal Food Hypersensitivity and Functional Gastrointestinal Disorders in Schoolchildren and Adolescents (Ravitsemus, ruokayliherkkyys ja toiminnalliset vatsaoireet lapsilla ja nuorilla)
Haapalahti Mila , Lääketieteellinen tiedekunta, Kliininen ravitsemustiede, 9.9.2005 ,  PDF-tiedosto  ( 2.8M )
- Ocular delivery of peptides and beta-blocking agents: development of analytical, cell culture and computational study methods (Peptidien ja beetasalpaajien imeytyminen silmään: analyyttisten, laskennallisten ja soluviljelymenetelmien kehittäminen)
Ranta Veli-Pekka , Farmaseuttinen tiedekunta, Biofarmasia, 28.1.2005 ,  PDF-tiedosto  ( 3.0M )
- Oikeudenmukaisuus ja kulttuurien kohtaaminen sosiaali- ja terveysalojen organisaatioiden yhdistämisessä
Taskinen Helena , Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta, Terveyshallintotiede, 18.11.2005 ,  PDF-tiedosto  ( 12.7M )
- Optimized methods to determine ligand activities at the cannabinoid CB1 and CB2 receptors (Optimoidut menetelmät kannabinoidi CB1 ja CB2 reseptoriligandien aktiivisuusmäärityksissä)
Savinainen Juha , Luonnontieteiden ja ympäristötieteiden tiedekunta, Biokemia, 28.5.2005 ,  PDF-tiedosto  ( 4.0M )
- Phenolic compounds in Berries (Marjojen fenoliset yhdisteet)
Riihinen Kaisu , Luonnontieteiden ja ympäristötieteiden tiedekunta, Ravitsemus- ja elintarvikebiotekniikka, 14.10.2005 ,  PDF-tiedosto  ( 4.1M )
- Phosphatidylinositol 3-kinase and type 2 diabetes - catalytic subunit p110beta as a candidate gene for type 2 diabetes and in vitro modelling of the insulin signalling pathway (Fosfatidyyli-inositoli 3-kinaasi ja tyypin 2 diabetes - katalyyttinen alayksikkö p110beta tyypin 2 diabeteksen kandidaattigeeninä ja insuliinin viestinvälitysjärjestelmän tutkiminen soluviljelyolosuhteissa)
Päivärinta Maija , Lääketieteellinen tiedekunta, Molekulaarinen lääketiede, 15.4.2005 ,  PDF-tiedosto  ( 2.1M )
- Photosynthesis, chemical composition and anatomy of Scots pine and Norway spruce needles under elevated atmospheric CO2 concentration and temperature (Kohotetussa ilman hiilidioksidipitoisuudessa ja lämpötilassa kasvaneiden mäntyjen ja kuusten neulasten yhteytys, anatomia ja kemiallinen koostumus)
Luomala Eeva-Maria , Luonnontieteiden ja ympäristötieteiden tiedekunta, Ekologinen ympäristötiede, 20.5.2005 ,  PDF-tiedosto  ( 361k )
- Physical exercise in clinically healthy men and in patients with angiographically documented coronary artery disease with special reference to cardiac autonomic control and warm-up phenomenon (Liikunta kliinisesti terveillä miehillä ja invasiivisesti tutkituilla sepelvaltimotautipotilailla erityishuomiona sydämen autonomisen hermoston säätely ja sisäiset suojamekanismit (ns. lämmittelyilmiö))
Tuomainen Petri , Lääketieteellinen tiedekunta, Liikuntalääketiede, kliininen fysiologia ja isotooppilääketiede, sisätaudit ja kardiologia, 5.8.2005 ,  PDF-tiedosto  ( 5.2M )
- Plant essential oils as plant protectants and growth activators (Kasvien haihtuvat öljyt kasvinsuojelussa ja kasvun tehostajina)
Ibrahim Mohamed , Luonnontieteiden ja ympäristötieteiden tiedekunta, Ympäristötieteet, 30.6.2005 ,  PDF-tiedosto  ( 5.5M )
- Power-type Strength Training in Middle-aged Men and Women (Keski-ikäisten miesten ja naisten nopeusvoimatyyppinen harjoittelu)
Surakka Jukka , Lääketieteellinen tiedekunta, Liikuntalääketiede, 11.2.2005 ,  PDF-tiedosto  ( 592k )
- Predicting Fractures in Middle-Aged Women (Murtumien riskitekijät keski-ikäisillä naisilla)
Huopio Jukka , Lääketieteellinen tiedekunta, Kirurgia, 17.6.2005 ,  PDF-tiedosto  ( 3.7M )
- Probabilistic modelling of PM2.5 exposures in the working age population of Helsinki metropolitan area (Pääkaupunkiseudun työikäisen väestön pienhiukkasaltistuksen mallittaminen)
Hänninen Otto , Luonnontieteiden ja ympäristötieteiden tiedekunta, Ympäristötiede, 17.6.2005 ,  PDF-tiedosto  ( 8.4M )
- Psychotropic Medication and Functional Recovery Following Cortical Stroke in Aged Rats (Psyykenlääkkeiden vaikutus toiminnalliseen kuntoutumiseen kokeellisen aivohalvauksen jälkeen)
Zhao Chuan-sheng , Lääketieteellinen tiedekunta, Neurotieteet, 20.5.2005 ,  PDF-tiedosto  ( 794k )
- Regulation of Keratinocyte Differentiation and Hyaluronan Metabolism in an Organotypic Keratinocyte Culture (Keratinosyyttien erilaistumisen ja hyaluronaaniaineenvaihdunnan säätely elintyyppisessä keratinosyyttiviljelmässä)
Pasonen-Seppänen Sanna , Lääketieteellinen tiedekunta, Solubiologia, 18.11.2005 ,  PDF-tiedosto  ( 4.3M )
- Regulation of dopamine release in the forebrain by alpha2-adrenoceptors and NMDA glutamate receptors - a microdialysis study (Dopamiinin vapautumisen säätely etuaivoissa adrenergisten alfa2- ja NMDA glutamaatti reseptoreiden toimesta - mikrodialyysitutkimus)
Ihalainen Jouni , Lääketieteellinen tiedekunta, Neurotieteet, 25.11.2005 ,  PDF-tiedosto  ( 1.1M )
- Rehabilitation of Gait in Chronic Stroke patients (Kävelyn kuntoutus kroonisen vaiheen aivohalvauskuntoutujilla)
Peurala Sinikka , Lääketieteellinen tiedekunta, Neurotiede, 15.6.2005 ,  PDF-tiedosto  ( 1.0M )
- Role of the human PPAR gamma2 gene in obesity, insulin resistance and type 2 diabetes (PPAR-gamma2 geenin merkitys lihavuudessa, insuliiniresistenssissä ja tyypin 2 diabeteksessa)
Lindi Virpi , Lääketieteellinen tiedekunta, Kliininen ravitsemustiede, 1.10.2005 ,  PDF-tiedosto  ( 5.6M )
- Sairaanhoitajat Suomen sota-ajan lääkintähuollon tehtävissä 1900-luvulla
Virtanen Ritva , Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta, Hoitotiede, 15.4.2005 ,  PDF-tiedosto  ( 16.1M )
- Sairastamisen merkitys ja turvattomuustekijät aikuisiässä (The meaning of illness and illness-related insecurity factors among adults)
Ryynänen Ulla , Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta, Sosiaalityö, 29.4.2005 ,  PDF-tiedosto  ( 11.4M )
- State estimation in process tomography (Tilanestimointi prosessitomografiassa)
Seppänen Aku , Luonnontieteiden ja ympäristötieteiden tiedekunta, Fysiikka, 20.6.2005 ,  PDF-tiedosto  ( 6.0M )
- Statistical estimation methods for electrical process tomography (Tilastolliset inversio menetelmät prosessitomografiassa)
Heikkinen Lasse , Luonnontieteiden ja ympäristötieteiden tiedekunta, Sovellettu fysiikka, 26.8.2005 ,  PDF-tiedosto  ( 5.9M )
- Studies on the mechanisms of 6-OHDA toxicity in neuronal and non-neuronal cells (6-Hydroksidopamiinin toksisuuden mekanismien tutkiminen eri solumalleissa)
Manakova Sarka , Farmaseuttinen tiedekunta, Farmakologia, 15.4.2005 ,  PDF-tiedosto  ( 3.5M )
- Teachers´ health in moisture-damaged schools - a follow-up study (Opettajien terveys kosteusvaurioituneissa kouluissa - seurantatutkimus)
Patovirta Riitta-Liisa , Lääketieteellinen tiedekunta, Keuhkosairaudet, 8.4.2005 ,  PDF-tiedosto  ( 641k )
- Teamwork in operating room nursing - conseptual perspective and Finnish, British and American nurses' and nursing students' experiences (Tiimityö leikkaushoitotyössä - käsitteellinen näkökulma ja suomalaisten, englantilaisten ja amerikkalaisten hoitajien ja hoitotyön opiskelijoiden kokemuksia)
Silén-Lipponen Marja , Yhteiskuntatietellinen tiedekunta, Hoitotiede, 2.9.2005 ,  PDF-tiedosto  ( 4.5M )
- Terveydenhuollon vaikuttavuuden arviointi rutiinisti kerätyn tiedon pohjalta
Kukkonen Jarmo , Lääketieteellinen tiedekunta, Lääketiede ja terveystaloustiede, 27.5.2005 ,  PDF-tiedosto  ( 11.9M )
- Terveyttä joka päivä. Itäsuomalaisen peruskoulun oppilaiden näkemyksiä ja kokemuksia terveyden oppimisesta
Jakonen Sirkka , Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta, Hoitotiede, 17.6.2005 ,  PDF-tiedosto  ( 10.5M )
- The Regulation and Role of Stress-activated protein kinases (p38 and JNK) in neuronal cell death (Stressin aktivoimien proteiinikinaasien p38 ja JNK säätely ja rooli hermosolun kuolemassa)
Cao Jiong , Lääketieteellinen tiedekunta, Neurotiede, 18.5.2005 ,  PDF-tiedosto  ( 607k )
- The roles of chronobiological and socioeconomic factors in the occurrence of cerebrovascular diseases (Kronobiologiset ja sosioekonomiset tekijät aivohalvauksen synnyssä)
Jakovljevic Dimitrije , Lääketieteellinen tiedekunta, Neurologia, 3.6.2005 ,  PDF-tiedosto  ( 763k )
- Tietojärjestelmät suun terveydenhuollon ohjauksessa ja johtamisessa Suomessa 1972-2001
Korhonen Heikki , Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta, Terveyshallintotiede, 2.12.2005 ,  PDF-tiedosto  ( 8.7M )
- Vascular endothelial growth factors in atherosclerosis and gene therapy for restenosis and myocardial ischemia (Verisuonten endoteelin kasvutekijät (VEGF) ateroskleroosissa ja geeniterapia restenoosin ja sydänlihasiskemian hoidossa)
Rutanen Juha , Lääketieteellinen tiedekunta, Molekulaarinen lääketiede, 15.1.2005 ,  PDF-tiedosto  ( 6.4M )
- Water-soluble prodrugs of cannabinoids (Kannabinoidien vesiliukoiset aihiolääkkeet)
Juntunen Juha , Farmaseuttinen tiedekunta, Farmaseuttinen kemia, 17.12.2005 ,  PDF-tiedosto  ( 3.7M )
- Wheezing requiring hospitalisation in infancy – outcome at early school age. Viral aetiology of wheeze and predictive factors for outcome. (Varhaislapsuuden sairaalahoitoinen hengenahdistus - virusetiologia ja kouluiän ennusteeseen vaikuttavat tekijät)
Kotaniemi-Syrjänen Anne , Lääketieteellinen tiedekunta, Lastentaudit, 18.6.2005 ,  PDF-tiedosto  ( 3.4M )
- Whiplash injuries in Finland. Incidence, prognosis and predictive factors for the long-term outcome. (Niskan retkahdusvammat Suomessa. Pitkäaikaiset oireet ja ennustavat tekijät)
Miettinen Timo , Lääketieteellinen tiedekunta, Fysiatria, 22.6.2005 ,  PDF-tiedosto  ( 3.6M )
 
Kuopion yliopisto, PL 1627, 70211 Kuopio, vaihde: 0207 87 2211, s-posti:etunimi.sukunimi@uku.fi