Terveyshallinnon ja -talouden laitos
Department of Health Policy and Management

Julkaisut 2008
Publications 2008

Lisätietoja julkaisusta saa klikkaamalla sen numeroa.
For full details, please click the number in front of the publication.


1 Hujala A. Johtamisen moniäänisyys. Johtaminen vuorovaikutuksena ja puhuntana hoivayrityksissä. Polyphonic Management. Management as Interaction and Discourse in Care Enterprises.
2 Hujala A, Rissanen S. Discursive construction of polyphonic management [cd-rom].
3 Huovila M, Häyrinen K. Sähköisen potilaskertomuksen ydintietojen käyttö ja hyödyntäminen lääkäreiden lähetteissä.
4 Häyrinen K et al. Definition, structure, content, use and impacts of electronic health records: a review of the research literature.
5 Jylhä V. Luotettavaa tietoa terveyteen liittyvistä asioista vaivattomasti.
6 Jylhä V, Kinnunen U-M. Terveydenhuollon sähköiset tietokannat - tiedon hyödyntäminen tutkimustyössä ja johtamisessa.
7 Jylhä V et al. The use of structured documentation in electronic patient records: Case diabectics.
8 Jylhä V, Saranto K. Hoitotyön toimintoluokituksen käyttö lääkitystietojen kirjaamisessa.
9 Jylhä V, Saranto K. Electronic documentation in medication reconciliation - a challenge for health care professionals.
10 Jäntti S. Kansalainen terveyspalveluja valitsemassa. Kolmivaiheinen valintamalli julkisissa ja yksityisissä lääkäripalveluissa. Citizens´ Choises of Health Services. The Three-stage Model of Choice Concerning Physician Services in the Public and Private Sectors.
11 Kaarakainen M. Hajauttaminen valtion ja kuntien välisissä suhteissa 1945-2015. Valtiollisesta järjestelmästä kohti kuntaverkostojen perusterveydenhuoltoa. Decentralization in State and Municipal Relationships from 1945 to 2015. From National Primary Health Care Towards Municipality Networks.
12 Kananoja A et al. Kunnallinen sosiaalipolitiikka. Osallisuutta ja yhteistä vastuuta.
13 Kankaanpää E et al. Promoting prevention with economic arguments - The case of Finnish occupational health services.
14 Kinnunen J. Moukari ei motivoi. Ammattimaista henkilöstöjohtamista tarvitaan terveydenhuoltoon.
15 Kinnunen J. Yliopisto - luovien ideoiden ja ajattelun taidon hautomo.
16 Kinnunen J et al. Henkilöstövoimavarojen johtamisen merkitys terveydenhuollon kehittämisessä.
17 Kinnunen U-M et al. Haavan dokumentointiin kehitettyjen arviointikriteerien toteutuminen haavanhoidon kirjauksissa.
18 Kinnunen U-M et al. Haavanhoidon sähköisen kirjaamisen kehittäminen.
19 Kivinen T. Tiedon ja osaamisen johtaminen terveydenhuollon organisaatioissa.
20 Kokko S, Valtonen H. Kunnat ja vanhuspalveluiden pitkäaikaishoidon rakennemuutokset.
21 Laaksonen M. Sähköinen arkisto voi helpottaa asiakastyötä.
22 Lahtela A et al. RFID and NFC in healthcare: safety of hospitals medication care [cd-rom].
23 Lammintakanen J et al. Human resource development in nursing: views of nurse managers and nursing staff.
24 Lammintakanen J et al. Käsiteanalyyttisen tutkimuksen soveltaminen terveyshallintotieteessä - esimerkkinä Rodgersin käsiteanalyysimenetelmä.
25 Laulainen S, Sinkkonen M. Kunnallispolitiikkaa sukupuolen varjossa/varjolla. Kirja-arvio teoksesta Holli Anne Maria, Luhtakallio Eeva & Raevaara Eeva: Sukupuolten valta/kunta. Politiikan, muutos ja vastarinta suomalaisissa kunnissa.
26 Linnosmaa I. Advertising, free-riding, and price differences in the market for prescription drugs.
27 Martikainen J. Application of Decision-Analytic Modelling in Health Economic Evaluations .
28 Niiranen V. Ohjauksen uudet muodot - kehittämisohjelmat ja ohjelmajohtaminen sosiaali- ja terveyspolitiikassa.
29 Niiranen V. Tiedeyhteisöt paradigmojen kohteena ja tekijöinä.
30 Niiranen V. The many purposes of performance evaluation.
31 Niiranen V. Tiedeyhteisöt paradigmojen kohteena ja tekijöinä.
32 Niiranen V. Johtamisen diversiteetti - kunnan sosiaalipalvelujen johtaminen muutoksessa.
33 Niiranen V, Saarti J, toim. Kirjeitä kampukselta.
34 Pulliainen M et al. Kotihoidon päättymisen syyt Pieksämäellä vuonna 2007.
35 Purmonen T et al. Economic evaluation of sunitinib malate in second-line treatment of metastatic renal cell carcinoma in Finland.
36 Rauhala A. The Validity and Feasibility of Measurement Tools for Human Resources Management in Nursing. Case of the RAFAELA System.
37 Rissanen S. Moniammatillisuus ja monitoimijuus sosiaali- ja terveydenhuollossa.
38 Ryynänen O-P et al. Predicting treatment effectiveness in spinal pain - application of a bayesian predicting model.
39 Salmi K et al. Hoidokki: validating the Finnish thesaurus of nursing science in the University of Kuopio Library.
40 Saranto K. Systematisk dokumentation inom vården.
41 Saranto K et al. Tiedonhallinnan tutkimus ja tietohallinnon koulutus - monitieteistä yhteistyötä muuttuvassa sosiaali- ja terveydenhuollossa.
42 Savolainen L et al. Seutuyhteistyö henkilöstön kokemana muutoksena. Terveydenhuollon henkilöstön kokemuksia seutuyhteistyöstä.
43 Sinkkonen M. Sosiaalipalvelujen vaikuttavuuden arvioinnista.
44 Sinkkonen M. Johtamisen etiikka sosiaalialalla.
45 Sinkkonen M, Laulainen S. Tutkimuksen eettinen pohdinta uusille raiteille. Henriikka Clarkeburn & Arto Mustajoki: Tutkijan arkipäivän etiikka.
46 Soini EJO et al. Predicting forensic admission among the mentally ill: a Bayesian approach.
47 Valtonen H. Terveyteen liittyvä elämänlaatu ja sen mittaaminen.
48 Valtonen H. The Finnish welfare state meets the consumer society.
49 Valtonen H et al. Lääkehoidon vaikutukset lääkkeiden hintoihin - hintojen konvergenssia vai "lojaaleja" kuluttajia?
50 Vuori J. Julkisesti, yksityisesti vai tilatusti tuotettu terveys - kansalaisen valinnat terveyspalveluissa.

Terveyshallinnon ja -talouden laitos Department of Health Policy and Management
Julkaisutietokanta 16.12.2009 Publications Data Base 16.12.2009