Sosiaalityön ja sosiaalipedagogiikan laitos
Department of Social Work and Social Pedagogy

Julkaisut 2008
Publications 2008

Lisätietoja julkaisusta saa klikkaamalla sen numeroa.
For full details, please click the number in front of the publication.


1 Filander K. Ironia managerialistisen hallinan vastapuheena.
2 Filander K, Jokinen E. Kehittämisen pakko vai mahdollisuus?
3 Heikkinen J. Sosiaalityön ammattikuva sosiaalihuollossa. Tutkimus sosiaalityöntekijöiden näkemyksistä ja kokemuksista sosiaalitoimiston ammatillisessa sosiaalityössä. The Professional Role of Professional Social Work in Social Welfare. A Study about Social Work in Social Service Offices, Social Worker´s and Opinions.
4 Helve H. Nuorten eettisten ja kulttuuristen identiteettien ja arvojen muutos.
5 Hämäläinen J. Soziale Arbeit als akademisches Fach.
6 Hämäläinen J. Vertailevan tutkimuksen merkityksestä sosiaalityön tieteenalakehitykselle.
7 Hämäläinen J. Histoire du travail social en Finlande.
8 Hämäläinen J. Nuorten osallisuus.
9 Hämäläinen J. Verkosto-oppiminen organisaatioiden kehittämisessä.
10 Hämäläinen J et al. Nuorisokasvatus, nuorisososiaalityö ja nuorisopsykiatria nuorten hyvinvoinnin edistämisessä.
11 Hämäläinen J, Niemelä P. Aspects of research of social work in Finland.
12 Hämäläinen J, Nivala E. Kasvatustiede. Pedagogisen ihmistyön tiede.
13 Jääskeläinen T. Työhyvinvoinnin edistäminen henkilöstöjohtamisella kulttuuriorganisaatiossa.
14 Kuusela P, Jääskeläinen T, toim. Oppimisverkosto kehittämisympäristönä. Oppiminen, työhyvinvointi ja henkilöstöjohtaminen kunta-alan työorganisaatioissa.
15 Kääriäinen A. Koska ollaan perillä?
16 Kääriäinen A. Ero haastaa vanhemmuuden.
17 Määttä M. Yhteinen verkosto? Tutkimus nuorten syrjäytymistä ehkäisevistä poikkihallinnollisista ryhmistä.
18 Niemelä P. Sosiaalisen yritystoiminnan merkitys osallisuuden ja tarkoituksen toteuttamisessa.
19 Niemelä P. Eettistä pohdintaa ammatillisesta jaksamisesta tutkimuskohteena.
20 Niemelä P. Sivistys yliopiston päämääränä.
21 Niemelä P. Hyvinvointi sosiaalisen huolenpidon tehtävänä.
22 Niemelä P. Inhimillisen toiminnan teoria. Toiminnan systemaattista jäsentämistä ja soveltamisesimerkkejä.
23 Niemelä P. Kaksoisdiagnoosiprojektien arviointi.
24 Niemelä P. Sosiaalityö sosiaalitieteenä.
25 Niemelä P, Kraav I. Insecurity related to human values and various institutions - promoting values in Finland and Estonia.
26 Niemelä S, Kääriäinen A. Millan isä ja äiti eroavat. Miten lasta voi auttaa vanhempien erotessa.
27 Nivala E. Kansalaiskasvatus globaalin ajan hyvinvointiyhteiskunnassa. Kansalaiskasvatuksen sosiaalipedagoginen teoriakehys.
28 Pehkonen A. Mentorointikoulutus oppimisprosessina.
29 Pehkonen A et al. Perhehoidon mentorien kouluttaminen.
30 Penttinen P. Kunta-alan työ oppimisympäristönä.
31 Pitkänen T, Pölkki P. Lastensuojelun kehittäminen Pohjois-Savossa -hanke pähkinänkuoressa.
32 Pölkki P. Osallistaa ja suojella. Näkökulmia lasten suojelua koskevan tutkimuksen eettiseen perustaan.
33 Pölkki P. Uusi mahdollisuus: Millaista aikuisen tukea sijaishuollossa oleva nuori tarvitsee identiteetilleen?
34 Pölkki P. Tuettu sijaisvanhemmuus on myös lasten etu.
35 Pölkki P, Ovaskainen K. Pohjois-Savon lastensuojelun kehittämishanke arviointien valossa.
36 Pölkki P, Pitkänen T. Pohjois-Savon lastensuojelupalvelujen kehittäminen vuosina 2006-2007. Hankkeen loppu- ja arviointiraportti.
37 Pölkki P, Raitanen T. Vertaisryhmät lastensuojelun asiakkaiden voimavarana.
38 Pölkki P, Raitanen T. Vertaisryhmät Pohjois-Savon lastensuojelun kehittämishankkeessa.
39 Pölkki P, Raitanen T. Pohdintaa vertaisryhmien merkityksestä ja mahdollisuuksista sijaishuollon tukena.
40 Rissanen S. Moniammatillisuus ja monitoimijuus sosiaali- ja terveydenhuollossa.
41 Röpelinen A-M. Lähiötyö lapsiperheiden parissa - mukavaa puuhastelua vai ongelmiin tarttumista?
42 Väisänen R. Sosiaalipedagoginen gerontologia - yksi näkökulma sosiaalityökeskusteluun.
43 Väisänen R, Hämäläinen J, toim. Aikuissosiaalityö kunnan palvelujärjestelmässä. Tutkimus aikuissosiaalityön yleisestä luonteesta, tiedosta ja toiminnasta.
44 Väisänen R, Hämäläinen J. Aikuissosiaalityön ajankohtaisuus ja yleinen luonne.
45 Väisänen R, Hämäläinen J. Aikuissosiaalityö kuntien sosiaalitoimistoissa.
46 Ylinen S. Gerontologinen sosiaalityö. Tiedonmuodostus ja asiantuntijuus. Gerontological Social Work. Knowledge Formation and Expertise.

Sosiaalityön ja sosiaalipedagogiikan laitos Department of Social Work and Social Pedagogy
Julkaisutietokanta 27.8.2009 Publications Data Base 27.8.2009