Sosiaalipolitiikan ja sosiaalipsykologian laitos
Department of Social Policy and Social Psychology

Julkaisut 2008
Publications 2008

Lisätietoja julkaisusta saa klikkaamalla sen numeroa.
For full details, please click the number in front of the publication.


1 Böckerman P et al. Sosiaalisen innovaation diffuusio - esimerkkinä Loimaan kassa.
2 Hiilamo H, Saari J. Sosiaalisten mahdollisuuksien politiikka.
3 Hänninen V. Narratiivisen tutkimuksen eettiset haasteet.
4 Hänninen V. Kiinnostavaa pohdiskelua taiteilijakäsityksen diskursiivisuudesta.
5 Hänninen V. Asennetutkimuksen uusi kuosi.
6 Juntto A. Mitä on muistettava asuntoa valittaessa?
7 Juntto A. Kaikkien asumisunelmat eivät toteudu.
8 Juntto A. Asumisvalinnat, liikkuvuus ja asumisen arkitalous.
9 Juntto A. Asumisen muutos ja tulevaisuus. Rakennetarkastelu. Erilaistuva asuminen, osaprojekti I.
10 Kangas O, Saari J. Krisenbewältigung mit Langzeitfolgen? Der finnische Wohlfahrtsstaat.
11 Kari M et al. Sosiaalinen Eurooppa murroksessa. Euroopan unionin sosiaali- ja terveyspolitiikka.
12 Kari M et al. Det sociala Europa i en brytningstid. Europeiska unionens social- och hälsovårdspolitik.
13 Korhonen J. The social policy of the European Union in relation to national objectives - various roles of various actors in reducing homelessness.
14 Kuusela P. Dialogue and change in organizations.
15 Kuusela P. Kohtaamisia ja kokemuksia oppimisverkostossa.
16 Kuusela P. Konsultaatio, keskinäisen kohtaamisen tarinat ja oppimisen dynamiikka.
17 Kuusela P. Johtaminen, innovaatiot ja kuntasektori.
18 Kuusela P, Kuittinen M. Esipuhe.
19 Kuusela P, Kuittinen M. Organisaatiotutkimuksen suuntaukset ja muutoksen tarkastelun näkökulmat.
20 Kuusela P. Kriittinen realismi, organisaatiotutkimus ja muutos.
21 Kuusela P, Jääskeläinen T, toim. Oppimisverkosto kehittämisympäristönä. Oppiminen, työhyvinvointi ja henkilöstöjohtaminen kunta-alan työorganisaatioissa.
22 Kuusela P, Kejonen M. Interaktionismi ja diskursiiviset kehykset organisaatiotutkimuksessa.
23 Kuusela P, Kuittinen M, toim. Organisaatiot muutoksessa.
24 Kuusela P, Kuittinen M. Lopuksi: Toimijuuden ja muutoksen tarkastelun paradigmat organisaatiotutkimuksessa.
25 Laurinkari J, ed. Gemeinschaft, Umgebung und Sicherheit. Karl Kruzs 75 Jahre am 15.2.2008.
26 Laurinkari J. Perspektiven der neuen Formen der Genossenschaften in Finnland.
27 Oksanen M. Book reviews: Fox W. A: Theory of General Ethics. Human relationships, nature, and the built environment.
28 Oksanen M. Book reviews: Heyd T: Encountering nature. Toward an environmental culture.
29 Oksanen M, Kumpula A. Vapaaehtoisuus ja pakollisuus luonnonsuojelussa. Oikeudellisia ja eettisiä pohdintoja.
30 Oksanen M, Vuorisalo T. Darwinin lajikäsitys ja ihminen.
31 Pessi AB, Saari J. Hyvä tahto. Auttamisen asenteet ja rakenteet Suomessa.
32 Poutanen V-M. Utilizing the changes on the labour market as a challenge for disabled policy.
33 Poutanen V-M et al. Ikääntyneiden asumisratkaisut vuoden 2004 Asumis- ja varallisuustutkimuksen valossa.
34 Puuronen V, Zujev D. Nuoriso, arvot ja media Venäjällä.
35 Saari J. Johdanto.
36 Saari J. Lissabonin strategia ja sosiaaliturvan nykyaikaistaminen.
37 Saari J. Lissabonin strategian toimeenpano (2000-) ja uudistaminen (2005-).
38 Saari J. Sosiaalisen Euroopan tulevaisuus.
39 Saari J, toim. Sosiaaliset innovaatiot ja hyvinvointivaltion muutos.
40 Saari J. Esipuhe.
41 Saari J. Sosiaalisten innovaatioiden aika.
42 Saari J. Sosiaaliset innovaatiot sosiaali- ja terveyspolitiikassa.
43 Saari J. Lissabonin strategia sosiaalisena innovaationa.
44 Saari J. Hyvinvointivaltion muutos ja kansallinen innovaatiojärjestelmä.
45 Saari J. Inledning.
46 Saari J. Lissabonstrategin och moderniseringen av den sociala tryggheten.
47 Saari J. Genomförande (2000-) och förnyelse (2005-) av Lissabonstrategin.
48 Saari J. Framtiden för det sociala Europa.
49 Saari K. Poliisi ja joukkojenhallintatoiminta Suomessa.
50 Saari K. Crowd situations and their policing from the perspective of Finnish police officers.
51 Saarinen A. Promoting sense of communality through social rehabilitation.
52 Saastamoinen M. Organisaatioista organisoitumiseen - kompleksisuus ja toimijaverkot organisaatiotutkimuksen haasteina.
53 Tirronen J. Modernin yliopiston käsite.
54 Tirronen J. Liberal education ja ammattikorkeakoulun sivistyskäsitys.

Sosiaalipolitiikan ja sosiaalipsykologian laitos Department of Social Policy and Social Psychology
Julkaisutietokanta 27.8.2009 Publications Data Base 27.8.2009