Hoitotieteen laitos
Department of Nursing Science

Julkaisut 2008
Publications 2008

Lisätietoja julkaisusta saa klikkaamalla sen numeroa.
For full details, please click the number in front of the publication.


1 Alho L et al. Seksuaaliterveyden edistäminen ja äitiyden tukeminen päihdehuollossa: asiakkaan näkökulma.
2 Antila A et al. Hoitotyön johtamisen eettiset ohjeet ylihoitajien näkökulmasta.
3 Anttila A et al. Sairaanhoitajan osaamista edistävät ja estävät tekijät terveyskeskuksen vuodeosastolla.
4 Asikainen P et al. Tietoteknologian käyttö hoitohenkilöstön työssä.
5 Asikainen P et al. Sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatiorajat ylittävä tiedon siirto ja yhteistoiminta aluetietojärjestelmän käyttöönottovaiheessa.
6 Berg M et al. Evidence-based care and childbearing - a critical approach.
7 Dimitriadou A et al. Are Greek nurses expected to play an educational role? . Perceptions of nursing staff, medical doctors, health care students and patients about the nurses' educational role.
8 Eriksson K et al. Hoitotiede ja tiede-etiikka.
9 Haatainen K et al. Magneettisairaalan idea sovellettuna Suomeen.
10 Haavisto E et al. Sairaanhoitajan ammatin vetovoimaisuus ja siihen vaikuttavat tekijät - verkkokysely abiturienteille.
11 Halkoaho A et al. Terveyttä tukeva hoidonohjaus raskausdiabeteksen sairastaneilla äideillä.
12 Hartikainen J et al. Maahanmuuttajahoitajien akkulturaatio suomalaiseen työpaikkakulttuuriin.
13 He H-G et al. Increasing nurses' knowledge and behavior changes in nonpharmacological pain management for children in China.
14 Holopainen A et al. Systematic review - a method for nursing research .
15 Holopainen A et al. Substantive theory on commitment to nurse teacherhood.
16 Honkanen H. Perheen riskiolot neuvolatyön kontekstissa. Näkökulmana mielenterveyden edistäminen.
17 Juntunen A, Nikkonen M. Family support as a care resource among the Bena in the Tanzanian village of Ilembula.
18 Kajander S et al. Sairaanhoitajaopiskelijoiden arvioita ohjatun harjoittelun laadusta Suomessa ja Iso-Britanniassa - kansainvälinen vertailututkimus.
19 Kankkunen P, Vehviläinen-Julkunen K. Potilaiden sosiodemografisten muuttujien yhteydet riippuviin muuttujiin.
20 Kankkunen PM et al. A tale of two countries: comparison of the perceptions of analgesics among finnish and american parents.
21 Kattainen E et al. Läheisapu ja sen merkitys kansalaisille.
22 Kav S et al. Role of the nurse in patient education and follow-up of people receiving oral chemotherapy treatment: an International survey.
23 Kemppainen U et al. Environmental factors as predictors of alcohol use among ninth-grade adolescents Pitkäranta (Russian Karelia) and in eastern Finland.
24 Kiviniemi L. Psykiatrisessa hoidossa olleen nuoren aikuisen kokemuksia elämästään ja elämää eteenpäin vievistä asioista. Experiences of Life and of Things Making Life Worth Living as Experienced by the Young Adult Who Has Been in Psychiatric Care.
25 Klemetti S, Suominen T. Fasting in paediatric ambulatory surgery.
26 Koponen L et al. Perheenjäsenen tehohoito omaisen näkökulmasta - katsaus hoitotieteelliseen tutkimustietoon.
27 Korhonen T et al. Implementing child-focused family nursing into routine adult psychiatric practice: hindering factors evaluated by nurses.
28 Korhonen T et al. Do nurses working in adult psychiatry take into consideration the support network of families affected by parental mental disorder?
29 Korpela M et al. Lähijohtajat toivovat itselleen ja hoitotyöntekijöille koulutusta.
30 Kortesluoma R-L et al. You just have to make the pain go away - children's experiences of pain management.
31 Kortesluoma R-L et al. Hospitalized children drawing their pain: the contents and cognitive and emotional characteristics of pain drawing.
32 Kvist T, Vehviläinen-Julkunen K. Ihmisläheinen hoito -mittarin kehittäminen ja innovatiivinen käyttö.
33 Kylmä J. Näkökohtia tutkimusetiikasta laadullisessa terveystutkimuksessa.
34 Kylmä J et al. Aineistolähtöisellä sisällönanalyysillä tietoa hoitotyön kehittämiseen. Esimerkkinä syöpää sairastavan nuoren vanhemman toivon vahvistaminen.
35 Lampinen R et al. Yli 40-vuotiaiden odottavien äitien arviointeja äitiyshuollon palveluista.
36 Laukkanen M, Kylmä J. Mielenterveyskuntoutuja tarvitsee tukea tumppaamiseen.
37 Lehtonen J-M et al. Speed and quality in Coronary Artery Bypass Graft (CABG) surgery: is there a connection?
38 Länsimies-Antikainen H, Pietilä A-M. Kansainvälisyys ja kansainvälisiä suuntaviivoja terveyden edistämisessä - konferenssiterveiset.
39 Löfman P et al. Self-determination of patients with rheumatoid arthritis: Model development during action research.
40 Maass MC et al. Usefulness of a Regional Health Care Information System in primary care. A case study.
41 Mattila H. Voimaantumisen ydin. Sosiaali- ja terveysalalla toimivien ihmisten mahdollisuuksia voimaantua työssään. . Core of Empowerment. Chances of Empowerment with Social and Health Care Employees.
42 Meretoja R et al. Sairaalan vetovoimaa voidaan arvioida.
43 Montin L et al. A systematic review of empirical studies between 1966 and 2005 of patient outcomes of total hip arthroplasty and related factors.
44 Mäkeläinen P et al. A survey of rheumatoid arthritis patients self-efficacy.
45 Naukkarinen E. Potilaan itsemääräämisen ja sen edellytysten toteutuminen terveydenhuollossa. Kyselytutkimus potilaille ja henkilöstölle.
46 Paakkonen H. The Contemporary and Future Clinical Skills of Emergency Department Nurses. Experts' Perceptions Using Delphi-Technique.
47 Partanen P et al. Magneettisairaalamalli erinomaisen hoitotyön mahdollistajana.
48 Peltonen P, Suominen T. Sairaanhoitaja tehohoitopotilaan edustajana.
49 Pietilä A-M, Halkoaho A. Terveyden edistämisen asiantuntijuus: preventiivisen hoitotieteen koulutus Kuopion yliopiston hoitotieteen laitoksella tukena matkalla asiantuntijaksi.
50 Pietilä A-M et al. Dialogi - mahdollisuus tieteellisen argumentoinnin oppimiseen.
51 Pietilä A-M, Länsimies-Antikainen H. Käytännön osaajasta tiedeyhteisön jäseneksi.
52 Pietilä A-M, Länsimies-Antikainen H. Eettinen perusta terveyden edistämisen opiskelussa. Miten preventiivisen hoitotieteen koulutus Kuopion yliopiston hoitotieteen laitoksella vastaa tähän haasteeseen?
53 Pietilä A-M, Länsimies-Antikainen H. Etiikkaa monitieteisesti. Pohdintaa ja kysymyksiä.
54 Pietilä A-M, Länsimies-Antikainen H. Etiikkaa monitieteisesti - johdantoa pohdinnoille ja kysymyksille.
55 Pietilä A-M, Länsimies-Antikainen H. Etiikka: jatkuvasti uusiutuvat kysymykset.
56 Pietilä A-M, Länsimies-Antikainen H. Mikä on etiikan opetuksen merkitys terveyden edistämisen asiantuntijuuteen suuntaavassa koulutuksessa?
57 Pietilä A-M et al. Terveyden edistämisen tutkimuksen eettinen ja menetelmällinen perusta.
58 Pietilä A-M et al. Koherenssin tunne ja siihen yhteydessä olevat tekijät aikuisväestössä: systemoitu katsaus pitkäaikaissairauksia käsittävään kirjallisuuteen.
59 Pietilä A-M, Varjoranta P. Tavoitteita terveyttä edistävän toiminnan kehittämiselle.
60 Pietilä A-M et al. Esimerkkejä terveyden edistämisen tutkimus- ja kehittämistoiminnasta vuosina 2000-2008.
61 Pietilä A-M et al. Tutkimustiedosta terveyttä edistävän toiminnan kehittämiseen III. Terveyden edistämisen käytäntöjen ja johtamisen arviointia.
62 Pietilä A-M et al. Terveyttä edistävän toiminnan haaste on moninaisuus.
63 Pietilä A-M et al. Terveyden edistäminen ja johtaminen Kuopion kaupungissa: pilottitutkimus luottamushenkilöstölle ja virkamiesjohdolle.
64 Pirskanen M, Pietilä A-M. Eettistä pohdintaa nuorten terveysvalintojen tukemisesta: tutkimustuloksia nuorten päihteettömyyden edistämisestä.
65 Pirskanen M, Pietilä A-M. Nuorten päihdemittari ja varhaisen puuttumisen malli - tavoitteena terveyttä tukevien valintojen edistäminen.
66 Pirskanen M, Pietilä A-M. Nuorten mielenterveyden ja päihteettömyyden edistäminen.
67 Pitkäaho T et al. Hoitohenkilöstön mitoituksen tunnusluvut. Tunnuslukujen saatavuus tietojärjestelmistä ja niiden käytettävyys. Pilottitutkimus Kuopion yliopistollisen sairaalan sisätautien klinikassa.
68 Pölkki T et al. Imagery-induced relaxation in children's postoperative pain relief: a randomized pilot study.
69 Rissanen M-L et al. Descriptions of self-mutilation among Finnish adolescents: A qualitative descriptive inquiry.
70 Rissanen M-L et al. Viiltojen viestit - itsensä viiltäminen nuorten kuvaamana.
71 Rissanen M-L et al. Parental conceptions of self-mutilation among Finnish adolescents.
72 Rogacheva A et al. Smoking and related factors of the social environment among adolescents in the Republic of Karelia, Russia in 1995 and 2004.
73 Rostila I et al. Sosiaali- ja terveysalojen työpaikkakulttuuri - onko se rakentava ja antaako se edellytyksiä toimintatapojen muutoksille?
74 Räisänen S et al. Lateraalisen episiotomian käyttö synnytyksen hoidossa.
75 Saaranen T, Tossavainen K. Terveystieteiden yliopistoverkosto opetuksen uudistajana.
76 Saaranen T, Tossavainen K. Työhyvinvointia kumppanuusohjelmalla kouluyhteisöissä.
77 Saaranen T et al. Koulun henkilöstön työhyvinvoinnin edistäminen yhteistyössä työterveyshoitajien kanssa - toimintatutkimus.
78 Saharinen T et al. Health-related quality of life in a population-based sample of men with long-term mental symptoms.
79 Sapounzi-Krepia S et al. Nursing staff shortage and in-hospital informal care in an oncology hospital in Greece: The nursing staff's perceptions.
80 Seppälä J et al. Ensihoidon opettajaksi Kuopion yliopistosta.
81 Sormunen M et al. Alakouluikäisen lapsen terveysoppimispolku - kodin ja koulun kasvatuskumppanuus toimintatutkimuksena 2008-2010.
82 Suominen T et al. Tartuntatautia sairastavan henkilön terveyden edistäminen. Mitä edellytyksiä hoitajien tiedot ja asenteet HIV/AIDSsta antavat?
83 Suominen T et al. Nurses' and nursing students' perceptions of sexual risk behavior: a study in Finland, Estonia, and Lithuania.
84 Suominen T et al. Work empowerment as experienced by nurses in elderly care .
85 Suvivuo P et al. The role of alcohol in a sexually motivated situation.
86 Tervo-Heikkinen T. Hoitotyön vaikuttavuus erikoissairaanhoidossa.
87 Tervo-Heikkinen T et al. Patient satisfaction as a positive nursing outcome.
88 Tervo-Heikkinen T et al. Nurses' work environment and nursing outcomes: A survey study among Finnish university hospital registered nurses.
89 Tervo-Heikkinen T et al. Working conditions of Finnish registered nurses: a national survey.
90 Tolmunen T et al. Dissociation, self-cutting, and other self-harm behavior in a general population of Finnish adolescents.
91 Tuomi S. Sairaanhoitajan ammatillinen osaaminen lasten hoitotyössä.
92 Turpeinen S et al. Sairaanhoitajat tarvitsevat koulutusta ja tukea väkivaltatilanteisiin .
93 Turunen H, Partanen P. Potilasturvallisuuden ylläpitäminen ja edistäminen - läheltä piti tilanteista ja virheistä systemaattisesti oppimalla.
94 Turunen H et al. Potilasturvallisuuskulttuurin arviointi - kysely erikoissairaanhoidon henkilöstölle.
95 Turunen H et al. Turvallisuuskulttuuria terveydenhuoltoon. Potilasturvallisuus keskeinen haaste.
96 Turunen H et al. Osallistava toimintatutkimus terveyden edistämisessä - lapsen terveysoppiminen kodin ja koulun tukemana.
97 Vaartio H et al. The content of advocacy in procedural pain care - patients' and nurses' perspectives.
98 Vehviläinen-Julkunen K. Järjestelmälliset kirjallisuuskatsaukset näyttöön perustuvan hoitotyön tukena.
99 Vehviläinen-Julkunen K. Tutkimuksen arvioinnit tieteen ja käytäntöjen kehittämisen välineenä.
100 Vehviläinen-Julkunen K. KASTE-ohjelmasta pitkäjänteisyyttä terveydenhuollon ja hoitotyön kehittämiseen.
101 Vehviläinen-Julkunen K. Hoitotieteen aikamatka - määrittelyistä terävään tutkimukseen.
102 Vehviläinen-Julkunen K. Kriitikkona, poliitikkona vai perinteisesti yleistajuistaen - millainen tutkimuksesta tiedottaja olet?
103 Vehviläinen-Julkunen K et al. Tutkimusmetodologia, metodit ja etiikka.
104 Vlasoff T et al. Ten year trends in chronic disease risk factors in the Republic of Karelia, Russia.
105 Välimäki M et al. Willingness to care for patients with HIV/AIDS.
106 Välimäki T et al. Puoliso-omaishoitajien koherenssin tunne.
107 Ääri R-L et al. Competence in intensive and critical care nursing: A literature review.

Hoitotieteen laitos Department of Nursing Science
Julkaisutietokanta 27.8.2009 Publications Data Base 27.8.2009