Terveyshallinnon ja -talouden laitos
Department of Health Policy and Management

Julkaisut 2007
Publications 2007

Lisätietoja julkaisusta saa klikkaamalla sen numeroa.
For full details, please click the number in front of the publication.


1 Ahonen O et al. Sähköisen kirjaamisen opettaminen terveysalan koulutuksessa.
2 Ensio A. Rakenteinen, elektroninen potilaskertomus.
3 Ensio A. Päätöksenteon prosessimalli hoitotyössä.
4 Ensio A. Tavoitteena toiminnan ja palvelujen kehittäminen.
5 Ensio A, Häyrinen K. Yksittäisen tiedon merkitsemisestä systemaattiseen kirjaamiseen.
6 Ensio A, Ryynänen O-P, toim. Akuutin sydänpotilaan hoitoketjun arvioinnin kaksi näkökulmaa. Intergrated Care Pathway of Coronary Heart Disease Patients - Two Aspects of Evaluation.
7 Helisten M et al. Care entrepreneurs' start-up motives and work motivation [cd-rom].
8 Hermans R, Linnosmaa I. Intellectual Capital Inputs and performance of the pharmaceutical industry under different regulation schemes.
9 Hujala A. Johtaminen hoivayrityksissä - laatutyötä yhdessä tekemisen meiningillä.
10 Hujala A, Laulainen S. When the world is seen as music or stratified reality - social constructive and critical realist perspectives on small business management research [cd-rom].
11 Hyppönen H et al. SYTYKE - Tuki systeemisten innovaatioiden kehittämiseen sosiaali- ja terveydenhuollossa.
12 Häkkinen H, Korpela M. A participatory assessment of IS integration needs in maternity clinics using activity theory.
13 Häyrinen K. Sähköisen potilaskertomuksen tietomäärittelyjen nykytilanne.
14 Häyrinen K, Ensio A. Hoitotyön perustiedoston hyödyntäminen johtamisessa.
15 Häyrinen K, Ensio A. Elektroninen potilaskertomus ja sen ydintiedot.
16 Häyrinen K, Saranto K. Hoitotyön ydintiedot neurologissa hoitosuunnitelmissa.
17 Jylhä V et al. Hyvis-portaali: tulevaisuuden terveydenhuollon palvelu.
18 Jylhä V et al. Lääkehoidon turvallisuuden parantaminen teknologian avulla.
19 Kangasharju A et al. Geneerinen substituutio, markkinarakenne ja hinnat Suomen lääkemarkkinoilla.
20 Karhapää J, Hujala A. Johtaminen ja työntekijöiden hyvinvointi.
21 Keränen J et al. Economic evaluation comparing from home to operation same day admission and preoperative admission one day prior to the surgery process: a randomized, controlled trial of laparoscopic cholecystectomy.
22 Kinnnunen U-M et al. Rakenteinen tieto haavanhoidon kirjaamisessa.
23 Kinnunen J. Itä-Suomen palvelujärjestelmän modernisaatio 2010-luvulla.
24 Kinnunen J et al. Johtamisen tutkimusta ja opetusta Kuopion yliopistossa.
25 Kinnunen J, Suominen T. Satakunnan aluetietojärjestelmässä paljon hyödyntämätöntä potentiaalia.
26 Kinnunen U-M et al. Haavan arviointi, tärkeä osa haavanhoitoa.
27 Klemola L et al. Osallistavat menetelmät tietoteknisesti tuetun työtoiminnan kehittämisessä.
28 Klemola L et al. Luotettava nettineuvonta yhdistää ohjeet ja tiedon.
29 Lahtela A et al. RFID:n käyttömahdollisuudet terveydenhuollossa esimerkkinä lääkehoidon turvallisuus sairaaloissa.
30 Lepistö A et al. Evaluation of professional competencies with e-portfolio: nurses' and nurse managers' expectations and experiences.
31 Linnosmaa I. Discussion .
32 Mykkänen J et al. Designing web services in health information systems: from process to application level.
33 Niiranen V. Tarkastuslautakunta on näköalapaikalla kunnassa.
34 Niiranen V. Muutoshaasteiden pitää näkyä johtamiskoulutuksessa.
35 Niiranen V. Tarkastuksesta dialogiin. Tarkastuslautakunnat kunnallisten palvelujen tuloksellisuutta arvioimassa.
36 Paljärvi S et al. Monitoimijainen arviointi yhdistetyn kotihoidon sisällöstä ja laadusta: seurantatutkimus Kuopion kotihoidosta vuosina 1994, 1997, 2000 ja 2003.
37 Peura P et al. Statiinien teho ja kustannusvaikuttavuus.
38 Pusa A-K. The Right Nurse in the Right Place . Nursing Productivity and Utilisation of hte RAFAELA Patient Classification System in Nursing Management.
39 Pöyhölä A, Ensio A. DRG-luokitus ja sen hyödyntäminen päätöksenteossa.
40 Rauhala A et al. What degree of work overload is likely to cause increased sickness absenteeism among nurses? Evidence from the RAFAELA patient classification system .
41 Rissanen S. Hyvinvointiosaaminen: moniammatillisuuden ja -toimijuuden haaste.
42 Rissanen S, Helisten M. Hoivayrittäjyys Suomessa - motivoiva ja kannattava bisnes?
43 Rissanen S et al., toim. Naisyrittäjyys - hyvinvointia ja johtamista. Reaktioketju-hankkeen tutkimusraportti.
44 Ropponen A et al. Terveystieteiden kvantitatiivisten tutkimusmenetelmien verkko-opiskelu - oppimista tukevat tekijät.
45 Saranto K. Tietohallinnon myytit ja terveydenhuollon todellisuus.
46 Saranto K. Challenges for multidisciplinary education in health informatics.
47 Saranto K. Tiedon merkitys hoitoprosessissa.
48 Saranto K. Tiedon muodostuminen hoitoprosessissa.
49 Saranto K. Elektronisen hoitotiedon käyttö.
50 Saranto K. Kirjaamisen tulevaisuus.
51 Saranto K. Sähköinen asiointi terveydenhuollossa.
52 Saranto K, Ensio A. Hoitotietojen systemaattinen kirjaaminen.
53 Saranto K, Ensio A. Tiedonhallinnan muutos.
54 Saranto K et al. Hoitotietojen systemaattinen kirjaaminen.
55 Saranto K, Ikonen H. Hoitotiedon välittäminen toimintayksikössä.
56 Saranto K, Ikonen H. Kirjaaminen hoidon laatutekijänä.
57 Saranto K, Sonninen AL. Systemaattisen kirjaamisen tarve.
58 Sinkkonen M. Osallistuminen ja yhteisöllisyys lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämisohjelmassa 2007-2011 - kuinka tavoitteet toteutetaan?
59 Sinkkonen M. Lasten ja nuorten sosiaalinen pääoma, kiinnittyminen ja osallistuminen hyvinvoinnin edistäjinä.
60 Sinkkonen-Tolppi M. Osaavammat johtajat? Kuopion yliopiston johtamiskoulutuksen arviointi. More capable leaders? An evaluation of management training at the University of Kuopio.
61 Sinkkonen-Tolppi M, Saarti J. Yliopistoihin tarvitaan lisää johtamisosaamista.
62 Soini E et al. Leikkaukseen kotoa (LEIKO) -toimintamalli on hyödyllinen - Tapahtumaperusteinen kustannus-utiliteetti-, kustannus-vaikuttavuus- ja riskihyötyanalyysi.
63 Soini E et al. LEIKO - leikkaukseen kotoa: prosessi terveystaloustieteellisestä näkökulmasta.
64 Soini E et al. Sepelvaltimopotilaan konservatiivisen, pallolaajennus- ja ohitusleikkaushoidon kustannukset, vaikuttavuus, kustannusvaikuttavuus ja Bayes-ennustemallinnus. Acute coronary syndrome:cost-effectiveness and Bayesian predictive models of concervative treatment, CABG and PTCA.
65 Sonninen AL et al. Kirjatun tiedon sisällön systematisointi.
66 Tanttu K et al. Tietovarastot hallinnollisen päätöksenteon tukena.
67 Taskinen H et al. Asiakaslähtöisyys yrittäjyyden ja asiakkuuden vetovoimatekijänä.
68 Tiirikainen S et al. Naisyrittäjät jopa miehiä parempia? Elinkeinovastaavien ajatuksia naisyrittäjyydestä.
69 Tiirikainen S et al. Naisyrittäjyys Suomessa ja Pohjois-Savossa.
70 Toivanen M et al. Kohti suunnitelmallisia muutoksia . Opas terveydenhuollon tietojärjestelmien toimintalähtöiseen kehittämiseen.
71 Toivanen M et al. Kohti suunnitelmallisia muutoksia - Malli terveydenhuollon tietojärjestelmien toimintalähtöiseen kehittämiseen.
72 Tukia H et al. Knowledge Management diskurssina suomalaisissa terveydenhuoltoalan tieteellisissä ja ammatillisissa lehdissä.
73 Turley JP et al. What if nurses get what they have always sought: totally personalized care? Trends affecting nursing informatics.
74 Valta M et al. Akuutin sepelvaltimopotilaan hoitoketjun monitahoarviointi. Integrated care pathway of acute coronary heart disease patient - a multiple constituency evaluation.
75 Valtonen H. Discussion I.
76 Valtonen H. Mikä saa terveydenhuollon tikittämään?
77 Valtonen H. Oikeudenmukaisuus ja terveyspalvelujen kohdentaminen.
78 Valtonen H, Linnosmaa I. Sairaanhoitopiirien palveluhintojen vaihtelu.
79 Vuori J. Johtamisen myytit: lineaarisen ja ei-lineaarisen toimintakulttuurin rajapinnat.
80 Willberg M. Kilpailuttaminen - yrittäjyyden ilo ja suru.
81 Ylinen S, Rissanen S. Tiedonmuodostus gerontologisessa sosiaalityössä.
82 Öyri K et al. Technology developments applied to healthcare/nursing.

Terveyshallinnon ja -talouden laitos Department of Health Policy and Management
Julkaisutietokanta 18.6.2008 Publications Data Base 18.6.2008