Hoitotieteen laitos
Department of Nursing Science

Julkaisut 2007 (alustava)
Publications 2007 (preliminary)

Lisätietoja julkaisusta saa klikkaamalla sen numeroa.
For full details, please click the number in front of the publication.


1 Behm M-M et al. Varhaisvaiheen päihdehoitotyö osaksi preventiivistä hoitotyötä.
2 Behm M-M et al. Varhaisvaiheen päihdehoitotyö perusterveydenhuollossa - alkoholin suurkulutus hoitotyön haasteena.
3 Coco K et al. Nuorten monivammapotilaiden omaisten tiedollinen tukeminen - kysely yliopistosairaaloiden hoitotyöntekijöille.
4 Eriksson K et al. Hoitotiede.
5 Halkoaho A et al. Information technology supporting diabetes self-care: a pilot study.
6 Hautala-Jylhä P-L. Psychiatric Post-ward Outpatient Services. Between Hospital and Community.
7 Heikkilä A et al. Sairaanhoitajien ammatillinen pätevyys sisätautien, kirurgian ja psykiatrian toimintaympäristössä.
8 Heinonen K et al. Monikkovanhempien kuvauksia saamastaan tuesta - haastattelututkimus kaksosten vanhemmille.
9 Heiskanen S et al. Health-related quality of life - testing the reliability of the MSQOL-54 instrument among MS patient.
10 Holmlund L et al. Osastonhoitajien itsearviointi osaamisestaan tuloskortin (BSC) näkökulmien mukaan.
11 Holopainen A. Changes in Meanings of Teacherhood Among Finnish Nurse Teachers. A Substantive Theory of Nurse Teacherhood.
12 Holopainen A et al. Nurse teacherhood: Systematic descriptive review and content analysis.
13 Hong-Gu H et al. Children's perceptions on the implementation of methods for their postoperative pain alleviation: An interview study.
14 Huttunen R et al. Hoitotyöntekijän kulttuurinen kompetenssi gynekologisessa näyteenotossa.
15 Häggman-Laitila A, Pietilä A-M. Lapsiperheiden terveyttä edistävä tuki ja sen lähtökohdat: Katsaus kehittämiskohteisiin ja jatkotutkimusaiheisiin.
16 Häggman-Laitila A, Pietilä A-M. Perceived benefits on family health of small groups for families with children.
17 Häggman-Laitila A et al. Video-ohjauksen edellytyksiä ja hyötyjä ehkäisevässä perhehoitotyössä.
18 Härkönen E et al. Hoitajavastaanotot erikoissairaanhoidon polikliinisessä hoitotyössä - potilaiden kuvaus tyytyväisyydestään.
19 Juhola H et al. Rheumatology nurses' work-related empowerment.
20 Kaivola T et al. Pistoshuumeita käyttäneiden hiv-positiivisten naisten suhde seksiin, huumeisiin ja hiv-infektioon - laadullinen haastattelututkimus.
21 Kajander S et al. Hyvä ja asiantunteva ohjaus takaa onnistuneen ja laadukkaan harjoittelun.
22 Kankkunen P et al. Kivun arviointi dementiayksikössä asuvien hoitotyössä.
23 Kankkunen P, Vehviläinen-Julkunen K. Potilaan kivun arviointi ja lievittäminen.
24 Karvinen I et al. Haasteena hengellisyys.
25 Kemppainen U. Ninth-Grade Adolescents' Health Behavior in the Pitkäranta District (Russian Karelia) and in Eastern Finland. A Comparative and Predictive Cross-Cultural Study.
26 Kemppainen U et al. Identifying Russian and Finnish adolescents' problem behaviours.
27 Kinnunen J, Suominen T. Satakunnan aluetietojärjestelmässä paljon hyödyntämätöntä potentiaalia.
28 Kinnunen T et al. Laatutietokantaan raportoidut tehohoidon vahinkotapaukset vuosina 2001-2004.
29 Kohonen M et al. Toivoa vahvistavat hoitotyön auttamismenetelmät - metasynteesi.
30 Koivunen E et al. Hoitohenkilöstön käsityksiä hoitovirheiden syistä ja niiden ilmoittamisesta.
31 Kuivalainen L, Meriläinen P. Eturauhassyöpää sairastavien potilaiden unen laatu vuoden seuranta-aikana.
32 Kuokkanen L et al. Organizational change and work-related empowerment.
33 Kuosmanen L et al. Deprivation of liberty in psychiatric hospital care: the patient's perspective.
34 Kvist T, Vehviläinen-Julkunen K. Vastavalmistuneiden sairaanhoitajien osaaminen erikoissairaanhoidossa hoitotyön johtajien arvioimana.
35 Kvist T et al. Do organizational factors explain the quality of care?
36 Kvist T et al. KYSistä maan ensimmäinen magneettisairaala.
37 Kylmä J, Juvakka T. Laadullinen terveystutkimus.
38 Kylmä J, Juvakka T. Hope in parents of adolescents with cancer - Factors endangering and engendering parental hope.
39 Kylmä J, Juvakka T. Toivo hoitotyössä ja hoitotieteellisen tutkimuksen kohteena.
40 Kylmä J et al. Metasynteesi - menetelmän kuvaus ja käyttö.
41 Kylmä J et al. Kuvaileva laadullinen terveystutkimus.
42 Kärnä M et al. Monikkoperheiden näkemyksiä vertaistuen kehittämisestä neuvolassa.
43 Lundgrén-Laine H, Suominen T. Nursing intensity and patient classification at an adult intensive care unit (ICU).
44 Luukka K. Vastavalmistuneiden lähihoitajien koulutuksenaikaiset merkitykselliset oppimiskokemukset vanhustyössä. Tunnepeili oppimiskokemusten merkityksellistäjänä.
45 Länsimies-Antikainen H et al. Evaluation of informed consent: a pilot study.
46 Löfman P et al. Self-evaluation and peer review - an example of action research in promoting self-determination of patients with rheumatoid arthritis.
47 Maass M et al. Aluetietojärjestelmä tuo tehoa ja säästöjä.
48 Matero H et al. Iho ja nivelpsoriaasista sairastavan hoidon jatkuvuus - systemaattinen kirjallisuuskatsaus.
49 Mäkeläinen P et al. Rheumatoid arthritis patients' education - contents and methods.
50 Mäntynen R. Kuntoutumista edistävä hoitotyö aivohalvauspotilaiden alkuvaiheen jälkeisessä moniammatillisessa kuntoutuksessa.
51 Okkonen T et al. Lasten käsityksiä terveydestä ja terveyden edistämisestä - sisällöllinen ja metodinen näkökulma.
52 Ollikainen M et al. Laitoshoitopotilaiden suun hoitoon huomiota.
53 Partanen A, Kvist T. Informaatiotekniikka akuuttihoitotyössä - sairaanhoitajien näkemyksiä.
54 Partanen P et al. Magneettisairaalamalli - uusi mahdollisuus suomalaisen terveyspalvelujärjestelmän vetovoimaisuuden kehittämiseksi?
55 Pietilä A-M et al. Salutogeeninen lähestymistapa preventiivisen hoitotieteen tutkimuksessa - lähtökohtia ja pohdintoja terveyttä edistävän toiminnan kehittämiseksi.
56 Pirskanen M. Nuorten päihteettömyyden edistäminen. Varhaisen puuttumisen malli koulu- ja opiskeluterveydenhuoltoon.
57 Pirskanen M et al. A formative evaluation to develop a school health nursing early intervention model for adolescent substance use.
58 Pirskanen M, Pietilä A-M. Luottamus ja huolen ilmaiseminen nuoren päihteiden käytöstä - terveyskeskustelu ja nuorten päihteettömyyden edistäminen.
59 Pirskanen M, Pietilä A-M. Vahvistava vanhemmuus ja nuorten päihteettömyyys. Näkökohtia nuorten voimavaroista ja varhaisen puuttumisen mallista.
60 Pirskanen M et al. Nuorten päihteiden käytön ja sen haitallisten seurausten varhainen tunnistaminen - menetelmiä preventiiviseen hoitotyöhön.
61 Pölkki T et al. Interventiotutkimus: mielikuvien käyttö ja rentoutuminen lapsipotilaiden postoperatiivisen kivun lievityksessä.
62 Rissanen M-L, Kylmä J. Mitä nuori viiltelyllä viestii.
63 Rissanen M-L, Kylmä J. Näkökulmia nuoruusikäisen viiltelyyn.
64 Rogacheva A et al. Changes in cardiovascular risk factors among adolescents from 1995 to 2004 in the Republic of Karelia, Russia.
65 Rostila I et al. Hyvinvointipalveluorganisaatioiden kulttuurien ja ilmapiirien erojen paikantuminen työyksikköön.
66 Ryttyläinen K et al. Äitiyshuolto tulevaisuudessa - naisten näkemykset.
67 Saaranen T et al. Kouluyhteisön henkilöstön työhyvinvointi - haaste koulun ja työterveyshuollon tyky-toiminnalle.
68 Saaranen T et al. Occupational well-being of school staff members: a structural equation model.
69 Saaranen T et al. Development project (2001-2004) of school staff and occupational health nurses as a promoter of occupational wellbeing-staff's evaluations.
70 Sipilä T et al. Fokusryhmähaastattelu aineistonkeruumenetelmänä hoitotieteellisessä tutkimuksessa: esimerkkinä tutkimus ITE-itsearviointimenetelmän käytöstä johtamisen työvälineenä.
71 Suominen T et al. The constancy of work-related empowerment.
72 Suominen T et al. HIV-tartuntojen hoitotyö edellyttää tartuntatauteja koskevaa erityisosaamista.
73 Tolmunen T et al. Dissociation in a general population of finnish adolescents.
74 Turunen M-S et al. ALS-potilaan hoito vaatii potilaan, perheen ja hoitohenkilökunnan kiinteää yhteistyötä.
75 Varis U et al. Ovatko aikuiset potilaat tyytyväisiä psykiatriseen sairaalahoitoon?
76 Vehviläinen-Julkunen. Osaaminen hoitotyössä - tutkimuksen tarve on ilmeinen.
77 Vehviläinen-Julkunen. Tieteen etiikka - kestävää ja uudistuvaa.
78 Vehviläinen-Julkunen K. Uppföljning av evalueringen av Nursing och Caring Sciences i Finland.
79 Vehviläinen-Julkunen K. Tieteellisen julkaisemisen kilpajuoksu - jähmettyykö hoitotiede kalkkiviivoille?
80 Vehviläinen-Julkunen K. Kätilön työ yhteiskunnallisena tehtävänä.
81 Vehviläinen-Julkunen K. Korkeatasoinen tutkimus ja yhteiskunnallinen relevanssi - yhteinen hidas valssi.
82 Vehviläinen-Julkunen K. Terveyden edistäminen ja hoitotiede - miten tieto kohtaantuu?
83 Vehviläinen-Julkunen K. Hoitotyön merkitys aivohalvauskuntoutuksessa.
84 Välimäki T et al. Diaries as researach data in a study on family caregivers of people with Alzheimer's disease: methodological issues.
85 Ylinen E-R et al. Nurses' knowledge and skills in colonoscopy patients' pain management.

Hoitotieteen laitos Department of Nursing Science
Julkaisutietokanta 16.4.2008 Publications Data Base 16.4.2008