Hoitotieteen laitos
Department of Nursing Science

Julkaisut 2006
Publications 2006

Lisätietoja julkaisusta saa klikkaamalla sen numeroa.
For full details, please click the number in front of the publication.


1 Alho L, Kankkunen P. Naisten lisääntyvä alkoholin käyttö - haaste syntyvän lapsen ja äidin hoitotyölle.
2 Asikainen P et al. Satakunnan aluetietojärjestelmän käyttö hoitohenkilöstön kokemana.
3 Callister LC et al. Collaborative international research.
4 Coco K et al. Nuorten monivammapotilaiden omaisten tukeminen.
5 Haaranen A. Virikkeitä antava haastattelu terveyden edistämisen tutkimuksessa - menetelmän soveltuvuuden arviointi pilottitutkimuksen avulla.
6 Hakulinen-Viitanen T et al. Valtakunnallinen äitiys- ja lastenneuvolatyön selvitys tuo esille neuvolatyön vahvuuksia ja kehittämishaasteita.
7 Hautala-Jylhä P-L et al. Conceptions of patients and personnel concerning the substance of post-ward outpatient visits in psychiatric care.
8 He H-G. Nursing education today and its future trends in Mainland China.
9 He H-G. Non-Pharmacological Methods in Children's Postoperative Pain Relief in China.
10 He H-G et al. Chinese parent's use of nonpharmacological methods in children's postoperative pain relief.
11 He H-G et al. Response .
12 Heiskanen S et al. MS-tautiin vastasairastuneiden terveyteen liittyvää elämänlaatua edistävät auttamismenetelmät.
13 Helle-Kuusjoki T et al. Sairaanhoitajien ja lääkärien kuvaus tehtäväsiirroista erikoissairaanhoidossa.
14 Hinno S et al. Mittarin käännösprosessi hoitotieteellisessä tutkimuksessa - käännösmallin laatiminen kansainväliseen vertailututkimukseen.
15 Hoffrén P et al. Miten käyttökelpoisia ja turvallisia ovat äitiyshuollon synnytyskertomusjärjestelmät?
16 Härkönen E et al. Potilaiden tyytyväisyys hoitajavastaanottoon erikoissairaanhoidon polikliinisessä hoitotyössä.
17 Jansen I. An Archaeology of Philosophical Anthropology. A Reconstruction of the Historical Philosophical Background of Ethnography and Consequences for Nursing Science.
18 Jauhiainen A et al. Consumer-centered nursing with ICT: a futuristic viewpoint.
19 Juhola H et al. Reumahoitajien erikoistumisopinnot työnhallinnan tukena.
20 Kankkunen P. Assessment and alleviation of children's postoperative pain.
21 Kattainen E et al. Sense of coherence and health-related quality of life among patients undergoing coronary artery bypass grafting or angioplasty.
22 Kemppainen U et al. Environmental factors as predictors of smoking among ninth-grade adolescents in Pitkäranta (Russian Karelia) and in Eastern Finland.
23 Klemola A. Omasta kodista hoitokotiin. Etnografia keskipohjalaisten vanhusten siirtymävaiheesta.
24 Koivunen E et al. Hoitovirheiden ilmoittaminen henkilöstön kuvaamana.
25 Koponen N, Kankkunen P. Mitä netistä löytyy? Nuoret terveystietoa etsimässä.
26 Kortesluoma R-L, Nikkonen M. The most disgusting ever: children's pain descriptions and views of the purpose of pain.
27 Kouri P. Development of Maternity Clinic on the Net Service. Views of Pregnant Families and Professionals.
28 Kouri P et al. Online discussions mirroring family life during pregnancy.
29 Kouri P et al. Pregnant families' discussions on the net - from virtual connections toward real-life community.
30 Kvist T et al. Lääkäreiden ja potilaiden arviot hoidon laadusta - samanlaisuutta ja erilaisuutta?
31 Kvist T et al. Hoidon laatu ja siihen yhteydessä olevat tekijät.
32 Kylmä J. Hope, despair and hopelessness in significant others of adult persons living with HIV.
33 Kylmä J et al. Hope and schizophrenia: an integrative review.
34 Laanterä S et al. Imetysohjaus perhevalmennuksessa terveydenhuollon asiantuntijoiden kuvaamana: tavoitteena toimintamallin kehittäminen.
35 Lammintakanen J et al. Terveydenhuollon priorisointi politiikkaprosessina ja käsitteenä.
36 Lapveteläinen P et al. Tieto- ja viestintätekniset valmiudet saumattomien hoito- ja palveluketjujen mahdollistajana.
37 Liimatainen A, Pietilä A-M. Kouluterveydenhoitajan ja nuoren välinen terveyskeskustelu.
38 Lundgren-Laine H, Suominen T. Katsaus hoidon ja tehohoidon virheitä ja vaaratilanteita tarkasteleviin tutkimuksiin.
39 Löfman P. Itsemäärämisen edistäminen. Osallistavan toimintamallin kehittäminen reumapotilaiden hoitotyöhön.
40 Maass M et al. Satakunnan sairaanhoitopiirin alueellisen tietojärjestelmän kustannukset ja hyödyt.
41 Marjamäki M et al. Osastonhoitajan johtamistaidoilla on ratkaiseva merkitys henkilöstön työhön sitoutumiseen.
42 Mäkelä L et al. Hoitoisuustiedot ylihoitajien käytössä.
43 Mäkeläinen P et al. Nivelreumaa sairastavan potilaan ohjaus ja ohjauksen yhteys koettuun toimintakykyyn.
44 Nikkonen M. Terveydenhuollon hoito- ja työyhteisöjen monimuotoistuminen - hoitotyön johtamisen haaste.
45 Nikkonen M, Hyvönen S. Primary health care pracititioners' views of their own professional skills in mental health care.
46 Pajanen H et al. Sosiaali- ja terveydenhuollon työntekijöiden yhteistyö lastenneuvoloiden asiakkaiden arvioimana.
47 Pietilä A-M. Preventiivisen hoitotieteen tutkimus - esimerkkitutkimusten tarkoitus ja metodiset valinnat.
48 Pietilä A-M, Häggman-Laitila A. Preventiivinen hoitotiede: tutkimuskohteen tarkastelua.
49 Pietilä A-M, Varjoranta P. Vanhusten terveyden edistäminen - suuntia tulevaisuuteen.
50 Pietilä A-M et al. Kansalliset ohjelmat ja strategiat vanhusten terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen suuntaajina.
51 Pietilä A-M et al. Tutkimustiedosta terveyttä edistävän toiminnan kehittämiseen II. Vanhusten terveyden edistäminen.
52 Pietilä A-M et al., toim. Näkökulmia preventiivisen hoitotieteen tutkimukseen.
53 Pirskanen M et al. School health nurses and substance use among adolescents - towards individual identification and early intervention.
54 Pirskanen M et al. Nuoret ja päihteisiin liittyvä terveyskeskustelu - varhaisen puuttumisen menetelmien kehittäminen koulu- ja opiskelijaterveydenhuollossa.
55 Rautio M et al. Työyhteisöjen hyvinvointi työterveyshuollon haasteena.
56 Ravelin T et al. Dance in mental health nursing: A hybrid concept analysis.
57 Rissanen M-L et al. Itseään viiltelevän nuoren monet ongelmat.
58 Rissanen M-L et al. Nuoren itsensä viiltäminen tai polttaminen - kirjallisuuskatsaus.
59 Ruuskanen E-M et al. Osaaminen voimavarana hoitotyössä?
60 Räihä T et al. Adolescents' nutrition health issues: opinions of Finnish seventh-graders.
61 Saaranen T. Promotion of School Community Staff's Occupational Well-being in Co-operation with Occupational Health Nurses. Participatory Action Research in Eastern Finland in 2001-2004.
62 Saaranen T et al. Development of occupational wellbeing in the Finnish European Network of Health Promoting Schools.
63 Saaranen T et al. Occupational wellbeing in a school community - Staff's and occupational health nurses' evaluations.
64 Sapountzi-Krepia D et al. Legislative measures regarding the protection of motherhood in Greece: from the creation of the modern greek state until the decade of 1940 (in Greek).
65 Sapountzi-Krepia D, Vehviläinen-Julkunen K. Maternity care in Greece (in Greek).
66 Saranto K et al. Hoitotiede-lehden asiasanat - esiintyvyys ja laatu vuosina 1995-2003.
67 Seppänen R et al. Videoaineistot lapsiperheiden elämänhallinnan tutkimuksessa.
68 Sipilä T et al. Itsearviointi sosiaali- ja terveydenhuollon lähijohtajien työvälineenä.
69 Sirviö K. Lapsiperheiden osallisuus terveyden edistämisessä - mukanaolosta vastuunottoon. Asiakastilanteiden arviointia sosiaali- ja terveydenhuollon työntekijöiden ja perheiden näkökulmasta.
70 Sirviö K et al. Lapsiperheiden osallisuus terveyden edistämisessä - virikkeitä antava haastattelu asiakastilanteiden arvioinnissa.
71 Sonninen E et al. Elämänhallintaa tukevan ohjauksen kehittäminen. Tulehduksellista suolistosairautta sairastavien potilaiden näkemyksiä.
72 Suominen T, Rankinen S. Syöpäsairaanhoitajien kokemus oman työn hallinnasta on vahva.
73 Suominen T, Rankinen S. Educational needs of Finnish cancer nurses.
74 Suominen T et al. Work-related empowerment of the multidisciplinary team at the Rheumatism Foundation Hospital.
75 Tallberg M. Venny Snellman, Finnish Nurses, and Rockefeller Foundation Support, 1929-1956.
76 Tallberg M et al. The international emergence of nursing informatics.
77 Tuominen H et al. Sairaanhoitajien kokemuksia kehityskeskusteluista ammatillisen kehityksen tukena.
78 Tuominen H et al. Kehityskeskusteluja syytä kehittää. Anestesia- ja leikkaussalisairaanhoitajat kertovat.
79 Turunen H et al. Did something change in health promotion practices? A three-year study of Finnish European Network of Health Promoting Schools.
80 Vaartio H et al. Nursing advocacy: how is it defined by patients and nurses, what does it involve and how is it experienced?
81 Vehviläinen-Julkunen K. Kuopion yliopiston hoitotieteen laitos - monipuolinen terveystieteiden akateeminen yksikkö.
82 Vehviläinen-Julkunen K, Miettinen M. Vetovoimainen, menestyvä sairaala - miten siinä voi onnistua?
83 Vehviläinen-Julkunen K, Pietilä A-M. Hoitotiede Kuopion yliopistossa: Vaikuttavuutta opetuksessa, tutkimuksessa ja yhteiskunnallisessa vuorovaikutuksessa.
84 Välimäki T et al. Päiväkirjat aineistona omaishoitajatutkimuksessa.

Hoitotieteen laitos Department of Nursing Science
Julkaisutietokanta 15.4.2008 Publications Data Base 15.4.2008