Terveyshallinnon ja -talouden laitos
Department of Health Policy and Management

Julkaisut 2005
Publications 2005

Lisätietoja julkaisusta saa klikkaamalla sen numeroa.
For full details, please click the number in front of the publication.


1 Ensio A, Saranto K. Elektronisen potilaskertomuksen yhtenäistämiseen liittyvät toimenpiteet: kansallinen terveyshanke.
2 Heino K et al. Kulttuuriset ilmentymät sairaalaorganisaatioiden yhdistämisessä.
3 Häkkinen H et al. Drawn together: combining the people and methodologies of software design and work development.
4 Häyrinen K. Sähköisen potilaskertomuksen ydintietojen käyttöönotto.
5 Häyrinen K, Saranto K. Successful health information system implementation.
6 Häyrinen K, Saranto K. The core data elements of electronic health record in Finland.
7 Jäntti S. Kelan tutkimustoiminta on heijastanut aina aikakautensa tarpeita.
8 Kankaanpää E et al. Työterveyspalvelujen kattavuus yrityksissä Tilastokeskuksen ja Kelan rekisterien perusteella.
9 Kinnunen J, Lindström K, toim. Rakenteellisen ja toiminnallisen muutoksen vaikutukset HUSin johtamiseen ja henkilöstön hyvinvointiin.
10 Kinnunen J, Lindström K. Tutkimushankkeen tausta, lähtökohdat ja arviointitutkimuksen asetelmat.
11 Kinnunen J, Lindström K. Arviointi muutosprosessin johtamisen tukena.
12 Kinnunen J, Myllykangas M. Suomen terveydenhuoltojärjestelmä.
13 Kinnunen J, Vuori J. Terveydenhuollon johtamiskulttuurin holistinen malli.
14 Korhonen H. Tietojärjestelmät suun terveydenhuollon ohjauksessa ja johtamisessa Suomessa 1972-2001.
15 Korhonen T, Lammintakanen J. Web-based learning in professional development: experiences of Finnish nurse managers.
16 Kouri P et al. Commitment of project participants to developing health care services based on the Internet technology.
17 Kukkonen J. Terveydenhuollon vaikuttavuuden arviointi rutiinisti kerätyn tiedon pohjalta.
18 Kuusisto-Niemi S. Tiedonhallinta haasteena sosiaalialalla.
19 Kuusisto-Niemi S, Kääriäinen A. Hiljaisen tiedon vallasta näkyvän tiedon valtaan - puheenvuoro tiedon näkyväksi tekemisen puolesta.
20 Lammintakanen J. Health Care Prioritisation. Evolution of the Concept, Research and Policy Process.
21 Lammintakanen J. Priorisointi osana päätöksentekoa.
22 Lammintakanen J, Rissanen S. Online learning experiences of university students.
23 Lammintakanen J, Rissanen S. Curriculum development in web-based education.
24 Lammintakanen J et al. Terveyshallintotieteestä johtajaksi - valmistuneiden näkemyksiä koulutuksesta.
25 Latvala E et al. Yhteistoiminnallisen hoitotyön kehittäminen mielenterveystyössä - tuloksia kehittämishankkeesta.
26 Lindström K et al. Organisaation muutoksen yhteys henkilöstön kokemuksiin työstään ja hyvinvoinnistaan.
27 Linnosmaa I et al. Massakurssista verkkokurssiksi: kokemuksia kansantaloustieteen perusteiden opettamisesta verkkokurssina.
28 Martikainen J et al. European prices of newly launched reimbursable pharmaceuticals - a pilot study.
29 Mykkänen J et al. Designing web services in health information systems: from process to application level.
30 Myllykangas M et al. Terveydenhuollon asiantuntijat esittäneet näkemyksiään. Tulevaisuusskenaarioita poliitikoille pohdittavaksi.
31 Mäenpää T et al. Kotihoidon langattoman potilastietojärjestelmän käytettävyyden arviointi.
32 Niiranen V. Ohjauksen uudet piirteet. Tuloksellisuuden arviointi kunta-valtio -suhteen ohjausmekanismina.
33 Paavola T et al. Towards knowledge intensive inter-organizational systems in healthcare.
34 Rissanen S. Palvelurakenteen monimuotoistuminen lisää hoivayrittäjyyttä.
35 Rissanen S, Sinkkonen S. Tutkimusta hoivayrittäjyydestä.
36 Rissanen S, Sinkkonen S. Private social services in Finland - the effects on social work.
37 Räsänen P et al. Measuring cost-effectiveness of secondary health care: feasibility and potential utilization of results.
38 Saarela U et al. External failures as descriptor of quality in clinical microbiology laboratory services.
39 Saranto K. Tietojärjestelmät terveydenhuollon muutoksen johtamisessa.
40 Saranto K. Elektronisk information och elektroniska hälsojournaler.
41 Saranto K et al. Sosiaali- ja terveydenhuollon tietohallinnon koulutuksesta uusia tietoteknologian asiantuntijoita.
42 Saranto K et al. Hoitotieteellinen asiasanasto Hoidokki julkaistu.
43 Saxèn K, Vuori J. Sisäinen viestintä ja organisaatioon sitoutuminen sairaalaorganisaatioiden fuusiossa.
44 Sinkkonen S, Taskinen H. Johtamisosaamisen vaatimukset terveydenhuollossa.
45 Taskinen H. Oikeudenmukaisuus ja kulttuurien kohtaaminen sosiaali- ja terveysalojen organisaatioiden yhdistymisessä.
46 Taskinen H, Turpeinen M. Epäoikeudenmukaisuuden kokemuksia sairaalaorganisaatioiden yhdistämisen alkuvaiheessa.
47 Turpeinen M, Taskinen H. Henkilöstön arviot organisaatiofuusion yhteydessä tehdyistä tietojärjestelmä-muutoksista.
48 Valtonen H. Kilpailu terveydenhuollossa kasvattaa kustannuksia.
49 Voutilainen M et al. Is it possible to reduce endoscopy workload using age, alarm symptoms and H. pylori as predictors of peptic ulcer and oesophagogastric cancers?
50 Vuori J. Suorituksen arviointia vai arvioinnin suoritusta?
51 Vuori J. Hallinnon peruskäsitteiden unohtaminen tieteen edistyksen jarru?
52 Vuori J, toim. Terveys ja johtaminen. Terveyshallintotiede terveydenhuollon työyhteisöissä.
53 Vuori J. Terveysjohtaminen ja -hallinto tieteenalana.
54 Vuori J. Terveys ja hallinnon käsitteet.
55 Vuori J. Päätöksenteko dialogisesti oppivassa ja johdetussa työyhteisökulttuurissa.
56 Vuori J. Terveydenhuollon inhimillisten voimavarojen johtaminen: henkilöstökustannusten muuttaminen henkilöstöinvestoinneiksi.
57 Vuori J. Kohti yhteisesti määriteltyjä hallinnon ydinkäsitteitä?
58 Vuori J et al. Johtamisen eri ulottuvuudet toimialojen vertailussa.
59 Vuori J, Merviö M. Arviointi, politiikka ja kulttuuri: kenen ehdoilla arvioidaan mitäkin?
60 Vuori J, Siltala J. Työorientaatiot, hyvinvointi ja johtamistehtävät.
61 Ylinen S, Rissanen S. Sosiaalityö ja kaltoinkohdeltu vanhus.

Terveyshallinnon ja -talouden laitos Department of Health Policy and Management
Julkaisutietokanta 15.4.2008 Publications Data Base 15.4.2008