Hoitotieteen laitos
Department of Nursing Science

Julkaisut 2005
Publications 2005

Lisätietoja julkaisusta saa klikkaamalla sen numeroa.
For full details, please click the number in front of the publication.


1 Backman K et al. Biographical research in nursing science - two studies as examples of method application.
2 Haapakorva A et al. Neuvolatyön kehittämis- ja tutkimuskeskuksen uudistuneet kotisivut neuvolatoiminnan tukena.
3 Hakulinen-Viitanen T et al. Äitiys- ja lastenneuvolatyö Suomessa.
4 Hautala-Jylhä P-L et al. Continuity of care in psychiatric post-ward outpatient services - conceptions of patients and personnel concerning factors contributing to the continuity of care.
5 He H et al. A survey of Chinese nurses' guidance to parents in children's postoperative pain relief.
6 He H et al. Chinese nurses' use of non-pharmacological methods in children's postoperative pain relief.
7 Heikkinen A et al. Mies, työ ja työkyky: miehen kokemuksia työkyvystä avioeroprosessin aikana.
8 Heikkinen T, Vehviläinen-Julkunen K. Inhimillisiä kohtaamisia - pientä ja suurta hoitotyön arjessa . Hallintoylihoitaja Kirsti Dementjeffille omistettu juhlakirja.
9 Hintsala A. Autonomia ammatista poistumisen ennakoijana hoitotyössä. Nais- ja mieshoitajien arviointia ja vertailua päätöksenteosta, pätevyydestä, työn tärkeydestä ja johtamisesta hoitotyössä.
10 Häggman-Laitila A. Families' experiences of support provided by resource-oriented family professionals in Finland.
11 Häggman-Laitila A, Pietilä A-M. Perheen terveyden psykososiaalisia ulottuvuuksia: kirjallisuuskatsaus lasten, nuorten ja perheen terveydestä.
12 Jakonen S. Terveyttä joka päivä. Itäsuomalaisen peruskoulun oppilaiden näkemyksiä ja kokemuksia terveyden oppimisesta.
13 Jakonen S et al. Lasten ja nuorten terveydenlukutaidon oppiminen - haaste terveysneuvonnalle ja -opetukselle.
14 Jyrkinen AR. Mielisairaanhoito Kellokosken piirimielisairashoitolassa vuosina 1915-1918. Hoitolan ensimmäisten potilaiden dokumentteihin perustuva analyysi.
15 Kankkunen P et al. Lasten leikkauskivun arviointi: vanhemmille kehitetty lasten kipumittari kotikäyttöä varten.
16 Kankkunen P et al. Rakenneyhtälömallin käyttö hoitotieteellisen tutkimusaineiston analysoinnissa - esimerkkinä lasten leikkauskipua selittävä tutkimus.
17 Kankkunen PM. The role of family in children's recovery from pain.
18 Klemola A et al. Elämä hoitokodissa: haastattelututkimus vanhusten toiveista.
19 Kouri P et al. 'Maternity clinic on the net service' and its introduction into practice: experiences of maternity-care professionals.
20 Kylmä J. Despair and hopelessness in the context of HIV - a meta-synthesis on qualitative research findings.
21 Kylmä J. Dynamics of hope in adults living with HIV/AIDS: a substantive theory.
22 Kylmä J et al. Laadullinen hoitotieteellinen tutkimus haavanhoitotyön apuna.
23 Liikanen E et al. Point-of-care testing for heart and cardiovascular diseases in Finnish health care units.
24 Lundgren-Laine H, Suominen T. Tehohoidon potilastietojärjestelmä - tulevaisuuden "paperiroskis" vai laadunkehityksen tietovarasto?
25 Lyytikäinen H et al. Sairaanhoitajien ja lääkäreiden yhteistyö tehohoidon rajaamisen päätöksenteossa - kysely teho-osastojen sairaanhoitajille.
26 Pajanen H et al. Lapsiperheiden tukeminen moniammatillisena yhteistyönä.
27 Palviainen J et al. Pitkäaikaishoidossa olevien vanhusten kivun hoidon esteet.
28 Palviainen J et al. Pitkäaikaishoidossa olevien vanhusten kivun hoitotyön kirjaaminen.
29 Partanen P et al. Sairaanhoitajien työolobarometri 2004. Suomen sairaanhoitajaliitto ry:n jäsenkysely.
30 Pelkonen M et al. Äitiys- ja lastenneuvolatutkimus: analyysi Suomessa vuosina 1990-2003 tehdyistä tutkimuksista.
31 Pietilä A-M, Haaranen A. Terveyden edistämisen perusta preventiivisen hoitotieteen koulutuksessa.
32 Pietilä A-M, Liimatainen A. Miten nuori tulee kuulluksi? Terveyskeskustelu kouluterveydenhoitajan työmenetelmänä nuorten terveyden edistämisessä.
33 Pirskanen M, Pietilä A-M. Nuoret, päihteet ja varhainen puuttuminen. Nuorten päihdemittarin käyttö terveydenhoitajan työssä.
34 Pirskanen M et al. Nuorten päihdemittarin luotettavuus.
35 Pölkki T et al. Millaisia uudistuvia hoitotyön interventioita tarvitaan lasten kivunhoidossa? Esimerkkinä mielikuvaretkiäänite.
36 Pölkki T et al. Lasten postoperatiivisen kivun lievitys: interventiona mielikuvaretkiäänite.
37 Pönkkö M-L et al. Erityisoppilaan psykiatrinen hoitoketju: asiakkaan näkökulma.
38 Rankinen S, Suominen T. Rintasyöpäpotilaan uupumus: rintasyöpäpotilaan selviytyminen solunsalpaajahoidon aikana esiintyvästä uupumuksesta.
39 Ryttyläinen K. Naisten arvioinnit hallinnasta raskauden seurannan ja synnytyksen hoidon aikana. Naisspesifinen näkökulma.
40 Räihä T et al. Promoting pupils' health with ICT - the case of a Finnish Health Promotion Project.
41 Saaranen T et al. School staff members' and occupational health nurses' evaluation of the promotion of occupational well-being - with good planning to better practice.
42 Saharinen T et al. Kuvaus omahoitajan toiminnasta: millainen toiminta vahvistaa ja millainen kuormittaa vakavasti masentuneen potilaan puolison voimavaroja.
43 Silén-Lipponen M. Teamwork in Operating Room Nursing. Conceptual Perspective and Finnish, British and American Nurses' and Nursing Students' Experiences.
44 Silén-Lipponen M et al. Potential errors and their prevention in operating room teamwork as experienced by Finnish, British and American nurses.
45 Suominen T. Kliininen ura sairaalassa suunnannut osaltaan myös tutkimusuraa.
46 Suominen T et al. Work empowerment as experienced by head nurses.
47 Tanninen H-M et al. Moniammatillinen tiimi- ja verkostotyö: haastattelututkimus perhetyöntekijöille.
48 Tervo H et al. At the interface between two cultures - an analysis of the preparation for fieldwork and data collection in ethnographic research.
49 Tervo M-L et al. Epilepsiaa sairastavien kokemuksia leimaantumisesta hoitokontakteissa.
50 Thobaben M et al. Exploring nurse education in Canada, Finland and the United States.
51 Tossavainen K, Turunen H. Participatory action research in the Finnish NHPS (FNHPS).
52 Tossavainen K et al. Collaboration as a learning and research method in promotional and participatory action research in the Finnish ENHP Schools.
53 Turunen H et al. Upbringing as a way af supporting adolescents' health learning - views of parents in the Finnish ENHPS.
54 Virtanen R. Sairaanhoitajat Suomen sota-ajan lääkintähuollon tehtävissä 1900-luvulla.
55 Välimäki T et al. Lasten terveyteen liittyvä elämänlaatu: pilottitutkimus eräässä kouluyhteisössä.

Hoitotieteen laitos Department of Nursing Science
Julkaisutietokanta 15.4.2008 Publications Data Base 15.4.2008