Hoitotieteen laitos
Department of Nursing Science

Julkaisut 2004
Publications 2004

Lisätietoja julkaisusta saa klikkaamalla sen numeroa.
For full details, please click the number in front of the publication.


1 Haapakorva A, Hakulinen T. Ajankohtaisten asioiden äärellä valtakunnallisilla neuvolapäivillä Kuopiossa.
2 Haaranen A. Terveydenhoitaja lapsiperheiden terveyden edistäjänä.
3 Haatainen K et al. Factors associated with hopelessness: A population study.
4 Hakulinen T, Pelkonen M. Lapsiperheen voimavarojen tukeminen - työelämälähtöinen kehittämishanke.
5 He H et al. A study on non-pharmacological treatments on children's postoperative pain relief (in Chinese).
6 He H et al. Postoperative Pain Management in Children - Emphasis on the Use of Non-pharmacological Methods (kiinankielinen).
7 Heinonen K, Kylmä J. Yhtä aikaa useamman lapsen äidiksi - haastetta odottajalle ja hoitajalle.
8 Heiskanen M et al. Kouluikäisten lasten leikkauksen jälkeinen kipu ja kivunhoito.
9 Heljälä L, Pietilä A-M. Preventiivisen hoitotieteen asiantuntijuus - esimerkkejä oppimisesta ja tutkimuksesta.
10 Heljälä L, Pietilä A-M. Näkökohtia preventiivisen hoitotieteen koulutuksesta Kuopion yliopiston hoitotieteen laitoksella.
11 Hyvönen S, Nikkonen M. Primary health care practitioners' tools for mental health care.
12 Hänninen-Nousiainen P et al. Rintaruokinnan trendit väestön terveysseurannassa - tuloksia Terveys 2000-tutkimuksesta.
13 Jauhiainen A. Tieto- ja viestintätekniikka tulevaisuuden hoitotyössä. Asiantuntijaryhmän näkemys hoitotyön skenaarioista ja kvalifikaatioista vuonna 2010.
14 Kankkunen P. Myyttejä lasten kivusta.
15 Kankkunen P. Eettisiä haasteita lasten ei-terapeuttisessa kipututkimuksessa.
16 Kankkunen P, Kokki A. Lasten kipukäyttäytymisen arviointi Parents' Postoperative Pain Measure -mittarilla: mittarin validiteetin ja reliabiliteetin tarkastelua.
17 Kankkunen P et al. Families' and children's postoperative pain - literature review.
18 Kattainen E. Pitkittäistutkimus sepelvaltimoiden ohitusleikkaus- ja pallolaajennuspotilaiden terveyteen liittyvästä elämänlaadusta.
19 Kattainen E, Meriläinen P. NHP, RAND-36 ja 15D mittareiden psykometristen ominaisuuksien vertailu - mittarin valinnan perustelut sepelvaltimoiden ohitusleikkaus- ja pallolaajennuspotilaiden elämänlaatututkimukseen.
20 Kattainen E et al. CABG and PTCA patients' expectations of informational support in health- related quality of life themes and adequacy of information in 1-year follow-up.
21 Kemppainen U et al. An integrative model to predict adolescents' alcohol use: a cross-national study in the Pitkäranta district (Russian Karelia) and in eastern Finland.
22 Kokkonen M et al. Toivottomuus ja omahoitajasuhde masentuneen potilaan arvioimana sairaalahoidon aikana.
23 Kortesluoma R-L, Nikkonen M. 'I had this horrible pain': the sources and causes of pain experiences in 4- to 11-years-old hospitalized children.
24 Koskinen L, Tossavainen K. Study abroad as a process of learning intercultural competence in nursing.
25 Kuivalainen L. Eturauhassyöpää sairastavien miesten terveyteen liittyvä elämänlaatu vuoden seuranta-aikana.
26 Kvist T. Hoidon laatu - potilaiden ja henkilöstön yhteinen asia?
27 Kylmä J et al. Laadullinen tutkimus ja näyttöön perustuva hoitotyö.
28 Laitinen M et al. Tukea tupakoinnista luopumiseen raskausaikana - terveydenhoitajien ja raskaana olevien asiakkaiden näkökulmia.
29 Lappalainen M et al. Mielenterveyskuntoutujien kuvaus itsetunnon tukemisesta hoitotyössä.
30 Löfman P et al. Ethical issues in participatory action research.
31 Löfman P et al. Osallistava toimintatutkimus hoitotyön kehittämisessä. Empiirinen esimerkki toimintatutkimusprosessista.
32 Mattila L-R et al. Tutkimustiedon hyödyntäminen kliinisessä hoitotyössä ja sen opiskelussa.
33 Okkonen T. Lapsen terveyskäsityksestä lapsen terveyden yhteistoiminnalliseen edistämiseen.
34 Partanen P et al. Työolosuhteet hoitotyössä vuonna 2004: sairaanhoitajakyselyn tuloksia.
35 Pietilä A-M, Heljälä L. Millaisiin tehtäviin yliopistokoulutus mahdollistaa - arviointia ja pohdintaa preventiivisen hoitotieteen koulutuksesta.
36 Pietilä A-M et al. Tutkimustiedosta terveyttä edistävän toiminnan kehittämiseen.
37 Pietilä A-M et al. Suuntia tulevaisuuteen - terveyttä edistävien työmenetelmien kehittäminen.
38 Pietilä A-M, Vehviläinen-Julkunen K. Hoitotyön johtamista pohditaan terveystieteellisessä symposiumissa.
39 Puhakka-Tanskanen A, Tossavainen K. Sosiaali- ja terveysalan yrittäjyyskoulutus kehittämishankkeena.
40 Pölkki T et al. Hoitotieteellisen interventiotutkimuksen käytännöllisiä ratkaisuja - esimerkkinä lasten postoperatiivisen kivun hoidon tutkimus.
41 Pölkki T et al. Vanhempien näkemyksiä osallistumisestaan lapsen kivunhoitoon sairaalassa.
42 Räihä T et al. A web-based learning environment in nutrition health education.
43 Saaranen T et al. Työhyvinvoinnin rakentuminen kouluyhteisössä - henkilöstön ja työterveyshoitajien arviointia.
44 Silén-Lipponen M et al. Käsiteanalyysi tiimistä - sovelluksena leikkaushoitotyön tiimi.
45 Silén-Lipponen M et al. Learning about teamwork in operating room clinical placement.
46 Silén-Lipponen M et al. Teamwork in operating room nursing as experienced by Finnish, British and American nurses.
47 Sirkka KA, Nikkonen M. The UN principles of older persons in European elderly care environment - A community analysis on elderly care environments in four European countries.
48 Tossavainen K. Tiimiyhteisön johtaminen kouluissa - henkilöstö voimavarana muutoksessa.
49 Tossavainen K, Turunen H. Terveyskäsitys paradigmamuutoksessa - perusta arvoissa ja etiikassa.
50 Tossavainen K et al. School nurses as health counsellors in Finnish ENHPS schools.
51 Tossavainen K et al. Health promotional education: differences between school nurses' health counselling and teachers' health instruction in the Finnish ENHPS.
52 Tossavainen K et al. Tupakoimattomuuden edistäminen Suomen Euroopan Terveet Koulut verkoston kouluissa.
53 Tupala M et al. Terveydenhoitajaopiskelijoiden tavoittelema osaamisen taso lasten ja nuorten hoitotyössä.
54 Turunen H et al. How can critical incidents be used to describe health promotion in the Finnish European Network of Health Promoting Schools?
55 Vaajoki A et al. Aikuisten nivelreumakipu - kärsimyksen vai hyvinvoinnin tunteita?
56 Varjoranta P et al. Terveydenhoitajien työmenetelmät neuvolatyössä.
57 Vartiainen E et al. Tupakoinnin ehkäisyohjelman vaikutukset Helsingin yläasteilla.
58 Vehviläinen-Julkunen K, Pietilä A-M. Tutkimus Kuopion yliopiston hoitotieteen laitoksella: tavoitteena yhteiskunnallinen vaikuttaminen.
59 Vehviläinen-Julkunen K, Pietilä A-M, toim. Miten arvioida ja hoitaa potilaiden moniulotteista kipua? Otteita kokemuksista, menetelmistä ja etiikasta.
60 Vehviläinen-Julkunen K, Pietilä A-M. Hoitotieteen tutkimusta 25 vuotta Kuopion yliopistossa - tutkimuksen painopisteiden vahvistamista.
61 Vehviläinen-Julkunen K, Pietilä A-M. Hoitotieteellinen tutkimus kivun hoidon perustana.
62 Välimäki T et al. Coping abilities at home: rehabilitation in mild Alzheimer's disease [cd-rom].

Hoitotieteen laitos Department of Nursing Science
Julkaisutietokanta 15.4.2008 Publications Data Base 15.4.2008