Sosiaalitieteiden laitos
Department of Social Sciences

Julkaisut 2001
Publications 2001

Lisätietoja julkaisusta saa klikkaamalla sen numeroa.
For full details, please click the number in front of the publication.


1 Brazda J, Schediwy R. Preconditions for successfull co-operative ventures in the light of historical evidence.
2 Cunningham JA et al. Using self-help materials to motivate change at assessment for alcohol treatment.
3 Erath P, Hämäläinen J. Theory in social work.
4 Erath P et al. Comparing social work from a European perspective: towards a comparative science of social work.
5 Eskola J. Laadullisen tutkimuksen juhannustaiat: laadullisen aineiston analyysi vaihe vaiheelta.
6 Eskola J. Eläytymismenetelmän autuus ja kurjuus.
7 Eskola J. Triangulaation tulosta Suomeen.
8 Eskola J. Työmies on palkkansa ansainnut - ja jääkiekkoilija juhlansa?
9 Eskola J. Pyhä vai profaani bodaus?
10 Eskola J, Vastamäki J. Teemahaastettelu: opit ja opetukset.
11 Grönfors M. Havaintojen teko aineistonkeräyksen menetelmänä.
12 Grönfors M. Institutional non-marriage in the Finnish Roma community and its relationship to Rom traditional law.
13 Hämäläinen J. Johann Heinrich Pestalozzi - luonnonmukaisuuden puolustaja ja sosiaalisen kasvatuksen tienraivaaja.
14 Hämäläinen J. Paul Natorp - sosiaalipedagogiikan teorian jättiläinen.
15 Hämäläinen J. Onko avioliitto vain sopimus?
16 Hämäläinen J. "Lyö kuohut purren puuta ja talkaa".
17 Hämäläinen J. Vapaa sivistystyö myöhäismodernissa yhteiskunnassa.
18 Hämäläinen J. Syrjäytymisen ehkäisy, perhetyö ja vanhemmuuden tukeminen päivähoidossa.
19 Hämäläinen J. Teaching social work.
20 Hämäläinen J. Janus Korczak (1878-1942).
21 Hämäläinen J. Työkoulu - vaihtoehtopedagoginen koulutusmalli.
22 Hämäläinen J et al. Lasten erityistarpeiden kohtaaminen päivähoidossa.
23 Hämäläinen V et al. Backround, tasks and analysis of the project of planning and decision-making.
24 Hämäläinen V et al. Päätöksenteko ja suunnittelu.
25 Itäpuisto M. Pullon varjosta valoon. Vanhempien alkoholinkäytöstä kärsineiden selviytymistarinoita.
26 Kainulainen S, Laurinkari J. Erityisopiskelijat ammatillisessa koulutuksessa. Selvitys opiskelijoiden selviytymisestä ja tuen tarpeista.
27 Kauppinen T et al. Kiintymyssuhde vanhempiin ja psykosomaattinen oireilu nuoruusiässä.
28 Koski-Jännes A. Sosiaalipsykologian uudet haasteet.
29 Koski-Jännes A. Riippuvuuden psykologiaa.
30 Koski-Jännes A. Hengelliset kokemukset muutoksessa.
31 Kronberger N et al. "The train departed without us": public perceptions of biotechnology in ten European countries.
32 Kuusela P. Julkisen sektorin modernisaatio, tuloksellisuus ja arviointi. Realistisen sosiaalitieteen ja arvioinnin näkökulma.
33 Kuusela P. George Herbert Mead. Pragmatismi ja sosiaalipsykologia.
34 Kuusela P. Sosiaalisen konstruktionismin liike sosiaalitieteissä.
35 Kuusela P. Minästä yhteisöön, yhteisöstä minään.
36 Kuusela P, Saastamoinen M, toim. Ruumis, minä ja yhteisö. 2. korj. p. Sosiaalisen konstruktionismin näkökulma.
37 Kuusela P, Saastamoinen M. Johdannoksi.
38 Laukkanen ER et al. Heavy drinking is associated with more severe psychosocial dysfunction among girls than boys in Finland.
39 Laurinkari J, Kainulainen S. Mitä liikenneonnettomuuden jälkeen? Liikenneonnettomuuteen joutuneiden nuorten ja lasten vanhempien kokemuksia palvelujen toimivuudesta.
40 Laurinkari J, Poutanen V-M. Kuurojen työllisyyskysely 2000.
41 Mattila A. Tarvitaanko perustuloa? Suomalaisten kansalaistulo-, kansalaispalkka- ja perustulomallien teoreettinen analyysi. Is Basic Income Needed? Theoretical Analysis of the Civic Income, Civic Salary and Basic Income Models of the Finns.
42 Miettinen A. Do Co-operatives Providing Welfare Services Belong to the Third Sector? A Study of Institutional Characteristics of Swedish Co-Operatives.
43 Niemelä P. Avohoidossa asuvien mielenterveyskuntoutujien asuntojen korjausprojektin (Mipak) arviointi 1998-2000.
44 Niemelä P. The importance of social capital in regional development.
45 Niemelä P. Sosiaalisen pääoman merkitys alueellisessa kehittämisessä.
46 Niemelä P, Hämäläinen J. Työuupumuksen ehkäisy ja lievittäminen sosiaalialan asiantuntijatehtävissä. Kolmen interventiomallin kokeilu ja kehittäminen.
47 Niemelä P, Hämäläinen J. The role of social policy in social work.
48 Niemelä P et al., toim. Uusi tutkimukseen perustuva suunnittelukäytäntö Pohjoisen Periferian harvaan asutuilla alueilla - NRBK-projekti.
49 Niemelä P et al., ed. New Research-based Knowledge about Peripherality and Planning Practices in Depopulated Built-up Areas in the Northern Periphery.
50 Niiranen V. On the route to life long learning and investigating working orientation in social work - an experiment on counselling of Master's thesis and using the results in teaching.
51 Niiranen V. Kuntatutkimuksen on oltava ajankohtaista ja analyyttistä.
52 Niiranen V, toim. Kunnat murroksessa. Seminaarikirja. 30. Kunnallistieteen päivät 1.-2.11.2001.
53 Niiranen V et al. Resident-oriented organisational reform and new partnerships at the local level - the case of Lapinlahti [online].
54 Pamilo S-L et al. Tasks, frame of reference and division of labour in the NRBK project.
55 Pamilo S-L et al. Tehtävät, viitekehys ja työnjako NRBK-projektissa.
56 Pölkki P. Mielenterveyskuntoutuja vanhempana.
57 Pölkki P. Bridging the gap between theory and practice at centres for expertise in the social field.
58 Pölkki P. Oppilaiden syrjäytymisuhkien tunnistaminen ja ehkäisy peruskoulun haasteena.
59 Pölkki P et al. Päiväkotien johtajien ja erityistarhanopettajien näkemyksiä lasten erityistarpeiden kohtaamisesta päiväkodissa.
60 Rusanen T et al. Biotechnology in Finland: transcending tradition.
61 Ryynänen U. Health and mental health-related questions in social work - an outline of the Puijonlaakso project, 'learning by doing'.
62 Ryynänen U, Vornanen R. Sosiaalityö kehittyy jakamalla.
63 Röpelinen A-M. Practicing social work.
64 Saarela-Kinnunen M, Eskola J. Tapaus ja tutkimus = tapaustutkimus?
65 Törrönen M, Vornanen R. Ammatillinen lisensiaattikoulutus tuo tietotaitoa lastensuojeluun.
66 Töttö P. Olisiko syytä tutkia myös sosiaalisten ongelmien syitä ja sosiaalityön vaikutuksia?
67 Töttö P. Laadullinen ja määrällinen - ennen ja nyt.
68 Töttö P. Kahden Weberin ongelma.
69 Töttö P. Totta vai konstruktiota?
70 Vornanen R. Yhteistyö päivähoidon johtamisen laatutekijänä.
71 Vornanen R. Lasten hyvinvointi.
72 Vornanen R et al. Lasten erityistarpeiden kohtaaminen päiväkodissa.
73 Vornanen R, Törrönen M. Turvallisuus lapsen arjessa.
74 Wagner W et al. Nature in disorder: the troubled public of biotechnology.
75 Ylinen S, Miettinen M-L. Social Work in Public Health Symposium. 1st - 10th September 2000. University of Kuopio Department of Social Sciences.

Sosiaalitieteiden laitos Department of Social Sciences
Julkaisutietokanta 15.4.2008 Publications Data Base 15.4.2008