Hoitotieteen laitos
Department of Nursing Science

Julkaisut 2001
Publications 2001

Lisätietoja julkaisusta saa klikkaamalla sen numeroa.
For full details, please click the number in front of the publication.


1 Ala-Haavisto R. Di-anoigostinen järjestelmä. Filosofis-teoreettinen diagnostinen käsitteistö hoitotyöhön ja hoitotieteeseen.
2 Callister LC et al. Giving birth: perceptions of Finnish childbearing women.
3 Eirola R, Friis L. Lapsiperheiden arjenhallinta: videoavusteinen perheohjaus.
4 Ensio A. Hoitotyön toiminnan mallintaminen.
5 Gerdin U et al. Europe.
6 Halimaa S-L. Hoidetaanko keskoslapsen kipua? . Tutkimus hoitajien valmiuksista arvioida ja hoitaa keskoslapsen kipua.
7 Halimaa S-L et al. Pain relieving measures for prosedural pain in premature babies: an observational study.
8 Halimaa SL et al. Knowledge, assessment and management of pain related to nursing procedures used with premature babies: questionnaire study for caregivers.
9 Hänninen-Nousiainen P et al. Suomalaisen kätilötyön historia - tuntemalla menneisyytemme osaamme rakentaa tulevaisuutta.
10 Jakonen S et al. Terveys ja hyvinvointi kouluyhteisössä. Kiva Koulu kehittämishankkeen (1996-2000) toiminta ja arviointi.
11 Jakonen S, Tossavainen K. Miksi terveyden edistämistä on vaikea integroida kouluyhteisön muuhun toimintaan?
12 Jakonen S, Tossavainen K. Terveyden edistäminen hoitotyössä ja koulutuksessa.
13 Juvakka T, Kylmä J. Nuorten toivon tutkimus hoitotieteellisissä julkaisuissa vuosina 1984-1999.
14 Kokki A et al. Kun päiväkirurgia lisääntyy, kivunhoito jää kodin vastuulle.
15 Korhonen T et al. Assessment of learning and teaching.
16 Kvist T et al. Ihmisläheinen hoito-potilaskyselyn tulokset Kuopion yliopistollisessa sairaalassa, Iisalmen ja Varkauden aluesairaaloissa vuonna 2000.
17 Kylmä J. Toivon dynamiikka HIV-tartunnan saaneen aikuisen ihmisen ja hänen läheisensä elämäntodellisuudessa.
18 Kylmä J. Toivo elämän perusvoimavarana hoitavassa työssä.
19 Kylmä J et al. Hope, despair and hopelessness in living with HIV/AIDS: a grounded theory study.
20 Kylmä J et al. Dynamically fluctuating hope, despair and hopelessness along the HIV/AIDS continuum as described by caregivers in voluntary organizations in Finland.
21 Kylmä J et al. Voluntary caregivers' observations on the dynamics of hope across the continuum of HIV/AIDS: A focus group study.
22 Kylmä J et al. Dynamics of hope in living with HIV: professional caregivers' observations.
23 Laitinen-Junkkari P et al. Informal caregivers' participation in elderly-patient care: an interrupted time-series study.
24 Lyytikäinen H et al. Tehohoidon rajaaminen - käsiteanalyysi Walker & Avantin menetelmällä.
25 Miettinen T et al. The contribution of "good" palliative care to quality of life in dying patients: family members' perceptions.
26 Naumanen-Tuomela P. Työterveyshoitajan asiantuntijuus työikäisten terveydenedistämistyössä muuttuvassa yhteiskunnassa .
27 Palomäki-Jägerroos T et al. Nettineuvola äitiyshuollon uutena palvelumuotona ja asiantuntijatyön tukena.
28 Paukkala M et al. Hoitotyön johtamiskoulutus: haasteena muuttuva toimintaympäristö ja uudet osaamisvaatimukset.
29 Paukkunen L et al. Koulutuksen vaikutukset sosiaali- ja terveysalan opiskelijoiden ja työntekijöiden yhteistyövalmiuksiin.
30 Pelkonen M. Evaluation methods of teaching process: course evaluation by students.
31 Pelkonen M. Hoitotyön johtaja työntekijöittensä voimavaraisuuden edistäjänä.
32 Pelkonen M et al. Yhteistyötä perheiden terveyden hyväksi. Äitiys- ja lastenhuollon moniammatillinen kehittämisprojekti Sortavalassa 1995-1999.
33 Pelkonen M, Hakulinen T. Lapsiperheet hoitotyön asiakkaina tulevaisuudessa.
34 Pelkonen M, Kankkunen P. Nurses' competence in advising and supporting clients to cease smoking: a survey among Finnish nurses.
35 Pietilä A-M. Dialogi ja terveyden edistäminen: preventiivisen hoitotieteen koulutuksen lähtökohtia Kuopion yliopiston hoitotieteen laitoksella.
36 Pietilä A-M, Eirola R. Elämänhallintavalmiudet ja terveys: Miten edistetään työikäisten terveyttä tulevaisuudessa?
37 Pietilä A-M et al. Millaisia työmenetelmiä tarvitaan kouluikäisten terveyden edistämisessä.
38 Pietilä A-M et al. Yhteistyötä kouluterveydenhuollossa: tavoitteena kouluikäisten terveyden ja hyvän olon edistäminen.
39 Pietilä A-M, Vehviläinen-Julkunen K. Preventiivisen hoitotieteen tutkimuksen ja koulutuksen lähtökohtia.
40 Pietilä A-M, Vehviläinen-Julkunen K. Preventiivistä perhehoitotyötä kuvaavien tutkimusten tarkoitus ja tutkimustehtävät.
41 Pietilä A-M, Vehviläinen-Julkunen K. Tutkimusten aineistot ja menetelmät.
42 Pietilä A-M et al. Preventiivisen perhehoitotyön kehittäminen.
43 Pietilä A-M et al., toim. Preventiivinen perhehoitotyö. Terveyttä edistävien työmenetelmien arviointia Lapsiperhe-projektissa.
44 Pietilä A-M et al. Perhehoitotyö Lapsiperhe-projektissa: haastattelututkimus lapsiperheiden saamasta varhaisesta tuesta.
45 Pirskanen M et al. Nuorten masennus ja itsetuntoa vahvistava tuki: kyselytutkimus nuorille terveydenhoitajalta saadusta tuesta.
46 Pölkki T et al. Nonpharmacological methods in relieving children's postoperative pain: a survey on hospital nurses in Finland.
47 Rissanen L, Pietilä A-M. Vanhenevien ihmisten päivittäinen selviytyminen: haastattelututkimus minäkäsityksestä, yksinäisyyden ja elämän tarkoituksen kokemisesta sekä voimavarojen lähteistä ja elämän parhaasta ajasta.
48 Rissanen L, Pietilä A-M. Ikääntyvien ihmisten psykososiaalinen terveys ja hyvä olo.
49 Räihä T et al. Portfolio ravitsemustieteen opiskelijoiden oppimisprosessin tukena WebCT-verkko-oppimisympäristössä.
50 Saaranen T et al. Verkko-opetusta innostava oppimiskokemus - opiskelijoiden kokemuksia Kuopion yliopiston hoitotieteen laitokselta.
51 Taam-Ukkonen M et al. Portfoliokoulutus tieto- ja viestintäteknologiaa hyödyntäen.
52 Tallberg M. Sophie Mannerheim. Finlands store sygeplejepioner.
53 Tallberg M. Venny Snellman. Finlands forste sygeplejerskeinspektrice.
54 Tarkiainen R et al. Lapsiperheiden varhaisen tuen työmenetelmiä. Pienryhmätoiminta lapsiperheiden tukena: videoidut palautekeskustelut pienryhmätoiminnasta.
55 Tossavainen K et al. Terveyden edistäminen Euroopan Terveet Koulut -verkoston kouluissa.
56 Tossavainen K et al. Yhteisölliset toimintamenetelmät osana kouluterveydenhuollon käytäntöä.
57 Tossavainen K et al. Terveyden edistämistyön kehittämishaasteet kouluterveydenhuollossa.
58 Turunen H. Health promotion in the Finnish European Network of Health Promoting Schools.
59 Turunen H et al. Tuutorointi hoitotieteen oppimisen ja opetuksen tukena.
60 Turunen H et al. Vertaistuutorointia hoitotieteen koulutuksessa Kuopion yliopistossa.
61 Töyry E. Hoidon ihmisläheisyys erikoissairaanhoidossa. Mittarin kehittäminen ja käyttö.
62 Töyry E, Vehviläinen-Julkunen K. Developing an instrument for the measurement of humane caring.
63 Urjanheimo E-L et al. Sijoitus terveyteen lisää oikeudenmukaisuutta yhteiskunnassa.
64 Väisänen M et al. Leikkauksen jälkeinen kipu vaihtelee lapsen mukaan.

Hoitotieteen laitos Department of Nursing Science
Julkaisutietokanta 15.4.2008 Publications Data Base 15.4.2008