Hoitotieteen laitos
Department of Nursing Science

Julkaisut 2000
Publications 2000

Lisätietoja julkaisusta saa klikkaamalla sen numeroa.
For full details, please click the number in front of the publication.


1 Aakala P et al. Nuorten aikuisten kokemuksia luusarkooman sairastamisesta.
2 Böök N et al. Millainen on voimavarainen työntekijä.
3 Callister LC et al. A description of birth in Finland.
4 Dahl B, Pietilä A-M. Äldres upplevelse av välbefinnande.
5 Eirola R et al. Life control of members of the Kainuu Martha Organization in Finland.
6 Eirola R, Pietilä A-M. Miten elämisen tavat kuvaavat nuorten terveyttä - kouluterveystarkastusten kehittäminen Kainuussa.
7 Hakulinen P et al. Äitiys- ja lastenhuollon kehittäminen Sortavalan alueella 1995-1999: osa 2: synnyttäneet äidit ja henkilökunta arvioivat projektin etenemistä.
8 Hinno S et al. Portfolio - mis see on?
9 Holopainen A et al. The content and meaning of nurse lectureship.
10 Ihalainen K et al. Käsiteanalyysi työntekijän tukemisesta sosiaalisen tuen näkökulmasta.
11 Jakonen S et al. Kouluterveydenhoitaja terveyden edistäjänä kouluyhteisössä.
12 Jakonen S et al. Euroopan terveet koulut: yhteisöllinen koulun terveyden edistämisen hanke.
13 Jaroma A. Koulutus ja tuleva toiminta hoitotyössä. Kysely kätilö-, sairaanhoitaja- ja terveydenhoitajaopiskelijoille.
14 Juvakka T. Elämää risteyskohdissa. Hermeneuttiseen fenomenologiaan ja kehollisuuteen perustuva tutkimus 15-16 -vuotiaiden nuorten toivon kokemuksista heidän jokapäiväisessä elämässään.
15 Kaila-Behm A, Vehviläinen-Julkunen K. Ways of being a father: how first-time fathers and public health nurses perceive men as fathers.
16 Kankkunen P et al. Parents' experiences of discharge advice after minor surgery of their children aged 1-7 years.
17 Kiikkala I. Onko sairaanhoitajalla voimaa, tahtoa ja tietoa?
18 Kiikkala I. Asiakaslähtöisyys toiminnan periaatteena sosiaali- ja terveydenhuollossa.
19 Kiikkala I. Mikä on minun etiikkani?
20 Koivunen H et al. Aikuisten hammashoitopelko - haaste hoitotyölle.
21 Kylmä J. Dynamics of Hope in Adult Persons Living with HIV/AIDS and Their Significant Others - a Substantive Theory.
22 Kylmä J et al. Hoitotieteellisten tutkimusten tutkimus: näkökulmia tutkimusten analyysiin ja synteesiin.
23 Kylmä J et al. Toivon dynamiikka ja terveyden edistäminen.
24 Kylmä J et al. Terveyden edistäminen - toivon dynamiikka auttamissuhteessa.
25 Lehto B et al. Omaisten saama sosiaalinen tuki teho-osaston hoitohenkilökunnalta.
26 Leppänen T, Vehviläinen-Julkunen K. Hoitotyön tutkimus Kuopion yliopistollisessa sairaalassa 1990-luvulla - tutkimusten ja kehittämishankkeiden analyysi.
27 Miettinen S, Pelkonen M. Empowerment ammatillisen kehittymisen osana.
28 Nurminen R. Intuitio ja hiljainen tieto hoitotyössä. Intuition and Tacit Knowledge in Nursing Care.
29 Pelkonen M. Yhteenvetoa Münchenin konferenssista.
30 Pelkonen M, Kankkunen P. Neljä sadasta savuttaa.
31 Pelkonen M, Kankkunen P. Sairaanhoitajien tupakointi ja halukkuus tupakoinnista luopumiseen: osa 1.
32 Pelkonen M, Kankkunen P. Terveyden- ja sairaanhoitajat asiakkaiden tupakoinnista luopumisen tukena: osa 2.
33 Pelkonen M, Kankkunen P. Nurses' competence to support clients in smoking cessation.
34 Pelkonen M, Kankkunen P. Sairaanhoitajien tupakointi 1990-luvulla: kyselytutkimus 1991 ja 1998.
35 Pelkonen M, Löthman-Kilpeläinen L. Neuvola lapsiperheiden tukena. Selvitys äitiys- ja lastenneuvolatoimintaan kohdistuneista tutkimuksista ja kehittämishankkeista 1990-luvulla.
36 Pietilä A-M. Preventiivisen hoitotieteen koulutus Kuopion yliopiston hoitotieteen laitoksella.
37 Pietilä A-M et al. Terveyden edistämisen teoreettisesta perustasta käytäntöjen kehittämiseen.
38 Pietilä A-M, Pirskanen M. Näkemyksiä terveyden edistämisen tulevaisuudesta: selvitys terveyskasvatuksen yhdyshenkilöiden toiminnasta ja työn kehittämistarpeista .
39 Pietilä A-M, Varjoranta P. Miten kouluterveydenhuollossa voidaan edistää lasten ja nuorten hyvää oloa?
40 Pietilä A-M et al. Yhteistyöllä eteenpäin väestön terveyden hyväksi: hoitotyön kehittämistä yliopiston ja työelämän vuoropuheluna .
41 Pirskanen M, Pietilä A-M. Terveyskasvatuksen yhdyshenkilöiden toiminta: kehittämistarpeita ja -mahdollisuuksia.
42 Pirskanen M, Pietilä A-M. Terveyskasvatuksen yhdyshenkilöt ja terveyden edistäminen . Selvitys terveyskasvatuksen yhdyshenkilöiden toiminnasta ja sen kehittämistarpeista.
43 Raid U et al. Virolaisten kirurgisten potilaiden näkemyksiä kivun hoidosta.
44 Silen-Lipponen M et al. Critical incidents in studying operating room nursing collaboration.
45 Tallberg M. Data protection - an eternal question.
46 Tallberg M. Rockefeller-säätiön tuki Suomen kansanterveystyölle 1929-1941 - katsaus terveyssisarlaitoksen näkökulmasta.
47 Tossavainen K et al. Euroopan terveet koulut -ohjelma Suomessa.
48 Tossavainen K et al. Suomen Euroopan Terveet Koulut -ohjelman osallistava toimintatutkimus.
49 Tossavainen K et al. Kouluterveydenhoitajat oppilaiden terveyden edistäjinä Suomen Euroopan Terveet Koulut verkoston kouluissa.
50 Tossavainen K et al. Smoking behaviour of ninth-form pupils in Pitkäranta (Russian Federation) and in North Karelia (Finland).
51 Tossavainen K et al. Terveyden edistämisen asiantuntijuuden kehittyminen pd-koulutuksessa.
52 Tossavainen K et al. Terveyden edistäminen toimintaoppimisena - pd-koulutuksen arviointia.
53 Turunen H et al. Improving health in the European Network of Health Promoting Schools in Finland.
54 Turunen H et al. International collaborative research project.
55 Töyry E et al. Hoidon ihmisläheisyys erikoissairaanhoidossa -kyselytutkimus osastopotilaille.
56 Vehviläinen-Julkunen K. Finnish nursing research: issues and challenges.
57 Vehviläinen-Julkunen K. Grounded theory in health research.
58 Vehviläinen-Julkunen K, Nissinen A. Ciencia de la salud publica y medicina general.

Hoitotieteen laitos Department of Nursing Science
Julkaisutietokanta 15.4.2008 Publications Data Base 15.4.2008