Terveyshallinnon ja -talouden laitos
Department of Health Policy and Management

Julkaisut 1999
Publications 1999

Lisätietoja julkaisusta saa klikkaamalla sen numeroa.
For full details, please click the number in front of the publication.


1 Blom-Lange M. Vaikuttavuuden mittaamisesta erikoissairaanhoidossa.
2 Blom-Lange M. Päijät-Hämeessä tutkitaan hoidon vaikuttavuutta elämänlaatuun.
3 Häkkinen U. Eriarvoisuus terveydessä Suomessa 1987-1996.
4 Kauppinen R et al. Long-term (3-year) economic evaluation of intensive patient education for self-management during the first year in new asthmatics.
5 Kauttonen J. Itsenäisesti, mutta yhdessä. Soaiaali- ja terveysjohtamisen täydennyskoulutusohjelmien arviointi.
6 Kinnunen J. Onko suomalainen hoitotieteen tutkimus ja opetus sivuraiteella?
7 Kinnunen J. Etälääketieteen terveystaloudelliset vaikutukset.
8 Kinnunen J et al. Terveydenhuollon yliopistollista koulutusta 20 vuotta Kuopiossa.
9 Kinnunen J et al. Terveystieteiden monialainen tutkimus ja yliopistokoulutus - suunnistuspoluilta tiedon valtateille.
10 Kinnunen J et al., toim. Terveystieteiden monialainen tutkimus ja yliopistokoulutus. Suunnistuspoluilta tiedon valtateille. Professori Sirkka Sinkkoselle omistettu juhlakirja.
11 Kinnunen J, Nykänen P. Terveydenhuollon tietotekniikan arviointi.
12 Kinnunen J, Vuori J. Hoitotyön johtamisen perusulottuvuudet ja toimintamallien muutokset.
13 Kivimäki M et al. Heikentyykö sairaalahenkilöstön hyvinvointi? Sairauspoissaolojen seurantatutkimus 1996-1998.
14 Kivinen T et al. Terveyskeskuksen lääkärinvastaanottojen sekä äitiys- ja lastenneuvoloiden palvelujen laatu.
15 Koskinen K, Sintonen H. Taloudellinen arviointitutkimus terveydenhuollon päätöksenteossa.
16 Kylmä J, Vuori J. Hoitotyöntekijän toivon dynamiikka ja sen tutkimus hoitosuhteessa, hoitoyhteisössä ja hoitotyön johtamisessa.
17 Laitinen-Junkkari P et al., toim. Moninainen vanhusten hoitotyö.
18 Laitinen-Junkkari P, Rissanen S. Vanhuksen omaiset hoitoon osallistujina.
19 Laitinen-Junkkari P et al. Vanhuksen hyvä hoito.
20 Leivo T et al. Incremental cost-effectiveness of double-reading mammograms.
21 Leivo T et al. The cost-effectiveness of nationwide breast carcinoma screening in Finland, 1987-1992.
22 Malkki P. Strategia-ajattelu yliopiston johtamisessa. Neljän yliopiston hallituksen jäsenten käsitykset strategia-ajattelun keskeisistä alueista.
23 Mäkisalo M, Kinnunen J. Opettajana terveydenhuolto-oppilaitoksessa: opettajien käsityksiä omasta ja kollegoiden toiminnasta.
24 Nyberg T, Kinnunen J. Report on the Impact of WISECARE on Clinical Behaviour of Oncology Nurses.
25 Nyberg T, Kinnunen J. Report on the Impact of WISECARE on Patient Outcomes.
26 Ohinmaa A, Sintonen H. Inconsistencies and modelling of the Finnish EuroQol (EQ-5D) preference values.
27 Pekurinen M. Economic consequences of smoking in Finland 1987-1995.
28 Reina T, Sintonen H. Tietokoneavusteinen tiedonkeruu kliinisissä tutkimuksissa.
29 Rissanen P et al. Kuntoutuspalvelujen kysyntään ja käyttöön vaikuttavat tekijät astmapotilailla.
30 Rissanen S. Välimuotoisuus, monitoimijuus ja yhteistyö vanhusten hoidossa.
31 Rissanen S. Hoivayrittäjyys suomalaisessa yhteiskunnassa: paljon kysymyksiä, vähän vastauksia.
32 Rissanen S. Omaishoito ja hoivayritykset vanhusten huolenpidon ratkaisuina?
33 Rissanen S et al. Vanhusten kotihoidon laatu Kuopiossa 1994 ja 1997 : arviointitutkimus kotipalvelun ja kotisairaanhoidon yhdistämisen vaikutuksista kotihoidon laatuun vanhusasiakkaiden, omaisten ja työntekijöiden arvioimana.
34 Rissanen S et al. Kotihoidon laatu Kuopiossa 1994 ja 1997.
35 Ryynänen O-P et al. Mitä priorisoidaan - hoitoja vai hoidettavia?
36 Ryynänen O-P et al. Suomalainen priorisointi.
37 Ryynänen O-P et al. Terveyden ja sairauden valinnat. 2. uud.p.
38 Ryynänen O-P et al. Attitudes to health care prioritisation methods and criteria among nurses, doctors, politicians and the general public.
39 Ryynänen O-P et al. Hiljaiset jonottajat.
40 Ryynänen O-P et al. Priorisointikriteerit.
41 Ryynänen O-P et al. Lääketieteen arvot ja päämäärät.
42 Sinkkonen S. Terveydenhuollon yliopistollisen koulutuksen kehityskaari ja tulevaisuuden näkymät.
43 Sinkkonen S. Onko sukupuolella merkitystä johtamisessa?
44 Sinkkonen S, Kinnunen J. Terveystieteiden eriytymisprosessi, terveyshallintotieteen identiteetti ja suhde lähitieteisiin.
45 Sinkkonen S, Niemelä P, toim. Sosiaali- ja terveystoimen yhdistäminen Kuopiossa. Yhdistämisen etenemisen ja vaikutusten seurantatutkimusten tiivistelmä.
46 Sinkkonen S, Niemelä P. Tiivistelmä Kuopion sosiaali- ja terveystoimen yhdistämisen seurantatutkimuksista.
47 Sintonen H. Vaikuttavuus ja terveyshyöty.
48 Sintonen H. Vaikuttavuuden mittaaminen terveydenhuollossa.
49 Taavela R. Maahanmuuttajien palvelujen laatu Suomen perusterveydenhuollossa.
50 Taskinen H et al. Sosiaali- ja terveystoimen yhdistämisen tavoitteiden toteutuminen henkilöstön arvioimana.
51 Turtiainen A-M. Hoitotyön käytännön kuvaamisen yhtenäistäminen. Belgialaisen hoitotyön minimiteidoston (BeNMDS) kultturinen adaptaatio Suomeen.
52 Vaara P et al. Health-related quality of life in patients with diastrophic dysplasia.
53 Vuori J. Tulkintaa Mary Parker Follettista: prosessijohtajuus hallinnon periaatteiden varjossa.
54 Vuori J. Terveyshallinnon johtaminen : kohti kustannusten ja kustannustietoisuuden oppivaa vuoropuhelua.

Terveyshallinnon ja -talouden laitos Department of Health Policy and Management
Julkaisutietokanta 15.4.2008 Publications Data Base 15.4.2008