Sosiaalitieteiden laitos
Department of Social Sciences

Julkaisut 1999
Publications 1999

Lisätietoja julkaisusta saa klikkaamalla sen numeroa.
For full details, please click the number in front of the publication.


1 Asikainen H et al. Viihtyminen, palvelujen käyttö ja koettu palvelujen laatu Neulamäessä.
2 Eskola J. Ainahan on maksettava eikös juu. Raha ja (juniori)jääkiekkoilu.
3 Eskola J. Puhuisimmeko vaihteeksi yliopisto-opiskelun laadusta?
4 Eskola J, toim. Hegelistä Harréen, narratiivista Nudistiin.
5 Eskola J. Sosiaalipsykologia 2000-luvulla - pelkkää puhettako?
6 Eskola J. Kymmenen tarinaa ja kymmenen vuotta sosiaalipsykologiaa.
7 Eskola J. Neljä kierrosta sosiaalipsykologiaa - kohtalona kansanomaiset yliopistot.
8 Eskola J. Tätä kehtoo tutkia. Sosiaalitieteitä savolaisittain.
9 Eskola J. Esipuhe eli sosiaalitieteitä savolaisittain.
10 Eskola J. Sosiaalipsykologiaa Kuopiossa.
11 Eskola J. Kaksi- vai neliloikkaa? Fragmentteja ja kommentteja tutkimuksen tekemisestä.
12 Eskola J et al. Internet ja kyselylomake: kokemuksia.
13 Eskola J, Melin H. Urheilevien lasten vanhempien monet roolit.
14 Grönfors M. Romanit - alistettuna marginaalissa.
15 Grönfors M. Men, masculinity and violence.
16 Grönfors M. Sosiologian opetus ja tutkimus Kuopion yliopistossa.
17 Grönfors M. Violence, masculinity and men in Sri Lanka.
18 Grönfors M. Machismo in Sri Lankan society.
19 Grönfors M. Miehen arin alue. Maskuliinisuus, seksuaalisuus ja väkivalta.
20 Honkatukia P. Gender, social identity and delinquent behaviour.
21 Honkatukia P. Seksuaalinen väkivalta tyttöjen elämässä.
22 Honkatukia P. Tytöt ja sukupuolispesifi sosiaalinen kontrolli.
23 Hämäläinen J. Johdatus sosiaalipedagogiikkaan.
24 Hämäläinen J. A challenge in making educational policy for an information society: prevention of the social exclusion of young people.
25 Hämäläinen J. Voiko sosiaalipedagogiikka kehittyä tieteenä Suomessa.
26 Hämäläinen J. Kolme rakkautta - oman tutkijanprofiilin hahmottelua.
27 Hämäläinen J. Kotikasvatuksen arvot nuorten arvioimana.
28 Hämäläinen J, Kraav I. Vertaileva tutkimus kotikasvatuksen arvoista Suomessa, Venäjällä ja Virossa.
29 Häyry M. Measuring the quality of life: why, how and what?
30 Häyry M. What the fox would have said, had been a hedgehog: on the methodology and normative approach of John Harris's Wonderwoman and Superman.
31 Häyry M. Soveltava filosofinen etiikka Suomessa.
32 Häyry M. Kolme moraalioppia.
33 Häyry M. Huomioita tutkimusetiikasta "keskitason periaatteiden" valossa.
34 Itäpuisto M. Pullon pitkä varjo. Miten vanhempiensa alkoholinkäytöstä kärsineet selviytyvät?
35 Juntunen EK. Yrityksen globaali toimintaympäristö. Kansainvälisten taloustrendien yhteydet kansantalouteen, yrityssektoriin ja yksittäiseen yritykseen. Tarkastelukulmana osuuspankkisektorin näkökulma.
36 Kainulainen J, Niemelä P. Kainuun väestön tulevaisuuden näkymät ja selviytymiskeinot. Tutkimus Hyrynsalmesta, Kajaanista, Puolangasta, Suomussalmesta ja Vaalasta.
37 Kallinen-Kräkin S, Niemelä P. Sosiaalityö yhdistetyssä sosiaali- ja terveystoimessa.
38 Korander T. Turvallisuus- ja lähipoliisistrategioiden sudenkuoppia kriminologian kartoilla.
39 Korhonen J. Mies hukkui tien varteen. Eläytymismenetelmätutkimus passiivisen sivustakatsojan ongelman ratkaisijana.
40 Korhonen J. Presidentin olutkorit. Viisi tuokiokuvaa elämästä ja sosiaalipsykologiasta.
41 Korhonen J. Mualiman avvaimenreijjällä.
42 Korhonen J. Tuntemattomien haasteiden yhteiskunta. Koulutus- ja työmarkkinoiden muutos nuorten elämänhallinnan haasteena.
43 Korhonen J. Sosiaalisten ongelmien kasautuminen. Kyselytutkimus 13-24-vuotiaille suomussalmelaisnuorille.
44 Korhonen M, Niemelä P. Työikäisen väestön elämänkokemukset ja elämänhallinta.
45 Kuusela P. Pragmatismi ja postmeadilaisen toimintateorian haaste.
46 Kuusela P. Matkalla informaatioyhteiskunnasta verkostoyhteiskuntaan.
47 Kuusela P. Julkistettu sisäinen tarina ja sen konventionalisoituminen.
48 Kuusela P. Minä, Internet ja myöhäismoderni kulttuuri.
49 Kuusela P. Juureton demoni vai käytännöllinen ammattilainen? Sosiaalipsykologian opiskelun, opettamisen ja ammatillisuuden dilemmat.
50 Kuusela P. Communicate ergo sum!
51 Kuusela P, Eskola J. Sähköinen okeanos. Tutkimus, opetus ja Internet.
52 Kuusela P, Eskola J. Johdatukseksi.
53 Laurinkari J. Die finnischen Genossenschaften als Beschäftigungsfaktor.
54 Laurinkari J. Kehitysvammaisten henkilöiden elämänkulkua ohjaavat tekijät.
55 Laurinkari J. Epätyypilliset työsuhteet ja sosiaaliturva.
56 Laurinkari J, Niemelä P, toim. Elämänhallinta ja syrjäytyminen Suomussalmella. Tutkimus ennaltaehkäisevän sosiaalipolitiikan toimintaohjelman toteuttamiseksi.
57 Laurinkari J, Niemelä P. Väestötutkimuksen teoreettinen viitekehys syrjäytymisilmiön tarkastelemiseksi.
58 Laurinkari J et al. Keskeiset tulokset ja toimenpide-ehdotukset.
59 Miettinen A. Ovatko hyvinvointipalveluja tuottavat osuuskunnat osa kolmatta sektoria?
60 Niemelä P. Työikäisten tuen tarve väestön turvattomuus- ja terveystutkimusten valossa.
61 Niemelä P. Turvattomimmissa ihmisryhmissä on paljon lapsiperheitä.
62 Niemelä P. Turvattomuustyypit Suomessa - suomalainen turvattomuustypologia.
63 Niemelä P. Tutkijan omakuva: tutkimusprofiili.
64 Niemelä P, Hämäläinen J. Työuupumuksen ehkäisy ja lievittäminen sosiaalialan asiantuntijatehtävissä.
65 Niemelä P, Pamilo S-L. New research-based knowledge about peripheriality and planning practices in depopulated built-up areas in the Northern periphery.
66 Niiranen V. Laadukas kunta-alan tutkimus ansaitsee tulla käytetyksi.
67 Niiranen V. Politiikan moni-ilmeiset prosessit. Kirja-arvostelu. Majoinen K, Hänninen-Salmelin E. Naiset paikallispolitiikassa. Näkökulmia naisiin politiikan prosessin kehittäjinä, vetäjinä ja arjen johtajina.
68 Niiranen V. Monien puolesta - kunnallinen luottamushenkilö kuntalaisten edustajana.
69 Niiranen V. Talk about power - the interaction between politicians and employees in municipal social and health services .
70 Niiranen V. Municipal democracy and citizens' participation : citizens' views on municipal decision-making and possibilities to affect local social policies.
71 Niiranen V. Kumppanuuden edellytykset paikallisyhteisössä: kumppanuus ja sosiaalinen pääoma tutkimuskohteena.
72 Niiranen V. Kunnallinen demokratia, kuntalaisten osallistuminen ja asiakaslähtöinen johtaminen kunnan sosiaalitoimessa.
73 Niiranen V. Johtaminen ja muutokset työyhteisössä. [Online].
74 Pamilo S-L. Julkisten rakennusten kosteus- ja homeongelmien käsittely kunnan suunnittelussa ja päätöksenteossa.
75 Pihlström S. What shall we do with emergence? A survey of a fundamental issue in the metaphysics and epistemology of science.
76 Pihlström S. Applied philosophy: problems and applications.
77 Pihlström S. Kun eurooppalainen filosofia amerikkalaistui.
78 Pihlström S. Filosofiaa Savon sydämessä?
79 Pölkki P. Detecting and preventing social exclusion of pupils at school.
80 Pölkki P. Lasten sosiaalinen toimintakyky voimavarana syrjäytymisen ehkäisyssä.
81 Pölkki P, Huupponen M. Mielenterveysongelmaisten vanhempien lapsi muuttuu vastaanottajasta vastuunottajaksi.
82 Rautio P. Työpaikkakonflikti identiteettisotana. Marja Katajamäen tapaus Foucaultin valtateorian valossa.
83 Rautio P. Tuottavatko psykologiset testit tieteellistä vai myyttistä tietoa?
84 Rissanen S. Omaishoito ja hoivayritykset vanhusten huolenpidon ratkaisuina?
85 Rusanen T. Syrjäytyminen ja sosiaalinen tuki kehitysvammaisten ihmisten elämänkulussa.
86 Ryynänen U. "Mitä sairastaminen merkitsee Teidän elämässänne?".
87 Sinkkonen S, Niemelä P, toim. Sosiaali- ja terveystoimen yhdistäminen Kuopiossa. Yhdistämisen etenemisen ja vaikutusten seurantatutkimusten tiivistelmä.
88 Sinkkonen S, Niemelä P. Tiivistelmä Kuopion sosiaali- ja terveystoimen yhdistämisen seurantatutkimuksista.
89 Soine-Rajanummi S. Nuorisokahvilat ja uusyhteisöllisyys.
90 Soine-Rajanummi S. Nuorisotyöliivit ja nollatoleranssi. Kertomuksia ennaltaehkäisevyyden kulttuurista.
91 Talvitie-Ryhänen T. Ikääntyvien työntekijöiden hyvinvoinnin vajeet ja taloudellinen turvattomuus hyvinvointivaltion muutoksessa [Online].
92 Vornanen R. How do Finnish 13-17-year-old adolescents define insecurity?
93 Vornanen R. Turvallisuus elämän kysymyksenä. Pohdintoja turvallisuuden tutkimuksen haasteellisuudesta.
94 Vornanen R, Eskola J. Dialogi mahtaa olla In?
95 Värtö P. Lapsen leima.
96 Värtö P. Isä on kotimatkalla [online].
97 Värtö P. Komppania herää! [online].

Sosiaalitieteiden laitos Department of Social Sciences
Julkaisutietokanta 15.4.2008 Publications Data Base 15.4.2008