Sosiaalitieteiden laitos
Department of Social Sciences

Julkaisut 1998
Publications 1998

Lisätietoja julkaisusta saa klikkaamalla sen numeroa.
For full details, please click the number in front of the publication.


1 Eskola J. Eläytymismenetelmä sosiaalitutkimuksen tiedonhankintamenetelmänä.
2 Eskola J. Järkevän urheilijan valinta.
3 Eskola J. Kakkoslaadun loppu vai alku?
4 Eskola J. Kirjoituksia tieteellisestä kirjoittamisesta.
5 Eskola J. Johdanto eli näkökulmia tieteelliseen kirjoittamiseen.
6 Eskola J. Yhteiskirjoittaminen ja "yhteis"kirjoittaminen tieteellisen tuottamisen prosesseina.
7 Eskola J, Itäpuisto M. Tutkija vaikeroi. Tieteellisen kirjoittamisen vaikeudesta.
8 Eskola J, Suoranta J. Johdatus laadulliseen tutkimukseen.
9 Grönfors M. Police perception of Gypsies in Finland (1981).
10 Hämäläinen J. Seikkailu- ja elämyspedagoginen orientaatio sosiaalipedagogisessa ajattelussa ja toiminnassa (myös englanninkielisenä).
11 Hämäläinen J. Die Krise des nordischen Wohlfahrtsmodells und ihre Auswirkungen auf die Sozialarbeit am Beispiel Finnlands.
12 Hämäläinen J. Nuorten arvot ja elämäntyylit kiristyvien työmarkkinoiden yhteiskunnassa.
13 Hämäläinen J. Social work in a multi-professional environment within the finnish social welfare and health care system.
14 Isomäki V-P. Terveydenhuollon priorisoinnin potilaslähtöiset perusteet.
15 Kainulainen S. Elämäntapahtumat ja elämään tyytyväisyys eri sosiaaliluokissa. Life Events and Satisfaction with Life in Different Social Classes. English Summary.
16 Kainulainen S, Niemelä P. Kaksi tapaa tarkastella peruspalveluita.
17 Kivinen T et al. Oikea asuinpaikka takaa palvelujen saannin.
18 Knuutinen M. Kuntien muuttuva hallinto ja priorisointi. Tutkimus kuntien priorisointiprosessien käytännöstä ja teoreettisesta perustasta sekä yhteydestä kunnan ja valtion välisen suhteen muutokseen.
19 Korander T. Katujen nollatoleranssi, tilastojen kelvottomuus ja ongelmien poliisisointi.
20 Korander T. Speculations on the Finnish Police Murders.
21 Korhonen J et al. Koulutus, terveys ja elämänhallinta. Kyselytutkimus Suomussalmen peruskoulun seitsemäs- ja yhdeksäsluokkalaisten ja heidän huoltajien sekä koulutulokkaiden huoltajien suhtautumisesta kouluun ja koulutukseen.
22 Korhonen J et al. Koulutus, terveys ja elämänhallinta.
23 Korhonen M, Niemelä P. Väestön hyvinvointi, osallisuus ja syrjäytyminen sekä elämänhallinta Suomussalmella.
24 Korhonen M, Niemelä P. Väestön hyvinvointi, osallisuus ja syrjäytyminen sekä elämänhallinta Suomussalmella. -yhteenvetoraportti.
25 Laitinen H. Tapaustutkimuksen perusteet.
26 Laitinen H. Tiedonmuodostus sosiaalityössä.
27 Laitinen H. Havainnointitutkimuksen perinteiset koulukunnat.
28 Laukkanen T. Aluetoimikunta akateemisen keskustelun virittäjänä.
29 Laukkanen T. Sosiaalisen vuokra-asumisen asukasvalinta ja valintojen valvonta 1996-1997.
30 Niemelä P. A brief history of the social welfare and health care system in Finland and the role of social work therein.
31 Niiranen V. Kuntalaisten asiakkuus ja osallisuus järjestöissä - kooptaatiota, säästöjä, osallisuutta - vai jotain muuta?
32 Pusa O. Kunnallinen eläkejärjestelmä hyvinvointivaltion murroksessa.
33 Pölkki P. Parental unemployment as a risk for social exclusion of children.
34 Pölkki P. Nuorten sosiaalinen toimintakyky ja sen taustatekijät.
35 Pölkki P. Nuoren toimintakyky ja hallintakeinot.
36 Pölkki P et al. Föräldrarnas arbetslöshet och barnens välbefinnande.
37 Pölkki P, Kukkonen P. 10-12-vuotiaiden toimintakykyisyys ja kehitysuhat. Pohjoismaisen kasvuverkostoprojektin suomalaisia tuloksia.
38 Pölkki P et al. Vanhemman työttömyys nuoren kokemana.
39 Raudik V, Ryynänen U. The meaning of illness in Estonia and in Finland.
40 Rusanen T. Social and legal aspects connected to gene therapy in Finland (in Spanish).
41 Rusanen T et al. Finland.
42 Ryynänen O-P et al. Attitudes to prioritization in selected health care activities.
43 Vornanen R. Riskikeskustelun riskit.
44 Vornanen R, Hämäläinen J. Kriittisten tapahtumien menetelmä ja organisaatiot.
45 Värtö P. Simmeliläinen diagnoosi Sairaan kauniista maailmasta.
46 Värtö P. Kelpo mies päiväkodissa.
47 Värtö P. Minän moraali ja sukupuolen esitys - Butlerin performanssi Goffmanin näyttämöllä.
48 Värtö P. Huolellisen lukemisen lisäämiseksi.
49 Ylinen S, ed. Social Work in Public Health Symposium.
50 Ylinen S, Hirvonen R. Millaista on ikääntyviin kohdistuva perheväkivalta?
51 Ylinen S, Hirvonen R. Ikäväki-projekti Kuopiossa. Ikäväki-projekti selvitteli ikääntyviin kohdistuvaa perheväkivaltaa Kuopiossa.

Sosiaalitieteiden laitos Department of Social Sciences
Julkaisutietokanta 15.4.2008 Publications Data Base 15.4.2008