Sosiaalitieteiden laitos
Department of Social Sciences

Julkaisut 1997
Publications 1997

Lisätietoja julkaisusta saa klikkaamalla sen numeroa.
For full details, please click the number in front of the publication.


1 Biotechnology and the European Public Concerted Action group. Europe ambivalent on biotechnology.
2 Grönfors M. Institutional non-marriage in the Finnish Roma community and its relationship to rom traditional law.
3 Grönfors M et al. Suomen romaniväestö: unohdettu kulttuuriryhmä.
4 Hämäläinen J. J.V. Snellmanin perhekäsityksen juurilla. Snellman perhefilosofisen aristoteelisen perinteen jatkajana.
5 Hämäläinen J. Syrjäytyminen - prosessi ja tila.
6 Hämäläinen J et al. Kuopiolaisten ja pihkovalaisten nuorten arvot, ihmissuhteet ja turvattomuus.
7 Hämäläinen J et al. Values, relationships and insecurity of the adolescents of Kuopio and Pskov.
8 Hämäläinen J, Kurki L. Sosiaalipedagogiikka.
9 Kainulainen S. Aika vaatii vapautta - mutta mitä niistä?
10 Kirmanen T, Lahikainen AR. Fear in children's lives. Study of 5-6-year-old children's fear and coping strategies.
11 Kivinen T et al., toim. Kuntalaisten arviot ja osallisuus sosiaali- ja terveyspalveluihin (myös Kuopion lääninhallituksen julkaisuna).
12 Kivinen T et al. Pohdintaa tutkimusprosessista ja tuloksista.
13 Kivinen T et al. Soteva-projektin tarkoitus ja lähtökohdat.
14 Kotakari U. What is the meaning of aging and illness to the quality of life?
15 Kotlarska-Michalska A et al. Perception of social insecurity in the light of comparative Polish-Finnish study (in Polish).
16 Kuusela P. Laadun metafysiikka, teknologia ja ihmistieteet.
17 Kuusela P. Ihmistieteiden ontologia ja sosiaalisen toiminnan teoria.
18 Kääriäinen K. Venäläisen kulttuurin murros.
19 Kääriäinen K. Venäjä ja Eurooppa - ylittämätön distanssi?
20 Kääriäinen K. Moral Crisis or Immoral Society? Russian Values after the Collapse of Communism.
21 Kääriäinen K. Believers, atheists and others (The Development of Religiousness in Russia) (in Russia).
22 Kääriäinen K. The five-year religious period - an evaluation (in Russia).
23 Laitinen H. Ylivelkaantuminen ja sosiaalityö.
24 Laurinkari J. Die Genossenschaft als eine Alternative in der kommunalen Dienstleistungsproduktion in Finnland.
25 Laurinkari J. Genossenschaften im Transformationsprozess: Estland, Lettland und Litauen.
26 Laurinkari J. Osuustoimintatutkimukseen sovelletut teoriat.
27 Laurinkari J. Köyhyys ja syrjäytyminen suomalaisessa arkitodellisuudessa.
28 Laurinkari J et al. Vaihtoehdoksi osuuskunta - yhteisö kunnan palvelutuotannossa.
29 Niemelä P. Turvallisuuden ja turvattomuuden käsitteet sekä inhimillisen turvattomuuden ilmeneminen Suomessa 1990-luvulla.
30 Niemelä P. Perusturva ja turvattomuus - "merkintöjä lamavuosilta ja sen jälkeen".
31 Niemelä P et al. Sosiaalialan korkea-asteen koulutuksen saaneen henkilöstön työn tekemisen muuttuneet kohteet ja ehdot sekä niiden aiheuttamat vaatimukset työn sisällölle, työtehtävien uudelleenorganisoinnille ja koulutukselle.
32 Niemelä P et al. Suomalainen turvattomuus. Inhimillisen turvattomuuden yleisyys, perusulottuvuudet ja tyypittely - haastattelututkimus 1990-luvun Suomessa.
33 Niemelä P et al. Turvattomuus sukupolvittain Suomessa ja Virossa.
34 Niiranen V. Kuntalaisten osallistuminen - puheteema vai toimintateema?
35 Niiranen V. Kuntalaisten osallistuminen ja kunnallinen demokratia.
36 Niiranen V. Kuntalaisten osallistuminen ja kunnallisen demokratian olettamukset. -kuinka päästä puheteemasta toimintateemaan eli vaikuttavaan osallistumiseen.
37 Niiranen V, Kinnunen J. Päättäjät ja henkilöstö sosiaali- ja terveydenhuollon muutoksissa.
38 Pusa O. Epätyypilliset työsuhteet ja sosiaaliturva. Työn epätyypillistymisen sosiaaliturvajärjestelmille asettamat haasteet.
39 Pölkki P. Familial influences on children's social skills.
40 Pölkki P, Forssén K. Föräldrarnas arbetslöshet och barnens välbefinnande.
41 Pölkki P et al. Lasten sosiaalinen toimintakykyisyys ja perheen ulkoiset voimavarat.
42 Stålström O. Homoseksuaalisuuden sairausleiman loppu.
43 Turunen K. Mielen kahdentaminen.
44 Turunen KE. Halut, arvot ja valta.
45 Turunen KE. Laajat kaaret.
46 Turunen P, Niemelä P. Yrittäjien taloudellinen turvattomuus Suomessa.
47 Viinamäki T. Opettajien ja sosiaalityöntekijöiden psyykkinen rasittuneisuus.
48 Värtö P. Pienet päiväkodissa.
49 Värtö P. Nummien sarkastinen suutari - pisteitä trainspottingin aikatauluista.
50 Värtö P. Thelma ja Charly Simmelin salongissa.
51 Värtö P. Feministinen liittymä maskuliinisen minän tiellä.
52 Widgrén E, Siikarla K. "Savolaisella on liian monta uhkaa?".

Sosiaalitieteiden laitos Department of Social Sciences
Julkaisutietokanta 15.4.2008 Publications Data Base 15.4.2008