Sosiaalitieteiden laitos
Department of Social Sciences

Julkaisut 1996
Publications 1996

Lisätietoja julkaisusta saa klikkaamalla sen numeroa.
For full details, please click the number in front of the publication.


1 Hämäläinen J. Der Stellenvert der Eltern in der Familienpolitik.
2 Hämäläinen J. Die Zusammenarbeit zwischen Sozialarbeitern und Personal des Gesundheitswesens als Frage der Ausbildung.
3 Hämäläinen J. Sosiaalipedagoginen strategia koulutuksesta ja työstä syrjäytyneiden ja syrjäytymisuhan alla elävien nuorten auttamiseksi. Kanto-, Silta- ja Tekevä-projektien teoreettisen viitekehyksen perusteiden hahmottelua.
4 Hämäläinen J. Kohti sosiaalityötiedettä? Sosiaalityön koulutusohjelmat ja koulutuksen kehittämispyrkimykset Saksassa.
5 Hämäläinen J. Sosiaalipedagogiikan oppihistoriallinen kehitys Saksassa. 2. uud. p.
6 Hämäläinen J. The prevention and easing of the social exclusion of young people - an economical, political and pedagogical challenge of society.
7 Hämäläinen J, Laitinen H. Overindebtness as a socio-political and socio-pedagogical problem of the market society.
8 Hämäläinen J, Vornanen R. Introduction: social work and social security - theoretical and practical challenges in a changing society.
9 Hämäläinen J et al., ed. Social Work and Social Security in a Changing Society.
10 Jääskeläinen M et al. Kognitiivisen psykoterapian tuottaman muutoksen arviointi.
11 Kainulainen S, Niemelä P. Lähtökohtia peruspalveluiden tasapuolisuuden arvioimiseksi.
12 Karvinen S. Sosiaalityön ammatillisuus modernista professionaalisuudesta reflektiiviseen asiantuntijuuteen.
13 Karvinen S. Hajoaako sosiaalityö ? - Havaintoja sosiaalityön ammatillisesta asiantuntijuudesta.
14 Kleer J et al. Der Transformationsprozess in Osteuropa und die Genossenschaften.
15 Kotakari U, Rusanen T. Mihin kansalaiset turvautuvat.
16 Kovalainen A, Simonen L. Sosiaali- ja terveysalan yrittäjyys. 1. p.
17 Kovalainen A et al. Sosiaalipalveluyrittäjän muotokuva. Tutkimus sosiaali- ja terveysalan uusyrittäjistä ja vaihtoehtoisista palveluntuottajista.
18 Kukkonen P, Pölkki P. 10-vuotiaiden lasten sosiaaliset taidot ja oppiminen.
19 Kuusela P. Yhteiskuntateoria, sosiaalinen toiminta ja sosiaalitieteet. Tutkimus sosiaalisen toiminnan teorian nykytilasta ja kehityksestä 1900-luvulla.
20 Lahikainen AR, Kraav I. Framing children's insecurity in postmodern society.
21 Lahikainen AR, Pirttilä-Backman A-M. Sosiaalipsykologian perusteet.
22 Lahikainen AR, Pirttilä-Backman A-M. Sosiaalipsykologian perusteet. Opettajan aineisto.
23 Laitinen H. Schulden als Mittel der Lebensverbesserung.
24 Laurinkari J. Remarks on the effectivity of social policy and of a theory of social policy.
25 Matthies A-L et al., toim. Välittävät verkostot.
26 Matthies A-L et al. Yksittäisilmiöt yhteisanalyysissä.
27 Niemelä P. Theoretische Voraussetzungen der Forschung über Unsicherheit und Lebensbewältigung der Bevölkerung.
28 Niemelä P et al. Työikäiset työelämän murroksessa. Tutkimus työelämän turvattomuudesta, työssä selviytymisestä sekä johtamisesta ja joustoista.
29 Oksanen T. Loppuhuomioita HT Jaakko Husan väitöskirja-arvioinnistani "Näkökohtia julkisoikeuden alaan kuuluvasta väitöskirjatyöstä" (HT 3/95 s.223 ss.) antaman vastineen (Huomioita huomioista) johdosta.
30 Pajunen A, Notkola V. Ammattitaudit ja työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyminen.
31 Parkkonen L, Pölkki P. Miten pitkäaikaissairas lapsi selviytyy koulussa?
32 Pusa O, Laurinkari J. Epätyypilliset työsuhteet ja vajaakuntoisten sosiaaliturva.
33 Pölkki P. Parental unemployment as experienced by Finnish families with children.
34 Pölkki P. Arbetslösheten en belastning och utmaning för finländska barnfamiljer.
35 Pölkki P et al. Pohjoismaisten koululaisten sosiaalinen toimintakykyisyys ja itsearvostus.
36 Ruostila R. Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenteen muutos evoluutiona. Tapaustutkimus Siilinjärven kunnasta.
37 Rusanen T. Some theoretical remarks about the forms of old age care.
38 Rusanen T. Oppimisteoreettiset käsitykset sosiaalityön proseminaarin oppimistavoitteiden jäsentäjinä.
39 Rusanen T. Yhteiskunnallinen murros ja terveydentila postkommunistisessa Puolassa.
40 Rusanen T. Values of high school students as a background of learning in school setting.
41 Rusanen T et al. The perception of genetechnology among high school students in Finland and Poland.
42 Ryynänen O-P et al. Terveyspalvelujen priorisointi.
43 Simonen L. Maaseudun hoivayrittäjät.
44 Simonen L. Yksityiset, yritysmuotoiset hoivapalvelut vanhuksille.
45 Simonen L. Hyvä kuolema - projektin opetukset.
46 Simonen L. Kuolevien hoidon osaamiskeskus Suomeen?
47 Simonen L, Liborakina M. The first menstruation - bodily memories of Finnish and Russian women.
48 Turunen KE. Elämänkaari ja kriisit. 1. p.
49 Turunen KE. Yhteiskunnan arvot ja arkitodellisuus.
50 Turunen KE. Varhaislapsuuden olemus.
51 Turunen KE. Suvaitsevuus arvona.
52 Turunen KE. Arvostukset eli kohdearvot; ei moraalinen näkökulma arvoihin.
53 Vikat A, Notkola V. Keitä he ovat? Virosta ja entisestä Neuvostoliitosta Suomeen muuttaneet vuosina 1988 ja 1992. 2. korj. p.
54 Vornanen R. Research into cooperation in a changing society - a need for process-oriented and holistic approach.
55 Vornanen R. Riskit ja hallinnan illuusio.
56 Wager M. Tutkijuus ja naiseus.
57 Ylinen S. Teoreettinen tieto ja käytännön harjoittelu tekevät mestarin yhdysvaltalaisesta sosiaalityön opiskelijasta.
58 Ylinen S, Widgrén E. Elder abuse: the social work perspective.

Sosiaalitieteiden laitos Department of Social Sciences
Julkaisutietokanta 15.4.2008 Publications Data Base 15.4.2008