Sosiaalitieteiden laitos
Department of Social Sciences

Julkaisut 1995
Publications 1995

Lisätietoja julkaisusta saa klikkaamalla sen numeroa.
For full details, please click the number in front of the publication.


1 Andersson S, Simonen L. Maaseutu, naiset ja hoivayrittäjyys.
2 Eskola J, Hämäläinen J. Pilkusta asiaa. - Ohjeita tieteellisen esseen kirjoittajalle.
3 Grönfors M. Ensitietohenkilökunnan kommunikointi romaniväestön kanssa.
4 Harisalo R, Niiranen V. Free commune experiments: A new organizational culture in Finnish municipalities (in Japanese).
5 Hyvärinen S et al. Kotihoidon sisältö ja laatu vanhusasiakkaiden, heidän omaistensa ja työntekijöiden arvioimana Kuopiossa 1994.
6 Hyvärinen S et al. Pohdinta ja päätelmät Kuopion kotihoidosta.
7 Hyvärinen S et al. Kuopion kotihoidon tutkimuksen lähtökohdat.
8 Hämäläinen J. Sosiaalipedagogiikan oppihistoriallinen kehitys Saksassa.
9 Kirmanen T et al. Lasten ja nuorten läheissuhteisiin liittyvä turvattomuus Suomessa ja Virossa.
10 Knuutinen M. Kunnallinen priorisointi ja peruspalvelujen määrittely prosessina - prosessien systematisointia ja tarkastelua.
11 Knuutinen M, Myllymäki A. Kuntien oikeus valtionosuuksiin.
12 Kotakari U, Raudik V. Aikuisten sairausturvattomuus Suomessa ja Virossa.
13 Kraav I et al. Some different features of upbringing in young Estonian and Finnish families.
14 Kukkonen P, Pölkki P. Kotitaustan ja sukupuolen yhteys 10-vuotiaiden lasten oppimisvaikeuksiin ja -motivaatioon.
15 Kääriäinen K. Die Russische Orthodoxe Kirche und ihr Verhältnis zu anderen Konfessionen.
16 Kääriäinen K. Jumala ja loppuunkuluneet arvot - Uusien arvojen etsintä kommunismin romahdettua.
17 Kääriäinen K. Religiosität in Russland.
18 Kääriäinen K. Die Ethik-Diskussion in Russland.
19 Laakkonen V, Laurinkari J. Uudistuva osuustoiminta.
20 Lahikainen AR. Det moderna samhällets utmaningar för barn i Norden; introduktion.
21 Lahikainen AR et al. Lasten turvattomuus Suomessa ja Virossa. 5-12 -vuotiaiden lasten huolten ja pelkojen vertaileva tutkimus.
22 Laitinen H. Ylivelkaantuneen elämänkuviot. Tutkimus ylivelkaantumisesta ja sen aiheuttamasta turvattomuudesta Kuopiossa.
23 Laitinen P et al. Koti- ja laitoshoidon työntekijöiden välinen tiedonkulku ja kotihoidon organisointi Kuopiossa 1994.
24 Laurinkari J et al. Kunta valintatilanteessa. Kuka tuottaa ja rahoittaa palvelut?
25 Niemelä P. Sosiaali- ja terveydenhuollon priorisointitutkimuksen lähtökohdat.
26 Niemelä P et al. Miten sosiaali- ja terveyspalveluja tulisi väestön, päättäjien ja työntekijöiden mukaan priorisoida?
27 Niemelä P et al. Prioritizing social welfare and social services.
28 Niemelä P et al. Sosiaali- ja terveydenhuollon priorisointi. Tutkimus priorisointiprosessista ja -näkemyksistä kunnissa.
29 Niemelä P, Kraav I, toim. Turvattomuus Suomessa ja Virossa. Artikkeleita eri ikävaiheista ja elämänalueilta.
30 Niemelä P, Kraav I. Sosiaalisen turvattomuuden perusulottuvuudet Suomessa ja Virossa.
31 Niemelä P, Raudik V. Arvot ja arvoihin liittyvä turvattomuus Suomessa ja Virossa.
32 Niemelä P et al. Ikääntyvien työntekijöiden sosiaalinen turvattomuus ja eläkkeelle siirtymishalukkuus.
33 Niiranen V. Johtaja sosiaali- ja terveystoimessa. Manageri ja maalivahti.
34 Niiranen V. Kuopion yliopistosta sosiaali- ja terveysalan yrittäjäksi.
35 Niiranen V. Sosiaalitoimen moniulotteinen johtajuus.
36 Oksanen T. Näkökohtia julkisoikeuden alaan kuuluvasta väitöskirjatyöstä.
37 Pölkki P, Kukkonen P. Gresham & Elliottin arviointimenetelmä sosiaalisten taitojen tutkimuksessa.
38 Pöntinen S. Vuoron vaihtuessa.
39 Pöntinen S. Uusia tuulia kvantitatiivisen sosiaalitutkimuksen alalla.
40 Pöntinen S. SOVAn mielekkyys.
41 Pöntinen S. Tulevaa vuotta ajatellen.
42 Raudik V, Rusanen T. Aineistojen kokoaminen Suomessa ja Virossa.
43 Rusanen T, Kraav I. Yli 60-vuotiaiden hyvinvointiin liittyvä turvattomuus Suomessa ja Virossa.
44 Simonen L. Euroopan seireenit ja hyvinvoinnin sukupolvet.
45 Simonen L. Sosiaalipalveluyrittäjä - laman kummajainen?
46 Simonen L. Palliatiivinen hoito ja hyvä kuolema.
47 Simonen L. Markkinat ja maaseutu.
48 Simonen L. Hyvä kuolema? Valtakunnallinen projekti päättynyt.
49 Simonen L. Kiltin tytön kapina. Muistot, ruumis ja naiseus.
50 Simonen L. From public responsibility to the welfare-mix of care. Private producers of social services.
51 Simonen L, toim. Hyvä kuolema.
52 Simonen L. Organisation, yrken och hierarkier 1958-1992.
53 Sinnemäki A, Simonen L. Mitä kolmessa vuodessa tapahtui? Hyvä kuolema -projekti kymmenessä kunnassa.
54 Sinnemäki A, Simonen L. "Hän on muuttanut parempaan maahan" -suomalaiset kirjoittavat kuolemasta.
55 Sinnemäki A et al. "Että mitäs sitten kun sun potilaas kuolee" - Lääkäri kuolevan potilaan hoidossa.
56 Turunen P, Niemelä P. Yrittäjien kokema taloudellinen turvattomuus ja sen hallinta.
57 Väisänen R. Työelämän turvattomuus, sen syyt ja hallintakeinot. Tutkimus ydinkeski-ikäisistä työntekijöistä Kuopion läänissä.

Sosiaalitieteiden laitos Department of Social Sciences
Julkaisutietokanta 15.4.2008 Publications Data Base 15.4.2008