Johdanto

Orgaaninen kemia määritellään yksinkertaisimmin hiiliyhdisteiden kemiaksi. Hiili on välttämätön alkuaine elämälle. Elävät organismit koostuvat orgaanisista yhdisteistä ja nämä taas ovat muodostuneet hiilen lisäksi vedystä, typestä ja hapesta. Myös muita elämälle välttämättömiä alkuaineita (mm. rikkiä, fosforia, natriumia, kaliumia ja rautaa) esiintyy orgaanisissa yhdisteissä. Hiiliyhdisteitä kutsutaan orgaanisiksi, koska niiden kuviteltiin syntyvän vain elävissä organismeissa. Vuonna 1828 Friedrich Wöhler valmisti ureaa lyijysyanaatista ja osoitti, että orgaanisia yhdisteitä voidaan valmistaa epäorgaanisista kemikaaleista.

 

Kemiallisia yhdisteitä tunnetaan jo yli 70 miljoonaa, ja orgaanisten yhdisteiden osuus näistä on yli 95%. Hiiliyhdisteiden monilukuisuus johtuu hiilen ainutlaatuisesta kyvystä muodostaa isomeerejä eli orgaanisella aineella saattaa olla sama molekyylikaava, mutta erilainen rakenne. Esimerkiksi 20 hiilen ketju voidaan järjestää yli 300 000 eri tavalla, jolloin saadaan eri tavoin haarautuneita hiilivetyjä ja rengasrakenteita. Hiilen ainutlaatuiset ominaisuudet mahdollistavat monimutkaisten orgaanisten yhdisteiden olemassaolon, joiden välillä tapahtuvat reaktiot ylläpitävät elämää. Orgaanisia yhdisteitä ovat esimerkiksi yksinkertaiset yhden hiiliatomin sisältävät hiiliyhdisteet kuten metaani ja hiilidioksidi, monimutkaiset useita hiiliatomeja sisältävät yhdisteet kuten lääkeaineet, vitamiinit, hormonit ja tuhansia jopa miljoonia hiiliatomeja sisältävät makromolekyylit kuten proteiinit ja DNA.

Kemia, erityisesti orgaaninen kemia on keskeinen terveystieteiden, ympäristötieteiden, ravitsemustieteiden ja farmasian perusluonnontiede. Orgaanisen kemian tietoja ja taitoja tarvitaan tutkimustehtävissä, tuotekehityksessä, laadunvalvonnassa ja ympäristönsuojelussa. Orgaanisen kemian osaamista tarvitaan myös viranomaistehtävissä valvottaessa kemikaalien ja lääkkeiden turvallisuutta. Euroopan kemikaalivirasto (ECHA) hoitaa kemikaalien rekisteröintiin, arviointiin, lupamenettelyihin ja rajoituksiin (REACH) liittyviä asioita. Lääkeviranomaisia ovat Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus FiMeA (Finnish Medicines Agency, ent. Lääkelaitos) ja EMEA (European Medicines Evaluation Agency).

 

Esimerkkejä orgaanisista yhdisteistä

 

Mitä orgaaninen kemia tutkii?

Orgaaninen kemia tutkii ja vertailee yhdisteiden rakenteita ja ominaisuuksia ja sen tutkimus voidaan jakaa karkeasti orgaanisten yhdisteiden valmistuksen tutkimukseen eli syntetiikkaan ja orgaanisten yhdisteiden ominaisuuksien ja pitoisuuksien tutkimukseen eli analytiikkaan.  Synteettinen orgaaninen kemia tuottaa uusia orgaanisia yhdisteitä, esimerkiksi lääkeaineita. Uusien synteesimenetelmien kehittäminen on tärkeä orgaanisen kemian tutkimusalue.  Analytiikka keskittyy synteettisten tai luonnossa esiintyvien aineiden rakenteiden ja ominaisuuksien ja pitoisuuksien tutkimiseen. Orgaanisten yhdisteiden rakenteita määritetään spektrometrisillä menetelmillä (UV, IR, NMR ja massaspektrit). Orgaanisia yhdisteitä voidaan erottaa toisistaan ja niiden pitoisuuksia voidaan määrittää kromatografisilla menetelmillä.

 

Sisällysluettelo

1. Johdanto: orgaanisten yhdisteiden rakenne ja sidokset; hapot ja emäkset

1.1 Atomin elektronirakenne.