6.4 Enantiomeerien nimeäminen

 

Enantiomeeri voidaan nimetä sen mukaan mihin suuntaan se kääntää tasopolaroitua valoa. Jos se kiertää valoa myötäpäivään, enantiomeeriä merkitään (+):lla. Sen pielikuvaa merkitään (−):lla. (+)- ja (−)-isomeerejä merkitään toisinaan  pienillä d ja l -kirjaimilla [ (+), d  = dextrorotatory " myötäpäivään";  (-), l = levorotatory " vastapäivään"]. Tämä merkintä usein sekoitetaan D- and L-merkinnän kanssa, jolla tarkoitetaan Fischerin projektioita.

Enantiomeerin absoluuttinen konfiguraatio voidaan ilmaista R,S-nimeämissysteemin avulla, jolla ei ole mitään yksiselitteistä yhteyttä (+)/(-)-kiertosuuntien välillä.

R-ja S-konfiguraation (absoluuttisen konfiguraation) määrittäminen

Konfiguraatiolla tarkoitetaan kiraliakeskukseen liittyneiden ryhmien suuntautumista ja se voidaan ilmaista R,S-nimeämissysteemin avulla (R latinan sanasta Rectus " oikea", S = Sinister "vasen").

Molekyylin absoluuttinen konfiguraatio (R/S-konfiguraatio) voidaan määrittää seuraavasti:

  1. Kiraaliseen hiiliatomiin liittyvät atomit tai atomiryhmät asetetaan prioriteettijärjestyksen mukaiseen järjestykseen Cahn-Ingold-Prelog –sääntöjen mukaisesti aivan kuten E/Z konfiguraatiota määritettäessä.
  2. Molekyyliä käännetään siten, että prioriteetiltaan pienin atomi tai substituentti tulee katsojasta kauimmaksi (paperin tason taakse).
  3. Tarkastellaan prioriteettijärjestystä, jos kierto 1-2-3 tapahtuu myötäpäivään, on kysymys R-konfiguraatiosta, jos taas vastapäivään, on kysymys S-konfiguraatiosta.

           

               

Fischerin projektio

Fisherin projektiossa kiraalisen yhdisteen rakenne piirretään niin että hiilivetyketju kulkee pystysuorassa ja useimmiten 1-hiili (yleensä karbonyylihiili) on ylhäällä. Vaakasuorat sidokset ajatellaan tulevaksi tasosta ulospäin, katsojaa kohti ja pystysuorat sidokset menevät tason taaksepäin. Tätä esitystapaa käytetään biomolekyyleistä, kuten monosakkarideista ja aminohapoista ja se sopii erityisesti useita kiraliakeskuksia sisältävien yhdisteiden esittämiseen.

Fischerin projektiossa rakenteita verrataaan glyseraldehydiin, jolla on olemassa D- ja L-enantiomeerit.

Monosakkaridien D- ja L- muodot määräytyvät aldehydiryhmästä kauimmaisena sijaitsevan asymmetrisen hiilen OH-ryhmän orientaation mukaan. Kun tässä hiiliatomissa oleva OH-ryhmä on oikealla puolella, on kysymyksessä D-konfiguraatio [kuten D-(R)-(+)-glyseraldehydillä] ja vastaavasti L-konfiguraatiossa OH-ryhmä on vasemmalla puolella [kuten L-(S)-(-)-glyseraldehydillä].

               

Aminohappojen stereokemia voidaan esittää myös Fischerin projektiokaaviolla, jossa karboksyyliryhmä on ylhäällä ja aminoryhmä on vasemmalla, kun kysymyksessä on luonnon L-aminohappo. Alla L-(S)-alaniinin ja D-(R)-alaniinin rakenteet Fischerin projektiolla esitettynä.  

               

Sisällysluettelo

6. Stereokemia

6.5 Diastereomeeritja mesoyhdiste