Opinnäytteet

Kansainväliset artikkelit ja konferenssiesitykset

Kansalliset tieteelliset ja ammatilliset artikkelit sekä konferenssiesitykset

Selvitykset

Aiemmat hankkeeseen liittyvät julkaisut

Julkaisut

Opinnäytteet

Projektin aineistoon osittain tai kokonaan perustuvat ammattikorkeakoulun opinnäytteet

 • Kaipainen S. 2005. Tietoturvan tilanne Pohjois-Savon terveydenhuollon toimintayksiköissä. Savonia-ammattikorkeakoulu, Savonia Business, tietojenkäsittelyn koulutusohjelma. (pdf)

 • Kononen, Juha. 2005. Kliininen päätöksentukijärjestelmä potilaiden hoidon parantamiseksi: Tietojärjestelmän määritys käyttötapausten avulla. Savonia-ammattikorkeakoulu, Savonia Business, tietojenkäsittelyn koulutusohjelma. (pdf)

Projektin aineistoon osittain tai kokonaan perustuvat pro gradu -työt

 • Ikävalko P. 2006. Terveydenhuollon rakenteisten tietojen tallentaminen käyttöliittymäsuunnittelun näkökulmasta. Lapin yliopisto, taiteiden tiedekunta
 • Jaatinen, J. 2007. Osallistavan suunnittelun lähestymistavat tietojärjestelmien käyttöönoton tukena. Kuopion yliopisto, tietojenkäsittelytieteen laitos.
 • Martikainen, S. 2007. Käyttöliittymäsuunnittelu osana vaatimusmäärittelyä: Esimerkkinä lääkehoidon käyttöliittymä. Kuopion yliopisto, tietojenkäsittelytieteen laitos.

Projektin aineistoon osittain tai kokonaan perustuvat kandidaatintutkielmat

 • Miettinen M. 2006. Päätöksenteon tukijärjestelmä terveydenhuollon tietojärjestelmäkontekstissa. Jyväskylän yliopisto, tietojenkäsittelytieteiden laitos. (pdf)

Kansainväliset artikkelit ja konferenssiesitykset

 • Bertelsen O., Korpela M. ja Mursu A. (toim.) Proceedings of the First International Workshop on Activity Theory Based Practical Methods for IT-Design, Copenhagen, Denmark, 2-3 September 2004.

 • Häkkinen H. 2004. Acquiring information about IS development needs from the viewpoint of an organizational unit. Teoksessa: Bertelsen O, Korpela M & Mursu A (toim.) Proceedings of the First International Workshop on Activity Theory Based Practical Methods for IT-Design, Copenhagen, Denmark, 2-3 September 2004.

 • Häkkinen H. 2005. Drawn together: combining the people and methodologies of software design and work development. Teoksessa: Bamidis PD., Bath P., Eaglestone B. ja Sotiriadou A. (toim.) Improving the Quality of Health Information: an international perspective. Proceedings of the 10th International Symposium on Health Information Management Research, iSHIMR 2005, Thessaloniki, Greece, 22-25 September 2005. SEERC, Thessaloniki 2005, ss. 362-364.

 • Häkkinen H. ja Korpela M. 2005. A participatory assessment of IS integration needs in maternity clinics using activity theory. International Journal of Medical Informatics.

 • Ikävalko, P., 2007. Participatory and Collaborative Methods in User Interface Designing: The Case of Electronic Planning and Follow-Up Medical Care in the Finnish University Hospital Unit. Konferenssiesitelmä. ISCAR2007. Fourth Nordic Conference on Cultural and Activity Research. June 15-17, 2007 Oslo, Norway.

 • Korhonen M. 2005. Changing work practices with software. Innovations in organizational development. 5th European Conference of ACENDIO, Bled, Slovenia, 7 - 9 April 2005.

 • Minkkinen I. ja Eerola A. 2007. Improving requirements engineering from the Client's Perspective in the Health Care Domain. Teoksessa: Hasselbring, W. (toim.): Proceedings of the IASTED International Conference on Software Engineering as part of the 25th IASTED International Multi-Conference on Applied Informatics. February 13-15, 2007 Innsbruck, Austria. ACTA Press, 2007.pp. 93-98.

 • Minkkinen I. 2005. AT-based requirements engineering method as a starting point of software engineering, ISCAR, Sevilla, Espanja, 20.-24.9.2005.

 • Minkkinen I., Toivanen M. ja Eerola A. 2005. Importance of the approach to Requirements Engineering. Teoksessa: Proceedings of IRIS-28: Information systems research seminar in Scandinavia, 6.-9.8. Kristiansand, Norja.

 • >Mursu A. 2004. Analyzing the present state of an activity. Teoksessa: Bertelsen O, Korpela M & Mursu A (toim.) Proceedings of the First International Workshop on Activity Theory Based Practical Methods for IT-Design, Copenhagen, Denmark, 2-3 September 2004.

 • Mursu A. 2005. Analysing technological sustainability in organization: an activity-theoretical approach, ISCAR, Sevilla, Espanja, 20.-24.9.2005.

 • Mursu A., Minkkinen I. ja Ensio A. 2006. Combining work development with information systems development - ZipIT project, Abstract in CIDC 2006 Community Informatics for Developing Countries, Cape Town, 31.8.-2.9.2006.

 • Mursu A., Luukkonen I., Toivanen M. ja Korpela M. 2007. Activity theory in information systems research and practice - theoretical underpinnings for an information systems development model. Elektronisessa julkaisussa: Information Research, 12(3). [online]

 • Mursu A., Luukkonen I., Toivanen M. ja Ensio A. 2007. Sustainable health care information systems by activity driven design model. Posteri: MedInfo07.

 • Mykkänen J., Minkkinen I., Pöyhölä A. ja Riekkinen A. 2006. Improving traceability of functional requirements to information needs and applications in healthcare. 6th Nordic Conference on eHealth and Telemedicine August 31 - September 1, 2006 Helsinki, Finland.

 • Toivanen M. 2004. IT needs exploration. Teoksessa: Bertelsen O., Korpela M. ja Mursu A. (toim.) Proceedings of the First International Workshop on Activity Theory Based Practical Methods for ITDesign, Copenhagen, Denmark, 2-3 September 2004.

Kansalliset tieteelliset ja ammatilliset artikkelit sekä konferenssiesitykset

 • Häkkinen H. 2005. Tiedon ja viestinnän välineiden kehittäminen sosiaali- ja terveydenhuoltotyössä. Toiminnan teorian ja sosiokulttuurisen tutkimuksen päivät, 16-17.5. Espoo. (pdf)

 • Ikävalko P. 2005. Käyttöliittymäratkaisu rakenteisten tietojen syöttämiseksi sähköiseen potilaskertomusjärjestelmään. Sosiaali- ja terveydenhuollon tietotekniikan ja tiedonhallinnan tutkimuspäivät. (pdf)

 • Ikävalko P & Toivanen M. 2005. Toiminnan teoriaa käyttöliittymäsuunnittelijoille. Toiminnan teorian ja sosiokulttuurisen tutkimuksen päivät, 16-17.5. Espoo. (pdf)

 • Klemola L., Ikävalko P., Miettinen M. ja Röppänen P. 2007. Osallistavat menetelmät tietoteknisesti tuetun työtoiminnan kehittämisessä. Sosiaali- ja terveydenhuollon tietotekniikan ja tiedonhallinnan tutkimuspäivät.


 • Korhonen M & Tuomainen T. 2005. Aluetietojärjestelmä - toiminnan muutos vai tietotekniikan käyttöönottohanke. Sosiaali- ja terveydenhuollon tietotekniikan ja tiedonhallinnan tutkimuspäivät. (pdf)

 • Martikainen S, Silvennoinen R, Ikävalko P. 2006. Tapaus lääkehoito: Kokemuksia käyttöliittymäkuvista ohjelmiston käyttäjävaatimusten määrittelyssä. Sosiaali- ja terveydenhuollon tietotekniikan ja tiedonhallinnan tutkimuspäivät. (pdf)

 • Miettinen M, Korhonen M. 2006. Käypä hoito -suositukset ja päätöksentuki terveydenhuollon työtoiminnan kehittämisen tukena. Sosiaali- ja terveydenhuollon tietotekniikan ja tiedonhallinnan tutkimuspäivät. (pdf)

 • Miettinen M. ja Korhonen M. 2007. Potilastiedon laatu edellytyksenä päätöksentuen käyttöönotolle ja tietojärjestelmien integraatiolle. Sosiaali- ja terveydenhuollon tietotekniikan ja tiedonhallinnan tutkimuspäivät.

 • Minkkinen I. 2005. Toiminnan teoriaan pohjautuva vaatimusmäärittelymenetelmä ohjelmistotuotannon aloituspisteenä. Toiminnan teorian ja sosiokulttuurisen tutkimuksen päivät, 16-17.5. Espoo. (pdf)

 • Minkkinen I, Häkkinen H & Mursu A. 2005. Yhteisen asiakkaan jatkohoidossa hyödynnettävän hoitopalautteen toimintalähtöinen kehittäminen. Sosiaali- ja terveydenhuollon tietotekniikan ja tiedonhallinnan tutkimuspäivät. (pdf)

 • Mononen R, Röppänen P. 2006. Radiologisten tutkimusten digitalisointi – lähtökohtana toiminnan kehittäminen. Sosiaali- ja terveydenhuollon tietotekniikan ja tiedonhallinnan tutkimuspäivät. (pdf)

 • Mursu A. ja Ikävalko P. 2007. Tietojärjestelmät palvelemaan työtä - Apuna toimintalähtöinen kehittämismalli. Systeemityö 1/2007.

 • Mykkänen J, Minkkinen I, Pöyhölä A, Riekkinen A. 2006. Toiminnallisten vaatimusten jäljitettävyys tietotarpeisiin ja ohjelmistoratkaisuihin terveydenhuollon tietojärjestelmissä. Sosiaali- ja terveydenhuollon tietotekniikan ja tiedonhallinnan tutkimuspäivät. (pdf)

 • Toivanen M, Häkkinen H, Minkkinen I, Röppänen P, Ikävalko P & Riekkinen A. 2005. Toimintalähtöisyys terveydenhuollon tietojärjestelmien kehittämisessä. Sosiaali- ja terveydenhuollon tietotekniikan ja tiedonhallinnan tutkimuspäivät. (pdf)

 • Toivanen M., Luukkonen I. ym. 2007. Kohti suunnitelmallisia muutoksia - Malli terveydenhuollon tietojärjestelmien toimintalähtöiseen kehittämiseen. Sosiaali- ja terveydenhuollon tietotekniikan ja tiedonhallinnan tutkimuspäivät.

Selvitykset

 • Klemola, L. ja Luukkonen, I. 2007. Sähköisen potilastietojärjestelmän käyttöönotto. Projektiraportti. (pdf)

 • Komulainen A. 2004. Päätöksenteon tuki: selvitys päätöksentukipalvelun toteuttamisesta. (pdf)

 • Leskinen J & Seppänen S. 2005. Alueellinen yhteistyö terveydenhuollon toiminnan kehittämisessä. Henkilöstön näkemyksiä alueellisesta laboratoriotoiminnasta. Silmänpohjakuvantamisen hallinta alueellisena toimintana. (pdf)

 • Luukkonen I., Tuomainen T. ja Hyvönen P. 2007: Toimintaympäristön ja tiedonkulun kuvaus 1.12.2005 – 10.5.2006 Sotkamon kotihoidossa. Kartoitus ennen mobiililaitteen käyttöönottoa. (pdf)

 • Martikainen, S. ja Silvennoinen R. 2006. Lääkehoidon sähköisen suunnittelun ja seurannan kokonaisnäkymän käyttäjävaatimuksia. Käyttöliittymäkuvien suunnitteluperusteet. (pdf)

 • Miettinen M & Korhonen M. 2005. Käypä hoito -suositukset ja päätöksenteon tuki terveydenhuollon prosesseissa. Tapaustutkimus Käypä hoito -suositusten käytöstä ja terveydenhuollon ammattilaisten näkemyksistä päätöksenteon tuesta. (pdf)

 • Miettinen M, Röppänen P, Pitkänen P & Tuovinen T. 2006. KYS:n toimenpidejärjestelmän hankintaprosessin vaatimusmäärittelyvaiheen kuvaus ja arviointi. (pdf)

 • Minkkinen I, Mursu A, Häkkinen H. 2006. Laajennetun hoitopalautteen tiedon tarpeet: Raportti Hoitopalaute-projektin tutkimustuloksista. (pdf)

 • Mononen R. 2005. Esiselvitys digitaaliseen kuva-arkistojärjestelmään siirtymisestä Kuopion kaupungin sosiaali- ja terveyskeskuksen röntgenosastolla - Toiminnan nykytila ja tavoitetila. (pdf)

 • Mykkänen J, Korhonen M, Porrasmaa J, Tuomainen T, Ensio A. 2005. Tietojärjestelmien standardointityön organisointi ja kehittäminen terveydenhuollossa: nykytila ja toimenpide-ehdotukset. Standardointiselvitystyön loppuraportti. Osaavien keskusten verkoston julkaisuja 3/2005, Helsinki. (pdf)

 • Röppänen P & Tuomainen T. 2006. Diabeetikoiden silmänpohjien kuvaaminen Pohjois-Savon sairaanhoitopiirissä. Selvitys MediMaker-ohjelmiston käytön nykytilasta. (pdf)

 • Toivanen, M., Luukkonen, I., Ensio, A., Häkkinen, H., Ikävalko, P., Jaatinen, J., Klemola, l., Korhonen, M., Martikainen, S., Miettinen, M., Mursu, A., Röppänen, P., Silvennoinen, R., Tuomainen T. ja Palmén, M. 2007. Kohti suunnitelmallisia muutoksia. Opas terveydenhuollon tietojärjestelmien toimintalähtöiseen kehittämiseen. Kuopion yliopiston selvityksiä E. Yhteiskuntatieteet 39. (pdf)

Muut julkaisut

 • Ensio A, Saranto K: Kansallinen terveyshanke - elektronisen potilaskertomuksen yhtenäistämiseen liittyvät toimenpiteet. Sairaanhoitaja 78(3), 2005.

 • Häyrinen K, Ensio A, Hartikainen K. Sähköisten potilaskertomusten käyttöönotto edellyttää uusia tietoja ja taitoja. Sairaala 2006(4):10-11.

 • Hyppönen H., Salmela H., Salmivalli L., Martikainen O., Juntunen K., Winblad I., Saranto K., Klemola L., Niska A. ja Kuusimäki M-L. 2007. Tuki systeemisten innovaatioiden kehittämiseen sosiaali- ja terveydenhuollossa. Sosiaali- ja terveydenhuollon tietotekniikan ja tiedonhallinnan tutkimuspäivät.

 • Jylhä V., Klemola L. ja Saranto K. 2007. Assessing the “Hyvis” Enquiry Service by applying the process model of information management. MedInfo 2007.

 • Jylhä V., Klemola L. ja Saranto K. 2006. Users' and Health Care Professionals' Opinions of the Hyvis Enquiry Service. NCeHT-kongressi 1.9.2006, Helsinki

 • Klemola L. Tietosuoja- ja turvakoulutuksen tarve terveydenhuollossa. 2006. Abstrakti. Julkaisussa:Montin L. (toim.) Sairaanhoitajapäivät 2006, Helsinki, 23.-24.3.2006, s. 45. Helsinki: Sairaanhoitajaliitto. Sairaanhoitajaliiton julkaisuja. Monisteita.

 • Klemola L. ja Ensio A. 2007. Eri toimijoiden valmiudet ja mahdollisuudet uusien toimintakäytäntöjen omaksumisessa. Posteri-abstrakti. Julkaisussa: Lehtomäki S, Grönvall U, toim. Sairaanhoitajapäivät 2007, Helsinki, 22.-23.3.2007, s. 199. Helsinki: Sairaanhoitajaliitto. Sairaanhoitajaliiton julkaisuja. Monisteita.

 • Klemola L. ja Ensio A. 2006. Eri toimijoiden valmiudet ja mahdollisuudet uusien toimintakäytäntöjen omaksumisessa. ARVO-projektin tutkimushankkeen loppuraportti. Kuopio: Savonia-ammattikorkeakoulu. 48 s.

 • Klemola L., Ensio A. ja Saranto K. 2006. Perceptions of Health Care Professionals Concerning Development of Clinical Pathways. Proceedings of 9th International Conference on Nursing Informatics, Soul, Korea, 11.-14.6.2006.

 • Klemola L., Saranto K., Ensio A. ja Kivekäs E. 2006. Lonkka- ja sydänpotilaiden hoitoketjujen toimivuus ja niiden kehittäminen henkilökunnan näkökulmasta. Lääkärilehti 9.6.2006.

 • Klemola L., Vinkanharju A., Häyrinen K., Kuusisto-Niemi S. ja Paukkala M. 2007. Luotettava nettineuvonta yhdistää ohjeet ja tiedon. Dialogi-lehti 2007/1. (www 17.1.2007)

 • Klemola L., Vinkanharju A., Jylhä V., Saranto K. ja Ensio A. 2006. Hyvis-portaalin arviointi. Etelä-Savon sairaanhoitopiiri. Etelä-Savon sairaanhoitopiirin julkaisuja 45. 45 s.

 • Korhonen M. ja Iivari A. 2007. Terveydenhuollon tietojärjestelmäkehitys - suuntana yhtenäinen kansallinen arkkitehtuuri. Systeemityö 1/2007.

 • Korhonen M. ja Niiranen P. 2006. A Virtual Visit to the Childbirth Clinic. Proceedings of 9th International Conference on Nursing Informatics, Soul, Korea, 11.-14.6.2006.

 • Korhonen M. ja Niiranen P. 2006. A Virtual Visit to the Hospital: Childbirth Clinic in Internet. 6th Nordic Conference on eHealth and Telemedicine, Helsinki, Finland, 31.8.-1.9.2006.

 • Komulainen J., Kunnamo I., Nyberg P., Kaila M., Mäntyranta T. ja Korhonen M. 2006. Developing an Evidence Based Medicine Decision Support System Integrated with EPRs Utilizing Standard Data Elements. ECAI 2006 (esitys Peter Nyberg, Duodecim).

 • Reponen K. ja Ensio A.: Sähköisten työvälineiden juurruttaminen käytännön hoitoprosesseihin sekä näihin liittyvä tietoturva. Loppuraportti. Kuopion yliopisto. Terveyshallinnon ja - talouden laitos, Shiftec tutkimusyksikkö, 86 s, 2005.

 • Saranto K, Ensio A, Häyrinen K: Tietotekniikan ja tietojärjestelmien käytön mahdollisuudet terveydenhuollossa. Terveydenhoitajalehti 37(9), 32-33, 2004.

 • Saranto K, Ensio A, Jokinen T. Patient Medication - How is it Documented? Teoksessa: Park H-A., Murray P., Delaney C., (toim.) Consumer-Centered Computer-Supported Care for Healthy People. Proceedings of NI2006, Seoul, p. 738-741. Amsterdam: IOS Press, 2006.

 • Saranto K, Ensio A, Valtonen H. Medication Management and Documentation in the EHR. Teoksessa: Proceedings of the 6th Nordic Conference on eHealth and Telemedicine. From Tools to Services., Helsinki, Finland, 31 Aug. - 1 Sept., p. 132-133. Helsinki: Nordic Telemedicine Association, 2006.

 • Valta M, Saranto K, Ensio A, Valtonen H. Addressing the Project Management Issues into the Implementation of Hospital Information System - Project team perspective. In: Proceedings of the 6th Nordic Conference on eHealth and Telemedicine. From Tools to Services, Helsinki, Finland, 31 Aug - 1 Sept 2006, p. 199-201. Helsinki: Nordic Telemedicine Association, 2006.

Aiemmat hankkeeseen liittyvät julkaisut

 • Toivanen M ym. 2004. Toimintalähtöisyys tiedon tarpeiden, tiedonkulun ja ohjelmistovaatimusten selvittämisessä. PlugIT-hankkeen selvityksiä ja raportteja. (pdf)

 • Toivanen M ym. 2004. Kotihoidon tiedon tarpeet. PlugIT-hankkeen selvityksiä ja raportteja. (pdf)

 • Riekkinen A ym. 2004. Soveltamiskokemuksia ohjelmistotuotannon menetelmistä. PlugIT-hankkeen selvityksiä ja raportteja. (pdf)

Viimeksi päivitetty 13.9.2007 Yllapito