Kuopion yliopisto Kuopion yliopisto UEF
Tutustu yliopistoon Opiskelu Tutkimus Ajankohtaista In English
 

Kuopion yliopistossa vuonna 2009 tarkastettuja väitöskirjoja

Lajittelu:    | Tekijä | Väitöskirjan nimi | Oppiaine | Päivämäärä | Tiedekunta |

- 15-Lipoxygenase-1 in Atherosclerosis, Angiogenesis and Tumorigenesis. Studies with Retro- and Adenovirus Mediated Gene Transfer Techniques (15-Lipoksygenaasi-1 valtimonkovettumataudissa, verisuonten uudismuodostuksessa ja syövän synnyssä. Tutkimuksia retro- ja adenovirusvälitteisillä geeninsiirtomenetelmillä)
Viita, Helena (FM) , Luonnontieteiden ja ympäristötieteiden tiedekunta, Molekulaarinen lääketiede, 4.12.2009
- Metalworking fluids – allergens, exposure, and skin and respiratory effects (Metallintyöstönesteet – allergeenit, altistuminen, ja iho- ja hengitystievaikutukset)
Suuronen Katri (FM) , Farmaseuttinen tiedekunta, Toksikologia, 27.2.2009 ,  PDF-tiedosto  ( 1004k )
- Yhdistystoimintaverkostot. Ammatillinen yhdistystoiminta työelämän ja sosiaalisen elämän verkkojen kutojana
Ahopelto Johanna (KTT, YTL) , Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta, Sosiaalipolitiikka, 26.6.2009
- A Teacher as an Improver of Overall Well-being in School. How Teachers in Upper Secondary Education Regulate their Dialogue and Authenticity (Opettaja kouluhyvinvoinnin edistäjänä. Toisen asteen opettajat dialogisuutensa ja autenttisuutensa sääntelijöinä)
Nurmi Pirkko (KL, THM) , Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta, Sosiaalipolitiikka, 30.5.2009 ,  PDF-tiedosto  ( 2.3M )
- Acute cause-specific cardio-respiratory health effects of size-segregated ambient particulate matter and ozone (Kokoluokiteltujen ulkoilman hiukkasten sekä otsonin akuutit vaikutukset verenkierto- ja hengityselimistön terveyteen)
Halonen Jaana (FM) , Lääketieteellinen tiedekunta, Epidemiologia, 3.7.2009 ,  PDF-tiedosto  ( 1.5M )
- Amoebae in Moisture-Damaged Buildings (Amebat kosteusvaurioituneissa rakennuksissa)
Yli-Pirilä Terhi (FM) , Luonnontieteiden ja ympäristötieteiden tiedekunta, Ympäristötiede, 8.5.2009 ,  PDF-tiedosto  ( 1.0M )
- An integrated view of PPAR-dependent transcription (PPAR-riippuvan transkription mekanismi)
Degenhardt Tatjana (MSc) , Luonnontieteiden ja ympäristötieteiden tiedekunta, Molekulaarinen biologia, 7.2.2009 ,  PDF-tiedosto  ( [an error occurred while processing this directive] )
- Angiogenic Gene Therapy – Vascular Endothelial Growth Factors and Platelet Derived Growth Factors in Vascular Growth and Stabilization (Geeniterapia verisuonten kasvattamiseksi – Verisuonen endoteelin kasvutekijän ja verihiutalekasvutekijän rooli verisuonten kasvussa)
Korpisalo Petra (LK) , Lääketieteellinen tiedekunta, Lääketiede, 24.4.2009 ,  PDF-tiedosto  ( 2.4M )
- Apelin, orexin A and ghrelin levels in obesity and the metabolic syndrome (Apeliini-, oreksiini A- ja greliinitasot lihavuudessa ja metabolisessa oireyhtymässä)
Heinonen Miika (FM, LK) , Lääketieteellinen tiedekunta, Molekulaarinen lääketiede, 29.5.2009 ,  PDF-tiedosto  ( 1.3M )
- Asymmetric dimethylarginine - Assay methodology and serum levels in non-pregnant and pregnant women (Asymmetrinen dimetyyliarginiini – määritysmenetelmät ja seerumin pitoisuudet ei-raskaana olevilla naisilla ja normaalin raskauden aikana)
Valtonen, Pirjo (FL) , Lääketieteellinen tiedekunta, Kliininen kemia, 11.12.2009
- Biological Findings in Major Depressive Disorder with Special Reference to the Atypical Features Subtype (Vakavaan masennustilaan ja sen epätyypilliseen oirekuvaan liittyviä biologisia löydöksiä)
Lehto Soili (LL) , Lääketieteellinen tiedekunta, Psykiatria, 20.5.2009
- Brutus – A Molecular Energy Field Based Superposition Algorithm for Virtual Screening (Brutus – molekyylien energiakenttiin perustuva päällekkäinasettelualgoritmi virtuaaliseulontaan)
Rönkkö Toni (FM) , Farmaseuttinen tiedekunta, Farmaseuttinen kemia, 13.8.2009
- Central nervous system permeation of ibuprofen, ketoprofen and indomethacin: in vivo and in situ studies in rats and clinical studies in children (Ibuprofeenin, ketoprofeenin ja indometasiinin kulkeutuminen keskushermostoon: in vivo ja in situ tutkimuksia rotilla ja kliinisiä tutkimuksia lapsilla)
Mannila Anne (FaL) , Farmaseuttinen tiedekunta, Farmaseuttinen kemia, 22.5.2009 ,  PDF-tiedosto  ( 1001k )
- Cholesterol and late-life cognition. An epidemiological and clinical approach
Solomon, Alina (MD) , Lääketieteellinentiedekunta, Neurologia, 17.9.2009
- Clonal differences of aspen (Populus spp.) in responses to elevated ozone and nitrogen (Alailmakehän kohoavan otsonin ja typen vaikutukset haapa- ja hybridihaapaklooneihin)
Häikiö Elina (FM) , Luonnontieteiden ja ympäristötieteiden tiedekunta, Ympäristötiede, 22.5.2009 ,  PDF-tiedosto  ( 1.5M )
- Development and characterization of a rat model of human posttraumatic epilepsy (Ihmisen posttraumaattisen epilepsiamallin kehittäminen ja karakterisointi rotalla)
Kharatishvili, Irina (MD) , Lääketieteellinen tiedekunta, Neurotiede, 13.11.2009
- Development of inhibitors of the human CYP2A6 enzyme – in vitro and in silico study (Inhibiittoreiden kehittäminen ihmisen CYP2A6-entsyymille)
Rahnasto, Minna (FM) , Farmaseuttinen tiedekunta, Toksikologia, 12.12.2009
- Diakoniatyö yksilöllisenä ja yhteisöllisenä auttamisena yhteiskunnallisessa muutoksessa
Rättyä, Lea (TtL) , Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta, Hoitotiede, 4.12.2009
- Effect of Cardiac Surgery on Long-Term Outcome – Balancing Between Survival Benefit, Surgical Risk, and Health-Related Quality of Life (Sydänkirurgian pitkäaikaisvaikutukset – tasapainottelua elinaikahyödyn, kirurgisen riskin ja elämänlaadun välillä)
Jokinen Janne (LL) , Lääketieteellinen tiedekunta, Sydän- ja thoraxkirurgia, 23.10.2009 ,  PDF-tiedosto  ( 672k )
- Effect of Functional Loading on Remodelling in Canine, and Normal and Collagen Type II Transgenic Murine Bone (Kuormituksen vaikutus luun uudismuodostukseen normaalissa luussa ja tyypin II kollageenimutaation yhteydessä)
Nieminen Jyrki (LL) , Lääketieteellinen tiedekunta, Anatomia, kirurgia, 3.6.2009 ,  PDF-tiedosto  ( 3.5M )
- Effectiveness of a multidisciplinary lifestyle intervention on hypertension, cardiovascular risk factors and musculoskeletal symptoms (Moniammatillisen elintapaintervention vaikuttavuus kohonneeseen verenpaineeseen, sydän- ja verisuonisairauksien riskitekijöihin ja tuki- ja liikuntaelinoireisiin)
Mattila Riikka (LL) , Lääketieteellinen tiedekunta, Kansanterveystiede, 3.4.2009 ,  PDF-tiedosto  ( 531k )
- Effects of Electromagnetic Fields on Cellular Responses to Agents Causing Oxidative Stress and DNA Damage (Sähkömagneettisten kenttien soluvaikutukset yhdessä oksidatiivistä stressiä ja DNA vaurioita aiheuttavien ympäristötekijöiden kanssa)
Markkanen Ari (FM) , Luonnontieteiden ja ympäristötieteiden tiedekunta, Ympäristötiede, 16.6.2009 ,  PDF-tiedosto  ( 603k )
- Factors affecting occuptional radon exposure (Työperäiseen radon altistumiseen vaikuttavat tekijät)
Korhonen Pirjo , Luonnontieteiden ja ympäristötieteiden tiedekunta, Ympäristötiede, 27.3.2009
- Farmed blue foxes’ (Vulpes lagopus) need for a sand floor
Koistinen Tarja (FM) , Luonnontieteiden ja ympäristötieteiden tiedekunta, Eläinten käyttäytyminen ja hyvinvointi, 24.11.2009
- Fate of the organophosphate herbicide glyphosate in arable soils and its relationship to soil phosphorus status (Glyfosaatin käyttäytyminen peltomaassa ja pellon fosforitason vaikutus siihen)
Laitinen Pirkko (FM) , Luonnontieteiden ja ympäristötieteiden tiedekunta, Ympäristötiede, 4.9.2009
- Fetal exposure to food carcinogens (Sikiön altistuminen ruuan karsinogeeneille)
Annola Kirsi (Proviisori) , Farmaseuttinen tiedekunta, Toksikologia, 10.10.2009
- Gene Therapy for Ischemic Diseases – VEGFs in Myocardial and Peripheral Ischemia
(Uutta toivoa infarktipotilaiden hoitoon: geeniterapialla uusia verisuonia hapenpuutteesta kärsivään sydämeen)
Lähteenvuo Johanna (LK) , Lääketieteellinen tiedekunta, Molekulaarinen lääketiede, 11.9.2009 ,  PDF-tiedosto  ( 11.7M )
- Gene and Virotherapy Against Osteosarcoma (Geeni- ja viroterapian soveltuvuus osteosarkooman hoitomenetelmiksi)
Ketola Anna (LL) , Lääketieteellinen tiedekunta, Molekulaarinen lääketiede, 8.5.2009 ,  PDF-tiedosto  ( 1.7M )
- Genetic Regulation of Energy Homeostasis and Obesity. Studies on Genes Encoding Sirtuin 1, Melanocortin Receptors 3 and 4 and Melanin-Concentrating Hormone Receptor 1 (Energiatasapainon geneettinen säätely ja lihavuus)
Rutanen Jarno (LL) , Lääketieteellinen tiedekunta, Sisätaudit, 5.9.2009 ,  PDF-tiedosto  ( 686k )
- Genetic association of the tenomodulin gene (TNMD) with obesity- and inflammation-related phenotypes (Tenomoduliinin geenivaihtelun yhteys lihavuuteen ja sen liitännäissairauksiin)
Tolppanen Anna-Maija (FM) , Lääketieteellinen tiedekunta, Kliininen ravitsemustiede, 18.4.2009 ,  PDF-tiedosto  ( 1.5M )
- Genetic variation in premature adrenarche - Association studies on candidate genes in a case-control cohort (Perimän vaihtelu enneaikaisessa adrenarkessa)
Laakso, Saila (LL) , Lääketieteellinen tiedekunta, Lastentaudit, 16.10.2009
- Glucocorticoid-Induced Changes in Osteoblastic Cells: Cross-Talk with Wnt and Glutamate Signalling Pathways (Glukokortikoidi-, Wnt- ja glutamaattisignalointireittien vuoropuhelu osteoblastisissa soluissa)
Olkku Anu (FM) , Lääketieteellinen tiedekunta, Lääketieteellinen biokemia, 21.2.2009 ,  PDF-tiedosto  ( 2.0M )
- Helping adolescents who self-mutilate: a practice theory (Itseään viiltävien nuorten auttaminen: käytännön teoria)
Rissanen, Marja-Liisa (TtM) , Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta, Hoitotiede, 30.10.2009 ,  PDF-tiedosto  ( 800k )
- Henkinen ja hengellinen terveys – Etnografinen tutkimus Kendun sairaalan henkilökunnan ja potilaiden sekä Kendu Bayn kylän asukkaiden henkisen ja hengellisen terveyden käsityksistä
Karvinen Ikali (TtM) , Lääketieteellinen tiedekunta, Kansanterveystiede, 9.9.2009 ,  PDF-tiedosto  ( 12.3M )
- Heterogeneous Ruthenium-based Catalytic Systems in Wet Peroxide Oxidation of Organic Compounds (Heterogeeniseen rutenium-katalyysiin perustuva orgaanisten yhdisteiden peroksidihapetus)
Rokhina Ekaterina (MSc) , Luonnontieteiden ja ympäristötieteiden tiedekunta, Ympäristöteknologia, 18.9.2009 ,  PDF-tiedosto  ( 5.9M )
- Hip Fractures and Medication-Related Falls in Older People (Iäkkäiden lonkkamurtumat ja lääkehoitoon liittyvät kaatumiset)
Lönnroos, Eija (LL) , Lääketieteellinen tiedekunta, Geriatria, 5.12.2009 ,  PDF-tiedosto  ( 405k )
- Hyaluronan and CD44 in epidermis with special reference to growth factors and malignant transformation (Kasvutekijöiden ja syövän vaikutus epidermiksen hyaluronaaniin ja CD44:ään)
Hartmann-Petersen Susanna (LL) , Lääketieteellinen tiedekunta, Solubiologia, 27.3.2009 ,  PDF-tiedosto  ( 951k )
- Hyaluronan in Cancer – Regulation and Consequences of Hyaluronan Biosynthesis (Hyaluronaanituotannon säätely ja vaikutukset syövässä)
Kultti, Anne (FM) , Lääketieteellinen tiedekunta, solubiologia, 12.12.2009
- Identification of a potent and safe vitamin D receptor agonist for the treatment of inflammatory bowel disease (Tehokkaan ja turvallisen D-vitamiinireseptoriagonistin määrittäminen tulehduksellisen suolistosairauden hoitokeinoksi)
Laverny, Gilles (Master of Pharmacology) , Luonnontieteiden ja ympäristötieteiden tiedekunta, Biokemia, 10.12.2009 ,  PDF-tiedosto  ( 1.5M )
- Indoor Air Contaminants in Office Buildings (Sisäilman epäpuhtaudet toimistorakennuksissa)
Salonen Heidi (FM) , Luonnontieteiden ja ympäristötieteiden tiedekunta, Ympäristötiede, 4.9.2009
- Inflammation and tissue damage in the mouse lung by size-segregated urban air particulate matter – role of chemical composition and sources of particles (Kokoluokiteltujen kaupunki-ilman hiukkasten aiheuttama tulehdus ja kudosvaurio hiiren keuhkoissa – Hiukkasten kemiallisen koostumuksen ja päästölähteiden merkitys)
Happo Mikko (FM) , Luonnontieteiden ja ympäristötieteiden tiedekunta, Ympäristötiede, 4.12.2009
- Intracerebral stem cell transplantation in experimental stroke models (Aivoihin istutettujen kantasolusiirteiden vaikutuksia kokeellisen aivohalvauksen malleissa)
Hicks Anna (FM) , Lääketieteellinen tiedekunta, Neurologia, 26.6.2009
- Involvement of polyamine catabolism in the regulation of glucose, energy and cholesterol metabolism in mice (Polyamiinikatabolian osallistuminen glukoosi-, energia- ja kolesteroliaineenvaihdunnan säätelyyn hiirellä)
Pirinen, Eija (FM) , Lääketieteellinen tiedekunta, Molekulaarinen lääketiede, 20.11.2009
- Kaupallistamisprosessit pienissä teknologiayrityksissä terveydenhuollon teknologian ja informaatioteknologian toimialoilla
Pellikka Jarkko (KTM) , Informaatioteknologian ja kauppatieteiden tiedekunta, Yrittäjyys, 29.5.2009
- Kohonneen verenpaineen hoito - Hyvää hoitoa etsimässä
Meriranta, Päivi (LL) , Lääketieteellinen tiedekunta, Lääketiede, 18.12.2009
- Kotihoidon integrointi ja laatu
Tepponen Merja (TtM) , Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta, Terveyshallintotiede, 17.6.2009 ,  PDF-tiedosto  ( 1.8M )
- Koulutusinnovaatiotoiminnan tukemisen ja johtamisen mallintaminen. Tapaustutkimus monialaisen ammattikorkeakoulun terveys- ja liiketalousaloilta
Vidgren, Mervi (TtM) , Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta, Hoitotiede, 20.11.2009 ,  PDF-tiedosto  ( 2.1M )
- Käsite- ja argumentaatioanalyysi Katie Erikssonin kärsimystä koskevasta ajattelusta
Toivanen Kaija (TtM) , Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta, Hoitotiede, 17.1.2009 ,  PDF-tiedosto  ( 2.8M )
- Lentiviral vectors for gene therapy. Targeting, imaging and baculovirus mediated new method for lentivirus production (Lentivirusvektorit geeniterapiassa. Kohdentaminen, kuvantaminen ja uusi bakulovirusvälitteinen tuottomenetelmä lentivirusvektoreille)
Lesch Hanna (FM) , Lääketieteellinen tiedekunta, Molekulaarinen lääketiede, 22.5.2009 ,  PDF-tiedosto  ( 1.5M )
- Low-grade Inflammation and Markers of Endothelial Dysfunction in Subjects with High Risk of Type 2 Diabetes (Matalan asteen tulehdusvaste ja endoteelin toimintahäiriö henkilöillä, joilla on korkea riski sairastua tyypin 2 diabetekseen)
Ruotsalainen Eija (LL) , Lääketieteellinen tiedekunta, Lääketiede, 3.10.2009 ,  PDF-tiedosto  ( 1.4M )
- Lääkäreiden ja hoitajien työpari- ja tiimityö vastaanottojen toimintamalleina perusterveydenhuollossa
Peltonen Eija (TtM) , Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta, Hoitotiede, 8.5.2009 ,  PDF-tiedosto  ( 2.3M )
- MS-tautiin vastasairastuneiden terveyteen liittyvä elämänlaatu
Heiskanen Satu (TtM) , Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta, Hoitotiede, 25.9.2009 ,  PDF-tiedosto  ( 1.0M )
- Mechanisms and Regulation of Apoptotic Pathways in Human Follicular Lymphoma Cells: Aiming for Curative Treatment (Apoptoosin mekanismit ja säätely ihmisen follikulaarisissa lymfoomasoluissa: Uusia mahdollisuuksia lymfooman hoitoon)
Nuutinen, Ulla (FM) , Lääketieteellinen tiedekunta, Kliininen mikrobiologia ja immunologia, 11.12.2009
- Methods and Uncertainties in the Assessment of the Health Effects of Fine Particulate Matter (PM2.5) Air Pollution (Menetelmät ja menetelmien epävarmuudet arvioitaessa pienhiukkasten (PM2.5) terveysvaikutuksia)
Tainio Marko (FM) , Luonnontieteiden ja ympäristötieteiden tiedekunta, Ympäristötiede/ympäristöterveys, 3.7.2009 ,  PDF-tiedosto  ( 643k )
- Modelling Methods for Viscoelastic Constitutive Modelling of Paper (Paperin viskoelastisen materiaalikäyttäytymisen mallinnusmenetelmiä)
Sorvari Joonas (FM) , Luonnontieteiden ja ympäristötieteiden tiedekunta, Teknillinen fysiikka, 30.10.2009
- Modelling and Optimising of Chevron-type Plate Heat Exchangers (Ruotokuvioisen levylämmönsiirtimen mallinnus ja optimointi)
Lyytikäinen Marko (FM) , Luonnontieteiden ja ympäristötieteiden tiedekunta, Fysiikka, 27.11.2009
- N-Alkylated Polyamine Analogues: Deuterium Labelling, LC-MS/MS Analysis and Catabolism by Human Polyamine Oxidases (N-Alkyloidut polyamiinijohdannaiset: Deuterium leimaus, LC-MS/MS analyysi ja katabolia ihmisen polyamiinioksidaasi entsyymeillä)
Häkkinen Merja (FM) , Luonnontieteiden ja ympäristötieteiden tiedekunta, Kemia, 19.11.2009
- NMR Metabolomics Techniques and Mathematical Tools as an Aid in Neurological Diagnosis (NMR-metabolomiikka tekniikat ja matemaattiset työkalut apuna neurologisessa diagnostiikassa)
Jukarainen Niko (FM) , Luonnontieteiden ja ympäristötieteiden tiedekunta, Kemia, 11.12.2009
- Non occupational noise - sources, exposure, and effects on hearing (Vapaa-ajan melu - lähteet, altistuminen ja vaikutukset kuuloon)
Jokitulppo Jaana (FM) , Luonnontieteiden ja ympäristötieteiden tiedekunta, Ympäristötiede, 28.8.2009
- Novel Portable Devices for Recording Sleep Apnea and Evaluating Altered Consciousness (Uusia laitteita uniapnean diagnostiikkaan ja tajunnan tason arviointiin)
Tiihonen, Pekka (sairaalafyysikko, FK) , Luonnontieteiden ja ympäristötieteiden tiedekunta, Lääketieteellinen fysiikka, 27.11.2009
- Novel Prodrug Structures for Improved and Targeted Drug Delivery – Design, Synthesis, and in Vitro / in Vivo Evaluation (Uusien paremmin imeytyvien ja kohdentuvien aihiolääkkeiden suunnittelu, synteesi ja farmaseuttinen karakterisointi)
Huttunen Kristiina (FM) , Farmaseuttinen tiedekunta, Farmaseuttinen kemia, 16.5.2009
- Novel Quantitative Methods for the Diagnosis of Cartilage Degeneration (Uudet kvantitatiiviset menetelmät nivelrustovaurion diagnostiikassa)
Kiviranta Panu , Lääketieteellinen tiedekunta, Anatomia, 21.8.2009 ,  PDF-tiedosto  ( 4.3M )
- Nrf2 in Alzheimer’s Disease (Nrf2 Alzheimerin taudissa)
Kanninen Katja (FM) , Luonnontieteiden ja ympäristötieteiden tiedekunta, Neurobiologia, 11.12.2009
- Open Mobile Identity: Secure identity management and mobile payments using hand-held devices (Open Mobile Identity: Identiteetin hallinta ja mobiilimaksut matkaviestimillä)
Hyppönen Konstantin (FM) , Informaatioteknologian ja kauppatieteiden tiedekunta, Tietojenkäsittelytiede, 13.3.2009 ,  PDF-tiedosto  ( 2.0M )
- Optimization of Quantitative High-frequency Ultrasound Imaging of Articular Cartilage (Nivelruston kvantitatiivisen korkeataajuisen ultraäänikuvantamisen optimointi)
Kaleva Erna (FM) , Luonnontieteiden ja ympäristötieteiden tiedekunta, Lääketieteellinen fysiikka, 11.12.2009
- Pain Treatment with Paracetamol and the Effect of Debridement on the Outcome After Endoscopic Sinus Surgery (Poskionteloleikkauksen jälkeinen kivunhoito ja jälkipuhdistuskäyntien vaikutus leikkauksen lopputulokseen)
Kemppainen Tatu (LL) , Lääketieteellinen tiedekunta, Korva-, nenä- ja kurkkutautioppi, 23.10.2009
- Pain perception at different stages of orthodontic treatment (Potilaiden kipukokemukset hampaidenoikomishoidossa)
Dalili, Farshad (MSc, MPH, EHL) , Lääketieteellinen tiedekunta, Oikomishoito, 19.9.2009 ,  PDF-tiedosto  ( 807k )
- Persistence and change in Well-being in the Third Age. A Longitudinal Study of Ageing People’s Life Course at Varkaus in 1991 and 2004 (Hyvinvoinnin pysyvyyttä ja muutosta kolmannessa iässä. Ikääntyvien henkilöiden elämänkulun seuranta vuosina 1991 ja 2004 Varkauden kaupungissa)
Kärnä Sirpa (YTM) , Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta, Sosiaalityö, 24.1.2009 ,  PDF-tiedosto  ( 2.5M )
- Pharmacokinetics of levosimendan and its metabolites in humans with special emphasis on the effect of renal and liver impairment (Levosimendaanin ja sen metaboliittien farmakokinetiikka munuaisten ja maksan vajaatoiminnassa)
Puttonen, Jaakko (Proviisori) , Farmaseuttinen tiedekunta, Biofarmasia, 18.12.2009
- Phenotypic Diversity and Genetic Epidemiology of Placental Abruption (Istukan ennenaikaisen irtoamisen kliininen kuva ja suvuittainen esiintyminen)
Toivonen Sari (LL) , Lääketieteellinen tiedekunta, Naistentaudit ja synnytykset, 18.6.2009 ,  PDF-tiedosto  ( 487k )
- Physical activity, genetic variation, and type 2 diabetes (Liikunta, geneettinen variaatio ja tyypin 2 diabetes)
Kilpeläinen Tuomas (FM, TtM) , Lääketieteellinen tiedekunta, Liikuntalääketiede, 16.10.2009
- Physical modification of drug release controlling structures – hydrophobic matrices and fast dissolving particles (Lääkeaineen vapautumista säätelevät rakenteet – hydrofobiset matriisit ja nopeasti liukenevat partikkelit)
Laitinen Riikka (FM) , Farmaseuttinen tiedekunta, Farmasian teknologia, 27.6.2009 ,  PDF-tiedosto  ( 1.4M )
- Premature adrenarche - clinical and metabolic features (Ennenaikainen adrenarke - kliinisiä ja aineenvaihdunnallisia piirteitä)
Utriainen Pauliina(LL) , Lääketieteellinen tiedekunta, Lastentaudit, 9.10.2009
- Probing Water Dynamics in Acute Cerebral Ischemia by MRI (Veden liiketilan tutkiminen akuutin aivoiskemian aikana magneettikuvauksen avulla)
Jokivarsi Kimmo (FM) , Luonnontieteiden ja ympäristötieteiden tiedekunta, Lääketieteellinen fysiikka, 21.9.2009 ,  PDF-tiedosto  ( 531k )
- Prolonged Release Starch Acetate Matrix Tablets – Relationships between Formulation Properties and in vitro Dissolution Behaviour (Pitkitetysti lääkeainetta vapauttavat tärkkelysasetaattimatriisitabletit – formulaatio-ominaisuuksien ja lääkeaineen vapautumisen välinen suhde)
Pajander, Jari (Proviisori) , Farmaseuttinen tiedekunta, Farmasian teknologia, 19.12.2009
- Ravitsemus- ja liikuntaneuvontaa sekä psykologista ohjausta sisältävän laitoskuntoutuksen vaikutus koettuun terveydentilaan, terveyskäyttäytymiseen ja ilmoitettuun painonkehitykseen. Seurantatutkimus ylipainoisten TULE-sairaiden kuntoutuskursseista
Haapakoski, Matti (LL) , Lääketieteellinen tiedekunta, Ravitsemustiede, 19.12.2009
- Realization of Informed Consent in Health research (Tietoon perustuvan suostumuksen toteutuminen terveystutkimuksessa)
Länsimies-Antikainen, Helena (TtM) , Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta, Hoitotiede, 27.11.2009
- Receptor-mediated apoptosis in B cells. From the regulation of B cell survival to potential novel approaches for lymphoma therapy (Reseptorivälitteinen ohjelmoitu solukuolema B-soluissa)
Eeva, Jonna (FM, LL) , Lääketieteellinen tiedekunta, Kliininen mikrobiologia ja immunologia, 13.11.2009
- Refinement and Reduction Outcomes of Cage Furniture and Restructed Feeding in Laboratory Rats (Rottien virikeympäristön merkitys hyvinvoinnille ja tarvittavalle eläinmäärälle tutkimuksessa)
Kemppinen Niina (FM) , Luonnontieteiden ja ympäristötieteiden tiedekunta, Koe-eläintiede, 20.11.2009
- Reproductive Biology and Embryo Technology in Mustelidae (Näätäeläinten lisääntymisbiologia ja alkioteknologia)
Amstislavsky Sergei (Licentiate of Sciences) , Luonnontieteiden ja ympäristötieteiden tiedekunta, Biologia, 13.11.2009
- Rheumatoid Arthritis Patient Education and Self-Efficacy (Nivelreumaa sairastavan potilaan ohjaus ja potilaan hallinnan tunne)
Mäkeläinen Paula (TtM) , Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta, Hoitotiede, 17.4.2009 ,  PDF-tiedosto  ( 790k )
- Role of glutamatergic neurotransmission in cognitive and behavioral changes in APP/PS1 transgenic mouse model of Alzheimer’s disease (Glutamaattivälitteisen hermoviestinnän merkitys kognitiivisten ja käyttäytymismuutosten kehittymiselle Alzheimerin tautia mallintavilla APP/PS1 siirtogeenisillä hiirillä)
Minkeviciene, Rimante (M.Sc.) , Lääketieteellinen tiedekunta, Neurotiede, 17.12.2009
- Ryhmäkuntoutuksen vaikutus 67 vuotta täyttäneiden toimintakykyyn, elämänlaatuun ja terveyspalvelujen kustannuksiin
Karttunen Jorma (LL) , Lääketieteellinen tiedekunta, Yleislääketiede, 2.10.2009 ,  PDF-tiedosto  ( 2.9M )
- Sairastuneen vertaistuki
Mikkonen Irja (YL) , Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta, Sosiaalipolitiikka, 25.6.2009 ,  PDF-tiedosto  ( 2.5M )
- Sanattomien Sanansaattajat. Puhevammaisten henkilöiden tulkkien koulutuksen toimintatutkimuksellinen kehittäminen (Messengers of the Speechless. Action-based Development of Training Interpreters for Speech Impaired)
Saarinen Anja (YTL) , Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta, Sosiaalipolitiikka, 27.6.2009 ,  PDF-tiedosto  ( 816k )
- Search for Metal-Responsive Genes in Plants: Putative Roles in Metal Tolerance or Accumulation (Kasvien metallien sietoon ja kertymiseen vaikuttavien geenien etsintä)
Hassinen Viivi (FM) , Luonnontieteiden ja ympäristötieteiden tiedekunta, Bioteknologia, 12.6.2009 ,  PDF-tiedosto  ( 1.1M )
- Security Threats and Countermeasures in Bluetooth-Enabled Systems (Turvallisuusuhkat ja vastatoimet Bluetooth-yhteensopivissa järjestelmissä)
Haataja Keijo (DI, FL) , Informaatioteknologian ja kauppatieteiden tiedekunta, Tietojenkäsittelytiede, 6.2.2009 ,  PDF-tiedosto  ( 5.9M )
- Sense of Coherence and Unemployment (Koherenssin tunne ja työttömyys)
Vastamäki, Jaana (YTM) , Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta, Sosiaalipsykologia, 23.11.2009 ,  PDF-tiedosto  ( 694k )
- Sensing of multimode optic-fiber dynamic strains by using self-adaptive holographic interferometers (Multimoodin optisen kuidun dynaamisten jännityksien mittaaminen käyttämällä itseadaptiivisia holografisia interferometreja)
Di Girolamo Salvatore (Master's Degree in Electronic Engineering) , Luonnontieteiden ja ympäristötieteiden tiedekunta, Optoelektroniikka, 18.12.2009
- Serotonine and Dopamine Gene Polymorphisms and Alcohol Consumption (Serotoniinin ja dopamiinin aiheenvaihduntaa koodaavien geenien vaikutus alkoholinkulutukseen)
Hallikainen, Tero (LL) , Lääketieteellinen tiedekunta, Oikeuspsykiatria, 4.12.2009
- Severe sepsis in neutropenic haematological patients (Vaikea sepsis hematologisilla neutropeenisilla potilailla)
Hämäläinen, Sari (LL) , Lääketieteellinen tiedekunta, Lääketiede, 21.12.2009
- Small RNA-mediated Gene Regulation in Caenorhabditis elegans (Lyhyet RNA-molekyylit muokkaavat geenien ilmenemistä – C. elegans-sukkulamato tutkimusmallina)
Asikainen Suvi (FM) , Luonnontieteiden ja ympäristötieteiden tiedekunta, Bioteknologia ja molekyylibiologia, 28.11.2009
- Studies on selected human obesity candidate genes: Genetic variation and adipose tissue expression (Lihavuuden kandidaattigeenien geenivariaatiot ja ilmentyminen rasvakudoksessa)
Salopuro Titta (FM) , Lääketieteellinen tiedekunta, Kliininen ravitsemustiede, 4.9.2009 ,  PDF-tiedosto  ( 756k )
- Testing Component-Based Systems - Towards Conformance Testing and Better Interoperability (Komponenttipohjaisten tietojärjestelmien testaus – kohti määrityksen mukaisuuden testausta ja parempaa järjestelmien välistä yhteentoimivuutta)
Toroi Tanja (FM) , Informaatioteknologian ja kauppatieteiden tiedekunta, Tietojenkäsittelytiede, 17.4.2009 ,  PDF-tiedosto  ( 357k )
- Testing of Biodegradable Bone Fixation Implants: In Vitro and Clinical Experiments With Plate-Screw Constructs (Biohajoavien luunkiinnitysimplanttien testaus: Kokeellinen ja kliininen tutkimus levy-ruuvi kiinnitysmenetelmillä)
Väänänen, Petteri (FM, TtM) , Luonnontieteiden ja ympäristötieteiden tiedekunta, Lääketieteellinen tekniikka, 5.12.2009
- The Organic Tandem Differential Mobility Analyzer: Instrument development and studies of freshly nucleated and Aitken mode size atmospheric nanoparticle compositions at marine and forest environments (Orgaanisen hiukkasanalysaattorin kehitys ja tutkimuksia juuri muodostuneiden sekä muiden ultrapienten ilmakehän nanohiukkasten koostumuksista meri- ja metsäympäristöissä)
Vaattovaara Petri (FM) , Luonnontieteiden ja ympäristötieteiden tiedekunta, Fysiikka, 30.10.2009
- The physical and chemical properties of traffic related and biogenic aerosols (Liikenne- ja luontoperäisten aerosolihiukkasten fysikaalisten ja kemiallisten ominaisuuksien tutkimus)
Tiitta Petri (FM) , Luonnontieteiden ja ympäristötieteiden tiedekunta, Fysiikka, 27.11.2009
- Thermodynamic modelling of multicomponent aerosols (Monikomponenttisten aerosolien termodynaaminen mallinnus)
Raatikainen Tomi (FM) , Luonnontieteiden ja ympäristötieteiden tiedekunta, Fysiikka, 4.12.2009
- Transactivation of vitamin D receptor target genes by natural and synthetic ligands (D-vitamiinireseptorigeenien aktivaatio luonnollisella ja synteettisellä ligandilla)
Malinen Marjo (FM) , Luonnontieteiden ja ympäristötieteiden tiedekunta, Biokemia, 11.12.2009
- Transnationaalinen osaaminen – uusi terveydenhuoltohenkilöstön osaamisvaatimus
Sainola-Rodriguez Kirsti (THM) , Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta, Terveyshallintotiede, 26.6.2009 ,  PDF-tiedosto  ( 580k )
- Työllistymisen ja työllistämisen edellytykset. Tapaustutkimus työsuhteen muotoutumisesta pk-yrityksessä
Palosuo Yrjö (YTL) , Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta, Sosiaalipolitiikka, 22.5.2009 ,  PDF-tiedosto  ( 784k )
- Työn merkitys kehitysvammaiselle "--en ruppee kuulee ilimasta hommoo kuule tekemään"
Misukka, Erja (YTM) , Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta, Sosiaalipolitiikka, 5.12.2009
- Vakavan sairastamisen merkitys elämänkulussa. Esimerkkinä SLE
Kantola, Heli (YTM) , Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta, Sosiaalityö, 12.12.2009
- Vascular Endothelial Growth Factors in Eye Diseases. Pathophysiology and New Therapeutic Strategies for Retinal and Choroideal Angiogenesis (Verisuonikasvutekijöiden merkitys silmäsairauksissa. Patofysiologiaa ja uusia hoitomenetelmiä verkkokalvon ja suonikalvon angiogeneettisiin sairauksiin)
Kinnunen Kati (LL) , Lääketieteellinen tiedekunta, Molekulaarinen lääketiede, 28.3.2009 ,  PDF-tiedosto  ( 2.9M )
- Vascular Risk Factors in the Very Old with the Emphasis on Mortality and Cognition (Vaskulaariset riskitekijät sekä niiden yhteys kuolleisuuteen ja kognitioon erittäin iäkkäillä)
Rastas, Sari (LL) , Lääketieteellinen tiedekunta, Neurologia, 18.12.2009
- Wheezing in early childhood – Predictive factors for asthma in the 11-year follow-up (Varhaislapsuuden hengenahdistus – Astman riskitekijät 11 vuoden seurannassa)
Hyvärinen, Mari (LL) , Lääketieteellinen tiedekunta, Lastentaudit, 21.11.2009
- Yliopistokoulutus ravitsemusasiantuntijuuden kehittäjänä
Torpström Jaana (TtL) , Lääketieteellinen tiedekunta, Kliininen ravitsemustiede, 13.6.2009 ,  PDF-tiedosto  ( 3.6M )
 
Kuopion yliopisto, PL 1627, 70211 Kuopio, vaihde: 0207 87 2211, s-posti:etunimi.sukunimi@uku.fi