Kuopion yliopisto

Mäkinen Heidi (LL) 18.10.2008

Lääketieteellinen tiedekunta

Sisätaudit, reumatologia

Disease Activity and Remission in Rheumatoid Arthritis. Comparison of Available Disease Activity Measures and Development of a Novel Disease Activity Index - the Mean Overall Index for Rheumatoid Arthritis (MOI-RA)
(Aktiivisuuden mittaaminen ja remissio nivelreumassa. Nykyisten aktiivisuusmittareiden vertailu ja uuden mittarin (MOI-RA) kehittäminen nivelreumaan)

Vastaväittäjä: Professori Piet van Riel, Nijmegenin yliopisto
Kustos: Professori Pekka Hannonen, Kuopion yliopisto
Aika ja paikka: Lauantai 18.10.2008 klo 12, Jyväskylän yliopiston Agora, Mattilanniemi 2, Jyväskylä


Väitöstiedote:


Nivelreuman tautiaktiivisuudelle uusi mittari

Tässä väitöstutkimuksessa kehitettiin uusi, toimivaksi osoittautunut nivelreuman aktiivisuuden mittari ja todettiin, että yhdistelmähoitoa perinteisillä reumalääkkeillä saaneilla potilailla nivelreuma säilyi pysyvämmin remissiossa kuin yhtä perinteistä reumalääkettä saaneilla.

Suomen aikuisväestöstä 0.8 prosenttia sairastaa nivelreumaa. Oireyhtymän kulku on hyvin vaihteleva; osalla potilaista oireet häviävät kokonaan, osalla se johtaa pysyviin nivelvaurioihin, työkyvyttömyyteen ja jopa ennenaikaiseen kuolemaan. Nivelreumaa ei voida parantaa, mutta hoidon kehittymisen ansiosta osalla potilaista saavutetaan täysin oireeton tila, pystytään estämään kudosvauriot ja säilytetään täydellinen toimintakyky. Tätä tilaa kutsutaan remissioksi. Nivelreuman hoidossa tavoitellaankin nykyisin remissiota.

Nivelreuman tautiaktiivisuutta ei pystytä mittaamaan yksittäisellä testillä, kuten verikokeella, vaan tähän tarkoitukseen on kehitelty monenlaisista mittaustuloksista koostuvia indeksejä. Tällä hetkellä käytetyin on hollantilaisten tutkijoiden kehittämä tautiaktiivisuusindeksi, Disease Activity Index (DAS28). Indeksi on monimutkainen matemaattinen kaava, joka sisältää arvion 28 eri nivelen arkuudesta ja turvotuksesta jalkaterien ja nilkkojen niveliä lukuun ottamatta, potilaan yleisvoinnin arvioituna janalla vaihteluvälillä 0-100 mm sekä laboratoriokokeista laskon.

Nivelreumalle on myös useita remission määritelmiä. Amerikan reumalääkäriyhdistyksen ACR:n (American College of Rheumatology) määritelmän mukaan kyse on remissiosta, jos viisi seuraavista vaatimuksista täyttyy: potilaan nivelten aamujäykkyys kestää korkeintaan 15 minuuttia, uupumusta, nivelkipua, arkoja tai turvonneita niveliä ei esiinny ja lasko sijoittuu viitealueelle. Myös DAS28 -indeksille on määritelty remission raja-arvo (< 2.6), joka vastaa ACR:n määrittelemää remissiota.

Väitöstutkimuksen tarkoituksena oli verrata erilaisia remission määritelmiä sekä tutkia remission pysyvyyttä, arvioida DAS28 -indeksin sopivuutta nivelreuman aktiivisuuden ja remission mittariksi ja lopulta kehittää aiempia parempi aktiivisuusmittari nivelreumaan.

Tutkittavana oli kaksi potilasjoukkoa: 237 potilaan kliininen aineisto, johon kuuluivat Keski-Suomen keskussairaalassa vuosina 1997 ja 1998 diagnostisoidut nivelreumapotilaat, sekä FIN-RACo tutkimuksen potilaat, joita oli 195. FIN-RACo on suomalainen monikeskustutkimus, jossa vastasairastuneet nivelreumapotilaat satunnaistettiin hoitoon joko kolmen perinteisen reumalääkkeen yhdistelmällä ja pieniannoksisella kortisonilla tai yhdellä perinteisellä reumalääkkellä kortisonin kanssa tai ilman.

Kliinisessä aineistossa 17 prosenttia potilaista oli viiden vuoden kuluttua diagnoosista ACR:n määritelmän mukaisessa remissiossa ja 37 prosenttia täytti kliinisen remission kriteerit eli arkoja tai turvonneita niveliä ei ollut ja lasko oli viitealueella. 55 prosenttia täytti radiologisen remission kriteerit, toisin sanoen röntgenkuvissa ei viiden vuoden seuranta-aikana näkynyt reuman aiheuttamien nivelsyöpymien etenemistä. Vain 12 prosenttia potilaista oli remissiossa kaikkien edellä mainittujen määritelmien mukaan. Huomattavalla osalla potilaista, jotka täyttivät DAS28 -remission kriteerit, oli kuitenkin arkoja tai turvonneita niveliä.

Yhdistelmähoitoa saavista FIN-RACo -tutkimuspotilaista 68 prosenttia oli DAS28-remissiossa kahden vuoden kuluttua nivelreuman diagnoosista, yhdellä reumalääkkeellä hoidetuista potilaista vain 41 prosenttia. Yhdistelmähoitopotilaista 51 prosentilla remissio oli pysyvä, yhtä reumalääkettä saavista vain 16 prosentilla. Remission pysyvyys määriteltiin niin, että potilaat olivat remissiossa sekä kuuden, 12 että 24 kuukauden kuluttua diagnoosista.

Tutkimuksessa kehitettiin uusi nivelreuman aktiivisuusindeksi, Mean Overall Index for Rheumatoid Arthritis (MOI-RA), jossa yksinkertaisin laskutoimituksin yhdistetään potilaan turvonneiden ja arkojen nivelten lukumäärät, potilaan ilmoittama toimintakyky, potilaan oma ja lääkärin arvio potilaan yleisvoinnista, potilaan arvio kivun voimakkuudesta ja laskon arvo. Näin saadaan jatkuva indeksi, jonka vaihteluväli on 0-100. Yleisesti käytettyyn DAS28-indeksiin verrattuna uusi indeksi näytti toimivan yhtä hyvin. MOI-RA osoittautui siis käyttökelpoiseksi nivelreuman aktiivisuuden mittariksi.

Väitöskirja on julkaistu sarjassa Kuopion yliopiston julkaisuja D. Lääketieteet 441, ISBN 978-951-27-1161-1. Sitä voi tilata yliopiston kirjaston julkaisumyynnistä, sähköposti: yrjo.valtanen@uku.fi tai verkko-osoitteesta http://www.uku.fi/kirjasto/julkaisutoiminta/julkmyyn.shtml

Lisätietoja:
Heidi Mäkinen
Tampereen yliopistollinen sairaala
P. 03 311 611
heidi.makinen@ksshp.fiKuopion yliopisto
Viestintä
tiedotus_at_uku.fi