Kuopion yliopisto

Väänänen Virpi (FL) 28.6.2008

Luonnontieteiden ja ympäristötieteiden tiedekunta

Kemia, työhygienia

Occupational Exposure in Paving with Asphalt Modified with Recycled Materials (Tienpäällystäjien työperäinen altistuminen kierrätysmateriaalia sisältävän asfaltin emissioille)

Vastaväittäjä: Dosentti Erkki Yrjänheikki, sosiaali- ja terveysministeriö
Kustos: Dosentti Pirjo Heikkilä, Työterveyslaitos
Aika ja paikka: Lauantai 28.6.2008 klo 12, Snellmanian auditorio L21


Väitöstiedote:

Tienpäällystäjien altistuminen asfalttipäällysteiden, liikenteen ja koneiden päästöille

Tienpäällystäjät altistuvat työssään kuumasta asfaltista vapautuville aineille sekä liikenteen ja koneiden päästöille. Teiden asfalttipäällysteet koostuvat murskatusta kivestä, bitumista ja mahdollisista lisäaineista. Bitumi on maaöljyn tislauksen pohjatuote, ja se sisältää satoja erilaisia orgaanisia yhdisteitä, muun muassa polysyklisiä aromaattisia hiilivetyjä (PAH).

Tämä tutkimus selvitti, miten asfaltissa käytetyt kierrätysmateriaalit (täyteaineena käytettävä kivihiilen lentotuhka ja sideaineena käytettävä jätemuovin ja mäntyöljypien seos) vaikuttavat tienpäällystäjien työperäiseen altistumiseen sekä levityksessä syntyvien emissioiden terveyshaittoihin. Tienpäällystäjien altistumista arvioitiin myös silloin, kun vanhaa asfalttia käytettiin tien päällystämiseen (remixing, REMIX).

Päällysteen sisältämä orgaaninen kierrätysaine ja vanhan asfaltin käyttö lisäsivät ärsytysoireita

Kierrätys lisääntyy myös tienpäällystyksessä. Vanhoja päällysteitä rouhitaan ja sekoitetaan uuteen asfalttiin. Lisäksi teollisuuden sivutuotteille ja jätteille etsitään uusiokäyttökohteita. Kierrätys ei kuitenkaan saa aiheuttaa uusia terveys- eikä ympäristöongelmia.

Tutkimuksen mukaan asfaltissa käytetty epäorgaaninen kierrätysaine, kivihiilen lentotuhka ei vaikuttanut työntekijöiden altistumistasoihin eikä levitys- ja remixing-lämpötiloissa vapautuvien huurujen mutageenisuuteen. Tämän perusteella epäorgaanista kierrätystuotetta, mikä ei sisällä terveydelle haitallisia aineosia, voidaan käyttää asfaltin lisäaineena.

Kun orgaanisia kierrätystuotteita käytettiin asfaltissa, se lisäsi sekä huurujen kykyä aiheuttaa perimävaurioita että emissioiden aldehydi- ja hartsihappopitoisuuksia. Myös työntekijät kokivat enemmän ärsytysoireita, kun he levittivät jätemuovia ja mäntyöljypikeä sisältävää asfalttia kuin tavallisen asfaltin levityksessä. Vaikka orgaaniset lisäaineet eivät sinällään olisi terveydelle haitallisia, ne voivat hajota levitys- ja remixing-lämpötiloissa, jolloin ilmaan vapautuu terveydelle haitallisia yhdisteitä.

Vanhan asfaltin uudelleenkäyttö (REMIX-tekniikka) lisäsi syntyvien huurujen mutageenisuutta, joka osittain korreloi ilman PAH-yhdisteiden kanssa. REMIX-työssä tienpäällystäjät altistuivat enemmän PAH-yhdisteille kuin normaalissa levitystyössä. PAH-yhdisteet kulkeutuivat elimistöön sekä hengitysilman mukana että ihon kautta.

Monipuoliset mittaukset tarpeellisia

Tienpäällystäjien työperäistä altistumista arvioitiin siten, että mitattiin ilman epäpuhtauksien pitoisuuksia työntekijöiden hengitysvyöhykkeellä sekä PAH-yhdisteiden määrää työntekijöiden iholla. Lisäksi määritettiin PAH-yhdisteiden aineenvaihduntatuotteiden pitoisuuksia työntekijöiden virtsassa. Oirekyselyn avulla kartoitettiin tienpäällystyksessä syntyvien emissioiden ärsyttävyyttä ja likaavuutta. Asfalttiemissioiden mutageenisuutta ja genotoksisuutta (kykyä aiheuttaa perimävaurioita) selvitettiin kolmella eri menetelmällä.

Jotta voidaan arvioida tienpäällystäjien työperäistä altistumista, on tarpeen mitata monipuolisesti ilman epäpuhtauksien pitoisuuksia. Esimerkiksi ilman bitumihuurupitoisuus ei ollut yksin hyvä altistumisen indikaattori. Lisäksi tutkimuksessa mitatut ilman epäpuhtaudet eivät selittäneet täysin bitumihuurujen mutageenisuuden eroja. Paras indikaattori työntekijöiden PAH-altistumiselle oli pyreenin aineenvaihduntatuotteen, pyrenolin, määritys työntekijöiden virtsasta, koska se kuvasti sekä hengitysilman että ihon kautta tapahtuvaa altistumista. Fenantreenin aineenvaihduntatuotteet, fenantrolit, antoivat yhtenevät tulokset virtsan pyrenolin kanssa. Levityslämpötilalla on suuri merkitys sekä syntyvien emissioiden määrään että niiden haitallisuuteen. Levityslämpötilan pysyminen ohjearvoissa on hyvin tärkeää, erityisesti REMIX-tekniikassa.

Väitöskirja on julkaistu sarjassa Kuopion yliopiston julkaisuja C. Luonnontieteet ja ympäristötieteet, ISBN 978-951-27-0971-7. Sitä voi tilata yliopiston kirjaston julkaisumyynnistä sähköposti: yrjo.valtanen@uku.fi tai verkko-osoitteesta http://www.uku.fi/kirjasto/julkaisutoiminta/julkmyyn.shtml

Lisätietoja:
FL Virpi Väänänen
Työterveyslaitos, Helsinki
p. 030 474 2809
virpi.vaananen@ttl.fi


Kuopion yliopisto
Viestintä
tiedotus_at_uku.fi