Kuopion yliopisto Kuopion yliopisto UEF
Tutustu yliopistoon Opiskelu Tutkimus Ajankohtaista In English
 

Kuopion yliopistossa vuonna 2008 tarkastettuja väitöskirjoja

Lajittelu:    | Tekijไ | Väitöskirjan nimi | Oppiaine | Päivämäärä | Tiedekunta |

- Changes in Hippocampal Synaptic Plasticity in Animal Models of Age-Related Memory Impairment (Muutokset hippokampuksen synapsien muovautuvuudessa ikääntymiseen liittyvän muistihäiriön eläinmalleissa)
Gureviciene Irina (MSc) , Lääketieteellinen tiedekunta, Neurotieteet, 18.6.2008 ,  PDF-tiedosto  ( 602k )
- Climate Change and Genetically Modified Insecticidal Plants: Plant-Herbivore Interactions and Secondary Chemistry of Bt Cry1Ac-Toxin Producing Oilseed Rape (Brassica napus L.) under Elevated CO2 or O3 (Ilmastonmuutos ja muuntogeeniset hyönteisille vastustuskykyiset kasvit: Bt Cry1Ac-toksiinia tuottavan rapsin herbivorivuorovaikutukset ja sekundaarikemia kohotetussa ilman CO2- tai O3-pitoisuudessa)
Himanen Sari (FM, MMK) , Luonnontieteiden ja ympäristötieteiden tiedekunta, Ympäristötieteet, 5.12.2008 ,  PDF-tiedosto  ( 1.9M )
- Cyclodextrins and their solid-state complexes: studies for pulmonary drug delivery (Syklodekstiinit ja niiden kiinteät kompleksit: tutkimuksia keuhkoantoa varten)
Toropainen Tarja (proviisori) , Farmaseuttinen tiedekunta, Farmaseuttinen kemia, 14.6.2008
- Design and Synthesis of Silent Information Regulator Human Type 2 (SIRT2) Inhibitors (Ihmisen SIRT2 (Silent Information Regulator) entsyymin estäjien suunnittelu ja synteesi)
Kiviranta Päivi (FM) , Farmaseuttinen tiedekunta, Farmaseuttinen kemia ja lääkeainekemia, 10.12.2008 ,  PDF-tiedosto  ( 2.6M )
- Dissociation in the Finnish General Population (Dissosiaatio suomalaisessa yleisväestössä)
Maaranen Päivi (LL) , Lääketieteellinen tiedekunta, Psykiatria, 26.9.2008 ,  PDF-tiedosto  ( 735k )
- Distribution of Prolyl Oligopeptidase and its Colocalizations with Neurotranmitters and Substrates in Mammalian Tissues (Prolyylioligopeptidaasin jakautuminen ja sen yhteydet hermovälittäjäaineisiin sekä substraatteihin nisäkäskudoksessa)
Myöhänen Timo (proviisori) , Farmaseuttinen tiedekunta, Farmakologia, 6.6.2008 ,  PDF-tiedosto  ( 4.9M )
- Environmental Factors and Reproduction in Farmed Blue Fox (Vulpes lagopus) Vixens (Ympäristötekijöiden vaikutus sinikettujen lisääntymiseen)
Pyykönen Teija (FM) , Luonnontieteiden ja ympäristötieteiden tiedekunta, Soveltava eläintiede, 13.12.2008 ,  PDF-tiedosto  ( 1.1M )
- Fine particle emissions from residential wood combustion (Puun pienpolton pienhiukkaspäästöt)
Tissari Jarkko (FM) , Luonnontieteiden ja ympäristötieteiden tiedekunta, Ympäristöfysiikka, 3.10.2008 ,  PDF-tiedosto  ( 4.1M )
- Gerontologinen sosiaalityö. Tiedonmuodostus ja asiantuntijuus
Ylinen Satu (YTL) , Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta, Sosiaalityö, 14.6.2008 ,  PDF-tiedosto  ( 437k )
- Immunotoxic responses induced by Streptomyces californicus and Stachybotrys chartarum – The role of microbial interactions (Streptomyces californicus- ja Stachybotrys chartarum -mikrobien immunotoksiset vaikutukset – mikrobien yhteisvaikutusten rooli)
Markkanen Piia (FM) , Luonnontieteiden ja ympäristötieteiden tiedekunta, Ympäristötiede, 21.11.2008 ,  PDF-tiedosto  ( 767k )
- Interaction of the dopaminergic and serotonergic systems in rat brain: Studies in parkinsonian models and brain microdialysis (Dopaminergisen ja serotonergisen järjestelmän vuorovaikutus rotan aivoissa: tutkimuksia Parkinson- ja mikrodialyysimalleissa)
Kääriäinen Tiina (proviisori) , Farmaseuttinen tiedekunta, Farmakologia, 13.12.2008 ,  PDF-tiedosto  ( 1.0M )
- Isoprene emission from northern ecosystems under climate change (Ilmastonmuutoksen vaikutukset isopreenipäästöön pohjoisissa ekosysteemeissä)
Tiiva Päivi (FM) , Luonnontieteiden ja ympäristötieteiden tiedekunta, Ympäristöbiologia, 13.12.2008 ,  PDF-tiedosto  ( 769k )
- Kansalainen terveyspalveluja valitsemassa. Kolmivaiheinen valintamalli julkisissa ja yksityisissä lääkäripalveluissa
Jäntti Satu (TtM) , Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta, Terveyshallintotiede, 13.6.2008 ,  PDF-tiedosto  ( 1.3M )
- Loose Housing of Horses in a Cold Climate. Effects on Behaviour, Nutrition, Growth and Cold Resistance (Hevosten pihattokasvatus kylmässä ilmastossa. Vaikutukset käyttäytymiseen, ravinnontarpeeseen, kasvuun ja kylmänkestävyyteen)
Autio Elena (FM) , Luonnontieteiden ja ympäristötieteiden tiedekunta, Soveltava eläintiede, 5.12.2008 ,  PDF-tiedosto  ( 3.3M )
- Magnetic Resonance Parameters In Quantitative Evaluation of Articular Cartilage: Studies on T1 and T2 Relaxation Time (Magneettikuvausparametrit T1 ja T2 nivelruston kvantitatiivisessa arvioinnissa)
Nissi Mikko (FM) , Luonnontieteiden ja ympäristötieteiden tiedekunta, Lääketieteellinen fysiikka, 6.6.2008 ,  PDF-tiedosto  ( 1.5M )
- Metabolic engineering of phenolic biosynthesis pathway and metabolite profiling of strawberry (Fragaria ื ananassa) (Mansikan fenolisten yhdisteiden biosynteesin muuntelu ja metaboliittiprofilointi)
Hanhineva Kati , Luonnontieteiden ja ympäristötieteiden tiedekunta, Bioteknologia, 5.6.2008 ,  PDF-tiedosto  ( 862k )
- Modulaarinen, adaptiivinen impedanssitomografialaitteisto (A Modular, Adaptive Electrical Impedance Tomography Measurement System )
Savolainen Tuomo (FM) , Luonnontieteiden ja ympäristötieteiden tiedekunta, Fysiikka, 5.12.2008 ,  PDF-tiedosto  ( 4.9M )
- Nitrogen and Greenhouse Gas Dynamics in Rivers and Estuaries of Bothnian Bay (Northern Baltic Sea) (Typen ja kasvihuonekaasujen dynamiikka Perämeren joissa ja jokisuistoissa)
Silvennoinen Hanna (FM) , Luonnontieteiden ja ympäristötieteiden tiedekunta, Ympäristötieteet, 12.12.2008 ,  PDF-tiedosto  ( 2.1M )
- Nursing effectiveness in specialized care hospitals (Hoitotyön vaikuttavuus erikoissairaanhoidossa)
Tervo-Heikkinen Tarja (TtM) , Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta, Hoitotiede, 12.12.2008 ,  PDF-tiedosto  ( 5.3M )
- Predictors and Consequences of the Metabolic Syndrome – Population-based Studies in Aging Men and Women (Metabolista oireyhtymää ennustavat tekijät ja seuraukset – väestötutkimus ikääntyvillä miehillä ja naisilla)
Hassinen Maija (TtM) , Lääketieteellinen tiedekunta, Liikuntalääketiede, 4.7.2008 ,  PDF-tiedosto  ( 487k )
- Päivystyspoliklinikkasairaanhoitajan kliininen taito nyt ja tulevaisuudessa. Asiantuntijanäkemys Delfoi-tekniikalla (The Contemporary and Future Clinical Skills of Emergency Department Nurses. Experts’ Perceptions Using Delphi-Technique)
Paakkonen Heikki (THM) , Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta, Hoitotiede, 13.12.2008 ,  PDF-tiedosto  ( 6.4M )
- Quantitative 1H NMR Spectroscopy – Chemical and Biological Applications (Kvantitatiivinen protoni-NMR-spektroskopia – Kemian ja biokemian sovelluksia)
Soininen Pasi (FM) , Luonnontieteiden ja ympäristötieteiden tiedekunta, Biotieteellinen kemia, 10.10.2008 ,  PDF-tiedosto  ( 2.6M )
- Quantitative Magnetic Resonance Imaging of Native and Repaired Articular Cartilage: An Experimental and Clinical Approach (Niveluston ja rustokorjauksen kvantitatiivinen magneettikuvantaminen - kokeellinen sekä kliininen lähestymistapa)
Berberat Jatta (FM) , Luonnontieteiden ja ympäristötieteiden tiedekunta, Lääketieteellinen fysiikka, 23.9.2008 ,  PDF-tiedosto  ( 2.9M )
- Regulation of the p21 (CDKN1A) Gene at the Chromatin Level by 1alfa,25-dihydroxyvitamin D3 (1alfa,25-dihydroksivitamiini D3:n vaikutus p21 (CDKN1A) geenin säätelyyn kromatiinitasolla)
Saramäki Anna (FM) , Luonnontieteiden ja ympäristötieteiden tiedekunta, Biokemia, 5.12.2008 ,  PDF-tiedosto  ( 1.4M )
- Sosiaalityön ammattikuva sosiaalihuollossa - tutkimus sosiaalityöntekijöiden näkemyksistä ja kokemuksista sosiaalitoimiston ammatillisesta sosiaalityöstä
Heikkinen Jarmo (YTM) , Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta, Sosiaalityö, 13.12.2008 ,  PDF-tiedosto  ( 3.4M )
- Suomen psykiatrinen hoitojärjestelmä 1990-luvulla historian jatkumon näkökulmasta
Hyvönen Juha (LL) , Lääketieteellinen tiedekunta, Psykiatria ja oikeuspsykiatria, 10.10.2008 ,  PDF-tiedosto  ( 2.7M )
- Textile toxicity: cytotoxicity and spermatozoa motility inhibition resulting from reactive dyes and dyed fabrics (Tekstiilien toksisuus; reaktiiviväreistä ja värjätyistä kankaista aiheutuva sytotoksisuus ja siittiöiden heikko liikkuvuus)
Klemola Kaisa (FM) , Luonnontieteiden ja ympäristötieteiden tiedekunta, Biokemia / biotieteet, 17.10.2008 ,  PDF-tiedosto  ( 8.1M )
- Tiedon ja osaamisen johtaminen terveydenhuollon organisaatioissa
Kivinen Tuula (THM) , Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta, Terveyshallintotiede, 25.9.2008 ,  PDF-tiedosto  ( 1.7M )
- Toxicological characterization of size-segregated urban air particulate matter in macrophage cell line – effects of chemical composition and sources (Kokoluokiteltujen kaupunki-ilman hiukkasten toksiset ominaisuudet makrofagisolulinjassa – päästölähteiden ja hiukkasten kemiallisen koostumuksen vaikutukset)
Jalava Pasi (FM) , Luonnontieteiden ja ympäristötieteiden tiedekunta, Ympäristöterveys, 5.12.2008 ,  PDF-tiedosto  ( 755k )
- Add-on stereotactic core needle breast biopsy – diagnosis of non-palpable breast lesions detected on mammography or galactography (Stereotaksiaohjauksessa otettujen paksuneulanäytteiden merkitys rintasyöpädiagnostiikassa)
Sutela Anna (LL) , Lääketieteellinen tiedekunta, Radiologia, 1.2.2008 ,  PDF-tiedosto  ( 1.2M )
- Adenoviral Gene Therapy and Fertility. Distribution Studies in Reproductive Organs and Risk of Vertical Transmission in Female Rabbits and Rats (Adenovirusvälitteisen geenihoidon vaikutus hedelmällisyyteen ja ituradan soluihin. Naaraskaniineilla ja -rotilla suoritettu tutkimus)
Laurema Anniina (LL) , Lääketieteellinen tiedekunta, Molekulaarinen lääketiede, 21.11.2008 ,  PDF-tiedosto  ( 3.3M )
- Anti-inflammatory response in severe sepsis and septic shock (Anti-inflammatorinen tulehdusvaste vaikeassa sepsiksessä ja septisessä sokissa)
Loisa Pekka (LL, erik.lääk.) , Lääketieteellinen tiedekunta, Anestesiologia ja tehohoito, 25.4.2008 ,  PDF-tiedosto  ( 531k )
- Application of Decision-Analytic Modelling in Health Economic Evaluations (Päätösanalyyttisten mallien soveltaminen terveystaloustieteellisessä arviointitutkimuksessa)
Martikainen Janne (TtM) , Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta, Terveystaloustiede, 16.2.2008 ,  PDF-tiedosto  ( 1.3M )
- Approximation and Modelling Errors in Nonstationary Inverse Problems (Approksimaatio ja mallinnusvirheet ajastariippuvissa käänteisongelmissa)
Huttunen Janne (FL) , Luonnontieteiden ja ympäristötieteiden tiedekunta, Fysiikka, 25.1.2008 ,  PDF-tiedosto  ( 612k )
- Assembly and Characterization of Nanomaterials into Thin Film Electroanalysis (Uusien nanomateriaaleja sisältävien ohutkalvopinnoitteiden valmistus ja karakterisointi sekä käyttö sähköanalytiikassa)
Rassaei Liza (M.Sc.) , Luonnontieteiden ja ympäristötieteiden tiedekunta, Ympäristötiede, 3.7.2008 ,  PDF-tiedosto  ( 1.7M )
- Carbon dioxide exchange on cultivated and afforested boreal peatlands (Hiilidioksidinvaihto boreaalisen vyöhykkeen viljellyillä ja metsitetyillä turvemailla)
Lohila Annalea (FM) , Luonnontieteiden ja ympäristötieteiden tiedekunta, Ympäristötiede, 27.5.2008
- Cellular responses to mobile phone radiation: proliferation, cell death and related effects (Solujen vasteet matkapuhelinsäteilyyn: kasvu, solukuolema ja niihin liittyvät vaikutukset)
Höytö Anne (FM) , Luonnontieteiden ja ympäristötieteiden tiedekunta, Ympäristötiede, 11.4.2008 ,  PDF-tiedosto  ( 1.5M )
- Characterization of microorganisms in indoor environments (Mikrobikarakterisointi sisäympäristöissä)
Lignell Ulla (FM) , Luonnontieteiden ja ympäristötieteiden tiedekunta, Ympäristötiede, 9.2.2008 ,  PDF-tiedosto  ( 513k )
- Chemically induced resistance in strawberry (Fragaria ื ananassa) and arctic bramble (Rubus arcticus): Biochemical responses and efficacy against powdery mildew and downy mildew diseases (Kemiallisesti indusoitu resistenssi mansikassa ja mesimarjassa: biokemialliset vasteet ja tehokkuus härmän ja lehtihomeen torjunnassa)
Hukkanen Anne , Luonnontieteiden ja ympäristötieteiden tiedekunta, Bioteknologia, 26.5.2008 ,  PDF-tiedosto  ( 1.2M )
- Cloud drop activation of surface active and insoluble aerosols (Pintajännitystä alentavien ja veteen liukenemattomien yhdisteiden vaikutus pilvipisaroiden muodostumiseen)
Sorjamaa Riikka (FM) , Luonnontieteiden ja ympäristötieteiden tiedekunta, Ympäristöfysiikka, 4.4.2008
- Cyclodextrins in peptide delivery: in vitro studies for injectable and inhaled formulations (Syklodekstriinit peptidien annossa: in vitro tutkimuksia injektoitavia ja inhaloitavia formulaatioita varten)
Matilainen Laura (proviisori) , Farmaseuttinen tiedekunta, Farmaseuttinen kemia, 17.5.2008
- Cytokine, Chemokine, and Chemokine Receptor Expression in RAW 264.7 Mouse Macrophages and in the Lungs of Mice After Exposure to Wood Dust (Sytokiini-, kemokiini- ja kemokiinireseptorituotanto hiiren RAW 264.7 makrofaageissa ja hiiren keuhkoissa puupölyaltistuksen jälkeen)
Määttä Juha (FM) , Farmaseuttinen tiedekunta, Toksikologia, 14.11.2008 ,  PDF-tiedosto  ( 3.1M )
- Development and Application of Ultrasound Backscatter Methods for the Diagnostics of Trabecular Bone (Ultraäänen takaisinsirontamenetelmän kehittäminen ja soveltaminen hohkaluun diagnostiikkaan)
Riekkinen Ossi (FM) , Luonnontieteiden ja ympäristötieteiden tiedekunta, Lääketieteellinen fysiikka, 14.11.2008 ,  PDF-tiedosto  ( 895k )
- Difficulties in Managing Software Problems and Defects (Ongelmanhallinnan ja virheidenhallinnan vaikeudet)
Jäntti Marko (FM) , Informaatioteknologian ja kauppatieteiden tiedekunta, Tietojenkäsittelytiede, 1.2.2008 ,  PDF-tiedosto  ( 1.3M )
- Disease Activity and Remission in Rheumatoid Arthritis. Comparison of Available Disease Activity Measures and Development of a Novel Disease Activity Index - the Mean Overall Index for Rheumatoid Arthritis (MOI-RA)
(Aktiivisuuden mittaaminen ja remissio nivelreumassa. Nykyisten aktiivisuusmittareiden vertailu ja uuden mittarin (MOI-RA) kehittäminen nivelreumaan)
Mäkinen Heidi (LL) , Lääketieteellinen tiedekunta, Sisätaudit, reumatologia, 18.10.2008 ,  PDF-tiedosto  ( 2.1M )
- Distance Sensing with Dynamic Speckles
Semenov Dmitry (M.Sc.) , Luonnontieteiden ja ympäristötieteiden tiedekunta, Optics, optical sensors, 14.3.2008 ,  PDF-tiedosto  ( 790k )
- Does elevated ozone predispose northern deciduous tree species to abiotic and biotic stresses? (Altistaako alailmakehän nouseva otsonipitoisuus pohjoisia lehtipuita abioottisille ja bioottisille stresseille?)
Freiwald Vera , Luonnontieteiden ja ympäristötieteiden tiedekunta, Ympäristöekofysiologia, 15.2.2008 ,  PDF-tiedosto  ( 19.5M )
- Engineering baculo- and lentiviral vectors for enhanced and targeted gene delivery (Geeninsiirron tehostaminen ja kohdentaminen pintamuokatuilla bakulo- ja lentiviruksilla)
Kaikkonen Minna (FM) , Lääketieteellinen tiedekunta, Molekulaarinen lääketiede, 23.5.2008 ,  PDF-tiedosto  ( 2.0M )
- Evaluation of Phenotypic Changes of Acyl-CoA Binding protein / Diazepam Binding Inhibitor Overexpression in Transgenic Mice and Rats (Asyylikoentsyymi A:ta sitovan proteiinin / diatsepaamin sitoutumisen estäjän yli-ilmentämisen vaikutukset hiirten ja rottien fenotyyppiin)
Oikari Sanna , Luonnontieteiden ja ympäristötieteiden tiedekunta, Molekulaarinen lääketiede, 3.10.2008 ,  PDF-tiedosto  ( 3.2M )
- Evaluation of iron status using methods based on the features of red blood cells and reticulosytes (Rautatasapainon arvioiminen punasolujen ja retikulosyyttien ominaisuuksista mitattavien parametrien avulla)
Ervasti Mari (LL) , Lääketieteellinen tiedekunta, Kliininen kemia, 13.6.2008 ,  PDF-tiedosto  ( 2.7M )
- Experimental studies on aerosol physical properties and transformation in environmental chambers (Aerosolien fysikaaliset ominaisuudet ja muutuntakokeet ympäristökammiossa)
Leskinen Ari (FM) , Luonnontieteiden ja ympäristötieteiden tiedekunta, Fysiikka, 9.5.2008
- Functional and structural magnetic resonance imaging studies in mild cognitive impairment and Alzheimer's disease (Toiminnallinen ja rakenteellinen magneettikuvantaminen lievässä kognitiivisessa heikentymisessä ja Alzheimerin taudissa)
Jauhiainen Anne , Lääketieteellinen tiedekunta, Neurologia, 12.9.2008
- G alpha-i2 in Ciliated Tissues: Physiological Role in Regulation of Ependymal Ciliary Function and Characteristics in Human Female Reproductive Tissues" (G alfa-i2-proteiini värekarvallisissa kudoksissa: Fysiologinen rooli ependyymisolujen värekarvojen toiminnan säätelyssä ja ominaispiirteet naisen lisääntymiskudoksissa)
Mönkkönen Kati , Farmaseuttinen tiedekunta, Farmakologia, 11.4.2008 ,  PDF-tiedosto  ( 959k )
- Genetics and Family Aspects of Coeliac Disease (Keliakian perinnölliset riskitekijät ja keliakian seulonta suvuissa)
Karinen Hannele (LL) , Lääketieteellinen tiedekunta, Sisätaudit, 26.1.2008 ,  PDF-tiedosto  ( 981k )
- Hajauttaminen valtion ja kuntien välisissä suhteissa
1945 - 2015. Valtiollisesta järjestelmästä kohden kuntaverkostojen perusterveydenhuoltoa
Kaarakainen Minna (TtM) , Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta, Terveyshallintotiede, 30.5.2008 ,  PDF-tiedosto  ( 1.2M )
- Heart rate response to exercise in the prediction of mortality and myocardial infarction. A prospective population study in men (Sydämen sykintätaajuus kuormituskokeessa kuolleisuuden ja akuutin sydäninfarktin ennustajana. Epidemiologinen seurantatutkimus)
Savonen Kai (LL, LitM, TtM) , Lääketieteellinen tiedekunta, Liikuntalääketiede, 10.5.2008 ,  PDF-tiedosto  ( 791k )
- Immune Response to Lipocalin Allergens - IgE and T-cell Cross-Reactivity (IgE- ja T-soluvälitteinen ristireaktiivisuus eläinperäisille lipokaliiniallergeeneille)
Saarelainen Soili (FM) , Lääketieteellinen tiedekunta, Kliininen mikrobiologia ja immunologia, 15.2.2008 ,  PDF-tiedosto  ( 633k )
- Improvement of the Caco-2 permeability model by genetic and hydrodynamic modifications (Caco-2 -imeytymismallin parantaminen geneettisillä ja hydrodynaamisilla muokkauksilla)
Korjamo Timo (FM) , Farmaseuttinen tiedekunta, Biofarmasia, 16.2.2008 ,  PDF-tiedosto  ( 4.9M )
- Johtamisen moniäänisyys. Johtaminen vuorovaikutuksena ja puhuntana hoivayrityksissä
Hujala Anneli (MMM) , Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta, Terveyshallintotiede, 26.1.2008 ,  PDF-tiedosto  ( 1.1M )
- Kansalaiskasvatus globaalin ajan hyvinvointiyhteiskunnassa. Kansalaiskasvatuksen sosiaalipedagoginen teoriakehys (Civic Education in a Welfare Society in a Global Age. Social-pedagogical framework for civic education)
Nivala Elina (YTM) , Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta, Sosiaalipedagogiikka, 8.11.2008
- Lentiviral vector for gene transfer - A versatile tool for regulated gene expression, gene silencing and progenitor cell therapies (Lentivirusvektori geeninsiirron työvälineenä - Sovelluksia geenien säädeltyyn ilmentymiseen, geenien hiljentämiseen sekä soluterapiaan)
Koponen Jonna (FM) , Luonnontieteiden ja ympäristötieteiden tiedekunta, Molekulaarinen lääketiede, 19.4.2008 ,  PDF-tiedosto  ( 1.6M )
- Low-grade inflammation and adiponectin in the metabolic syndrome (Vähäinen tulehdus ja adiponektiini rasvahormoni metabolisessa oireyhtymässä)
Saltevo Juha (LL) , Lääketieteellinen tiedekunta, Sisätaudit, 28.6.2008 ,  PDF-tiedosto  ( 1.1M )
- Luomun tie päiväkotiin: Luomuruokailun toteutettavuus ja ravitsemuksellinen merkitys päiväkotilapsille
Muukka Eija (TtM) , Lääketieteellinen tiedekunta, Ravitsemustiede, 29.8.2008 ,  PDF-tiedosto  ( 1.6M )
- Magnetic Resonance Imaging of Progressive Changes in Traumatic Brain Injury and Epileptogenesis (Aivomuutosten magneettikuvantaminen traumaattisen päävamman ja epilepsian kehitysvaiheiden aikana)
Immonen Riikka , Luonnontieteiden ja ympäristötieteiden tiedekunta, Fysiikka, neurobiologia, 18.12.2008 ,  PDF-tiedosto  ( 637k )
- Management Teams in Managing Succession: Learning in the Context of Family-owned SMEs (Johtoryhmät sukupolvenvaihdoksen hallinnassa: oppiminen pk-perheyrityskontekstissa)
Tihula Sanna (YTK, KTM) , Informaatioteknologian ja kauppatieteiden tiedekunta, Kauppatieteet, 14.11.2008 ,  PDF-tiedosto  ( 5.0M )
- Management of Fisheries of Lake Tanganyika – Challenges for Research and the Community (Tanganjika-järven kalatalouden kehittäminen – haasteet tutkimukselle ja kalastajayhteisölle)
Mölsä Hannu (FL) , Luonnontieteiden ja ympäristötieteiden tiedekunta, Soveltava eläintiede, 13.9.2008 ,  PDF-tiedosto  ( 11.9M )
- Mutant Cu,Zn Superoxide Dismutase in Amyotrophic Lateral Sclerosis - Molecular Mechanisms of Neurotoxicity (Mutantti Cu,Zn-superoksididismutaasi amyotrofisessa lateraaliskleroosissa - Neurotoksisuuden molekulaariset mekanismit)
Ahtoniemi Toni (FM) , Luonnontieteiden ja ympäristötieteiden tiedekunta, Neurobiologia, 3.5.2008 ,  PDF-tiedosto  ( 4.2M )
- New bioabsorbable implants for the fixation of metaphyseal bone – An experimental and clinical study (Uudet biohajoavat luunkiinnittimet hohkaluun kiinnityksessä – Kokeellinen ja kliininen tutkimus)
Joukainen Antti (LL, erik.lääk.) , Lääketieteellinen tiedekunta, Kirurgia, 9.5.2008 ,  PDF-tiedosto  ( 3.4M )
- Nitrogen cycling on intensively managed boreal dairy pastures (Intensiivisen lypsykarjalaitumen typpikierto)
Saarijärvi Kirsi (MMM) , Luonnontieteiden ja ympäristötieteiden tiedekunta, Ympäristötiede, 19.12.2008
- Occupational Exposure in Paving with Asphalt Modified with Recycled Materials (Tienpäällystäjien työperäinen altistuminen kierrätysmateriaalia sisältävän asfaltin emissioille)
Väänänen Virpi (FL) , Luonnontieteiden ja ympäristötieteiden tiedekunta, Kemia, työhygienia, 28.6.2008
- Ozonolysis of Constitutively-emitted and Herbivory-induced Voliatile Organic Compounds (VOCs) from Plants: Consequences in multitrophic interactions (Otsoni kasvien indusoituvien haihtuvien orgaanisten yhdisteiden hajottajana: vaikutukset ravintoketjuihin)
Pinto Delia (M.Sc.) , Luonnontieteiden ja ympäristötieteiden tiedekunta, Ympäristötieteet, 24.10.2008 ,  PDF-tiedosto  ( 1.6M )
- Pathophysiological effects of vibration with inner ear as a model organ (Tärinän vaikutukset – sisäkorva mallielimenä)
Sutinen Päivi (LL) , Lääketieteellinen tiedekunta, Fysiatria, 25.1.2008 ,  PDF-tiedosto  ( 2.2M )
- Perheen riskiolot neuvolatyön kontekstissa. Näkökulmana mielenterveyden edistäminen.
Honkanen Hilkka (TtL) , Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta, Hoitotiede, 24.10.2008 ,  PDF-tiedosto  ( 4.1M )
- Potilaan itsemääräämisen ja sen edellytysten toteutuminen terveydenhuollossa – Kyselytutkimus potilaille ja hoitavalle henkilöstölle
Naukkarinen Eeva-Liisa (TtL) , Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta, Hoitotiede, 19.9.2008 ,  PDF-tiedosto  ( 2.4M )
- Psykiatrisessa hoidossa olleen nuoren aikuisen kokemuksia elämästään ja elämää eteenpäin vievistä asioista
Kiviniemi Liisa (TtL) , Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta, Hoitotiede, 8.2.2008 ,  PDF-tiedosto  ( 2.8M )
- Ravintolaruoka asiakkaiden, ravintolakeittiön ja ravitsemuksen näkökulmasta
Mertanen Enni (THM, KM) , Lääketieteellinen tiedekunta, Ravitsemustiede, 4.1.2008
- Reference values for building material emissions and indoor air quality in residential buildings (Viitearvot rakennusmateriaalien emissiolle sekä sisäilman laadulle asuinrakennuksissa)
Järnström Helena (FL) , Luonnontieteiden ja ympäristötieteiden tiedekunta, Ympäristötieteet, 26.4.2008
- Relationships between Structure, Composition and Function or Articular Cartilage – Studies based on Fibril Reinforced Poroviscoelastic Modeling (Nivelruston rakenteen, koostumuksen ja toiminnan väliset vuorovaikutukset)
Julkunen Petro (DI) , Luonnontieteiden ja ympäristötieteiden tiedekunta, Lääketieteellinen fysiikka, 8.8.2008 ,  PDF-tiedosto  ( 1.9M )
- Sairaanhoitajan ammatillinen osaaminen lasten hoitotyössä (Nurse’s Professional Competence in Pediatric Nursing)
Tuomi Sirpa (THM) , Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta, Hoitotiede, 19.9.2008 ,  PDF-tiedosto  ( 2.5M )
- Sepelvaltimotaudin prevention kehitys Suomessa vuosina 1996–2005
Nykänen Irma (TtM) , Lääketieteellinen tiedekunta, Kansanterveystiede, 25.4.2008 ,  PDF-tiedosto  ( 1.2M )
- Signals arising from the gastrointestinal tract that affect food intake (Syömiseen vaikuttavat mahasuolikanavan signaalit)
Purhonen Anna-Kaisa (FM) , Lääketietellinen tiedekunta, Molekulaarinen lääketiede, 9.5.2008 ,  PDF-tiedosto  ( 657k )
- Terveyspalveluiden pitkäaikaisen suurkäyttäjän ennustekijät
Koskela Tuomas (LL) , Lääketieteellinen tiedekunta, Yleislääketiede, 18.1.2008 ,  PDF-tiedosto  ( 1.4M )
- The Regional Association of the Hardness in Well Waters and the Incidence of Acute Myocardial Infarction in Rural Finland (Kaivoveden kovuuden ja akuutin sydäninfarktin ilmaantuvuuden alueellinen yhteys maaseutualueilla Suomessa)
Kousa Anne (THM) , Lääketieteellinen tiedekunta, Kansanterveystiede, 21.11.2008 ,  PDF-tiedosto  ( 2.2M )
- The association of vascular and neuroprotective status indicators with cognitive functioning - population-based studies (Verisuonisairauksien riskitekijöiden ja aivoperäisen hermokasvutekijän yhteys kognitiiviseen toimintakykyyn - väestötutkimus)
Komulainen Pirjo (TtM) , Lääketieteellinen tiedekunta, Liikuntalääketiede, 27.6.2008 ,  PDF-tiedosto  ( 514k )
- The organotypic culture of rat epidermal keratinocytes (ROC) in pharmaceutical and chemical testing (Rotan epidermiksen ihosoluviljelmä (ROC) farmaseuttisessa tutkimustyössä ja kemikaalien testauksessa)
Pappinen Sari (proviisori) , Farmaseuttinen tiedekunta, Biofarmasia, 12.4.2008 ,  PDF-tiedosto  ( 940k )
- The role of ghrelin in obesity and insulin resistance (Greliinin merkitys lihavuudessa ja insuliiniresistenssissä)
Mager Ursula (M.Sc.) , Lääketieteellinen tiedekunta, Kiininen ravitsemustiede, 30.5.2008 ,  PDF-tiedosto  ( 1.9M )
- The validity and feasibility of measurement tools for human resources management in nursing – Case of the RAFAELA system (Hoitajien inhimillisten voimavarojen johtamisen mittausvälineiden validius ja käyttökelpoisuus. Case RAFAELA-järjestelmä)
Rauhala Auvo (LL) , Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta, Terveyshallintotiede, 7.11.2008 ,  PDF-tiedosto  ( 2.5M )
- Towards ecological control of carrot psyllid (Trioza apicalis) (Kohti porkkanakempin (Trioza apicalis) ekologista torjuntaa)
Nissinen Anne (MMM) , Luonnontieteiden ja ympäristötieteiden tiedekunta, Ympäristötiede, 25.1.2008
- Voimaantumisen ydin, sosiaali- ja terveysalalla toimivien ihmisten mahdollisuuksia voimaantua työssään
Mattila Heleena (THM) , Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta, Hoitotiede, 8.2.2008 ,  PDF-tiedosto  ( 2.0M )
- Work ability and health-related quality of life in middle-aged men: the role of physical activity and fitness (Työkyky ja elämänlaatu keski-ikäisillä miehillä; fyysisen aktiivisuuden ja kunnon merkitys)
Sörensen Lars (LL) , Lääketieteellinen tiedekunta, Ergonomia, 5.9.2008 ,  PDF-tiedosto  ( 436k )
 
Kuopion yliopisto, PL 1627, 70211 Kuopio, vaihde: 0207 87 2211, s-posti:etunimi.sukunimi@uku.fi