Kuopion yliopisto Kuopion yliopisto UEF
Tutustu yliopistoon Opiskelu Tutkimus Ajankohtaista In English
 

Kuopion yliopistossa vuonna 2007 tarkastettuja väitöskirjoja

Lajittelu:    | Tekijä | Väitöskirjan nimi | Oppiaine | Päivämäärä | Tiedekunta |

- A molecular genetic study and expression-based analysis of risk factors of Alzheimer's disease. Emphasis on amyloid beta degrading enzymes, IDE and NEP (Alzheimerin taudin riskitekijöiden molekyyligeneettinen ja ekspressiopohjainen analysointi. Keskittyen beta amyloidia hajottaviin entsyymeihin, IDE ja NEP)
Vepsäläinen Saila (FM) , Lääketieteellinen tiedekunta, Neurotieteet, 23.11.2007
- Acoustic Properties of Articular Cartilage: Effect of Structure, Composition and Mechanical loading (Nivelruston rakenteen, koostumuksen ja mekaanisen kuormituksen vaikutus kudoksen akustisiin ominaisuuksiin)
Nieminen Heikki (FM) , Luonnontieteiden ja ympäristötieteiden tiedekunta, Lääketieteellinen fysiikka, 11.5.2007 ,  PDF-tiedosto  ( 2.7M )
- Aflatoxin binding by probiotics: Experimental studies on intestinal aflatoxin transport, metabolism and toxicity (Aflatoksiinin sitoutuminen probioottisiin bakteereihin: tutkimuksia aflatoksiinin imeytymisestä, metaboliasta ja toksisuudesta)
Gratz Silvia (M.Sc.) , Lääketieteellinen tiedekunta, Ravitsemustiede, 31.3.2007 ,  PDF-tiedosto  ( 770k )
- Articular cartilage proteoglycan biosynthesis and sulfation (Nivelruston proteoglykaanien biosynteesi ja sulfaatio)
Qu Chengjuan , Lääketieteellinen tiedekunta, Solubiologia, 2.11.2007 ,  PDF-tiedosto  ( 633k )
- Autologous chondrocyte transplantation: Properties of the repair tissue in humans and in animal models (Autologinen rustosolusiirre: Korjauskudoksen ominaisuudet potilailla ja eläinmalleilla)
Vasara Anna (LL) , Lääketieteellinen tiedekunta, Anatomia, 19.1.2007 ,  PDF-tiedosto  ( 10.4M )
- B cell receptor signaling in human B cells (B-solureseptorin signalointi ihmisen B-soluissa)
Mättö Mikko (FM) , Lääketieteellinen tiedekunta, Immunologia, 16.5.2007 ,  PDF-tiedosto  ( 710k )
- Biomarkers of aflatoxin exposure and a dietary intervention: studies in infants and children from Egypt and Guinea and young adults from China (Lasten altistuminen aflatoksiinille äidinmaidon välityksellä kehitysmaissa ja aflatoksiinialtistuksen estäminen probiootti-intervention avulla)
Polychronaki Nektaria , Lääketieteellinen tiedekunta, Ravitsemustiede, 9.6.2007 ,  PDF-tiedosto  ( 1.1M )
- Caenorhabditis elegans as a model for human synucleopathies (Caenorhabditis elegans ihmisen synukleopatioiden mallina)
Vartiainen Suvi (FM) , Luonnontieteiden ja ympäristötieteiden tiedekunta, Bioteknologia, 14.4.2007 ,  PDF-tiedosto  ( 2.6M )
- Changes in adolescent’ cognitive and psychosocial functioning and self-image during psychiatric inpatient treatment (Nuorten kognitiivisen ja psykososiaalisen toimintakyvyn sekä minäkuvan muutokset nuorisopsykiatrisessa osastohoidossa)
Hintikka Ulla (PsL) , Lääketieteellinen tiedekunta, Kliininen psykologia, 17.11.2007 ,  PDF-tiedosto  ( 4.2M )
- Changes in meanings of teacherhood among Finnish nurse teachers: a substantive theory of nurse teacherhood (Opettajuuden merkitysten muutokset suomalaisten hoitotyön opettajien kokemana: substantiivinen teoria hoitotyön opettajuudesta)
Holopainen Arja (TtL) , Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta, Hoitotiede, 30.11.2007 ,  PDF-tiedosto  ( 639k )
- Chondrodysplasias Caused by Defects in the Col2a1 Gene (Tyypin II kollageenin mutaatioiden merkitys tukirangan sairauksien kehityksessä)
Sahlman Janne (LL) , Lääketieteellinen tiedekunta, Anatomia, 27.6.2007 ,  PDF-tiedosto  ( 3.5M )
- Complexing Agents - a Study of Short-term Toxicity, Catalytic Oxidative Degradiation, and Concentrations in Industrial Waste Waters (Kompleksinmuodostajat - tutkimus akuutista toksisuudesta, katalyyttisestä hapettavasta hajottamisesta ja pitoisuuksista teollisuusjätevesissä)
Pirkanniemi Kari (TkL) , Luonnontieteiden ja ympäristötieteiden tiedekunta, Ympäristötiede, 18.5.2007 ,  PDF-tiedosto  ( 1021k )
- Corneal epithelial cell culture model for pharmaceutical studies (Sarveiskalvon epiteelin soluviljelymalli farmaseuttisiin tutkimuksiin)
Toropainen Elisa (FM) , Farmaseuttinen tiedekunta, Biofarmasia, 28.4.2007 ,  PDF-tiedosto  ( 500k )
- Cyclodextrins in intraoral delivery of delta-9-tetrahydrocannabinol and cannabidiol (Syklodekstriinit delta-9-tetrahydrokannabinolin ja kannabidiolin suunsisäisessä annostelussa)
Mannila Janne (proviisori) , Farmaseuttinen tiedekunta, Farmaseuttinen kemia, 11.5.2007
- Development of Gene and Virotherapy Against Non-Small Cell Lung Cancer (Geeni- ja viroterapian soveltuvuus ei-pienisoluisen keuhkosyövän hoitomenetelmäksi)
Määttä Ann-Marie (FM) , Luonnontieteiden ja ympäristötieteiden tiedekunta, Bioteknologia, tutkimusalana molekulaarinen lääketiede, 7.9.2007 ,  PDF-tiedosto  ( 438k )
- Development of LC-MS methods for quantitative and qualitative analyses of endogenous compounds, drugs, and their metabolities to support drug discovery programs (LC-MS -menetelmien kehittäminen endogeenisten yhdisteiden, lääkeaineiden ja niiden metaboliittien analytiikkaan lääkekehitysohjelmien tukemiseksi)
Mauriala Timo (proviisori) , Farmaseuttinen tiedekunta, Farmaseuttinen kemia, 26.5.2007
- EEG and Evoked Potentials as Indicators of Interneuron Pathology in Mouse Models of Neurological Diseases (EEG ja herätepotentiaalit neurologisten tautien välihermosoluissa tapahtuvien sairausprosessien mittarina muuntogeenisillä hiirillä)
Gurevicius Kestutis (MSc) , Lääketieteellinen tiedekunta, Neurotieteet, 14.12.2007 ,  PDF-tiedosto  ( 547k )
- Early maternal sensitivity: Continuity and related risk factors (Äidin herkkyys vauvan viesteille - pysyvyys ja riskitekijät)
Kemppinen Kaarina (LL) , Lääketieteellinen tiedekunta, Lastenpsykiatria, 17.8.2007 ,  PDF-tiedosto  ( 1.5M )
- Edipermal Papillomatosis in Roach (Rutilus rutilus) as an Indicator of Environmental Stressors (Särjen ihokasvaintauti ympäristön stressitekijöiden indikaattorina vesistöissä)
Korkea-aho Tiina (FM) , Luonnontieteiden ja ympäristötieteiden tiedekunta, Soveltava eläintiede, 15.12.2007 ,  PDF-tiedosto  ( 572k )
- Effect of fiber orientation on cockling of paper (Kuituorientaation vaikutus paperin kupruiluun)
Leppänen Teemu (DI) , Luonnontieteiden ja ympäristötieteiden tiedekunta, Fysiikka, 1.6.2007 ,  PDF-tiedosto  ( 4.1M )
- Effects of Conventional Treatment, Tertiary Treatment and Disinfection Processes on Hygienic and Physico-Chemical Quality of Municipal Wastewaters (Tavanomaisen käsittelyn, tertiäärisen käsittelyn ja desinfiointiprosessien vaikutukset yhdyskuntajätevesien hygieeniseen ja fysikaalis-kemialliseen laatuun)
Koivunen Jari (FM) , Luonnontieteiden ja ympäristötieteiden tiedekunta, Ympäristötiede, 21.9.2007 ,  PDF-tiedosto  ( 622k )
- Electrical and dielectric characterization of trabecular bone quality (Hohkaluun laadun karakterisointi sähköisellä impedanssispektroskopialla)
Sierpowska Joanna (FM) , Luonnontieteiden ja ympäristötieteiden tiedekunta, Lääketieteellinen fysiikka, 24.8.2007 ,  PDF-tiedosto  ( 1.1M )
- Epilepsy, Female Reproductive Health and Neurodevelopment of the Offspring (Epilepsiaa sairastavien naisten lisääntymisterveys ja heille syntyneiden lasten neurokognitiivinen kehitys)
Viinikainen Katriina (LL) , Lääketieteeellinen tiedekunta, Neurologia, 20.4.2007 ,  PDF-tiedosto  ( 1.1M )
- Evaluation of Means to Increase the Content of Bioactive Phenolic Compounds in Soft Fruits (Marjakasvien bioaktiivisiin fenoliyhdisteisiin vaikuttavat tekijät)
Anttonen Mikko (FM) , Luonnontieteiden ja ympäristötieteiden tiedekunta, Bioteknologia ja kasviagrobiotekniikka, 30.3.2007 ,  PDF-tiedosto  ( 916k )
- Evaluation of maintenance processes in Open Source Software projects through defect and version management systems (Open Source ohjelmistoprojektien ylläpitoprosessien arvioiminen virheiden ja versionhallintajärjestelmien kautta)
Koponen Timo (FM) , Informaatioteknologian ja kauppatieteiden tiedekunta, Tietojenkäsittelytiede, 21.9.2007 ,  PDF-tiedosto  ( 763k )
- Evaluation of the mechanisms of gene regulation on the chromatin level at the example of human hyaluronan synthase 2 and cyclin C genes (Geenien ilmenemisen säätelyn kromatiinitason mekanismien tutkiminen käyttäen ihmisen hyaluronaani syntaasi 2 ja sykliini C geenejä esimerkkinä)
Saavalainen Katri (FM) , Luonnontieteiden ja ympäristötieteiden tiedekunta, Biokemia, 16.11.2007 ,  PDF-tiedosto  ( 3.2M )
- FLUFF-BALL, a Fuzzy Superposition and QSAR Technique - Towards an Automated Computational Detection of Biologically Active Compounds Using Multivariate Methods (FLUFF-BALL, sumea superpositio ja QSAR-menetelmä - Tavoitteena bioaktiivisten molekyylien automaattinen tietokoneavusteinen tunnistaminen hyödyntäen monimuuttujamenetelmiä)
Korhonen Samuli-Petrus (FM) , Luonnontieteiden ja ympäristötieteiden tiedekunta, Kemia, 27.1.2007 ,  PDF-tiedosto  ( 7.0M )
- Fourier Transform Infrared (FTIR) Spectroscopy for Monitoring of Solvent Emission Rates from Industrial Processes (Fourier Transform Infrared (FTIR) spektroskopia teollisuusprosesseista vapautuvien liuotinpäästöjen monitoroinnissa)
Räisänen Jouni (FL) , Luonnontieteiden ja ympäristötieteiden tiedekunta, Ympäristötieteet, 15.12.2007 ,  PDF-tiedosto  ( 2.4M )
- Genetic Predisposition to Breast and Ovarian Cancer in Eastern Finnish Population (Rinta- ja munasarjasyövän perinnölliset riskitekijät itäsuomalaisessa väestössä)
Hartikainen Jaana (FM) , Lääketieteellinen tiedekunta, Molekyylibiologia, 12.10.2007 ,  PDF-tiedosto  ( 1.0M )
- Group-based exercise training in mobility impaired older women: Effects of an outpatient multi-component training program on physical performance, mood, functional abilities, and social welfare and healthcare costs after acute hospitalization (Ryhmässä tapahtuvan liikuntaharjoittelun vaikutukset iäkkäiden huonosti liikkuvien naisten kuntoutuksessa: Avohoidossa toteutetun harjoitteluohjelman vaikutus fyysiseen kuntoon, mielialaan, toimintakykyyn ja sosiaali- ja terveydenhuollon kustannuksiin akuutin sairaalahoidon jälkeen)
Timonen Leena (LL) , Lääketieteellinen tiedekunta, Geriatria, 27.4.2007 ,  PDF-tiedosto  ( 677k )
- Health behavioural and social risks in obstetrics: Effect on pregnancy outcome (Terveyskäyttäytymisen ja sosiaalisten riskien vaikutus raskauden ennusteeseen)
Raatikainen Kaisa (LL) , Lääketieteellinen tiedekunta, Lääketiede, 19.1.2007 ,  PDF-tiedosto  ( 5.9M )
- Hurdles and Improvements in Therapeutic Gene Transfer for Cancer (Geeninsiirron tehokkuuden esteet ja uusien menetelmien testaus syövän geenihoidossa)
Rautsi Outi (FM) , Luonnontieteiden ja ympäristötieteiden tiedekunta, Bioteknologia ja molekulaarinen lääketiede, 6.10.2007 ,  PDF-tiedosto  ( 1.3M )
- Identification and characterization of target genes of the nuclear reseptors VDR and PPARs: implementing in silico methods into the analysis of nuclear receptor regulomes (VDR ja PPAR tumareseptorien kohdegeenien tunnistus ja karakerisointi: in silico menetelmien käyttö tumareseptorien säätelykohteiden analyysissä)
Matilainen Merja (FM) , Luonnontieteiden ja ympäristötieteiden tiedekunta, Biokemia, 17.3.2007 ,  PDF-tiedosto  ( 1.6M )
- Inflammatory airway responses caused by Aspergillus fumigatus and PVC challenges (Aspergillus fumigatus- ja PVC-altistusten hengitystievaikutukset)
Stark Harri (LL) , Lääketieteellinen tiedekunta, Keuhkosairaudet, 16.11.2007 ,  PDF-tiedosto  ( 3.4M )
- Kuntoutumista edistävä hoitotyö aivohalvauspotilaiden alkuvaiheen jälkeisessä moniammatillisessa kuntoutuksessa
Mäntynen Raija (THM) , Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta, Hoitotiede, 5.12.2007 ,  PDF-tiedosto  ( 1.4M )
- Lactobacillus plantarum: From Application to Protein Expression (Lactobacillus plantarum: Sovellutuksista proteiinien ilmentymiseen)
Plumed-Ferrer Carme (MSc) , Luonnontieteiden ja ympäristötieteiden tiedekunta, Bioteknologia, 27.10.2007 ,  PDF-tiedosto  ( 1.5M )
- Long-term studies of epileptogenesis after focal cerebral ischemia in rats (Epilepsian kehittyminen kokeellisen aivoiskemian jälkeen rotalla)
Karhunen Heli (FM) , Lääketieteellinen tiedekunta, Neurotiede, 7.9.2007 ,  PDF-tiedosto  ( 375k )
- Mental Disorders and Violent Crime. Epidemiological Study on Factors Associated with Severe Violent Offending (Mielenterveyshäiriöt ja väkivaltarikollisuus. Epidemiologinen tutkimus vakavaan väkivaltarikollisuuteen liittyvistä tekijöistä)
Putkonen Anu (LL) , Lääketieteellinen tiedekunta, Oikeuspsykiatria, 23.11.2007 ,  PDF-tiedosto  ( 806k )
- Methods for mining data from genome wide high-throughput technologies (Tiedonlouhintamenetelmiä genomin kattavien teknologioiden tuottaman aineiston käsittelyyn)
Pehkonen Petri (FM) , Informaatioteknologian ja kauppatieteiden tiedekunta, Tietojenkäsittelytiede, 10.11.2007 ,  PDF-tiedosto  ( 693k )
- Microglial response to inflammatory stimuli - impact of protein acetylation and phosphorylation (Asetylaatio- ja fosforylaatioasteen vaikutus mikrogliasolujen tulehdusvasteeseen)
Huuskonen Jari (FM) , Lääketieteellinen tiedekunta, Neurotiede, 27.1.2007 ,  PDF-tiedosto  ( 2.0M )
- Molecular magnetic resonance imaging of gene therapy-induced apoptosis and gene transfer: A role for 1H spectroscopic imaging and iron oxide labelled viral particles (Spektroskooppisen magneettikuvantamisen ja rautaoksidi-leimattujen virusten rooli geeniterapialla aikaansaadun apoptoosin ja geenitransfektion molekulaarisessa kuvantamisessa)
Liimatainen Timo (FM) , Luonnontieteiden ja ympäristötieteiden tiedekunta, Fysiikka, 12.1.2007 ,  PDF-tiedosto  ( 928k )
- Mood in association with dietary nutrient intakes and sleep length (Ravintoaineiden ja unen pituuden yhteys mielialaan)
Rintamäki Reeta (LL) , Lääketieteellinen tiedekunta, Psykiatria, 10.8.2007 ,  PDF-tiedosto  ( 476k )
- Mouse Models of Atherosclerosis, Vascular Endothelial Growth Factors and Gene Therapy (Sydän- ja verisuonitautien hiirimallit ja VEGF ja geeniterapia)
Leppänen Pia (FM) , Luonnontieteiden ja ympäristötieteiden tiedekunta, Molekulaarinen lääketiede, 30.11.2007 ,  PDF-tiedosto  ( 4.2M )
- Ninth-Grade Adolescents' Health Behavior in Pitkäranta District (Russian Karelia) and in Eastern Finland: a Comparative and Predictive Cross-Cultural Study (Yhdeksäsluokkalaisten nuorten terveyskäyttäytyminen Pitkärannassa, Karjalan Tasavallassaja Itä-Suomessa: vertaileva ja ennustava poikkikulttuurinen tutkimus)
Kemppainen Ulla (TtM) , Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta, Hoitotiede, 15.12.2007
- Nitrous Oxide (N2O) and Nitric Oxide (NO) in Boreal Agricultural Soils at Low Temperature (Dityppioksidin (N2O) ja typpimonoksidin (NO) tuotto boreaalisen alueen maatalousmailta alhaisissa lämpötiloissa)
Koponen Hannu (FM) , Luonnontieteiden ja ympäristötieteiden tiedekunta, Ympäristötiede, 16.11.2007 ,  PDF-tiedosto  ( 1.7M )
- Novel Process Line Approach for Model-Based Optimization in Papermaking - Sensitivity and Uncertainty Analysis (Uusi prosessilinja lähestymistapa paperinvalmistuksen mallipohjaiseen optimointiin - herkkyys ja epävarmuusanalyysi)
Madetoja Elina (FL) , Luonnontieteiden ja ympäristötieteiden tiedekunta, Teknillinen fysiikka, 22.11.2007
- Novel approaches to induce apoptosis in human follicular lymphoma cell lines - precinical assessment
Skommer Joanna (MSc) , Lääketieteellinen tiedekunta, Onkologia, 18.6.2007 ,  PDF-tiedosto  ( 865k )
- Novel prodrug structures for improved drug delivery (Uudet lääkeaineiden ominaisuuksia parantavat aihiolääkerakenteet)
Kumpulainen Hanna (FM) , Farmaseuttinen tiedekunta, Farmaseuttinen kemia, 27.10.2007 ,  PDF-tiedosto  ( 717k )
- Nuorten päihteettömyyden edistäminen. Varhaisen puuttumisen malli koulu- ja opiskeluterveydenhuoltoon
Pirskanen Marjatta (TtM) , Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta, Hoitotiede, 26.1.2007 ,  PDF-tiedosto  ( 11.1M )
- Pain and Pain Management in Finnish General Population (Suomalaisen aikuisväestön kivut ja kivunhoitokeinot)
Turunen Juha (proviisori) , Farmaseuttinen tiedekunta, Sosiaalifarmasia, 24.3.2007 ,  PDF-tiedosto  ( 801k )
- Poliisi ja joukkojenhallintatoiminta Suomessa. Joukkotilanteet ja niihin liittyvä poliisitoiminta suomalaisten poliisien näkökulmasta tarkasteltuna
Saari Kari (YTM) , Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta, Sosiologia, 17.11.2007
- Polymeric carriers in non-viral gene delivery: a study of physicochemical properties and biological activity in human RPE cell line (Polymeeriset kuljettimet geeninsiirrossa: tutkimus fysikaalis-kemiallisista ominaisuuksista ja biologisesta aktiivisuudesta ihmisen retinan pigmentti-epiteelisoluissa)
Männistö Marjo (proviisori) , Farmaseuttinen tiedekunta, Farmasia, 12.5.2007 ,  PDF-tiedosto  ( 2.7M )
- Pre-Clinical Ultrasound Diagnostics of Articular Cartilage and Subchondral Bone (Uusi ultraäänimenetelmä nivelrikon varhaiseen toteamiseen)
Saarakkala Simo (FM) , Luonnontieteiden ja ympäristötieteiden tiedekunta, Lääketieteellinen fysiikka, 2.2.2007 ,  PDF-tiedosto  ( 1.7M )
- Prognostic Role of Cell Adhesion Factors and Angiogenesis in Epithelial Ovarian Cancer (Syöpäsolujen kiinnittymiseen liittyvien tekijöiden ja kasvaimen verisuonituksen ennusteellinen merkitys epiteliaalisessa munasarjasyövässä)
Suhonen Kirsi (LL) , Lääketieteellinen tiedekunta, Patologia, 31.8.2007 ,  PDF-tiedosto  ( 1.4M )
- Prognostic Significance of Cell-Matrix Interactions in Epithelial Ovarian Cancer (Syöpäsolujen ja soluväliaineen välisten tekijöiden ennusteellinen merkitys epiteliaalisessa munasarjasyövässä)
Sillanpää Sari (LL) , Lääketieteellinen tiedekunta, Patologia, 5.10.2007 ,  PDF-tiedosto  ( 2.8M )
- Psychiatric Post-ward Outpatient Services – Between Hospital and Community (Psykiatrian vuodeosastojen jälkipoliklinikkatoiminta – sairaalan ja avohoidon välillä)
Hautala-Jylhä Pirjo-Liisa (THM) , Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta, Hoitotiede, 7.12.2007 ,  PDF-tiedosto  ( 2.4M )
- Radiotherapy forward and inverse problem applying Boltzmann transport equation (Sädehoidon suora ja käänteisongelma Boltzmannin siirtoyhtälön avulla)
Boman Eeva (FM) , Luonnontieteiden ja ympäristötieteiden tiedekunta, Fysiikka, 27.1.2007 ,  PDF-tiedosto  ( 1.1M )
- Regulation of Spermidine/Spermine N1-Acetyltransferase and its Involvement in Cellular Proliferation and Development of Acute Pancreatitis (Polyamiinikatabolian säätely ja sen merkitys solunjakautumisessa ja akuutin haimatulehduksen synnyssä)
Hyvönen Mervi (FM) , Lääketieteellinen tiedekunta, Molekulaarinen lääketiede, 14.12.2007 ,  PDF-tiedosto  ( 547k )
- Retinal pigment epithelium as a barrier in drug permeation and as a target of non-viral gene delivery (Verkkokalvon pigmenttiepiteeli lääkeaineläpäisevyyden esteenä ja kohteena ei-viraaliselle geeninsiirrolle)
Pitkänen Leena (LL) , Lääketieteellinen tiedekunta, Silmätaudit, 31.8.2007 ,  PDF-tiedosto  ( 546k )
- Scale-free Clustering: A Quest for the Hidden Knowledge (Mittakaavaton klusterointi: Kätkettyä tietoa etsimässä)
Päivinen Niina (FL) , Informaatioteknologian ja kauppatieteiden tiedekunta, Tietojenkäsittelytiede, 30.3.2007 ,  PDF-tiedosto  ( 377k )
- Selective targeting of apoptotic pathways in follicular lymphoma cells
Wlodkowic Donald (MSc) , Lääketieteellinen tiedekunta, Onkologia, 18.6.2007 ,  PDF-tiedosto  ( 905k )
- Shape estimation in electrical impedance tomography (Muodon estimointi impedanssitomografiassa)
Tossavainen Olli-Pekka (FM) , Luonnontieteiden ja ympäristötieteiden tiedekunta, Fysiikka, 18.5.2007 ,  PDF-tiedosto  ( 681k )
- Social Worker´s Expertise in the Service of Child Custody (Sosiaalityöntekijän asiantuntijuus lapsen huolto- ja tapaamissopimuspalvelussa)
Antikainen Mari (YTL) , Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta, Sosiaalityö, 15.12.2007 ,  PDF-tiedosto  ( 1.9M )
- Specification of Reusable Integration Solutions in Health Information Systems (Uudelleenkäytettävien integrointiratkaisujen määrittely terveydenhuollon tietojärjestelmissä)
Mykkänen Juha (FM) , Informaatioteknologian ja kauppatieteiden tiedekunta, Tietojenkäsittelytiede, 26.1.2007 ,  PDF-tiedosto  ( 5.0M )
- State-Space Modeling and Bayesian Methods for Evoked Potential Estimation (Tila-avaruus mallintaminen ja Bayesilaiset menetelmät herätepotentiaalien estimoinnissa)
Georgiadis Stefanos , Luonnontieteiden ja ympäristötieteiden tiedekunta, Lääketieteellinen signaalinkäsittely, 25.5.2007 ,  PDF-tiedosto  ( 23.2M )
- Structural and Mechanical Characterization of Articular Cartilage and Trabecular Bone with Quantitative NMR (Nivelruston ja hohkaluun rakenteen ja mekaanisten ominaisuuksien arviointi kvantitatiivisen magneettikuvantamisen avulla)
Lammentausta Eveliina (FM) , Luonnontieteiden ja ympäristötieteiden tiedekunta, Lääketieteellinen fysiikka, 28.9.2007 ,  PDF-tiedosto  ( 4.4M )
- Studies in Mobile Security (Tutkimuksia mobiilista tietoturvasta)
Hassinen Marko (FL) , Informaatioteknologian ja kauppatieteiden tiedekunta, Tietojenkäsittelytiede, 16.11.2007 ,  PDF-tiedosto  ( 1.2M )
- Sustainable Organic Waste Management in Tree-Seedling Production (Metsätaimituotannossa muodostuvan orgaanisen jätteen käsittely ja käyttö)
Veijalainen Anna-Maria (FM) , Luonnontieteiden ja ympäristötieteiden tiedekunta, Ympäristötiede, 12.10.2007 ,  PDF-tiedosto  ( 5.2M )
- Synthesis, Structure-Activity Relationships and Physico-Chemical Properties of Novel Prolyl Oligopeptidase Inhibitors (Uusien prolyylioligopeptidaasi-inhibiitorien synteesi, rakenne-aktiivisuussuhteet ja fysikaalis-kemialliset ominaisuudet)
Jarho Elina (proviisori) , Farmaseuttinen tiedekunta, Farmaseuttinen kemia, 24.2.2007 ,  PDF-tiedosto  ( 1.0M )
- Tapayrittäjyys – tilannetekijät toiminnan taustalla ja yrittäjäkokemuksen merkitys yritystoiminnassa
Huovinen Jari (KTM) , Informaatioteknologian ja kauppatieteiden tiedekunta, Yrittäjyys, 17.2.2007 ,  PDF-tiedosto  ( 1.9M )
- The Formation of Organic Compounds and Subsequent Emission from Ventilation Filters (Orgaanisten yhdisteiden muodostuminen ja emissiot tuloilmasuodattimella)
Hyttinen Marko (FL) , Luonnontieteiden ja ympäristötieteiden tiedekunta, Ympäristökemia, 24.11.2007 ,  PDF-tiedosto  ( 1.3M )
- The Right Nurse in the Right Place - Nursing Productivity and Utilisation of the RAFAELA Patient Classification System in Nursing Management (Oikea hoitaja oikeassa paikassa. Hoitotyön tuottavuus ja RAFAELA hoitoisuusluokitusjärjestelmän hyödyntäminen hoitotyön johtamisessa)
Pusa Anna-Kaisa (HTM) , Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta, Terveyshallintotiede, 14.12.2007 ,  PDF-tiedosto  ( 11.2M )
- The Role of T Cell Recognition in the Immune response Against Lipocalin Allergens - Prospects for Immunotherapy (T-auttajasoluvaste eläinallergeeneja kohtaan - uusia näkymiä allergian siedätyshoitoon)
Kinnunen Tuure (LL, FM) , Lääketieteellinen tiedekunta, Immunologia, 10.2.2007 ,  PDF-tiedosto  ( 1.6M )
- The levels of heavy metals in moose, reindeer and hares - the result of twenty years monitoring (Hirven, poron ja jäniksen raskasmetallipitoisuudet - kahdenkymmenen vuoden monitoroinnin tuloksia)
Venäläinen Eija-Riitta (FK) , Luonnontieteiden ja ympäristötieteiden tiedekunta, Ympäristötiede, 25.5.2007
- The role of polyphenols in cardiovascular diseases (Ravinnon flavonoidien merkitys sydän- ja verisuonitaudeissa)
Mursu Jaakko (TtM) , Lääketieteellinen tiedekunta, Epidemiologia, 1.6.2007 ,  PDF-tiedosto  ( 485k )
- The treatment and risk factors of peptic ulcer bleeding (Maha- ja pohjukaissuolihaavan verenvuodon hoito ja riskitekijät)
Udd Marianne (LL) , Lääketieteellinen tiedekunta, Kirurgia, 9.11.2007 ,  PDF-tiedosto  ( 914k )
- Transcription factors as Candidate Genes for Type 2 Diabetes: Studies on Peroxisome Proliferator-Activated Receptors, Hepatic Nuclear Factor 4alfa and PPAR Coactivator 1alfa(Transkriptiotekijät tyypin 2 diabeteksen kandidaattigeeneinä)
Andrulionyte Laura (MD) , Lääketieteellinen tiedekunta, Sisätaudit, 12.1.2007
- Upper Limb Musculoskeletal Disorders with special reference to sympathetic nerve functions and tactile sensation (Yläraajakivut ja sympaattisen hermoston toiminta - uusien tutkimusmenetelmien toimivuus)
Zhiyong Ming (MD) , Lääketieteellinen tiedekunta, Liikuntalääketiede, 13.4.2007 ,  PDF-tiedosto  ( 1.2M )
- Usefulness of Cerebrospinal Fluid Biomarkers in Diagnosis of Early Alzheimer's Disease (Selkäydinnesteen biomarkkereiden käytettävyys lieväoireisen Alzheimerin taudin diagnostiikassa)
Herukka Sanna-Kaisa (LK) , Lääketieteellinen tiedekunta, Neurotieteet, 31.8.2007 ,  PDF-tiedosto  ( 643k )
- Vastavalmistuneiden lähihoitajien koulutuksenaikaiset merkitykselliset oppimiskokemukset vanhustyössä.
Tunnepeili oppimiskokemusten merkityksellistäjänä
Luukka Katri (TtL) , Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta, Hoitotiede, 20.6.2007 ,  PDF-tiedosto  ( 1.3M )
 
Kuopion yliopisto, PL 1627, 70211 Kuopio, vaihde: 0207 87 2211, s-posti:etunimi.sukunimi@uku.fi