Kuopion yliopisto Kuopion yliopisto UEF
Tutustu yliopistoon Opiskelu Tutkimus Ajankohtaista In English
 

Kuopion yliopistossa vuonna 2006 tarkastettuja väitöskirjoja

Lajittelu:    | Tekijä | Väitöskirjan nimi | Oppiaine | Päivämäärä | Tiedekunta |

- Molecular Modeling of the Endogenous Cannabinoid System - Usability of Modeling Results in Drug Design (Elimistön kannabinoidijärjestelmän molekyylimallinnus - mallinnustulosten hyödyllisyys lääkeainesuunnittelussa)
Farmaseuttinen tiedekunta, Salo Outi (proviisori) , 17.2.2006, Farmaseuttinen kemia ,  PDF-tiedosto  ( 4.7M )
- Design, Synthesis and Characterization of Novel Water-Soluble Chitosan Derivatives (Uusien vesiliukoisten kitosaanijohdosten kehittäminen)
Farmaseuttinen tiedekunta, Holappa Jukka (Proviisori) , 1.4.2006, Farmaseuttinen kemia
- Education before medication - Empowering children as medicine users (Ensin oppi, sitten lääke - Lapsille taito käyttää lääkkeitä)
Farmaseuttinen tiedekunta, Hämeen-Anttila Katri, , 8.4.2006, Sosiaalifarmasia ,  PDF-tiedosto  ( 5.0M )
- Stability of Hospital Pharmacy-prepared Analgesic Mixtures Administered by a Continuous Infusion (Sairaala-apteekissa valmistettavien ja jatkuvana infuusiona annettavien kipulääkeseosten säilyvyys)
Farmaseuttinen tiedekunta, Jäppinen Anna Liisa (erikoisproviisori) , 20.5.2006, Farmaseuttinen kemia ,  PDF-tiedosto  ( 4.0M )
- Novel cationic amphiphilic 1,4-dihydropyridine derivatives for DNA delivery: structure-activity relationships and mechanisms (Uudet kationiset amfifiiliset 1,4-dihydropyridiinijohdokset DNA kuljettimina: rakenne-aktiivisuussuhteet ja mekanismit)
Farmaseuttinen tiedekunta, Hyvönen Zanna , 26.8.2006, Geeniterapia ,  PDF-tiedosto  ( 3.2M )
- Reseptien uusiminen - Miten pitkäaikaislääkitystä toteutetaan terveyskeskuksissa?
Farmaseuttinen tiedekunta, Lahnajärvi Leena , 16.9.2006, Sosiaalifarmasia ,  PDF-tiedosto  ( 1.2M )
- Enzymatic Hydrolysis of the Endocannabinoid 2-Arachidonoylglycerol - Characterization and Inhibition in Rat Brain Membranes and Homogenates (Endokannabinoidi 2-arakidonoyyliglyserolin entsymaattisen hydrolyysin karakterisointi ja inhiboiminen rotan aivomembraaneissa ja -homogenaateissa)
Farmaseuttinen tiedekunta, Saario Susanna (proviisori) , 11.11.2006, Farmaseuttinen kemia ,  PDF-tiedosto  ( 3.8M )
- Development of Analytical Methods for the Characterization of Absorption Cell Models (Uusien määritysmenetelmien kehittäminen lääkeaineiden imeytymisen selvittämiseksi)
Farmaseuttinen tiedekunta, Palmgrén Joni (proviisori) , 25.11.2006, Farmaseuttinen kemia ,  PDF-tiedosto  ( 4.6M )
- The Effects of Atipamezole on Brain Neurochemistry and Behaviour in Laboratory Rodents – Possible Implications for the Treatment of Neurodegenerative Diseases with an Alpha2-adrenoceptor Antagonist (Tutkimuksia atipametsolin vaikutuksista aivojen neurokemiaan ja käyttäytymiseen laboratorioeläimillä - mahdollisuuksia hoitaa hermoston rappeutumissairauksien oireita alfa2-adrenergisten reseptorien salpaajilla)
Farmaseuttinen tiedekunta, Haapalinna Antti (proviisori) , 8.12.2006, Farmakologia ,  PDF-tiedosto  ( 6.7M )
- Synthesis of Novel Cannabinoid CB1 Receptor Ligands (Uusien kannabinoidi CB1-reseptorin ligandien synteesi)
Farmaseuttinen tiedekunta, Parkkari Teija (FM) , 9.12.2006, Farmaseuttinen kemia ,  PDF-tiedosto  ( 5.8M )
- The effects of TCDD on the development of teeth and cortical bone in rats: implications for risk assessment (TCDD:n vaikutukset rotan hampaiston ja kuoriluun kehitykseen: merkitys dioksiinien riskinarvioinnin kannalta)
Farmaseuttinen tiedekunta, Miettinen Hanna (FM) , 6.10.2006, Kehitystoksikologia ,  PDF-tiedosto  ( 608k )
- Towards Optical Communication in Parallel Computing (Kohti optista kommunikaatiota rinnakkaislaskennassa)
Informaatioteknologian ja kauppatieteiden tiedekunta, Honkanen Risto (FL) , 24.11.2006, Tietojenkäsittelytiede ,  PDF-tiedosto  ( 2.5M )
- Consumer Value Drivers in Electronic Banking (Kuluttajan kokema arvo sähköisissä pankkipalveluissa)
Informaatioteknologian ja kauppatieteiden tiedekunta, Laukkanen Tommi (KTM) , 9.12.2006, Markkinointi ,  PDF-tiedosto  ( 5.3M )
- Birch PR-10c -Multifunctional Binding Protein (Koivun PR-10c - Monivaikutteinen proteiini)
Luonnontieteiden ja ympäristötieteiden tiedekunta, Koistinen Kaisa (FM) , 14.1.2006, Bioteknologia ,  PDF-tiedosto  ( 3.6M )
- Bedding and Manure Management in Horse Stables. Its Effect on Stable Air Quality, Paddock Hygiene and the Compostability and Utilization of Manure (Hevostallien kuivike- ja lantahuolto. Vaikutukset talli-ilman laatuun, tarhahygieniaan sekä lannan kompostoitumiseen ja hyödyntämiseen)
Luonnontieteiden ja ympäristötieteiden tiedekunta, Airaksinen Sanna (FM) , 13.1.2006, Ympäristötiede ,  PDF-tiedosto  ( 2.3M )
- Use of Computational Tools for Rapid Sorting and Prioritising of Organic Compounds Causing Environmental Risk with Estrogenic and Cytochrome P450 Activity (Laskennallisten menetelmien käyttö biologisella aktiivisuudella ympäristöriskin aiheuttavien orgaanisten yhdisteiden nopeaan luokitteluun ja priorisointiin)
Luonnontieteiden ja ympäristötieteiden tiedekunta, Asikainen Arja (FM) , 28.1.2006, Ympäristötiede ,  PDF-tiedosto  ( 3.0M )
- Carbon Composition and Volatility Characteristics of the Aerosol Particles Formed in Internal Combustion Engines (Polttomoottoreissa muodostuvien pakokaasuhiukkasten hiilikoostumus ja haihtuvuusrakenne)
Luonnontieteiden ja ympäristötieteiden tiedekunta, Ålander Timo (FL, DI) , 27.1.2006, Ympäristötekniikka ,  PDF-tiedosto  ( 2.5M )
- Structural analysis of the ligand-binding domains of human and mouse CAR, human VDR and human PPARs (Ihmisen CAR:n, VDR:n ja PPAR:ien sekä hiiren CAR:n ligandia sitovien domeenien rakenteellinen analyysi)
Luonnontieteiden ja ympäristötieteiden tiedekunta, Molnár Ferdinand (MSc) , 4.3.2006, Biokemia ,  PDF-tiedosto  ( 9.6M )
- Soil-related processes of young silver birch trees grown under elevated CO2 and O3 (Kohotetun hiilidioksidi- ja otsonipitoisuuden vaikutus rauduskoivun juuristo- ja maaperäprosesseihin)
Luonnontieteiden ja ympäristötieteiden tiedekunta, Kasurinen Anne (FM) , 1.4.2006, Ympäristötieteet ,  PDF-tiedosto  ( 6.4M )
- Degradiation of Novel and Conventional Complexing Agents (Uusien ja perinteisten kompleksinmuodostajien hajoaminen
Luonnontieteiden ja ympäristötieteiden tiedekunta, Metsärinne Sirpa (FM) , 7.4.2006, Ympäristötiede ,  PDF-tiedosto  ( 4.7M )
- Seed origin, forest fertilization and chemical elicitor influencing wood characeristics and biotic resistance of Scots pine (Siemenalkuperän, metsälannoituksen ja kemiallisen heräteaineen vaikutukset männyn puuaineksen ominaisuuksiin ja biologiseen kestävyyteen)
Luonnontieteiden ja ympäristötieteiden tiedekunta, Heijari Juha (FM) , 2.6.2006, Ympäristötieteet ,  PDF-tiedosto  ( 1.5M )
- Prediction of density, structure and mechanical properties of trabecular bone using ultrasound and X-ray techniques (Hohkaluun tiheyden, rakenteen ja mekaanisten ominaisuuksien ennustaminen ultraääni- ja röntgentekniikoilla)
Luonnontieteiden ja ympäristötieteiden tiedekunta, Hakulinen Mikko (FM) , 16.6.2006, Lääketieteellinen fysiikka ,  PDF-tiedosto  ( 3.0M )
- Quantum Mechanics Study of Molecular Clusters Composed of Atmospheric Nucleation Precursors (Ilmakehän epäpuhtauksien aiheuttamien molekyyliklustereiden muodostumisen tutkiminen kvanttimekaanisilla malleilla)
Luonnontieteiden ja ympäristötieteiden tiedekunta, Al Natsheh Anas (M.Sc.) , 17.6.2006, Ympäristötieteet ,  PDF-tiedosto  ( 1.7M )
- Computational Methods for Light Transport in Optical Tomography (Laskennalliset menetelmät valon etenemisen mallittamiseen optisessa tomografiassa)
Luonnontieteiden ja ympäristötieteiden tiedekunta, Tarvainen Tanja (FM) , 29.9.2006, Fysiikka ,  PDF-tiedosto  ( 8.1M )
- Studies on Cancer-related Effects of Radiofrequency Electromagnetic Fields (Tutkimuksia radiotaajuisten sähkömagneettisten kenttien syöpään liittyvistä vaikutuksista)
Luonnontieteiden ja ympäristötieteiden tiedekunta, Heikkinen Päivi (FL) , 3.11.2006, Ympäristötiede ,  PDF-tiedosto  ( 8.1M )
- Characterization of a rat model of human temporal lobe epilepsy (Ihmisen ohimolohkoepilepsiamallin karakterisointi rotalla)
Luonnontieteiden ja ympäristötieteiden tiedekunta, Nissinen Jari (FK) , 5.5.2006, Biokemia ,  PDF-tiedosto  ( 4.7M )
- Consequences of spermine synthase or spermidine/spermine N1-acetyltransferase deficiency in polyamine metabolism - Studies with gene-disrupted embryonic stem cells and mice (Spermiinisyntaasin tai spermidiini/spermiini N1-asetyylitransferaasin suhteen poistogeeniset hiiren alkion kantasolut ja hiiret polyamiinimetabolian tutkimusmalleina)
Luonnontieteiden ja ympäristötieteiden tiedekunta, Niiranen Kirsi (FM) , 23.9.2006, Bioteknologia ,  PDF-tiedosto  ( 342k )
- Baculovirus surface modifications for enhanced gene delivery and biodistribution imaging (Bakulovirusten pintaproteiinien muokkaaminen geeniterapian tehostamista ja kulkeutumisen kuvantamista varten)
Luonnontieteiden ja ympäristötieteiden tiedekunta, Räty Jani (FM) , 25.11.2006, Bioteknologia ja molekulaarinen lääketiede ,  PDF-tiedosto  ( 1.3M )
- Glial Cells in Alzheimer's Disease Models (Gliasolut Alzheimerin taudin malleissa)
Luonnontieteiden ja ympäristötieteiden tiedekunta, Malm Tarja (FM) , 9.12.2006, Neurobiologia ,  PDF-tiedosto  ( 5.7M )
- Sensory Processing by Functional MRI: Correlations with MEG and the Role of Oxygen Availability (Tuntoärsykkeiden toiminnallinen magneettikuvantaminen: vertailu magnetoenkefalografiaan ja hapen saatavuuden merkitys signaaliominaisuuksiin)
Luonnontieteiden ja ympäristötieteiden tiedekunta, Tuunanen Pasi (FM) , 15.12.2006, Lääketieteellinen fysiikka ,  PDF-tiedosto  ( 3.2M )
- Non-destructive methods for characterisation of wood material (Ainetta rikkomattomat menetelmät puumateriaalin karakterisointiin)
Luonnontieteiden ja ympäristötieteiden tiedekunta, Tiitta Markku (FM) , 24.11.2006, Fysiikka ,  PDF-tiedosto  ( 3.8M )
- Proteomics in the detection of unintended effects in genetically modified crop plants (Proteiiniprofilointi ennakoimattomien muutosten havaitsemisessa muuntogeenisissä viljelykasveissa)
Luonnontieteiden ja ympäristötieteiden tiedekunta, Lehesranta Satu (FM) , 16.12.2006, Bioteknologia ,  PDF-tiedosto  ( 3.1M )
- On the Factors Affecting Short- and Long-Term UV Variability (UV-säteilyn lyhyt- ja pitkäaikaisvaihteluun vaikuttavista tekijöistä)
Luonnontieteiden ja ympäristötieteiden tiedekunta, Arola Antti (FL, DI) , 17.3.2006, Ympäristöfysiikka
- Experimental studies on cellular mechanisms of the carcinogenecity of 3-chloro-4-(dichloromethyl)-5-hydroxy-2(5H)-furanone (MX) (Kokeellisia tutkimuksia 3-kloori-4-(dikloorimetyyli)-5-hydroksi-2(5H)-furanonin (MX) karsinogeenisuuden solutason mekanismeista)
Luonnontieteiden ja ympäristötieteiden tiedekunta, Hakulinen Pasi (FM) , 31.3.2006, Bioteknologia / Toksikologia ,  PDF-tiedosto  ( 765k )
- Fine particles in urban air: exposure and cardiovascular health effects (Kaupunki-ilman pienhiukkaset: altistuminen ja vaikutukset sydämen ja verenkiertoelimistön terveyteen)
Luonnontieteiden ja ympäristötieteiden tiedekunta, Lanki Timo (FM) , 25.11.2006, Epidemiologia/ympäristötiede ,  PDF-tiedosto  ( 1.9M )
- Short-term dynamics of hippocampal fast brain rhythms and their implications in the formation of functional neuronal networks in vivo (Hippokampuksen nopeiden aivorytmien lyhytkestoinen dynamiikka ja osuus toiminnallisten hermoverkkojen synnyssä)
Luonnontieteiden ja ympäristötieteiden tiedekunta, Mikkonen Jarno (FM) , 17.2.2006, Neurobiologia ,  PDF-tiedosto  ( 5.4M )
- Enhancement of HSV-TK/GCV suicidegene therapy of cancer (Syövän geeniterapian tehostaminen)
Luonnontieteiden ja ympäristötieteiden tiedekunta, Wahlfors Tiina (FM) , 7.4.2006, Bioteknologia ,  PDF-tiedosto  ( 459k )
- Pesticide induced responses in ectomycorrhizal fungi and symbiont Scots pine seedlings (Torjunta-aineiden vaikutus ektomykoritsasieniin ja männyn taimiin)
Luonnontieteiden ja ympäristötieteiden tiedekuntatiedekunta, Laatikainen Tarja (FM) , 11.11.2006, Ympäristötiede ,  PDF-tiedosto  ( 9.6M )
- TOIMIVA-testit yli 75-vuotiaiden miesten fyysisen toimintakyvyn arvioinnissa
Lääketieteellinen tiedekunta, Pohjola Leena (TtM) , 24.3.2006, Liikuntalääketiede ,  PDF-tiedosto  ( 5.4M )
- Prevention of postoperative nausea and vomiting – with special reference to supplemental oxygen, different antiemetics and anesthesia regimens (Leikkauksen jälkeisen pahoinvoinnin ja oksentelun ehkäisy)
Lääketieteellinen tiedekunta, Purhonen Sinikka (LL) , 20.1.2006, Anestesiologia ja tehohoito ,  PDF-tiedosto  ( 3.8M )
- Body Iron, Atherosclerosis and Coronary Heart Disease (Elimistön rauta ateroskleroosin ja sydäninfarktin vaaratekijänä)
Lääketieteellinen tiedekunta, Tuomainen Tomi-Pekka (LL) , 13.1.2006, Epidemiologia ,  PDF-tiedosto  ( 4.2M )
- Acute Abdominal Pain in Children with Special Reference to Surgical Techniques and Effects of Opioid Analgesia on Diagnostic Accuracy (Lasten akuutti vatsakipu: hoidossa käytetyt kirurgiset tekniikat ja opioidi-analgesian vaikutus diagnostiseen tarkkuuteen)
Lääketieteellinen tiedekunta, Lintula Hannu (LL) , 24.2.2006, Lastenkirurgia ,  PDF-tiedosto  ( 4.8M )
- Physical activity, cardiovascular risk factors and mortality (Liikunta, sydän- ja verisuonitautien riskitekijät ja kuolleisuus)
Lääketieteellinen tiedekunta, Barego Noël (LL, MPH) , 21.2.2006, Kansanterveystiede ,  PDF-tiedosto  ( 4.5M )
- Genes Regulating Insulin Secretion and Insulin Signaling as Candidate Genes for Type 2 Diabetes in Subjects with Impaired Glucose Tolerance (Insuliinin eritystä ja insuliiniherkkyyttä säätelevät geenit ja tyypin 2 diabetes)
Lääketieteellinen tiedekunta, Laukkanen Olli (LK) , 3.3.2006, Sisätaudit ,  PDF-tiedosto  ( 4.1M )
- Seasonal Psychophysiological Stress of Teachers Related to Age and Aerobic Fitness (Opettajan psykofysiologinen kuormittuminen työjaksottain - yhteys ikääntymiseen ja aerobiseen kuntoon)
Lääketieteellinen tiedekunta, Ritvanen Tiina (FM) , 17.2.2006, Ergonomia ,  PDF-tiedosto  ( 3.4M )
- The relationship of smoking habits, physical activity and chronic bronchitis to pulmonary function and of pulmonary function and chronic bronchitis to mortality. A 40 year-follow-up in middle-aged rural men (Tupakoinnin, fyysisen aktiivisuuden ja kroonisen keuhkoputkitulehduksen vaikutus kuolleisuuteen. 40 vuoden seurantatutkimus keski-ikäisillä miehillä)
Lääketieteellinen tiedekunta, Pelkonen Margit (LL) , 3.3.2006, Epidemiologia ja keuhkosairaudet ,  PDF-tiedosto  ( 3.7M )
- Metabolic and Genetic Factors Clustering with Intra-abdominal Obesity (Intra-abdominaaliobesiteettiin liittyvät metaboliset ja geneettiset muutokset)
Lääketieteellinen tiedekunta, Salmenniemi Urpu (LL) , 16.3.2006, Endokrinologia ,  PDF-tiedosto  ( 3.6M )
- Evaluation of Pharyngeal devices for prehospital airway management (Uusien hengitystievälineiden käytön arviointi ensihoidossa)
Lääketieteellinen tiedekunta, Kurola Jouni (LL) , 7.4.2006, Anestesiologia ja tehohoito ,  PDF-tiedosto  ( 3.8M )
- Predictors of Early Retirement: A Population-based Study in Men From Eastern Finland (Ennenaikaiselle eläkkeelle siirtymiseen vaikuttavia tekijöitä: Väestötutkimus itäsuomalaisilla miehillä)
Lääketieteellinen tiedekunta, Karpansalo Minna (LL) , 13.4.2006, Työterveyshuolto ,  PDF-tiedosto  ( 4.9M )
- Hospital water supply as a source of nosocomial infections (Vesijärjestelmän mikrobit sairaalainfektioiden aiheuttajana)
Lääketieteellinen tiedekunta, Perola Outi (LL) , 28.4.2006, Kliininen mikrobiologia ,  PDF-tiedosto  ( 3.9M )
- Autologous stem cell transplantation in patients with non-Hodgkin's lymphoma: progenitor cell mobilisation, toxicity of high-dose therapy, and progressive disease after transplantation (Autologinen kantasolusiirtohoito non-Hodgkin-lymfoomaa sairastavilla potilailla: kantasolujen mobilisaatio, korkea-annoshoidon toksisuus ja kantasolusiirtohoidon jälkeen uusiutuneen taudin ennuste)
Lääketieteellinen tiedekunta, Kuittinen Taru (LL) , 22.4.2006, Sisätaudit ,  PDF-tiedosto  ( 4.4M )
- Utilization of Quality Management Systems in Finnish Medical Laboratories (Laadunhallintajärjestelmien hyödyntäminen suomalaisissa kliinisissä laboratorioissa)
Lääketieteellinen tiedekunta, Siloaho Maritta (FM) , 6.5.2006, Kliininen biokemia ,  PDF-tiedosto  ( 4.0M )
- Osteoarthritis and osteoporosis assessed from hand radiographs: prevalence, determinants and associations with morbidity and mortality (Käsiröntgenkuvista todettu nivelrikko ja luukato: esiintyvyys, riskitekijät, ja yhteydet terveydentilaan ja elinikään)
Lääketieteellinen tiedekunta, Haara Mikko (LL) , 3.6.2006, Ortopedia ja traumatologia ,  PDF-tiedosto  ( 4.3M )
- Cardiovascular risk factors and adrenal function in 12-year-old children born small for gestational age or after a preeclamptic pregnancy (Sydän- ja verisuonisairauksien riskitekijät sekä lisämunuaisten toiminta 12 vuoden iässä sikiön kasvuhäiriön tai äidin raskausmyrkytyksen jälkeen)
Lääketieteellinen tiedekunta, Tenhola Sirpa (LL) , 27.5.2006, Lastentaudit ,  PDF-tiedosto  ( 3.1M )
- Insulin-Sensitizing Genes and Risk of Type 2 Diabetes (Insuliiniherkyyttä säätelevät geenit ja tyypin 2 diabeteksen riski)
Lääketieteellinen tiedekunta, Zacharova Jelena (MD) , 19.5.2006, Sisätaudit ,  PDF-tiedosto  ( 4.4M )
- Hyaluronan synthase: Intracellular traffic, activity at plasma membrane, and impact on keratinocyte migration, proliferation and formation of microvilli (Hyaluronaanisyntaasi: Solunsisäinen liikenne, aktiivisuus solukalvolla ja vaikutus keratinosyyttien liikkumiseen, jakautumiseen ja mikrovillusten muodostumiseen)
Lääketieteellinen tiedekunta, Rilla Kirsi (FM) , 16.6.2006, Solubiologia ,  PDF-tiedosto  ( 4.5M )
- Trends in Suicidality in Eastern Finland, 1988–1997 (Itsetuhoisuuden trendit Itä-Suomessa 1988–1997)
Lääketieteellinen tiedekunta, Pesonen Tuula (LL) , 16.6.2006, Lääketiede ,  PDF-tiedosto  ( 4.4M )
- DNA copy number changes in the stromal and epithelial cells of ovarian and breast tumours (Munasarja- ja rintasyövän strooman ja epiteelin solujen DNA:n lukumääräiset muutokset)
Lääketieteellinen tiedekunta, Tuhkanen Hanna (FM) , 8.9.2006, Patologia ,  PDF-tiedosto  ( 4.1M )
- Säädettävien kalusteiden vaikutukset tuki- ja liikuntaelimistön terveyteen lukiolaisilla (The Effects of Adjustable Furniture on the Health of the Locomotor System in High School Pupils)
Lääketieteellinen tiedekunta, Koskelo Reijo , 24.8.2006, Liikuntalääketiede ,  PDF-tiedosto  ( 4.1M )
- Stress-Related Protein Synthesis in Mammalian Cells Exposed to Hydrostatic Pressure (Nisäkässolun proteiinisynteesin muutokset korkeassa hydrostaattisessa paineessa)
Lääketieteellinen tiedekunta, Elo Mika (LL) , 16.8.2006, Lääketiede ,  PDF-tiedosto  ( 2.6M )
- Influences of genetic factors and regular exercise on bone in middle-aged men (Perintötekijöiden ja säännöllisen liikunnan vaikutus luuhun keski-ikäisillä miehillä)
Lääketieteellinen tiedekunta, Remes-Pakarinen Terhi (LL) , 11.11.2006, Lääketieteellinen biokemia ,  PDF-tiedosto  ( 3.5M )
- Susceptibility genes of diabetes and endothelial dysfunction in preeclampsia (Diabeteksen ja endoteelin toimintahäiriön alttiusgeenit pre-eklampsiassa)
Lääketieteellinen tiedekunta, Saarela Tanja (LL) , 10.11.2006, Naistentaudit ja synnytys ,  PDF-tiedosto  ( 3.9M )
- Wheezy babies - wheezy adults? Adulthood asthma, bronchial reactivity and lung function after hospitalization for bronchiolitis in early life (Vinkuva vauva - astmainen aikuinen? Aikuisastma, keuhkoputkien supistumisherkkyys ja keuhkojen toiminta varhaislapsuudessa sairaalahoitoa vaatineen ilmatiehyttulehduksen jälkeen)
Lääketieteellinen tiedekunta, Piippo-Savolainen Eija (LL) , 9.12.2006, Lastentaudit ,  PDF-tiedosto  ( 3.4M )
- Lipocalin Allergen-Induced T Cell Response: Prospects for Peptide-Based Immunotherapy (T-soluvaste eläinperäisiä lipokaliiniallergeenejä kohtaan ja peptiditerapian tulevaisuudennäkymiä)
Lääketieteellinen tiedekunta, Kauppinen Anu (FM) , 2.12.2006, Immunologia ,  PDF-tiedosto  ( 2.9M )
- Magnetic resonance imaging study of induced epileptogenesis in animal models of epilepsy (Indusoidun epileptogeneesin magneettikuvaustutkimus epilepsian koe-eläinmalleilla)
Lääketieteellinen tiedekunta, Nairismägi Jaak (MD) , 19.5.2006, Neurotieteet ,  PDF-tiedosto  ( 3.4M )
- Vascular Endothelial Growth (VEGFs) - Role in Perivascular Therapeutic Angiogenesis and Diabetic Macrovascular Disease (Verisuonten kasvutekijät valtimosairauksien geenihoidossa ja diabeteksessa)
Lääketieteellinen tiedekunta, Roy Himadri (M.D.) , 18.11.2006, Molekulaarinen lääketiede ,  PDF-tiedosto  ( 1.6M )
- Gene therapy of malignant glioma. Experimental and clinical studies (Pahanlaatuisen aivokasvaimen geeniterapia/kokeellinen ja kliininen tutkimus)
Lääketieteellinen tiedekunta, Tyynelä Kristiina (LL, erik.lääk.) , 3.11.2006, Molekulaarinen lääketiede, syöpätaudit ja sädehoito ,  PDF-tiedosto  ( 1.6M )
- Towards the high quality of population health surveys. Standardization and quality control (Tavoitteena laadukas väestön terveystutkimus. Menetelmien yhtenäistäminen ja laadun valvonta)
Lääketieteellinen tiedekunta, Tolonen Hanna (YTM) , 28.2.2006, Epidemiologia ,  PDF-tiedosto  ( 1.9M )
- MRI studies in frontotemporal dementia (Magneettikuvaus otsalohkodementiassa)
Lääketieteellinen tiedekunta, Boccardi Marina (MP) , 2.3.2006, Neurotieteet ,  PDF-tiedosto  ( 1.1M )
- Genetic components of late-onset Alzheimer´s disease with special emphasis on ApoE, IL-6, CYP46, SERPINA3 and PPARgamma (Myöhäisessä iässä kehittyvän Alzheimerin taudin geneettiset riskitekijät: ApoE, IL-6, CYP46, SERPINA3 ja PPARgamma - geenien vaikutus taudin kehittymiseen, kulkuun tai sairastumisikään)
Lääketieteellinen tiedekunta, Koivisto Anne (LL) , 5.5.2006, Neurologia ,  PDF-tiedosto  ( 628k )
- Cognitive Effects of Estrogen in Ovariectomized, Aged and Transgenic Mice Modeling Alzheimer’s Disease (Estrogeenin kognitiiviset vaikutukset ovariektomoiduilla, ikääntyneillä ja Alzheimerin tautia mallintavilla hiirillä)
Lääketieteellinen tiedekunta, Heikkinen Taneli (FM) , 24.5.2006, Neurotieteet ,  PDF-tiedosto  ( 964k )
- Proteomic analysis of post-translationally modified proteins in Alzheimer's disease (Alzheimerin taudin post-translationaalisesti muunneltujen proteiinien kartoittaminen proteomiikan avulla)
Lääketieteellinen tiedekunta, Korolainen Minna (FM) , 16.6.2006, Neurotieteet ,  PDF-tiedosto  ( 3.4M )
- Regulation of cyclin-dependent kinase 5 (CDK5). With special emphasis in changes occurring during neuronal cell death (Sykliinistä riippuva kinaasi 5:n säätely keskittyen erityisesti hermosolukuoleman aikaisiin muutoksiin)
Lääketieteellinen tiedekunta, Kerokoski Petri (FM) , 30.6.2006, Neurotieteet ,  PDF-tiedosto  ( 968k )
- Brain Atrophy in Mild Cognitive Impairment: MRI volumetric and voxel-based method study (Aivoatrofia lievässä kognitiivisessa heikentymisessä: Magneettikuvausvolumetria ja vokselipohjainen analyysimenetelmä)
Lääketieteellinen tiedekunta, Pennanen Corina (MD) , 24.11.2006, Neurotieteet ,  PDF-tiedosto  ( 1.4M )
- Expression and functions of cystatin C in epileptogenesis and epilepsy (Kystatiini C proteiinin ilmentyminen ja vaikutukset epilepsian kehittymisen ja epilepsian aikana)
Lääketieteellinen tiedekunta, Pirttilä Terhi (FM, LK) , 21.1.2006, Neurotieteet ,  PDF-tiedosto  ( 790k )
- Social Enterprise as Labour Market Measure (Sosiaaliset yritykset työllisyyspolitiikan välineenä)
Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta, Pättiniemi Pekka (VTM) , 7.1.2006, Sosiaalipolitiikka ,  PDF-tiedosto  ( 1.8M )
- Development of Maternity Clinic on the Net service – views of pregnant families and professionals (Äitiyshuollon palvelun, nettineuvolan, kehittäminen – lasta odottavien perheiden ja asiantuntijoiden näkemyksiä)
Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta, Kouri Pirkko (THM) , 12.4.2006, Hoitotiede ,  PDF-tiedosto  ( 4.4M )
- Lapsiperheiden osallisuus terveyden edistämisessä - mukanaolosta vastuunottoon. Asiakastilanteiden arviointia sosiaali- ja terveydenhuollon työntekijöiden ja perheiden näkökulmasta
Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta, Sirviö Kaarina (TtL) , 21.4.2006, Hoitotiede ,  PDF-tiedosto  ( 7.6M )
- Non-Pharmacological Methods in Children's Postoperative Pain Relief in China (Lasten leikkauksen jälkeisen kivun hoidon lääkkeettömät kivunlievitysmenetelmät Kiinassa)
Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta, Hong-Gu He (MD, MSc) , 9.6.2006, Hoitotiede ,  PDF-tiedosto  ( 7.5M )
- Itsemääräämisen edistäminen. Osallistavan toimintamallin kehittäminen reumapotilaiden hoitotyöhön.
Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta, Löfman Päivi (TtL) , 8.9.2006, Hoitotiede ,  PDF-tiedosto  ( 7.1M )
- Promotion of school community staff’s occupational well-being in co-operation with occupational health nurses – participatory action research in Eastern Finland in 2001–2004 (Koulun henkilöstön työhyvinvoinnin edistäminen yhteistyössä työterveyshoitajien kanssa – osallistava toimintatutkimus Itä-Suomessa vuosina 2001–2004)
Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta, Saaranen Terhi (TtM) , 27.10.2006, Hoitotiede ,  PDF-tiedosto  ( 5.4M )
- An Archaeology of Philosophical Anthropology - A Reconstruction of the Historical Philosophical Background of Ethnography and Consequences for Nursing Science
Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta, Jansen Ilona (MScN) , 23.11.2006, Hoitotiede ,  PDF-tiedosto  ( 6.9M )
- Muurinsärkijät - Tutkimus neurologisesti sairaan tai vammaisen lapsen perheen selviytymisen tukemisesta
Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta, Walden Anne (YTL) , 1.12.2006, Sosiaalityö ,  PDF-tiedosto  ( 17.6M )
- Omasta kodista hoitokotiin. Etnografia keskipohjalaisten vanhusten siirtymävaiheesta.
Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta, Klemola Annukka (TtL) , 1.12.2006, Hoitotiede ,  PDF-tiedosto  ( 6.0M )
- Millä perusteella kilpailuttamaan? Tutkimus sosiaali- ja terveyspalvelujen kilpailuttamisen ja sen toimijoiden tietoperustasta ja preferensseistä
Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta, Willberg Mirja (TtM) , 15.12.2006, Terveyshallintotiede ,  PDF-tiedosto  ( 8.2M )
- Valta ja merkitysten tuottaminen korvaushoidossa. Etnografinen tutkimus huumehoitolaitoksesta
Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta, Weckroth Antti , 12.5.2006, Sosiologia
 
Kuopion yliopisto, PL 1627, 70211 Kuopio, vaihde: 0207 87 2211, s-posti:etunimi.sukunimi@uku.fi