Kuopion yliopisto Kuopion yliopisto UEF
Tutustu yliopistoon Opiskelu Tutkimus Ajankohtaista In English
 

Kuopion yliopistossa vuonna 2006 tarkastettuja väitöskirjoja

Lajittelu:    | Tekijä | Väitöskirjan nimi | Oppiaine | Päivämäärä | Tiedekunta |

- Prevention of postoperative nausea and vomiting – with special reference to supplemental oxygen, different antiemetics and anesthesia regimens (Leikkauksen jälkeisen pahoinvoinnin ja oksentelun ehkäisy)
Anestesiologia ja tehohoito, Purhonen Sinikka (LL) , Lääketieteellinen tiedekunta, 20.1.2006 ,  PDF-tiedosto  ( 3.8M )
- Evaluation of Pharyngeal devices for prehospital airway management (Uusien hengitystievälineiden käytön arviointi ensihoidossa)
Anestesiologia ja tehohoito, Kurola Jouni (LL) , Lääketieteellinen tiedekunta, 7.4.2006 ,  PDF-tiedosto  ( 3.8M )
- Structural analysis of the ligand-binding domains of human and mouse CAR, human VDR and human PPARs (Ihmisen CAR:n, VDR:n ja PPAR:ien sekä hiiren CAR:n ligandia sitovien domeenien rakenteellinen analyysi)
Biokemia, Molnár Ferdinand (MSc) , Luonnontieteiden ja ympäristötieteiden tiedekunta, 4.3.2006 ,  PDF-tiedosto  ( 9.6M )
- Characterization of a rat model of human temporal lobe epilepsy (Ihmisen ohimolohkoepilepsiamallin karakterisointi rotalla)
Biokemia, Nissinen Jari (FK) , Luonnontieteiden ja ympäristötieteiden tiedekunta, 5.5.2006 ,  PDF-tiedosto  ( 4.7M )
- Experimental studies on cellular mechanisms of the carcinogenecity of 3-chloro-4-(dichloromethyl)-5-hydroxy-2(5H)-furanone (MX) (Kokeellisia tutkimuksia 3-kloori-4-(dikloorimetyyli)-5-hydroksi-2(5H)-furanonin (MX) karsinogeenisuuden solutason mekanismeista)
Bioteknologia / Toksikologia, Hakulinen Pasi (FM) , Luonnontieteiden ja ympäristötieteiden tiedekunta, 31.3.2006 ,  PDF-tiedosto  ( 765k )
- Baculovirus surface modifications for enhanced gene delivery and biodistribution imaging (Bakulovirusten pintaproteiinien muokkaaminen geeniterapian tehostamista ja kulkeutumisen kuvantamista varten)
Bioteknologia ja molekulaarinen lääketiede, Räty Jani (FM) , Luonnontieteiden ja ympäristötieteiden tiedekunta, 25.11.2006 ,  PDF-tiedosto  ( 1.3M )
- Birch PR-10c -Multifunctional Binding Protein (Koivun PR-10c - Monivaikutteinen proteiini)
Bioteknologia, Koistinen Kaisa (FM) , Luonnontieteiden ja ympäristötieteiden tiedekunta, 14.1.2006 ,  PDF-tiedosto  ( 3.6M )
- Consequences of spermine synthase or spermidine/spermine N1-acetyltransferase deficiency in polyamine metabolism - Studies with gene-disrupted embryonic stem cells and mice (Spermiinisyntaasin tai spermidiini/spermiini N1-asetyylitransferaasin suhteen poistogeeniset hiiren alkion kantasolut ja hiiret polyamiinimetabolian tutkimusmalleina)
Bioteknologia, Niiranen Kirsi (FM) , Luonnontieteiden ja ympäristötieteiden tiedekunta, 23.9.2006 ,  PDF-tiedosto  ( 342k )
- Proteomics in the detection of unintended effects in genetically modified crop plants (Proteiiniprofilointi ennakoimattomien muutosten havaitsemisessa muuntogeenisissä viljelykasveissa)
Bioteknologia, Lehesranta Satu (FM) , Luonnontieteiden ja ympäristötieteiden tiedekunta, 16.12.2006 ,  PDF-tiedosto  ( 3.1M )
- Enhancement of HSV-TK/GCV suicidegene therapy of cancer (Syövän geeniterapian tehostaminen)
Bioteknologia, Wahlfors Tiina (FM) , Luonnontieteiden ja ympäristötieteiden tiedekunta, 7.4.2006 ,  PDF-tiedosto  ( 459k )
- Metabolic and Genetic Factors Clustering with Intra-abdominal Obesity (Intra-abdominaaliobesiteettiin liittyvät metaboliset ja geneettiset muutokset)
Endokrinologia, Salmenniemi Urpu (LL) , Lääketieteellinen tiedekunta, 16.3.2006 ,  PDF-tiedosto  ( 3.6M )
- The relationship of smoking habits, physical activity and chronic bronchitis to pulmonary function and of pulmonary function and chronic bronchitis to mortality. A 40 year-follow-up in middle-aged rural men (Tupakoinnin, fyysisen aktiivisuuden ja kroonisen keuhkoputkitulehduksen vaikutus kuolleisuuteen. 40 vuoden seurantatutkimus keski-ikäisillä miehillä)
Epidemiologia ja keuhkosairaudet, Pelkonen Margit (LL) , Lääketieteellinen tiedekunta, 3.3.2006 ,  PDF-tiedosto  ( 3.7M )
- Fine particles in urban air: exposure and cardiovascular health effects (Kaupunki-ilman pienhiukkaset: altistuminen ja vaikutukset sydämen ja verenkiertoelimistön terveyteen)
Epidemiologia/ympäristötiede, Lanki Timo (FM) , Luonnontieteiden ja ympäristötieteiden tiedekunta, 25.11.2006 ,  PDF-tiedosto  ( 1.9M )
- Body Iron, Atherosclerosis and Coronary Heart Disease (Elimistön rauta ateroskleroosin ja sydäninfarktin vaaratekijänä)
Epidemiologia, Tuomainen Tomi-Pekka (LL) , Lääketieteellinen tiedekunta, 13.1.2006 ,  PDF-tiedosto  ( 4.2M )
- Towards the high quality of population health surveys. Standardization and quality control (Tavoitteena laadukas väestön terveystutkimus. Menetelmien yhtenäistäminen ja laadun valvonta)
Epidemiologia, Tolonen Hanna (YTM) , Lääketieteellinen tiedekunta, 28.2.2006 ,  PDF-tiedosto  ( 1.9M )
- Seasonal Psychophysiological Stress of Teachers Related to Age and Aerobic Fitness (Opettajan psykofysiologinen kuormittuminen työjaksottain - yhteys ikääntymiseen ja aerobiseen kuntoon)
Ergonomia, Ritvanen Tiina (FM) , Lääketieteellinen tiedekunta, 17.2.2006 ,  PDF-tiedosto  ( 3.4M )
- The Effects of Atipamezole on Brain Neurochemistry and Behaviour in Laboratory Rodents – Possible Implications for the Treatment of Neurodegenerative Diseases with an Alpha2-adrenoceptor Antagonist (Tutkimuksia atipametsolin vaikutuksista aivojen neurokemiaan ja käyttäytymiseen laboratorioeläimillä - mahdollisuuksia hoitaa hermoston rappeutumissairauksien oireita alfa2-adrenergisten reseptorien salpaajilla)
Farmakologia, Haapalinna Antti (proviisori) , Farmaseuttinen tiedekunta, 8.12.2006 ,  PDF-tiedosto  ( 6.7M )
- Molecular Modeling of the Endogenous Cannabinoid System - Usability of Modeling Results in Drug Design (Elimistön kannabinoidijärjestelmän molekyylimallinnus - mallinnustulosten hyödyllisyys lääkeainesuunnittelussa)
Farmaseuttinen kemia, Salo Outi (proviisori) , Farmaseuttinen tiedekunta, 17.2.2006 ,  PDF-tiedosto  ( 4.7M )
- Design, Synthesis and Characterization of Novel Water-Soluble Chitosan Derivatives (Uusien vesiliukoisten kitosaanijohdosten kehittäminen)
Farmaseuttinen kemia, Holappa Jukka (Proviisori) , Farmaseuttinen tiedekunta, 1.4.2006
- Stability of Hospital Pharmacy-prepared Analgesic Mixtures Administered by a Continuous Infusion (Sairaala-apteekissa valmistettavien ja jatkuvana infuusiona annettavien kipulääkeseosten säilyvyys)
Farmaseuttinen kemia, Jäppinen Anna Liisa (erikoisproviisori) , Farmaseuttinen tiedekunta, 20.5.2006 ,  PDF-tiedosto  ( 4.0M )
- Enzymatic Hydrolysis of the Endocannabinoid 2-Arachidonoylglycerol - Characterization and Inhibition in Rat Brain Membranes and Homogenates (Endokannabinoidi 2-arakidonoyyliglyserolin entsymaattisen hydrolyysin karakterisointi ja inhiboiminen rotan aivomembraaneissa ja -homogenaateissa)
Farmaseuttinen kemia, Saario Susanna (proviisori) , Farmaseuttinen tiedekunta, 11.11.2006 ,  PDF-tiedosto  ( 3.8M )
- Development of Analytical Methods for the Characterization of Absorption Cell Models (Uusien määritysmenetelmien kehittäminen lääkeaineiden imeytymisen selvittämiseksi)
Farmaseuttinen kemia, Palmgrén Joni (proviisori) , Farmaseuttinen tiedekunta, 25.11.2006 ,  PDF-tiedosto  ( 4.6M )
- Synthesis of Novel Cannabinoid CB1 Receptor Ligands (Uusien kannabinoidi CB1-reseptorin ligandien synteesi)
Farmaseuttinen kemia, Parkkari Teija (FM) , Farmaseuttinen tiedekunta, 9.12.2006 ,  PDF-tiedosto  ( 5.8M )
- Computational Methods for Light Transport in Optical Tomography (Laskennalliset menetelmät valon etenemisen mallittamiseen optisessa tomografiassa)
Fysiikka, Tarvainen Tanja (FM) , Luonnontieteiden ja ympäristötieteiden tiedekunta, 29.9.2006 ,  PDF-tiedosto  ( 8.1M )
- Non-destructive methods for characterisation of wood material (Ainetta rikkomattomat menetelmät puumateriaalin karakterisointiin)
Fysiikka, Tiitta Markku (FM) , Luonnontieteiden ja ympäristötieteiden tiedekunta, 24.11.2006 ,  PDF-tiedosto  ( 3.8M )
- Novel cationic amphiphilic 1,4-dihydropyridine derivatives for DNA delivery: structure-activity relationships and mechanisms (Uudet kationiset amfifiiliset 1,4-dihydropyridiinijohdokset DNA kuljettimina: rakenne-aktiivisuussuhteet ja mekanismit)
Geeniterapia, Hyvönen Zanna , Farmaseuttinen tiedekunta, 26.8.2006 ,  PDF-tiedosto  ( 3.2M )
- Development of Maternity Clinic on the Net service – views of pregnant families and professionals (Äitiyshuollon palvelun, nettineuvolan, kehittäminen – lasta odottavien perheiden ja asiantuntijoiden näkemyksiä)
Hoitotiede, Kouri Pirkko (THM) , Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta, 12.4.2006 ,  PDF-tiedosto  ( 4.4M )
- Lapsiperheiden osallisuus terveyden edistämisessä - mukanaolosta vastuunottoon. Asiakastilanteiden arviointia sosiaali- ja terveydenhuollon työntekijöiden ja perheiden näkökulmasta
Hoitotiede, Sirviö Kaarina (TtL) , Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta, 21.4.2006 ,  PDF-tiedosto  ( 7.6M )
- Non-Pharmacological Methods in Children's Postoperative Pain Relief in China (Lasten leikkauksen jälkeisen kivun hoidon lääkkeettömät kivunlievitysmenetelmät Kiinassa)
Hoitotiede, Hong-Gu He (MD, MSc) , Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta, 9.6.2006 ,  PDF-tiedosto  ( 7.5M )
- Itsemääräämisen edistäminen. Osallistavan toimintamallin kehittäminen reumapotilaiden hoitotyöhön.
Hoitotiede, Löfman Päivi (TtL) , Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta, 8.9.2006 ,  PDF-tiedosto  ( 7.1M )
- Promotion of school community staff’s occupational well-being in co-operation with occupational health nurses – participatory action research in Eastern Finland in 2001–2004 (Koulun henkilöstön työhyvinvoinnin edistäminen yhteistyössä työterveyshoitajien kanssa – osallistava toimintatutkimus Itä-Suomessa vuosina 2001–2004)
Hoitotiede, Saaranen Terhi (TtM) , Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta, 27.10.2006 ,  PDF-tiedosto  ( 5.4M )
- An Archaeology of Philosophical Anthropology - A Reconstruction of the Historical Philosophical Background of Ethnography and Consequences for Nursing Science
Hoitotiede, Jansen Ilona (MScN) , Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta, 23.11.2006 ,  PDF-tiedosto  ( 6.9M )
- Omasta kodista hoitokotiin. Etnografia keskipohjalaisten vanhusten siirtymävaiheesta.
Hoitotiede, Klemola Annukka (TtL) , Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta, 1.12.2006 ,  PDF-tiedosto  ( 6.0M )
- Lipocalin Allergen-Induced T Cell Response: Prospects for Peptide-Based Immunotherapy (T-soluvaste eläinperäisiä lipokaliiniallergeenejä kohtaan ja peptiditerapian tulevaisuudennäkymiä)
Immunologia, Kauppinen Anu (FM) , Lääketieteellinen tiedekunta, 2.12.2006 ,  PDF-tiedosto  ( 2.9M )
- Physical activity, cardiovascular risk factors and mortality (Liikunta, sydän- ja verisuonitautien riskitekijät ja kuolleisuus)
Kansanterveystiede, Barego Noël (LL, MPH) , Lääketieteellinen tiedekunta, 21.2.2006 ,  PDF-tiedosto  ( 4.5M )
- The effects of TCDD on the development of teeth and cortical bone in rats: implications for risk assessment (TCDD:n vaikutukset rotan hampaiston ja kuoriluun kehitykseen: merkitys dioksiinien riskinarvioinnin kannalta)
Kehitystoksikologia, Miettinen Hanna (FM) , Farmaseuttinen tiedekunta, 6.10.2006 ,  PDF-tiedosto  ( 608k )
- Utilization of Quality Management Systems in Finnish Medical Laboratories (Laadunhallintajärjestelmien hyödyntäminen suomalaisissa kliinisissä laboratorioissa)
Kliininen biokemia, Siloaho Maritta (FM) , Lääketieteellinen tiedekunta, 6.5.2006 ,  PDF-tiedosto  ( 4.0M )
- Hospital water supply as a source of nosocomial infections (Vesijärjestelmän mikrobit sairaalainfektioiden aiheuttajana)
Kliininen mikrobiologia, Perola Outi (LL) , Lääketieteellinen tiedekunta, 28.4.2006 ,  PDF-tiedosto  ( 3.9M )
- Acute Abdominal Pain in Children with Special Reference to Surgical Techniques and Effects of Opioid Analgesia on Diagnostic Accuracy (Lasten akuutti vatsakipu: hoidossa käytetyt kirurgiset tekniikat ja opioidi-analgesian vaikutus diagnostiseen tarkkuuteen)
Lastenkirurgia, Lintula Hannu (LL) , Lääketieteellinen tiedekunta, 24.2.2006 ,  PDF-tiedosto  ( 4.8M )
- Cardiovascular risk factors and adrenal function in 12-year-old children born small for gestational age or after a preeclamptic pregnancy (Sydän- ja verisuonisairauksien riskitekijät sekä lisämunuaisten toiminta 12 vuoden iässä sikiön kasvuhäiriön tai äidin raskausmyrkytyksen jälkeen)
Lastentaudit, Tenhola Sirpa (LL) , Lääketieteellinen tiedekunta, 27.5.2006 ,  PDF-tiedosto  ( 3.1M )
- Wheezy babies - wheezy adults? Adulthood asthma, bronchial reactivity and lung function after hospitalization for bronchiolitis in early life (Vinkuva vauva - astmainen aikuinen? Aikuisastma, keuhkoputkien supistumisherkkyys ja keuhkojen toiminta varhaislapsuudessa sairaalahoitoa vaatineen ilmatiehyttulehduksen jälkeen)
Lastentaudit, Piippo-Savolainen Eija (LL) , Lääketieteellinen tiedekunta, 9.12.2006 ,  PDF-tiedosto  ( 3.4M )
- TOIMIVA-testit yli 75-vuotiaiden miesten fyysisen toimintakyvyn arvioinnissa
Liikuntalääketiede, Pohjola Leena (TtM) , Lääketieteellinen tiedekunta, 24.3.2006 ,  PDF-tiedosto  ( 5.4M )
- Säädettävien kalusteiden vaikutukset tuki- ja liikuntaelimistön terveyteen lukiolaisilla (The Effects of Adjustable Furniture on the Health of the Locomotor System in High School Pupils)
Liikuntalääketiede, Koskelo Reijo , Lääketieteellinen tiedekunta, 24.8.2006 ,  PDF-tiedosto  ( 4.1M )
- Trends in Suicidality in Eastern Finland, 1988–1997 (Itsetuhoisuuden trendit Itä-Suomessa 1988–1997)
Lääketiede, Pesonen Tuula (LL) , Lääketieteellinen tiedekunta, 16.6.2006 ,  PDF-tiedosto  ( 4.4M )
- Stress-Related Protein Synthesis in Mammalian Cells Exposed to Hydrostatic Pressure (Nisäkässolun proteiinisynteesin muutokset korkeassa hydrostaattisessa paineessa)
Lääketiede, Elo Mika (LL) , Lääketieteellinen tiedekunta, 16.8.2006 ,  PDF-tiedosto  ( 2.6M )
- Influences of genetic factors and regular exercise on bone in middle-aged men (Perintötekijöiden ja säännöllisen liikunnan vaikutus luuhun keski-ikäisillä miehillä)
Lääketieteellinen biokemia, Remes-Pakarinen Terhi (LL) , Lääketieteellinen tiedekunta, 11.11.2006 ,  PDF-tiedosto  ( 3.5M )
- Prediction of density, structure and mechanical properties of trabecular bone using ultrasound and X-ray techniques (Hohkaluun tiheyden, rakenteen ja mekaanisten ominaisuuksien ennustaminen ultraääni- ja röntgentekniikoilla)
Lääketieteellinen fysiikka, Hakulinen Mikko (FM) , Luonnontieteiden ja ympäristötieteiden tiedekunta, 16.6.2006 ,  PDF-tiedosto  ( 3.0M )
- Sensory Processing by Functional MRI: Correlations with MEG and the Role of Oxygen Availability (Tuntoärsykkeiden toiminnallinen magneettikuvantaminen: vertailu magnetoenkefalografiaan ja hapen saatavuuden merkitys signaaliominaisuuksiin)
Lääketieteellinen fysiikka, Tuunanen Pasi (FM) , Luonnontieteiden ja ympäristötieteiden tiedekunta, 15.12.2006 ,  PDF-tiedosto  ( 3.2M )
- Consumer Value Drivers in Electronic Banking (Kuluttajan kokema arvo sähköisissä pankkipalveluissa)
Markkinointi, Laukkanen Tommi (KTM) , Informaatioteknologian ja kauppatieteiden tiedekunta, 9.12.2006 ,  PDF-tiedosto  ( 5.3M )
- Gene therapy of malignant glioma. Experimental and clinical studies (Pahanlaatuisen aivokasvaimen geeniterapia/kokeellinen ja kliininen tutkimus)
Molekulaarinen lääketiede, syöpätaudit ja sädehoito, Tyynelä Kristiina (LL, erik.lääk.) , Lääketieteellinen tiedekunta, 3.11.2006 ,  PDF-tiedosto  ( 1.6M )
- Vascular Endothelial Growth (VEGFs) - Role in Perivascular Therapeutic Angiogenesis and Diabetic Macrovascular Disease (Verisuonten kasvutekijät valtimosairauksien geenihoidossa ja diabeteksessa)
Molekulaarinen lääketiede, Roy Himadri (M.D.) , Lääketieteellinen tiedekunta, 18.11.2006 ,  PDF-tiedosto  ( 1.6M )
- Susceptibility genes of diabetes and endothelial dysfunction in preeclampsia (Diabeteksen ja endoteelin toimintahäiriön alttiusgeenit pre-eklampsiassa)
Naistentaudit ja synnytys, Saarela Tanja (LL) , Lääketieteellinen tiedekunta, 10.11.2006 ,  PDF-tiedosto  ( 3.9M )
- Glial Cells in Alzheimer's Disease Models (Gliasolut Alzheimerin taudin malleissa)
Neurobiologia, Malm Tarja (FM) , Luonnontieteiden ja ympäristötieteiden tiedekunta, 9.12.2006 ,  PDF-tiedosto  ( 5.7M )
- Short-term dynamics of hippocampal fast brain rhythms and their implications in the formation of functional neuronal networks in vivo (Hippokampuksen nopeiden aivorytmien lyhytkestoinen dynamiikka ja osuus toiminnallisten hermoverkkojen synnyssä)
Neurobiologia, Mikkonen Jarno (FM) , Luonnontieteiden ja ympäristötieteiden tiedekunta, 17.2.2006 ,  PDF-tiedosto  ( 5.4M )
- Genetic components of late-onset Alzheimer´s disease with special emphasis on ApoE, IL-6, CYP46, SERPINA3 and PPARgamma (Myöhäisessä iässä kehittyvän Alzheimerin taudin geneettiset riskitekijät: ApoE, IL-6, CYP46, SERPINA3 ja PPARgamma - geenien vaikutus taudin kehittymiseen, kulkuun tai sairastumisikään)
Neurologia, Koivisto Anne (LL) , Lääketieteellinen tiedekunta, 5.5.2006 ,  PDF-tiedosto  ( 628k )
- Magnetic resonance imaging study of induced epileptogenesis in animal models of epilepsy (Indusoidun epileptogeneesin magneettikuvaustutkimus epilepsian koe-eläinmalleilla)
Neurotieteet, Nairismägi Jaak (MD) , Lääketieteellinen tiedekunta, 19.5.2006 ,  PDF-tiedosto  ( 3.4M )
- MRI studies in frontotemporal dementia (Magneettikuvaus otsalohkodementiassa)
Neurotieteet, Boccardi Marina (MP) , Lääketieteellinen tiedekunta, 2.3.2006 ,  PDF-tiedosto  ( 1.1M )
- Cognitive Effects of Estrogen in Ovariectomized, Aged and Transgenic Mice Modeling Alzheimer’s Disease (Estrogeenin kognitiiviset vaikutukset ovariektomoiduilla, ikääntyneillä ja Alzheimerin tautia mallintavilla hiirillä)
Neurotieteet, Heikkinen Taneli (FM) , Lääketieteellinen tiedekunta, 24.5.2006 ,  PDF-tiedosto  ( 964k )
- Proteomic analysis of post-translationally modified proteins in Alzheimer's disease (Alzheimerin taudin post-translationaalisesti muunneltujen proteiinien kartoittaminen proteomiikan avulla)
Neurotieteet, Korolainen Minna (FM) , Lääketieteellinen tiedekunta, 16.6.2006 ,  PDF-tiedosto  ( 3.4M )
- Regulation of cyclin-dependent kinase 5 (CDK5). With special emphasis in changes occurring during neuronal cell death (Sykliinistä riippuva kinaasi 5:n säätely keskittyen erityisesti hermosolukuoleman aikaisiin muutoksiin)
Neurotieteet, Kerokoski Petri (FM) , Lääketieteellinen tiedekunta, 30.6.2006 ,  PDF-tiedosto  ( 968k )
- Brain Atrophy in Mild Cognitive Impairment: MRI volumetric and voxel-based method study (Aivoatrofia lievässä kognitiivisessa heikentymisessä: Magneettikuvausvolumetria ja vokselipohjainen analyysimenetelmä)
Neurotieteet, Pennanen Corina (MD) , Lääketieteellinen tiedekunta, 24.11.2006 ,  PDF-tiedosto  ( 1.4M )
- Expression and functions of cystatin C in epileptogenesis and epilepsy (Kystatiini C proteiinin ilmentyminen ja vaikutukset epilepsian kehittymisen ja epilepsian aikana)
Neurotieteet, Pirttilä Terhi (FM, LK) , Lääketieteellinen tiedekunta, 21.1.2006 ,  PDF-tiedosto  ( 790k )
- Osteoarthritis and osteoporosis assessed from hand radiographs: prevalence, determinants and associations with morbidity and mortality (Käsiröntgenkuvista todettu nivelrikko ja luukato: esiintyvyys, riskitekijät, ja yhteydet terveydentilaan ja elinikään)
Ortopedia ja traumatologia, Haara Mikko (LL) , Lääketieteellinen tiedekunta, 3.6.2006 ,  PDF-tiedosto  ( 4.3M )
- DNA copy number changes in the stromal and epithelial cells of ovarian and breast tumours (Munasarja- ja rintasyövän strooman ja epiteelin solujen DNA:n lukumääräiset muutokset)
Patologia, Tuhkanen Hanna (FM) , Lääketieteellinen tiedekunta, 8.9.2006 ,  PDF-tiedosto  ( 4.1M )
- Genes Regulating Insulin Secretion and Insulin Signaling as Candidate Genes for Type 2 Diabetes in Subjects with Impaired Glucose Tolerance (Insuliinin eritystä ja insuliiniherkkyyttä säätelevät geenit ja tyypin 2 diabetes)
Sisätaudit, Laukkanen Olli (LK) , Lääketieteellinen tiedekunta, 3.3.2006 ,  PDF-tiedosto  ( 4.1M )
- Autologous stem cell transplantation in patients with non-Hodgkin's lymphoma: progenitor cell mobilisation, toxicity of high-dose therapy, and progressive disease after transplantation (Autologinen kantasolusiirtohoito non-Hodgkin-lymfoomaa sairastavilla potilailla: kantasolujen mobilisaatio, korkea-annoshoidon toksisuus ja kantasolusiirtohoidon jälkeen uusiutuneen taudin ennuste)
Sisätaudit, Kuittinen Taru (LL) , Lääketieteellinen tiedekunta, 22.4.2006 ,  PDF-tiedosto  ( 4.4M )
- Insulin-Sensitizing Genes and Risk of Type 2 Diabetes (Insuliiniherkyyttä säätelevät geenit ja tyypin 2 diabeteksen riski)
Sisätaudit, Zacharova Jelena (MD) , Lääketieteellinen tiedekunta, 19.5.2006 ,  PDF-tiedosto  ( 4.4M )
- Hyaluronan synthase: Intracellular traffic, activity at plasma membrane, and impact on keratinocyte migration, proliferation and formation of microvilli (Hyaluronaanisyntaasi: Solunsisäinen liikenne, aktiivisuus solukalvolla ja vaikutus keratinosyyttien liikkumiseen, jakautumiseen ja mikrovillusten muodostumiseen)
Solubiologia, Rilla Kirsi (FM) , Lääketieteellinen tiedekunta, 16.6.2006 ,  PDF-tiedosto  ( 4.5M )
- Education before medication - Empowering children as medicine users (Ensin oppi, sitten lääke - Lapsille taito käyttää lääkkeitä)
Sosiaalifarmasia, Hämeen-Anttila Katri, , Farmaseuttinen tiedekunta, 8.4.2006 ,  PDF-tiedosto  ( 5.0M )
- Reseptien uusiminen - Miten pitkäaikaislääkitystä toteutetaan terveyskeskuksissa?
Sosiaalifarmasia, Lahnajärvi Leena , Farmaseuttinen tiedekunta, 16.9.2006 ,  PDF-tiedosto  ( 1.2M )
- Social Enterprise as Labour Market Measure (Sosiaaliset yritykset työllisyyspolitiikan välineenä)
Sosiaalipolitiikka, Pättiniemi Pekka (VTM) , Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta, 7.1.2006 ,  PDF-tiedosto  ( 1.8M )
- Muurinsärkijät - Tutkimus neurologisesti sairaan tai vammaisen lapsen perheen selviytymisen tukemisesta
Sosiaalityö, Walden Anne (YTL) , Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta, 1.12.2006 ,  PDF-tiedosto  ( 17.6M )
- Valta ja merkitysten tuottaminen korvaushoidossa. Etnografinen tutkimus huumehoitolaitoksesta
Sosiologia, Weckroth Antti , Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta, 12.5.2006
- Millä perusteella kilpailuttamaan? Tutkimus sosiaali- ja terveyspalvelujen kilpailuttamisen ja sen toimijoiden tietoperustasta ja preferensseistä
Terveyshallintotiede, Willberg Mirja (TtM) , Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta, 15.12.2006 ,  PDF-tiedosto  ( 8.2M )
- Towards Optical Communication in Parallel Computing (Kohti optista kommunikaatiota rinnakkaislaskennassa)
Tietojenkäsittelytiede, Honkanen Risto (FL) , Informaatioteknologian ja kauppatieteiden tiedekunta, 24.11.2006 ,  PDF-tiedosto  ( 2.5M )
- Predictors of Early Retirement: A Population-based Study in Men From Eastern Finland (Ennenaikaiselle eläkkeelle siirtymiseen vaikuttavia tekijöitä: Väestötutkimus itäsuomalaisilla miehillä)
Työterveyshuolto, Karpansalo Minna (LL) , Lääketieteellinen tiedekunta, 13.4.2006 ,  PDF-tiedosto  ( 4.9M )
- On the Factors Affecting Short- and Long-Term UV Variability (UV-säteilyn lyhyt- ja pitkäaikaisvaihteluun vaikuttavista tekijöistä)
Ympäristöfysiikka, Arola Antti (FL, DI) , Luonnontieteiden ja ympäristötieteiden tiedekunta, 17.3.2006
- Carbon Composition and Volatility Characteristics of the Aerosol Particles Formed in Internal Combustion Engines (Polttomoottoreissa muodostuvien pakokaasuhiukkasten hiilikoostumus ja haihtuvuusrakenne)
Ympäristötekniikka, Ålander Timo (FL, DI) , Luonnontieteiden ja ympäristötieteiden tiedekunta, 27.1.2006 ,  PDF-tiedosto  ( 2.5M )
- Bedding and Manure Management in Horse Stables. Its Effect on Stable Air Quality, Paddock Hygiene and the Compostability and Utilization of Manure (Hevostallien kuivike- ja lantahuolto. Vaikutukset talli-ilman laatuun, tarhahygieniaan sekä lannan kompostoitumiseen ja hyödyntämiseen)
Ympäristötiede, Airaksinen Sanna (FM) , Luonnontieteiden ja ympäristötieteiden tiedekunta, 13.1.2006 ,  PDF-tiedosto  ( 2.3M )
- Use of Computational Tools for Rapid Sorting and Prioritising of Organic Compounds Causing Environmental Risk with Estrogenic and Cytochrome P450 Activity (Laskennallisten menetelmien käyttö biologisella aktiivisuudella ympäristöriskin aiheuttavien orgaanisten yhdisteiden nopeaan luokitteluun ja priorisointiin)
Ympäristötiede, Asikainen Arja (FM) , Luonnontieteiden ja ympäristötieteiden tiedekunta, 28.1.2006 ,  PDF-tiedosto  ( 3.0M )
- Degradiation of Novel and Conventional Complexing Agents (Uusien ja perinteisten kompleksinmuodostajien hajoaminen
Ympäristötiede, Metsärinne Sirpa (FM) , Luonnontieteiden ja ympäristötieteiden tiedekunta, 7.4.2006 ,  PDF-tiedosto  ( 4.7M )
- Studies on Cancer-related Effects of Radiofrequency Electromagnetic Fields (Tutkimuksia radiotaajuisten sähkömagneettisten kenttien syöpään liittyvistä vaikutuksista)
Ympäristötiede, Heikkinen Päivi (FL) , Luonnontieteiden ja ympäristötieteiden tiedekunta, 3.11.2006 ,  PDF-tiedosto  ( 8.1M )
- Pesticide induced responses in ectomycorrhizal fungi and symbiont Scots pine seedlings (Torjunta-aineiden vaikutus ektomykoritsasieniin ja männyn taimiin)
Ympäristötiede, Laatikainen Tarja (FM) , Luonnontieteiden ja ympäristötieteiden tiedekuntatiedekunta, 11.11.2006 ,  PDF-tiedosto  ( 9.6M )
- Soil-related processes of young silver birch trees grown under elevated CO2 and O3 (Kohotetun hiilidioksidi- ja otsonipitoisuuden vaikutus rauduskoivun juuristo- ja maaperäprosesseihin)
Ympäristötieteet, Kasurinen Anne (FM) , Luonnontieteiden ja ympäristötieteiden tiedekunta, 1.4.2006 ,  PDF-tiedosto  ( 6.4M )
- Seed origin, forest fertilization and chemical elicitor influencing wood characeristics and biotic resistance of Scots pine (Siemenalkuperän, metsälannoituksen ja kemiallisen heräteaineen vaikutukset männyn puuaineksen ominaisuuksiin ja biologiseen kestävyyteen)
Ympäristötieteet, Heijari Juha (FM) , Luonnontieteiden ja ympäristötieteiden tiedekunta, 2.6.2006 ,  PDF-tiedosto  ( 1.5M )
- Quantum Mechanics Study of Molecular Clusters Composed of Atmospheric Nucleation Precursors (Ilmakehän epäpuhtauksien aiheuttamien molekyyliklustereiden muodostumisen tutkiminen kvanttimekaanisilla malleilla)
Ympäristötieteet, Al Natsheh Anas (M.Sc.) , Luonnontieteiden ja ympäristötieteiden tiedekunta, 17.6.2006 ,  PDF-tiedosto  ( 1.7M )
 
Kuopion yliopisto, PL 1627, 70211 Kuopio, vaihde: 0207 87 2211, s-posti:etunimi.sukunimi@uku.fi