Weckroth Antti 12.5.2006

Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta

Sosiologia

Valta ja merkitysten tuottaminen korvaushoidossa. Etnografinen tutkimus huumehoitolaitoksesta

Vastaväittäjä: Dosentti Pekka Hakkarainen, Stakes
Kustos: Professori emeritus Martti Grönfors, Kuopion yliopisto


Väitöskirjan tiivistelmä:


Huumeriippuvuus – moraalinen vai biologinen sairaus?

TM Antti Weckrothin väitöskirjassa "Valta ja merkitysten tuottaminen korvaushoidossa. Etnografinen tutkimus huumehoitolaitoksesta" kuvataan opiaattien käyttäjien ja henkilökunnan kohtaamisia hoitolaitoksen sisällä ja ulkopuolella.

Opiaattien, kuten heroiinin ja Subutexin, käyttäjien korvaushoito on ollut otsikoissa siinä lääkkeenä käytettävän Subutexin runsaan päihdekäytön vuoksi. Tutkimuksessa tarkastellaan, miten näiden aineiden käyttäjät ja heitä hoitavat henkilöt puhuvat huumeista, hoidosta ja elämästä sekä käyttävät valtaa omien näkemystensä esille tuomisessa ja vahvistamisessa. Tutkimuksen lähtökohtana on huumehoitolaitoksen arkitoiminta ja siihen liittyvät jännitteet, jotka liitetään huumeita ja korvaushoitoa koskevaan julkiseen keskusteluun.

Päihderiippuvuutta on näihin päiviin asti käsitelty länsimaisissa yhteiskunnissa lähinnä moraaliin ja tahtoon liittyvänä kysymyksenä. Riippuvuutta on kutsuttu sairaudeksi, mutta se ei ole saanut samanlaista oikeudellista tai sosiaalista asemaa kuin muut elintapoihin liittyvät terveydelliset ongelmat, esimerkiksi verisuoni- ja sydänsairaudet. Opiaattien käyttäjien korvaushoidon taustaideologiana on yritys määritellä uudelleen päihderiippuvuus neurobiologisena sairautena ja tasavertaistaa huumeiden käyttäjät muiden terveyspalveluiden kuluttajien kanssa. Käytännön hoitotyössä tätä ajattelua ei kuitenkaan kyetä johdonmukaisesti toteuttamaan.

Korvaushoidossa käytetään huumehoidolle tyypillistä jaottelua huumeiden käyttäjien ”kamamaailmaan” ja ”normaalien” ihmisten maailmaan. Kun tämä jaottelu yhdistyy hoitolaitoksen työntekijöitä ja asiakkaita erkaannuttaviin vallankäytön mekanismeihin, se korostaa tehokkaasti asiakkaiden marginaalista asemaa yhteiskunnassa hoidon päinvastaisista pyrkimyksistä huolimatta. Kuvainnollisesti huumehoito lupaa siirtää halukkaat kamamaailmasta normaalien puolelle menetelmiensä, kuten korvaavan lääkkeen avulla, mutta saattaakin samalla pidentää asiakkaan kuljettavaksi hahmottuvaa matkaa.

Asiakkaat ja työntekijät puhuivat lääkkeen ja hoidon merkityksistä eri tilanteissa eri tavoin. Myös korvaushoidosta käyty julkinen keskustelu on hyvin jännitteistä. Tutkimuksessa jäsennetään huumehoidon perinteinen yhteisöllinen ja korvaushoitoon liittyvä yksilöllinen tulkintakehys.

Yhteisöllisessä kehyksessä toipumista luonnehtii moraalisen yhteisön avulla tapahtuva kilvoittelu omia pakonomaisia himoja vastaan. Siinä huumeriippuvuutta tarkastellaan lähinnä kriminaalipoliittisena kysymyksenä. Korvaushoitoon liittyvässä yksilöllisessä kehyksessä keskeistä on riippuvuuden sairausluonteen uudelleenmäärittely tahdonsairaudesta neurobiologiseksi sairaudeksi. Siinä toipuminen kuvataan asiantuntijan määräämän täsmälääkityksen avulla tapahtuvana. Näkökulma huumeilmiöön on kansanterveydellinen ja kytkeytyy haittoja vähentävään huumepolitiikkaan.

Korvaushoito ja siihen liittyvä yksilöllinen tulkintakehys merkitsevät uutta yritystä päihderiippuvuuden menestykselliseksi medikalisoimiseksi. Toiminta hoitojärjestelmän eri tasolla ei kuitenkaan kuvasta vahvaa luottamusta yksilöllisen kehyksen ideologiaan. Yksilöllistä kehystä käytettiin pääasiassa korvaushoitoa perusteltaessa, mutta käytännön ristiriitatilanteissa turvauduttiin yhteisöllisen kehyksen toimintamalleihin. ”Kamamaailma – normaalien maailma” -jaottelu sopii myös heikosti korvaushoidon käyttäjiä normaalistavaan taustaideologiaan. Joka tapauksessa korvaushoito haastaa vakiintuneet ajattelutavat ja pakottaa huumehoidon toimijat etsimään uudenlaisia toimintatapoja.


Alkoholitutkimussäätiön julkaisuja 47. ISBN-10 951-9192-64-6. Myynti: Stakes/julkaisut, puh. (09) 3967 2190 tai (09) 3967 2308, www.stakes.fi/julkaisut


Kuopion yliopisto
Viestintä
tiedotus_at_uku.fi