Haara Mikko (LL) 3.6.2006

Lääketieteellinen tiedekunta

Ortopedia ja traumatologia

Osteoarthritis and osteoporosis assessed from hand radiographs: prevalence, determinants and associations with morbidity and mortality (Käsiröntgenkuvista todettu nivelrikko ja luukato: esiintyvyys, riskitekijät, ja yhteydet terveydentilaan ja elinikään)

Vastaväittäjä: Dosentti Markku Hakala, Oulun yliopisto
Kustos: Heikki Kröger, Kuopion yliopisto


Väitöskirjan tiivistelmä:


Ylipaino haitallista käsien nivelille ja pitkäaikainen särkylääkkeiden käyttö sydämelle

Nivelrikko on maailmanlaajuisesti yleisin nivelsairaus, jossa nivelruston ennenaikainen rappeutuminen estää nivelen normaalin toiminnan ja aiheuttaa kipua. Luukato (osteoporoosi) on sairaus, jossa luun määrä tietyssä tilavuudessa on pienentynyt. Luun lujuus kärsii, ja se altistuu murtumille. Väestön ikääntymisen myötä sekä nivelrikon aiheuttama toimintakyvyn lasku että osteoporoosiin liittyvät murtumat aiheuttavat terveydenhuollossa merkittävästi lisäkustannuksia.

Nivelrikko on käsissä hyvin yleistä. Käsinivelrikko on yhteydessä muiden nivelten nivelrikkoon, joten sen tutkiminen antaa tietoa myös nivelrikon riskitekijöistä yleensä. Kuitenkin käsinivelrikon yhteyttä toimintakykyyn tai kuolleisuuteen on selvitetty vähän. Murtumariskin arviointi on keskeistä osteoporoosin diagnostiikassa ja hoidossa. Tutkimuksessa selvitettiin käsiröntgenkuvien avulla todetun nivelrikon ja osteoporoosin esiintyvyyttä, riskitekijöitä sekä yhteyttä terveydentilaan ja kuolleisuuteen.

Tutkimuksen mukaan ylipaino suurensi merkittävästi käsinivelrikon riskiä. Lääkärit ovat jo aiemmin kehottaneet välttämään ylipainoa polvi- ja lonkkanivelrikon ehkäisemiseksi. Tämä tutkimus korostaa edelleen painon hallinnan ratkaisevaa merkitystä nivelrikon ehkäisyssä ja hoidossa.

Yleisyydestään huolimatta käsinivelrikon vaikutus väestön toimintakykyyn oli vähäinen. Miehillä käsinivelrikko ennusti kuolleisuutta sydän- ja verisuonitauteihin. Tunnetut riskitekijät tai nivelrikkokipuun käytetyt särkylääkkeet eivät selittäneet tätä yhteyttä. Kuitenkin säännöllinen särkylääkkeiden käyttö suurensi huomattavasti sydäninfarktin tai sepelvaltimotautikuoleman riskiä seuraavien kahden vuoden aikana sekä miehillä että naisilla. Lääkärien on muistettava tämä erityisesti hoidettaessa potilaita, joilla on muita sydän- ja verisuonitautien riskitekijöitä tai jos särkylääkkeitä käytetään pitkään isolla annoksella.

Käsiröntgenkuvista mitattu luukato (kämmenluun kuorikerroksen ja koko luun paksuuden suhteen eli metakarpaali-indeksin pieni arvo) ennusti lonkkamurtumariskiä 15 vuoden seurannan aikana. Kysymyksessä on yksinkertainen ja halpa mittaus, jolla voidaan arvioida luun vahvuutta ja murtumariskiä jo perusterveydenhuollossa. Yleistyneeseen nivelrikkoon liittyvä symmetrinen käsinivelrikko ennusti heikentynyttä kantaluun luuntiheyttä 20 vuoden seurannassa. Yleistynyt nivelrikko saattaa näin ollen lisätä osteoporoosia.

Tässä tutkimuksessa käytettiin vuosina 1978–81 kerättyä, suomalaista väestöä edustanutta Mini-Suomi -aineistoa, jossa terveyshaastattelu ja lääkärintutkimus tehtiin 7217 yli 30-vuotiaalle. Käsiröntgenkuvat otettiin 3595 henkilöltä. Aineisto on yhdistetty sairaalapoisto-, eläke-, ja kuolinsyyrekisteriin. Terveys 2000 -tutkimuksen yhteydessä osa aineistosta tutkittiin uudelleen. Tämä ainutlaatuinen aineisto, suomalaiset rekisteritiedot ja 20 vuoden seuranta-aika tekevät mahdolliseksi tulosten yleistämisen. Riskitekijöiden, nivelrikon ja luukadon välisten syy-yhteyksien selvittämisellä on tärkeä merkitys nivelrikon ja osteoporoosin ehkäisyssä ja hoidossa.


Väitöskirja on julkaistu sarjassa Kuopion yliopiston julkaisuja D. Lääketiede. ISBN 951-27-0568-0. Sitä voi tilata yliopiston kirjaston julkaisumyynnistä sähköposti: yrjo.valtanen@uku.fi tai verkko-osoitteesta http://www.uku.fi/kirjasto/julkaisutoiminta/julkmyyn.shtml


Kuopion yliopisto
Viestintä
tiedotus_at_uku.fi