Pelkonen Margit (LL) 3.3.2006

Lääketieteellinen tiedekunta

Epidemiologia ja keuhkosairaudet

The relationship of smoking habits, physical activity and chronic bronchitis to pulmonary function and of pulmonary function and chronic bronchitis to mortality. A 40 year-follow-up in middle-aged rural men (Tupakoinnin, fyysisen aktiivisuuden ja kroonisen keuhkoputkitulehduksen vaikutus kuolleisuuteen. 40 vuoden seurantatutkimus keski-ikäisillä miehillä)

Vastaväittäjä: Dosentti Lauri Tammilehto, Helsingin yliopisto
Kustos: Professori Aulikki Nissinen, Kansanterveyslaitos


Väitöskirjan tiivistelmä:


Liikunta ja tupakoinnin vähentäminen hidastavat keuhkojen toiminnan huonontumista ja lisäävät elinaikaa

Jatkuva tupakointi ja krooninen keuhkoputkitulehdus heikentävät keuhkojen toimintaa. Liikunta ja tupakoinnin lopettaminen, edes väliaikaisesti, puolestaan hidastavat keuhkojen toiminnan huononemista. Tupakointi, huono keuhkojen toiminta ja krooninen keuhkoputkitulehdus lyhentävät elinaikaa. Vaikka keuhkojen toiminta olisi jo heikentynyt tai olisi kehittynyt krooninen keuhkoputkitulehdus, tupakoija voi lisätä elinaikaansa lopettamalla tupakoinnin tai vähentämällä sitä.

Ihmisten keuhkojen toiminta huonontuu iän myötä. Elämäntavoilla voidaan kuitenkin vaikuttaa heikkenemisvauhtiin. Tässä väitöskirjatyössä tutkittiin tupakointitapojen ja niiden muutosten sekä liikunnan että kroonisen keuhkoputkitulehduksen vaikutusta keuhkojen toimintaan ja keuhkojen toiminnan muutoksiin.

Väitöskirjan tutkimusaineistona käytettiin kansainvälisen ns. Seitsemän maan tutkimuksen suomalaista tutkimusaineistoa, jota kutsutaan Itä-Länsi -tutkimukseksi. Itä-Länsi -tutkimukseen kutsuttiin vuonna 1959 kaikki 40 – 59 -vuotiaat miehet; idässä Ilomantsin ja lännessä Pöytyän ja Mellilän alueelta, yhteensä 1711 miestä. Seurantatutkimukset tehtiin näille kahdelle alkuperäiselle tutkimusjoukolle vuosina 1964, 1969, 1974, 1984, 1989 ja 2000 sekä postikysely vuonna 1994. Vuonna 1959 kutsutuista 1711 miehestä tutkimukseen osallistui 1675 (98 %). Myös seurantatutkimuksissa osallistumisprosentit säilyivät hyvinä. Tutkimukset sisälsivät perusteellisen tutkimusohjelman mukaisen lääkärintarkastuksen, spirometrian (=keuhkojen toimintaa mittaavan puhalluksen), sydänfilmin ja kyselylomakkeita (mm. tupakointitavoista, sydän- ja hengitystie-elinoireista). Tutkittavien kuolleisuutta seurattiin kuolinsyyrekisteritietojen avulla.

Seurannan aikana keuhkojen toiminta huononi tupakoijilla nopeammin kuin tupakoimattomilla. Tupakoinnin lopettaminen, joko pysyvästi tai väliaikaisesti, hidasti keuhkotoiminnan huonontumista sekä niillä, joilla oli hyvä lähtötason keuhkotoiminta että niillä, joiden keuhkojen toiminta jo lähtövaiheessa oli huono. Myös liikunta hidasti keuhkojen toiminnan huonontumista tupakoinnista riippumatta.

Seurannan aikana krooninen keuhkoputkitulehdus kehittyi lähes puolelle (42 %:lle) tupakoitsijoista, 26 prosentille tupakoinnin lopettaneista ja 22 prosentille tupakoimattomista. Krooniseen keuhkoputkitulehdukseen sairastuminen nopeutti keuhkojen toiminnan huonontumista. Keuhkoahtaumatauti, jolloin keuhkojen toiminta on pysyvästi huonontunut, kehittyi lähes 32 prosentille tupakoitsijoista, 14 prosentille tupakoinnin lopettaneista ja 12 prosentille tupakoimattomista.

Tupakointi, huono keuhkotoiminnan lähtötaso, nopea keuhkotoiminnan huonontuminen seurannan aikana sekä krooninen keuhkoputkitulehdus lyhensivät elinaikaa. Merkittävää kuitenkin on, että vaikka keuhkojen toiminta olisi tupakoinnin takia jo olennaisesti heikentynyt, tupakoinnin lopettamisella ja jopa tilapäisellä tupakkalakollakin on elinaikaa pidentävä vaikutus. Osa tupakoinnin lopettamisen kuolleisuutta vähentävästä vaikutuksesta näytti johtuvan siitä, että keuhkojen toiminta huonontui hitaammin tupakoinnin lopettamisen jälkeen.


Väitöskirja on julkaistu sarjassa Kuopion yliopiston julkaisuja D. Lääketiede. ISBN 951-27-0560-5. Sitä voi tilata yliopiston kirjaston julkaisumyynnistä sähköposti: yrjo.valtanen@uku.fi tai verkko-osoitteesta http://www.uku.fi/kirjasto/julkaisutoiminta/julkmyyn.shtml


Kuopion yliopisto
Viestintä
tiedotus_at_uku.fi