Jäppinen Anna Liisa (erikoisproviisori) 20.5.2006

Farmaseuttinen tiedekunta

Farmaseuttinen kemia

Stability of Hospital Pharmacy-prepared Analgesic Mixtures Administered by a Continuous Infusion (Sairaala-apteekissa valmistettavien ja jatkuvana infuusiona annettavien kipulääkeseosten säilyvyys)

Vastaväittäjä: Professori Liisa Turakka, Lääkelaitos
Kustos: FaT, sairaala-apteekkari Toivo Naaranlahti


Väitöskirjan tiivistelmä:


Sairaala-apteekissa valmistettavat voimakkaiden kipujen hoitoon tarkoitetut lääkeaineseokset - keino parantaa potilasturvallisuutta

Sairaaloissa hankalien kipujen hoitoon voidaan annostella pumpuilla erilaisia kipulääkeseoksia, jotka joudutaan valmistamaan joko sairaalan osastoilla tai sairaala-apteekeissa, sillä tehdasvalmisteisia käyttövalmiita kipulääkeseoksia ei ole Suomessa saatavilla.

Potilaan hoidon laadunvarmistuksen kannalta on hyvä, että kipulääkeseokset valmistetaan sairaala-apteekeissa, joissa toimitaan Euroopan Unionin hyvien tuotantotapojen mukaisesti ja joissa on riittävän puhtaat tilat ja edellytykset valmistaa steriili lopputuote. Tällaiset puhdastilat puuttuvat sairaalan osastoilta.

Väitöskirjatyössä tutkittiin erilaisten sairaala-apteekissa valmistettujen ja kliinisessä käytössä olevien kipulääkeseosten säilyvyyttä tavanomaisissa pakkausmateriaaleissa ja eri lämpötiloissa. Aiheesta on niukasti aikaisempaa tutkimustietoa.

Työtä varten kehitettiin tutkimusmenetelmiä lääkeainemääritysten suorittamiseksi. Erityisesti selkäydintilaan (esim. epiduraalisesti) annettavien kipulääkeseosten kohdalla tulisi huomioida lopputuotteen steriiliys, sillä vaikka epiduraalitilan infektiot ovat harvinaisia, ne voivat olla henkeä uhkaavia.

Farmaseuttisen kemian alaan kuuluva väitöskirjatyö on käytännönläheinen. Se on vaatinut moniammatillista yhteistyötä mm. lääkäreiden, mikrobiologien ja biokemistien kanssa. Työ on tärkeä päänavaus suomalaisessa sairaalafarmasiassa ja osa sairaala-apteekkien laadunvarmistusta.

Tärkeimmät tulokset ja niiden merkitys

Väitöskirjatutkimuksen mukaan voimakkaita huumausaineita ja paikallispuudutteita sisältäneet lääkeaineseokset voitiin säilyttää sekä kipulääkekaseteissa että muoviruiskuissa vähintään 28 vuorokautta sekä huoneenlämpötilassa että kylmässä. Tämä säilyvyysaika mahdollistaa ko. kipulääkeseosten varastoon valmistuksen sairaala-apteekeissa ja valmisteiden varastoinnin sairaalan osastoilla.

Potilas voi säädellä itse kivun hoitoaan jopa kotonaan ns. PCA (patient controlled analgesia) -pumpun avulla. Tällöin potilas pitää lääkeainekasettiaan kehon läheisyydessä, jolloin kasetissa oleva lääkeliuos väkevöityy liuottimena olevan veden haihtuessa muovimateriaalin läpi. Tästä syystä tutkimustulosten mukaan potilaalla kivun itsehoidossa käytettävä lääkeainekasetti tulisi vaihtaa 7–10 vuorokauden välein uuteen kasettiin.

Rasvaliuokoinen lääkeaine sufentaniili sitoutui eri muovilaatuihin. Kun sufentaniilia annostellaan potilaalle selkäydintilaan pieninä pitoisuuksina, annostelussa tulisi huomioida lääkeaineen sitoutuminen epiduraalisuodattimeen ja -letkustoihin.

Aineisto ja menetelmät

Väitöskirjatyössä tutkitut kipulääkeseokset, joita käytetään mm. synnytyskivun, syöpäkivun ja neuropaattisen sekä leikkauksen jälkeisen kivun hoitoon, sisälsivät voimakkaasti vaikuttavia huumausaineita, kuten sufentaniilia, fentanyyliä ja buprenorfiinia ja paikallispuudutteita, kuten bupivakaiinia ja levobupivakaiinia sekä muita ns. oheislääkkeitä, kuten klonidiinia, haloperidolia ja glykopyrrolaattia.

Yhdessä osatyössä on kehitetty kliinistä epiduraali-infuusiota jäljittelevä järjestelmä, jossa on huomioitu lääkeaineseoksen altistuminen erilaisille lämpötiloille epiduraalisen infuusion aikana.

Väitöskirjatyön yhteydessä on kehitetty korkean erotuskyvyn nestekromatografiaan perustuvia (HPLC) menetelmiä lääkeaineiden pitoisuuksien analysoimiseksi. Käytetyt menetelmät sopivat hyvin säilyvyys- ja yhteensopivuustutkimuksiin, joissa analyyttiseltä menetelmältä vaaditaan sekä erottelukykyä että herkkyyttä mitata pieniä pitoisuuksia.


Väitöskirja on julkaistu sarjassa Kuopion yliopiston julkaisuja A. Farmaseuttiset tieteet. ISBN 951-27-0409-9. Sitä voi tilata yliopiston kirjaston julkaisumyynnistä sähköposti: yrjo.valtanen@uku.fi tai verkko-osoitteesta http://www.uku.fi/kirjasto/julkaisutoiminta/julkmyyn.shtml


Kuopion yliopisto
Viestintä
tiedotus_at_uku.fi