Hämeen-Anttila Katri, 8.4.2006

Farmaseuttinen tiedekunta

Sosiaalifarmasia

Education before medication - Empowering children as medicine users (Ensin oppi, sitten lääke - Lapsille taito käyttää lääkkeitä)

Vastaväittäjä: professori Lasse Kannas Jyväskylän yliopisto
Kustos: professori Riitta Ahonen, Kuopion yliopisto


Väitöskirjan tiivistelmä:

Lasten lääkekasvatus haasteeksi opettajille – apua lääkekasvatussivuista

Perinteisesti lääkkeiden tarkoituksenmukaiseen käyttöön liittyviä asioita ei ole opetettu kouluissa, vaikka kyseessä on jokaisen ihmisen tarvitsema taito. Opettajat pitävät lääkekasvatusta tärkeänä, mutta se on heille aiheena vieras. Lasten tiedot lääkkeiden käytöstä ovat pinnallisia ja heikkoja. He ovat oppineet lääkkeiden käyttöön liittyvät tavat ja asenteet arkipäivän kokemuksista. Lisäksi lasten asenteet lääkkeiden käyttöä kohtaan ovat varauksellisia, jopa pelkääviä. Jo 1-luokan oppilailla on kokemuksia itsenäisestä lääkkeen käytöstä. 7-luokalla nuoret käyttävät esimerkiksi kipulääkkeitä omatoimisesti. Nämä tutkimustulokset proviisori Katri Hämeen-Anttilan väitöskirjasta osoittavat lääkekasvatuksen tarpeellisuuden osana koulujen terveysopetusta.

Lääkekasvatus tuli osaksi peruskoulujen terveysopetusta vuonna 2004 uusien opetussuunnitelmien myötä. Aihe on kuitenkin opettajille vieras, eikä opetusmateriaalia ole ollut saatavilla. Väitöskirjatyön tavoitteena oli selvittää, mitä eri-ikäiset lapset haluavat oppia lääkkeistä, ja luoda sen perusteella opetusmateriaalia Internet-sivustoon, jonka käyttökelpoisuus arvioitiin. Tutkimuksen aikana rakennetuilta lääkekasvatussivuilta (www.uku.fi/laakekasvatus) löytyy valmiita tuntisuunnitelmia ja oppimistehtäviä sekä runsaasti taustatietoa opetuksen suunnittelun tueksi.

Lasten käsityksiä lääkkeistä tutkittiin ryhmähaastattelujen avulla. Haastatteluihin osallistui vuosina 2002–2003 yhteensä 81 kuopiolaista lasta kolmesta eri ikäryhmästä (7–8, 10–11, 13–14-vuotiaat).

Lapset toivat esille, että lääkkeitä saa käyttää vain todelliseen tarpeeseen. Kuitenkin he käyttivät ilmauksissaan sanoja kova, hirveä tai paha (esim. ”tosi kova kuume, 39 ja kuus”, ”hirveen kova yskä”), mikä kuvastaa lasten varauksellista asennetta lääkkeiden käyttöä kohtaan. Erityisesti 4-luokkalaiset olivat huolissaan siitä, mitä tapahtuu, jos ottaa vahingossa väärän lääkkeen. Yli 10-vuotiaat lapset tiesivät, että lääkkeistä voi tulla haittavaikutuksia. Jo 1-luokkalaisilla lapsilla oli satunnaisia kokemuksia lääkkeiden itsenäisestä käytöstä. 4-luokkalaiset olivat käyttäneet nenäsuihkeita, kipulääkkeitä ja yskänlääkkeitä itsenäisesti esimerkiksi silloin, kun vanhemmat eivät olleet kotona. 7-luokkalaisilla itsenäinen lääkkeiden käyttö oli yleisempää. He käyttivät esimerkiksi kipu-, kuume-, allergia- ja yskänlääkkeitä itsenäisesti.

Opettajien mielipiteitä lääkekasvatuksen merkityksestä terveystiedon opetuksessa tutkittiin valtakunnallisen kyselyn avulla vuonna 2002. Lähes kaikki opettajat (93 %) pitivät lääkekasvatusta tärkeänä aiheena ja kannattivat sen sisällyttämistä opetussuunnitelmaan. He nostivat kuitenkin esiin huolen omien tietojen riittävyydestä aiheen opettamiseen.

Tutkimustulosten pohjalta valmistettiin opettajien avuksi ”Lääketietoutta peruskoulujen opetukseen” -verkkosivut (www.uku.fi/laakekasvatus) vuonna 2003. Tutkimuksen viimeisessä vaiheessa neljätoista opettajaa piti luokilleen kolme lääkekasvatuksen oppituntia verkkosivuja hyödyntäen ja arvioiden materiaalin käyttökelpoisuutta. Opetustuokioiden jälkeen järjestetyssä kolmessa ryhmähaastattelussa opettajat toivat esiin useita sisällöllisiä kehittämiskohteita, joiden perusteella sivut uudistettiin vuonna 2004. Ryhmähaastatteluissa havaittiin myös, että opettajien asenteet lääkkeitä kohtaan voivat vaikuttaa asioihin, joita he lapsille opettavat.

Lääkkeet ovat olennainen osa terveyden- ja sairaanhoitoa. Jokainen joutuu käyttämään lääkkeitä jossain elämänsä vaiheessa, ja joskus lääkkeiden käyttö voi olla elintärkeää. Siksi on tärkeää, että lapsena opitaan perusasioita lääkkeiden turvallisesta ja tarkoituksenmukaisesta käytöstä. Lääkkeiden oikean käytön opettamisella on myös mahdollista ehkäistä lääkkeiden väärinkäyttöä.


Väitöskirja on julkaistu sarjassa Kuopion yliopiston julkaisuja A. Farmaseuttiset tieteet. ISBN 951-27-0407-2. Sitä voi tilata yliopiston kirjaston julkaisumyynnistä sähköposti: yrjo.valtanen@uku.fi tai verkko-osoitteesta http://www.uku.fi/kirjasto/julkaisutoiminta/julkmyyn.shtml

Kuopion yliopisto
Viestintä
tiedotus_at_uku.fi