Jansen Ilona (MScN) 23.11.2006

Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta

Hoitotiede

An Archaeology of Philosophical Anthropology - A Reconstruction of the Historical Philosophical Background of Ethnography and Consequences for Nursing Science

Vastaväittäjä: Professori Terese Bondas, University College of Borås, Ruotsi
Kustos: Professori Katri Vehviläinen-Julkunen, Kuopion yliopisto


Väitöskirjan tiivistelmä:


Tutkimus tarkastelee etnografian historiallis-filosofista perustaa ja sen käyttöä ja merkitystä hoitotieteessä. Lähtökohtana oli, että etnografiaa käytetään tutkimusmenetelmänä hoitotieteessä runsaasti kansainvälisesti.

Hoitotieteellisten artikkelien analyysi paljasti kuitenkin, että menetelmän tai suuntauksen määritelmästä, epistemologisesta kannasta tai teoreettisesta ja oppialakohtaisesta perustasta ei ole yksimielistä näkemystä. Erojen syyksi kirjoittajat mainitsevat usein etnografian sovellusten muutoksen ja 1900-luvun alun Saksassa käydyn filosofisen antropologiakeskustelun vaikutuksen. Onkin kiinnostavaa, että alan tutkimustyön asiantuntijat eivät kerro tarkemmin keskustelusta tai erilaisista näkökulmista teemaan.

Tutkimuksessa analysoitiin erityisesti saksalaista keskustelua kriittisen realismin näkökulmasta filosofisen antropologian kehittäjien Max Schelerin ja Helmuth Plessnerin tekstien pohjalta diskurssianalyysillä. Filosofinen antropologia ei tarjonnut vain ihmisen määritelmää, tai vastausta siihen, mitä ihmisenä oleminen tarkoittaa. Se oli tieteenfilosofiaa, joka pohjautui ontologiseen realismiiin ja epistemologiseen relativismiin. Tästä näkökulmasta tarkasteltuna hoitotieteen kirjallisuudessa esille tullut vaihtelevuus, liittyen erityisesti etnografian tietoteoreettiseen suuntautumiseen, on ymmärrettävää.

Tutkimus kannustaa keskustelemaan kriittisesti ja analysoimaan hoitotieteessä käytettyjä tutkimusmenetelmiä. Kaiken kaikkiaan tämä teoreettinen tutkimus tuo hoitotieteelle uutta tietoa niin sisällöllisesti kuin menetelmällisestikin, jota voidaan käyttää tulevaisuudessa. Foucault’lainen diskurssianalyysi on osoittautunut tarkoituksenmukaiseksi menetelmäksi etnografian historiallis-filosofisen taustan rekonstruointiin.


Kuopion yliopiston julkaisuja E. Yhteiskuntatieteet. ISBN 951-27-0375-0


Kuopion yliopisto
Viestintä
tiedotus_at_uku.fi