Saaranen Terhi (TtM) 27.10.2006

Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta

Hoitotiede

Promotion of school community staff’s occupational well-being in co-operation with occupational health nurses – participatory action research in Eastern Finland in 2001–2004 (Koulun henkilöstön työhyvinvoinnin edistäminen yhteistyössä työterveyshoitajien kanssa – osallistava toimintatutkimus Itä-Suomessa vuosina 2001–2004)

Vastaväittäjä: Professori Marita Poskiparta, Jyväskylän yliopisto
Kustos: Professori Kerttu Tossavainen, Kuopion yliopisto


Väitöskirjan tiivistelmä:


Koulun henkilöstön työhyvinvointia kehitettävä laaja-alaisesti ja pitkäjänteisesti – työterveyshoitajat tärkeä yhteistyötaho

Koulun henkilöstön työhyvinvointi on kuvattavissa laaja-alaisena yksilön ja yhteisön voimaantumisprosessina, jossa voimavarojen ja kuormitustekijöiden tulisi olla sopivassa tasapainossa. Kuormitustekijät eivät saa olla ali- tai ylikuormituksessa suhteessa käytettäviin voimavaroihin. Koulun henkilöstöllä on kuitenkin runsaasti ylikuormitustekijöitä. Tulokset tukevat aiempaa näkemystä, että riski psyykkiseen ylikuormitukseen erityisesti opetushenkilöstöllä on suuri. Lisäksi tutkimus toi esille myös fyysisiä kuormitustekijöitä, kuten huonoja työasentoja, -tiloja ja laitteita. Hyvä fyysinen työskentely-ympäristö osaltaan luo myös perustan hyvälle psyykkiselle hyvinvoinnille.

Koulun henkilöstön pitkäjänteiseen työhyvinvointia kehittävään toimintaan on panostettava nykyistä enemmän, jotta henkilöstön työssä uupumista ja jopa ennenaikaista eläkkeelle jäämistä voidaan estää. Henkilöstön hyvinvoinnilla on merkitystä myös oppilaiden hyvinvointiin ja oppimistuloksiin. Tämän tutkimuksen perusteella työterveyshuollon henkilöstö, erityisesti työterveyshoitajat, olivat tärkeä yhteistyötaho koulun henkilöstön työhyvinvoinnin edistämisessä. Kuitenkin koulun ja työterveyshuollon yhteistyön suunnitteluvaiheessa ilmeni runsaasti kehittämistarpeita.

Koulun henkilöstön ja työterveyshoitajien yhteinen toimintatutkimushanke (2001–2004) toteutettiin Itä-Suomessa 12 kouluyhteisössä. Hankkeen tarkoituksena oli edistää koulun henkilöstön työhyvinvointia työkykyä ylläpitävällä toiminnalla 12 peruskoulussa yhteistyössä heidän työterveyshoitajiensa kanssa. Hanke oli osa laajempaan Euroopan Terveet Koulut -ohjelmaa.

Väitöstutkimuksen mukaan koulun henkilöstön voimavaratekijänä on erityisesti koulun yhteisöllinen toimintakulttuuri. Hankkeen suunnitteluvaiheessa neljännes vastaajista raportoi tyytyväisyyden työkykyä ylläpitävään toimintaan työyhteisöissä olevan huonon. Koulun henkilöstön työkykyä ylläpitävä toiminta oli kohdistunut liiaksi yksittäisen työntekijän fyysiseen toimintaan. Kahden vuoden kehittämisjakson aikana henkilökunnan tyytyväisyys työkykyä ylläpitävään toimintaan oli merkittävästi lisääntynyt, kun toimintaa kehitettiin koulun tarpeiden mukaisesti yhteistyössä työterveyshuollon kanssa.

Myönteinen kehittyminen oli osoitettavissa myös työhyvinvoinnin eri osa-alueilla, jotka koostuivat yksilön terveydestä ja voimavaroista, työyhteisön toimivuudesta, ammatillisesta osaamisesta ja työolojen kunnosta. Tutkimuksessa kehitettiin myös teoriaperustaa koulun henkilöstön työhyvinvoinnin edistämiseksi, sillä tässä hankkeessa testattiin kehitetyn ”Koulun henkilöstön työhyvinvoinnin edistämisen sisältömallin” toimivuutta.

Tämän hankkeen arviointitulokset suunnittelu-, aloitus- ja toimintavaiheesta yhdessä muodostetun ”Koulun henkilöstön työhyvinvoinnin edistämisen sisältömallin” kanssa tuottivat näyttöön perustuvaa tietoa työterveyshoitajille ja koulun henkilöstölle edistettäessä työhyvinvointia. Lisäksi tuloksia ja sisältömallia voivat hyödyntää laajemmin työhyvinvoinnin edistämistyössä työterveyshoitajat, koulun henkilöstö, työterveyshuollon ja koulujen hallinto, alan tutkijat ja kouluttajat.


Kuopion yliopiston julkaisuja E. Yhteiskuntatieteet. ISBN 951-27-0374-2.


Kuopion yliopisto
Viestintä
tiedotus_at_uku.fi