Löfman Päivi (TtL) 8.9.2006

Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta

Hoitotiede

Itsemääräämisen edistäminen. Osallistavan toimintamallin kehittäminen reumapotilaiden hoitotyöhön.

Vastaväittäjä: Dosentti Elina Eriksson, Turun yliopisto
Kustos: Professori Anna-Maija Pietilä, Kuopion yliopisto


Väitöskirjan tiivistelmä:


POTILAAN ITSEMÄÄRÄÄMISEN EDISTÄMINEN - toteutuuko se terveydenhuollossa?

Itsemääräämisen edistäminen eettisenä periaatteena

Potilaan itsemääräämisen edistäminen on keskeinen eettinen periaate ja tärkeä arvo laadukkaassa ja hyvässä hoitotyössä. Terveydenhuollossa tavoitteena on edistää potilaan osallistumista omaan hoitoonsa ja lisätä itsenäisyyttä. Lähtökohtana on potilaan aseman ja oikeuksien turvaaminen. Hoitohenkilökunta voi monin eri tavoin edistää ja tukea potilaan itsemääräämisen toteutumista.

Terveydenhuollon palvelujen kehittämisen lähtökohtana on potilaan aseman ja oikeuksien turvaaminen erityisesti niiden potilaiden kohdalla, joiden vaikutusmahdollisuudet ovat vähäiset. Monilta potilasryhmiltä kuitenkin puuttuu valtaa ja rohkeutta osallistua omaan hoitoonsa. Reumaattisen sairauden aiheuttamat muutokset voivat aiheuttaa hallinnan menettämisen tunteen.

Yhteistyötä ja kehittämistä toimintatutkimuksena - itsemääräämisen edistäminen tavoitteena

Tässä tutkimuksessa kehitettiin toimintamalli potilaiden itsemääräämisen edistämiseksi yhdessä ortopedisten reumapotilaiden ja hoitohenkilökunnan kanssa. Tutkimus toteutettiin toimintatutkimuksena ortopedisillä vuodeosastoilla eräässä sairaalassa kahden ja puolen vuoden aikana.

Aineisto kerättiin potilailta yksilöhaastatteluilla ja hoitajilta ryhmähaastatteluilla. Myös kehittämiskokoukset olivat olennaisia tutkimuksen toteuttamisessa. Hoitajat arvioivat myös omaa ja toistensa toteuttamaa hoitotyötä. Näin saatiin tietoa toiminnan edelleen kehittämiseksi.

Potilaiden mielestä itsemääräämistä edistäviä tekijöitä olivat hoitohenkilökunnan henkinen tuki, motivoituneisuus työhön ja tasa-arvoisuus potilaiden kanssa. Hoitohenkilökunta piti tärkeänä eettisten periaatteiden noudattamista ja tiedollista tukea sekä potilaan huolenpitoa koko hoitojakson ajan. Myös yhteistyö potilaiden ja hoitajien välillä oli tärkeä.

Itsemääräämistä tukevassa toiminnassa korostuivat potilaiden rohkaiseminen, henkinen tuki päätöksenteossa, tasa-arvoisuus sekä potilaan aktivointi ja kannustaminen. Olennaisia asioita toimintatutkimuksen eri vaiheissa olivat potilaan vastuun kehittyminen, tasavertainen hoitosuhde ja potilasmyönteinen asenne sekä avoin ilmapiiri. Reumapotilaiden itsemääräämistä edistäviä tekijöitä olivat hoitajien sitoutuminen pitkäjänteiseen toimintaan ja johdolta saatu tuki.

Toimintatutkimus ja ammatillinen kehittyminen

Toimintatutkimus ja siihen liittyvä kehittämistyö tukivat potilaiden itsenäistä päätöksentekoa ja vastuun kehittymistä omaan hoitoonsa liittyvissä asioissa. Hoitajat arvioivat asenteidensa muuttuneen potilasmyönteisemmiksi ja roolien tasavertaisemmiksi sekä ilmapiirin avoimemmaksi.

Toimintatutkimuksen avulla syntyi muutoksia hoitohenkilökunnan toimintatavoissa, työotteissa ja valmiuksissa oman työn kehittämiseen.


Kuopion yliopiston julkaisuja E. Yhteiskuntatieteet. ISBN 951-27-0373-4


Kuopion yliopisto
Viestintä
tiedotus_at_uku.fi