Hong-Gu He (MD, MSc) 9.6.2006

Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta

Hoitotiede

Non-Pharmacological Methods in Children's Postoperative Pain Relief in China (Lasten leikkauksen jälkeisen kivun hoidon lääkkeettömät kivunlievitysmenetelmät Kiinassa)

Vastaväittäjä: Professori Päivi Åstedt-Kurki, Tampereen yliopisto
Kustos: Professori Katri Vehviläinen-Julkunen, Kuopion yliopisto


Väitöskirjan tiivistelmä:


Lasten kivun lääkkeetön hoito Kiinassa

Lasten kipua ja sen hoitoa on tutkittu viimeisten vuosien aikana monipuolisesti, mutta edelleen tutkimustietoa ei käytetä riittävästi lasten kivun hoidossa eri kulttuureissa. Lääkkeettömien kivunlievitysmenetelmien on todettu olevan tehokkaita lasten kivun hoidossa joko yhdistettynä lääkehoitoon tai sellaisenaan.

Kiinassa lääkkeettömien kivunlievitysmenetelmien käytöstä lasten leikkauksen jälkeisen kivun hoidossa ei ole juurikaan tutkittua tietoa hoitohenkilökunnan, perheiden tai lasten näkökulmista. Siten tässä väitöstutkimuksessa tulee esille uutta tietoa lasten kivun hoidosta Kiinassa. Tutkimustietoa tarvitaan, sillä lasten kipua hoidetaan edelleen vähän verrattuna aikuisten kipuun. Syinä tähän on muun muassa se, että pienen lapsen kivun merkkejä on vaikea arvioida.

Tutkimuksen aineistot kerättiin Kiinassa vuosina 2002–2004 viidestä sairaalasta, joissa työskentelee noin 6000 terveydenhuollon ammattilaista ja vuodepaikkoja on 4300. Hoitajat ja lasten vanhemmat vastasivat kyselyihin heidän käyttämistään lääkkeettömistä kivunlievitysmenetelmistä 6–12 -vuotiaiden lasten leikkauksen jälkeen. Lasten kokemuksia kivun hoidosta selvitettiin haastatteluin. Lisäksi hoitajille järjestettiin erillinen koulutus kivun hoidosta ja valmistettiin kirjallinen tukimateriaali. Koulutuksen vaikutuksia hoitajien kivunlievitysmenetelmien käyttöön arvioitiin myös tutkimuksessa.

Tutkimuksessa käytettiin Kuopiossa kehitettyä aineistojen keruun lomaketta ja tukimateriaalia. Tutkimus liittyy Kuopion yliopiston hoitotieteen laitoksen ja useiden yhteistyökumppaneiden lasten kivun hoidon tutkimuskokonaisuuteen.

Kiinalaiset hoitajat ja perheet käyttävät erilaisia lääkkeettömiä kivunlievitysmenetelmiä lasten leikkausten jälkeen. Hoitajat korostivat toiminnassaan tiedon antamista, hoitoympäristön miellyttäväksi järjestämistä ja asentohoidon merkitystä. Sen sijaan lasten vanhemmat tukivat lastaan emotionaalisesti ja auttoivat arkipäivän toiminnoissa. Lapset lievittivät kipujaan muun muassa lepäämällä ja nukkumalla sekä turvautumalla vanhempiensa läsnäoloon. Kiinalaisilla vanhemmilla oli niukasti tietoa lastensa kivun hoidosta, joten terveydenhuoltohenkilöstön tulee tarjota ymmärrettävää tietoa tästä asiasta.

Erityistä huomiota hoidossa tulisikin kiinnittää lasten emotionaalisiin tarpeisiin. Myös hoitohenkilökunta tarvitsee ajankohtaista tietoa kivun hoidon erilaisista mahdollisuuksista ja monipuolisista menetelmistä. Hoitajille suunnattu tehostettu kivun hoidon koulutus ja kirjallinen tukimateriaali lisäsivät merkittävästi lääkkeettömien kivunlievitysmenetelmien käyttöä ja hoitajien tietämystä asiasta.

Lapset ja heidän vanhempansa tulisi ottaa nykyistä enemmän mukaan kivun hoitoon sairaalassa myös Kiinassa. Vanhemmille tulee kehittää selkeitä ohjeita ja tukimateriaalia kivunlievitysmenetelmien käytöstä, jotta lapset voivat tuntea olonsa mahdollisimman miellyttäväksi leikkauksen jälkeen. Kivun moniulotteisuus, johon liittyy fysiologisen aistimuksen lisäksi psykologinen ja sosio-kulttuurinen ulottuvuus, edellyttää monipuolista tutkimusta erilaisin menetelmin. Siten lääkkeetöntä kivun hoitoa tulee tutkia edelleen lääkehoidon rinnalla erilaisissa kulttuureissa.


Väitöskirja on julkaistu sarjassa Kuopion yliopiston julkaisuja E. Yhteiskuntatieteet. ISBN 951-27-0372-6. Sitä voi tilata yliopiston kirjaston julkaisumyynnistä sähköposti: yrjo.valtanen@uku.fi tai verkko-osoitteesta http://www.uku.fi/kirjasto/julkaisutoiminta/julkmyyn.shtml


Kuopion yliopisto
Viestintä
tiedotus_at_uku.fi