Molnár Ferdinand (MSc) 4.3.2006

Luonnontieteiden ja ympäristötieteiden tiedekunta

Biokemia

Structural analysis of the ligand-binding domains of human and mouse CAR, human VDR and human PPARs (Ihmisen CAR:n, VDR:n ja PPAR:ien sekä hiiren CAR:n ligandia sitovien domeenien rakenteellinen analyysi)

Vastaväittäjä: Professori Kalervo Hiltunen, Oulun yliopisto
Kustos: Professori Carsten Carlberg, Kuopion yliopisto


Väitöskirjan tiivistelmä:


Tumareseptorien rakenteen vaikutus niiden toimintaan

Tumareseptorit ovat paljon tutkittuja geenien säätelyproteiineja (ns. transkriptiotekijöitä). Ihmisellä tähän suurperheeseen kuuluu 48 proteiinia. Näillä proteiineilla on paljon rakenteellisia ja toiminnallisia yhtäläisyyksiä ja niiden vaikutus välittyykin samankaltaisella perusmekanismilla. Kaikille tumareseptoreille ei tunneta niiden toimintaa sääteleviä yhdisteitä. Tumareseptorit vaikuttavat elimistössä lukuisiin geeneihin, joilla on suuri merkitys ihmisen kehityksessä ja fysiologiassa.

Väitöskirjatyössä perehdyttiin eräiden tumareseptorien rakenteeseen ja toimintaan käyttäen rakenneanalyysejä ja molekulaarisen dynamiikan simulaatiota. Erityisesti tutkittiin tumareseptoreita CAR ja PPAR, koska niiden perusaktiivisuus on korkea jo ilman vaikuttavia aineita.

Väitöskirjatyön tulokset osoittavat, että reseptorien rakenteen eroavaisuudet juuri vaikuttavia aineita sitovalla alueella johtavat erilaiseen yhdisteiden tunnistukseen, muiden proteiinien (koaktivaattorien ja korepressorien) sitoutumiseen ja dynamiikkaan. Tulokset antavat lisätietoa siihen, kuinka näiden reseptorien aktiivisuutta voidaan sekä lisätä että vähentää erilaisilla reseptorispesifisillä yhdisteillä.

Väitöskirjatyö tarjoaa yksityiskohtaisempaa tietoa siitä kuinka tumareseptoreiden rakenne vaikuttaa reseptoreiden toimintaan ja mikä on vaikuttavan aineen tunnistuksen molekulaarinen perusta.


Väitöskirja on julkaistu sarjassa Kuopion yliopiston julkaisuja C. Luonnontieteet ja ympäristötieteet. ISBN 951-27-0351-3. Sitä voi tilata yliopiston kirjaston julkaisumyynnistä sähköposti: yrjo.valtanen@uku.fi tai verkko-osoitteesta http://www.uku.fi/kirjasto/julkaisutoiminta/julkmyyn.shtml


Kuopion yliopisto
Viestintä
tiedotus_at_uku.fi