Kuopion yliopisto Kuopion yliopisto UEF
Tutustu yliopistoon Opiskelu Tutkimus Ajankohtaista In English
 

Kuopion yliopistossa vuonna 2004 tarkastettuja väitöskirjoja

Lajittelu:    | Tekijδ | Väitöskirjan nimi | Oppiaine | Päivämäärä | Tiedekunta |

- Activator protein -2 in breast cancer: relation to cell growth, differentiation and cell-matrix interactions (Aktivaattoriproteiini-2 rintasyövässä: yhteys solun kasvuun, erilaistumiseen ja solu-soluväliaineinteraktioihin)
Pellikainen Johanna , Lääketieteellinen tiedekunta, Patologia, 1.10.2004 ,  PDF-tiedosto  ( 4.1M )
- Acute respiratory health effects of particulate matter. Effects of size, composition and sources (Hiukkasten lyhytaikaiset hengityselinvaikutukset. Koon, koostumuksen ja lähteiden merkitys.)
Penttinen Pasi , Lääketieteellinen tiedekunta, Epidemiologia, 16.6.2004 ,  PDF-tiedosto  ( 2.4M )
- Analysis of gene expression data using clustering and functional classification (Geenien ilmenemisaineistojen analyysi käyttäen hyväksi geenien ryhmittelyä ja geenien toiminnallisuuteen liittyvää tietoa)
Törönen Petri , Luonnontieteiden ja ympäristötieteiden tiedekunta, Biokemia, 6.11.2004 ,  PDF-tiedosto  ( 1.0M )
- Analytical methods for the determination of bromide ion and brominated disinfection byproducts from drinking water (Kemialliset analyysimenetelmät bromidin ja bromattujen sivutuotteiden määrittämiseksi talousvedestä)
Rantakokko Panu , Luonnontieteiden ja ympäristötieteiden tiedekunta, Ympäristötieteet, 14.5.2004
- Automation of document structure transformations (Dokumenttien rakennemuunnosten automatisointi)
Leinonen Paula , Informaatioteknologian ja kauppatieteiden tiedekunta, Tietojenkäsittelytiede, 5.11.2004 ,  PDF-tiedosto  ( 3.0M )
- Balance abilities of workers in physically demanding jobs with special reference to firefighters of different ages (Tasapainon hallinta fyysisesti kuormittavaa työtä tekevillä, erityisesti eri-ikäisillä palomiehillä)
Punakallio Anne , Lääketieteellinen tiedekunta, Ergonomia, 5.11.2004 ,  PDF-tiedosto  ( 4.1M )
- Brain-derived neurotrophic factor in the development of epilepsy (Aivoperäisen hermokasvutekijän vaikutus epilepsian kehittymiseen)
Lähteinen Sari , Luonnontieteiden ja ympäristötieteiden tiedekunta, Biokemia, 23.6.2004 ,  PDF-tiedosto  ( 630k )
- Cardiovascular benefits and potential hazards of physical exercise in elderly people (Liikunnan hyödylliset ja mahdolliset haitalliset vaikutukset ikääntyneiden verenkiertoelimistöön)
Kallinen Mauri , Lääketieteellinen tiedekunta, Liikuntalääketiede, 11.12.2004
- Chemoarchitectonic and connectional characteristics of the rat amygdaloid complex and changes of amygdalo-hippocampal connectivity in temporal lobe epilepsy (Rotan mantelitumakkeen kemoarkkitehtuuri ja ratayhteydet sekä mantelitumakkeen ja hippokampuksen välisten ratayhteyksien muutokset ohimolohkoepilepsiassa)
Kemppainen Samuli , Lääketieteellinen tiedekunta, Neurobiologia, 12.6.2004 ,  PDF-tiedosto  ( 3.7M )
- Coagulation physiology and abnormalities in newborn infants: Association with intraventricular haemorrhage and central venous catheter-related thrombosis (Vastasyntyneiden veren hyytymisjärjestelmän kehittyminen ja siihen liittyvät aivoverenvuodot ja keskuslaskimokatetritukokset)
Salonvaara Marjut , Lääketieteellinen tiedekunta, Lastentaudit, 17.12.2004 ,  PDF-tiedosto  ( 3.6M )
- Computational methods for optimal control in ultrasound therapy (Laskennallisia menetelmiä ultraääniterapian annossuunnitteluun)
Malinen Matti , Luonnontieteiden ja ympäristötieteiden tiedekunta, Lääketieteellinen fysiikka, 26.3.2004 ,  PDF-tiedosto  ( 5.2M )
- Contact and Hybrid Laser in the Treatment of Benign Prostatic Hyperplasia. Comparison with Transurethral Resection of the Prostate (Kontakti- ja hybridilaseria höyläysleikkaukseen vertaileva tutkimus hyvänlaatuisen eturauhassuurentuman hoidossa)
Tuhkanen Kari , Lääketieteellinen tiedekunta, Kirurgia/urologia, 16.4.2004 ,  PDF-tiedosto  ( 3.5M )
- Depth of sedation in intensive care patients.
A neurophysiological study (Sedaatiotason määrittäminen tehohoitopotilailla neurofysiologisin menetelmin)
Yppärilä Heidi , Luonnontieteiden ja ympäristötieteiden tiedekunta, Lääketieteellinen fysiikka, 14.6.2004 ,  PDF-tiedosto  ( 4.1M )
- Development of novel luminescence-based enzymatic assays for inorganic pyrophosphate and AMP to measure nucleic acid polymerization and ligation (Uusia entsymaattisia menetelmiä nukleiinihappojen polymerisaation ja ligaation mittaamiseen)
Jansson Vuokko , Farmaseuttinen tiedekunta, Farmakologia, 10.12.2004 ,  PDF-tiedosto  ( 2.3M )
- Dioxin resistance alleles and developmental stage at exposure as determinants of sensitivity to dioxin-induced short-term toxicity and male reproductive effects (Geneettiset herkkyystekijät ja kehitysvaihe dioksiinien lyhytaikaistoksisuutta ja lisääntymistoksisuutta määräävinä tekijöinä)
Simanainen Ulla , Luonnontieteiden ja ympäristötieteiden tiedekunta, Biokemia, 19.5.2004 ,  PDF-tiedosto  ( 388k )
- Does mercury promote lipid peroxidation? In vivo and in vitro studies concerning mercury and selenium in lipid peroxidation and coronary heart disease (Edistääkö elohopea lipidiperoksidaatiota? Tutkimuksia elohopean ja seleenin merkityksestä lipidiperoksidaatiossa ja sepelvaltimotaudissa)
Seppänen Kari , Luonnontieteiden ja ympäristötieteiden tiedekunta, Kemia, 24.9.2004 ,  PDF-tiedosto  ( 1.4M )
- Effects of aging, training and collagen gene defects on murine osteoarthritis (Ikääntymisen, kuormituksen ja kollageenien geenivirheiden vaikutukset nivelrikkoon hiirissä)
Lapveteläinen Tuomo , Lääketieteellinen tiedekunta, Anatomia, 26.11.2004 ,  PDF-tiedosto  ( 3.2M )
- Effects of hormonal and other factors on fractures in peri- and early postmenopausal women (Hormonaalisten ja eräiden muiden tekijöiden vaikutus vaihdevuosi-ikäisten naisten luunmurtumiin)
Randell Kaisa , Lääketieteellinen tiedekunta, Lääketiede, 17.12.2004 ,  PDF-tiedosto  ( 3.4M )
- Ensihoitotyön fyysinen kuormittavuus ja ensihoitajien työkyvyn fyysisiä edellytyksiä arvioivan testistön kehittäminen
Vehmasvaara Päivi , Lääketieteellinen tiedekunta, Ergonomia, 13.3.2004 ,  PDF-tiedosto  ( 6.5M )
- Estimation methods for nonstationary biosignals (Uusia menetelmiä epästationaaristen biosignaalien estimointiin)
Tarvainen Mika , Luonnontieteiden ja ympäristötieteiden tiedekunta, Fysiikka, 11.6.2004 ,  PDF-tiedosto  ( 6.2M )
- Eturauhassyöpää sairastavien miesten terveyteen liittyvä elämänlaatu vuoden seuranta-aikana
Kuivalainen Leena , Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta, Hoitotiede, 17.12.2004 ,  PDF-tiedosto  ( 8.7M )
- Event-related potential (ERP) studies of mother-infant interaction (Varhaisen vuorovaikutussuhteen psykofysiologiaa)
Purhonen Maija , Lääketieteellinen tiedekunta, Psykiatria, 10.12.2004 ,  PDF-tiedosto  ( 2.7M )
- Functional MRI studies on human declarative memory (Muistin toiminnallinen magneettikuvantaminen)
Pihlajamäki Maija , Lääketieteellinen tiedekunta, Neurologia, 1.10.2004
- Functional profiling of the xenobiotic nuclear receptor CAR and PXR (Xenobiottisten tumareseptorien CAR ja PXR toimintamekanismin kartoittaminen)
Frank Christian , Luonnontieteiden ja ympäristötieteiden tiedekunta, Biokemia, 11.12.2004 ,  PDF-tiedosto  ( 3.1M )
- Functional visual and hearing impairment in a population aged 75 years and older in the city of Kuopio in Finland. Associations with mood and activities of daily living. (75-vuotiaiden tai sitä vanhempien kuopiolaisten toiminnallinen näkö- ja/tai kuulohaitta sekä niiden vaikutus mielialaan ja päivittäiseen selviytymiseen)
Lupsakko Taina , Lääketieteellinen tiedekunta, Geriatria, 22.10.2004 ,  PDF-tiedosto  ( 2.0M )
- Gene Therapy and Atherosclerosis – Experimental Studies With Secreted Macrophage Scavenger Receptor and Platelet Activating Factor Acetylhydrolase (Geeniterapia ja ateroskleroosi – kokeellisia tutkimuksia makrofagin eritettävällä scavenger reseptorilla ja verihiutalteita aktivoivan tekijän asetyylihydrolaasilla)
Jalkanen Johanna , Lääketieteellinen tiedekunta, Molekulaarinen lääketiede, 27.3.2004 ,  PDF-tiedosto  ( 662k )
- Gene expression in atherosclerosis and skeletal muscle ischemia – a DNA array study (Geenien ilmeneminen valtimonkovettumataudissa ja hapenpuutteesta kärsivässä lihaksessa – DNA-array-tutkimus)
Tuomisto Tiina , Lääketieteellinen tiedekunta, Molekulaarinen lääketiede, 12.6.2004 ,  PDF-tiedosto  ( 964k )
- Gene expression profiles of chondrocytic cells exposed to hydrostatic pressure (Geenien ilmentymiskirjo hydrostaattiselle paineelle altistetuissa rustotyyppisissä soluissa)
Sironen Reijo , Lääketieteellinen tiedekunta, Solubiologia, 13.11.2004 ,  PDF-tiedosto  ( 2.9M )
- Gene therapy in the treatment of familial hypercholesterolemia – Evaluation and development of viral vectors and gene transfer techniques (Geeniterapia familiaalisen hyperkolesterolemian hoidossa – Geenikuljettimien ja geeninsiirtomenetelmien kehittäminen ja arviointi)
Kankkonen Hanna , Luonnontieteiden ja ympäristötieteiden tiedekunta, Molekyylibiologia ja molekulaarinen lääketiede, 3.12.2004 ,  PDF-tiedosto  ( 1.5M )
- Genetic studies on type 2 diabetes mellitus with special emphasis on obesity and microvascular complications (Geneettisiä tutkimuksia tyypin 2 diabeteksesta painottuen erityisesti lihavuuteen ja mikrovaskulaarikomplikaatioihin)
Sivenius Katariina , Lääketieteellinen tiedekunta, Sisätaudit, 29.10.2004 ,  PDF-tiedosto  ( 6.3M )
- Genetics of dilated cardiomyopathy in the Eastern Finnish population (Laajentavan kardiomyopatian genetiikka itäsuomalaisessa väestössä)
Kärkkäinen Satu , Lääketieteellinen tiedekunta, Sisätaudit/kardiologia, 7.5.2004 ,  PDF-tiedosto  ( 3.9M )
- Geriatrisen päiväkuntoutuksen vaikuttavuus
Roilas Heikki , Lääketieteellinen tiedekunta, Yleislääketiede, 30.1.2004 ,  PDF-tiedosto  ( 4.7M )
- Glucose metabolism in heterozygous hexokinase II knock-out mice (Glukoosi-aineenvaihdunta heterotsygooteilla heksokinaasi II-poistogeenisillä hiirillä)
Heikkinen Sami , Lääketieteellinen tiedekunta, Molekulaarinen lääketiede, 24.1.2004 ,  PDF-tiedosto  ( 2.0M )
- Health Management Information System Evaluation: Lesson from Tanzania (Terveyshallinnon tietojärjestelmän evaluaatio -oppitunti Tansaniasta)
Mshana Simon , Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta, Terveyshallinto, 29.1.2004 ,  PDF-tiedosto  ( 11.2M )
- High performance liquid chromatography and coulometric electrode array detection: Analytical methods for biological samples containing lignans and isoflavonoids (Nestekromatografia ja kulometrinen elektrodirividetektori: analyysimenetelmiä biologisten näytteiden lignaaneille ja isoflavonoideille)
Nurmi Tarja , Lääketieteellinen tiedekunta, Kliininen biokemia, 28.5.2004 ,  PDF-tiedosto  ( 3.6M )
- Hoidon laatu – potilaiden ja henkilöstön yhteinen asia?
Kvist Tarja , Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta, Terveyshallintotiede, 29.10.2004 ,  PDF-tiedosto  ( 4.9M )
- Hopelessness in a general population of Finnish adults (Toivottomuus suomalaisessa aikuisväestössä)
Haatainen Kaisa , Lääketieteellinen tiedekunta, Terveydenhuolto, 3.9.2004 ,  PDF-tiedosto  ( 3.1M )
- Image Reconstruction in Three-Dimensional Electrical Impedance Tomography (Kolmedimensionaalinen kuvantaminen impedanssitomografiassa)
Vauhkonen Päivi , Luonnontieteiden ja ympäristötietieden tiedekunta, Fysiikka, 3.1.2004 ,  PDF-tiedosto  ( 5.4M )
- Intraocular pressure lowering activities of endogenous cannabinoids, and their uptake and enzyme hydrolysis inhibitors in normotensive rabbits (Endogeenisten kannabinoidien ja niiden metabolian inhibiittorien vaikutukset kaniinien silmänpaineeseen)
Laine Krista , Farmaseuttinen tiedekunta, Farmaseuttinen kemia, 25.9.2004 ,  PDF-tiedosto  ( 4.4M )
- Jääkiekkovammat – epidemiologinen tutkimus jääkiekkovammoista
Mölsä Jouko , Lääketieteellinen tiedekunta, Liikuntalääketiede, 24.1.2004
- Laadun informaatio-ohjauksen haasteet – hoitohenkilökunnan ja laatusuositusten laadulle antamien merkitysten harmonisuus ja ristiriitaisuus
Mäki Tiina , Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta, Terveyshallintotiede, 28.5.2004 ,  PDF-tiedosto  ( 1.4M )
- Lapsen terveyskäsityksestä lapsen terveyden yhteistoiminnalliseen edistämiseen
Okkonen Tuula , Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta, Hoitotiede, 19.11.2004 ,  PDF-tiedosto  ( 3.1M )
- Longitudinal clinical characterization of the acute respiratory distress syndrome (ARDS); with special reference to monitoring of respiratory mechanics (Vaikean hengitysvajausoireyhtymän kliininen kulku ja hengitysmekaniikan monitorointi)
Nunes Silvia , Lääketieteellinen tiedekunta, Anestesiologia ja tehohoito, 29.10.2004 ,  PDF-tiedosto  ( 3.9M )
- Lääkeneuvonnan kehittäminen suomalaisissa apteekeissa
Vainio Kirsti , Farmaseuttinen tiedekunta, Sosiaalifarmasia, 18.12.2004 ,  PDF-tiedosto  ( 513k )
- Magnetic resonance imaging of misery perfusion, chronic cerebrovascular disease and acute stroke. A study using transverse relaxation contrast.(Alentuneen aivoverenkierron, kroonisen aivoverisuonitaudin ja akuutin aivohalvauksen magneettikuvantaminen. Poikittaista relaksaatioaikaa hyödyntävä tutkimus.)
Kavec Martin , Luonnontieteiden ja ympäristötieteiden tiedekunta, Lääketieteellinen fysiikka, 28.6.2004 ,  PDF-tiedosto  ( 4.2M )
- Mast cells and epidermis in skin culture (Syöttösolut ja orvaskesi ihoviljelmissä)
Kivinen Petri , Lääketieteellinen tiedekunta, Ihotaudit ja allergologia, 7.5.2004 ,  PDF-tiedosto  ( 4.9M )
- Microbial exposure in remediation work
(Mikrobialtistuminen rakennusten korjaustyössä)
Rautiala Sirpa , Luonnontieteiden ja ympäristötieteiden tiedekunta, Ympäristötieteet, 14.5.2004 ,  PDF-tiedosto  ( 3.1M )
- Modification by spray drying of the physicochemical properties of lactose particles used as carriers in a dry powder inhaler (Inhalaatiojauheissa kantaja-aineena käytetyn laktoosin fysikokemiallisten ominaisuuksien modifiointi sumukuivaimella)
Harjunen Päivi , Farmaseuttinen tiedekunta, Farmasian teknologia, 7.2.2004 ,  PDF-tiedosto  ( 2.7M )
- Modification of the growth, photosynthesis and leaf structure of silver birch by elevated CO2 and O3 (Kohotetun hiilidioksidi- ja otsonipitoisuuden vaikutus rauduskoivun kasvuun, fotosynteesiin ja lehtien rakenteeseen)
Riikonen Johanna , Luonnontieteiden ja ympäristötieteiden tiedekunta, Ympäristötieteet, 19.11.2004 ,  PDF-tiedosto  ( 3.4M )
- Molecular mechanisms of the effects of uncompetitive NMDA-antagonist MK-801 on CREB related transcription factors(NMDA-salpaajat vaikuttavat geenien luentaan CREB-molekyylin kautta)
Storvik Markus , Farmaseuttinen tiedekunta, Neurobiologia, 28.6.2004 ,  PDF-tiedosto  ( 1.0M )
- Molecular small animal imaging with pinhole single-photon emission computed tomography (Pieneläinten molekulaarinen kuvantaminen neulanreikätomografian avulla)
Sohlberg Antti , Luonnontieteiden ja ympäristötieteiden tiedekunta, Lääketieteellinen fysiikka, 9.9.2004 ,  PDF-tiedosto  ( 2.2M )
- Näkökulmia ehkäisevään sosiaalipolitiikkaan: lähtökohtiin, linjauksiin, toteutukseen ja haasteisiin
Korhonen Jukka , Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta, Sosiaalipolitiikka, 30.6.2004 ,  PDF-tiedosto  ( 7.9M )
- Periprosthetic femoral bone loss and bone turnover after primary total hip arthroplasty (Lonkkaproteesin viereinen luukato ja luun aineenvaihdunta reisiluussa tekonivelleikkauksen jälkeen)
Venesmaa Petri , Lääketieteellinen tiedekunta, Kirurgia, 18.9.2004 ,  PDF-tiedosto  ( 2.9M )
- Personal exposure to microbial aerosols (Henkilökohtainen altistuminen mikrobiaerosoleille)
Toivola Mika , Luonnontieteiden ja ympäristötieteiden tiedekunta, Ympäristötiede, 1.10.2004 ,  PDF-tiedosto  ( 1.0M )
- Physiological responses and mood states after daily repeated prolonged exercise (Fysiologiset vasteet ja mieliala päivittäin toistetun pitkäkestoisen liikuntasuorituksen jälkeen)
Väänänen Ilkka , Lääketieteellinen tiedekunta, Fysiologia, 8.5.2004
- Pitkittäistutkimus sepelvaltimoiden ohitusleikkaus- ja pallolaajennuspotilaiden terveyteen liittyvästä elämänlaadusta
Kattainen Eija , Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta, Hoitotiede, 3.12.2004 ,  PDF-tiedosto  ( 7.3M )
- Plasma cell glycoprotein-1, interleukin-6 and tumor necrosis factor-alfa as candidate genes for insulin resistance, obesity and type 2 diabetes (PC-1, interleukiini 6 ja tuumorinekroositekijä a insuliiniresistenssin, ylipainon ja tyypin 2 diabeteksen ehdokasgeeneinä)
Kubaszek Agata , Lääketieteellinen tiedekunta, Sisätaudit, 26.3.2004 ,  PDF-tiedosto  ( 3.9M )
- Polychlorinated dibenzo-p-dioxin and dibenzofuran contamination of sediments and photochemical decontamination of soils
(Polyklooratuilla dibentso-p-dioksiineilla ja dibentsofuraaneilla pilaantuneet sedimentit sekä maaperän puhdistaminen valokemiallisesti)
Isosaari Pirjo , Luonnontieteiden ja ympäristötieteiden tiedekunta, Ympäristötiede, 18.6.2004 ,  PDF-tiedosto  ( 532k )
- Prevention of bromine-containing disinfection by-products during drinking water treatment (Bromipitoisten desinfioinnin sivutuotteiden muodostumisen ehkäiseminen juomaveden valmistuksessa)
Myllykangas Tiia , Luonnontieteiden ja ympäristötieteiden tiedekunta, Ympäristötieteet, 20.2.2004
- Prognostic factors in pharyngeal squamous cell carcinoma with special reference to cell adhesion, p53 protein expression and nitric oxide synthase expression (Nielun alueen syövän ennustetekijöistä: soluadhesio, p53 sekä typpioksidi syntaasi)
Pukkila Matti , Lääketieteellinen tiedekunta, Kliininen lääketiede, 20.8.2004 ,  PDF-tiedosto  ( 3.7M )
- Proteoglycans and hyaluronan in the intervertebral disc and cartilage endplate. Effects of aging and degeneration (Proteoglykaanit ja hyaluronaani selkänikaman väli- ja päätelevyssä. Ikääntymisen ja välilevyrappeuman aiheuttamat muutokset)
Inkinen Ritva , Lääketieteellinen tiedekunta, Solubiologia, 10.12.2004 ,  PDF-tiedosto  ( 3.7M )
- Putreskine accumulation in mouse central nervous system – Neuroprotection at the expense of learning deficiency (Putreskiinin akkumuloituminen hiiren keskushermostossa suojaa hermosoluja vaurioilta mutta johtaa oppimisvaikeuksiin)
Kaasinen Kyllikki , Lääketieteellinen tiedekunta, Bioteknologia ja molekulaarinen lääketiede, 20.3.2004 ,  PDF-tiedosto  ( 2.6M )
- Quantitative trait loci for egg quality and production in laying hens (Kananmunan laatuun ja tuotantoon vaikuttavien kromosomialueiden kartoittaminen munijakanalla)
Tuiskula-Haavisto Maria , Luonnontieteiden ja ympäristötieteiden tiedekunta, Soveltava eläintiede, 11.12.2004
- Role of exogenous and cell curface glycosaminoglycans in non-viral gene delivery (Eksogeenisten ja solun pinnan glykosaminoglykaanien rooli ei-virusvälitteisessä geeninsiirrossa)
Ruponen Marika , Farmaseuttinen tiedekunta, Biofarmasia, 24.4.2004 ,  PDF-tiedosto  ( 3.2M )
- Role of glutamatergic neurotransmitter system in the neurotoxicity of inorganic lead (Glutamatergisen hermovälittäjäainesysteemin merkitys epäorgaanisen lyijyn hermomyrkyllisyydessä)
Loikkanen Jarkko , Farmaseuttinen tiedekunta, Toksikologia, 28.5.2004 ,  PDF-tiedosto  ( 4.0M )
- Role of the p62 protein in the formation of neuropathological cytoplasmic inclusions (Proteiinin p62 merkitys neuropatologisten sytoplasmisten inkluusioiden muodostumisessa)
Kuusisto Erkki , Lääketieteellinen tiedekunta, Neurotieteet, 24.9.2004 ,  PDF-tiedosto  ( 803k )
- Starch acetate as a coating polymer for oral extended release products – film-forming ability, permeability and plasticization (Uuden kotimaisen biopolymeerin, tärkkelysasetaatin, soveltuvuus pitkävaikutteisten lääkevalmisteiden päällysteeksi)
Tarvainen Maarit , Farmaseuttinen tiedekunta, Farmasian teknologia, 2.10.2004 ,  PDF-tiedosto  ( 4.2M )
- Starch acetate as a novel tablet excipient for extended oral drug delivery (Tärkkelysasetaatti uutena tablettiapuaineena pitkävaikutteisissa tableteissa)
Korhonen Ossi , Farmaseuttinen tiedekunta, Farmasian teknologia, 26.1.2004 ,  PDF-tiedosto  ( 4.2M )
- Starch-acetate films and microparticles – degradation, erosion and drug release in vitro (Tärkkelysasetaattifilmit ja -mikropartikkelit: hajoaminen, eroosio ja lääkeaineen vapautuminen in vitro)
Tuovinen Laura , Farmaseuttinen tiedekunta, Farmasian teknologia, 30.10.2004 ,  PDF-tiedosto  ( 3.0M )
- Studies on cancer-related effects of 50 Hz magnetic fields (Tutkimuksia 50 Hz magneettikenttien syöpään liittyvistä vaikutuksista)
Kumlin Timo , Luonnontieteiden ja ympäristötieteiden tiedekunta, Ympäristötieteet, 17.9.2004 ,  PDF-tiedosto  ( 3.2M )
- Synthesis and in vitro evaluation of novel buparvaquone prodrugs for the treatment of leishmaniasis (Leishmaniaasin hoitoon tarkoitettujen uusien buparvakvonin aihiolääkkeiden syntetisointi ja ominaisuuksien tutkiminen in vitro)
Mäntylä Antti , Farmaseuttinen tiedekunta, Farmaseuttinen kemia, 14.5.2004
- The Direct Control of the Multi-Leaf Collimator in the Inverse Problem of Radiotherapy Treatment Planning (Moniliuskakollimaattorin suora kontrolli sädehoidon annossuunnittelun käänteisongelmassa)
Kolmonen Pekka , Luonnontieteiden ja ympäristötieteiden tiedekunta, Lääketieteellinen fysiikka, 19.3.2004 ,  PDF-tiedosto  ( 2.9M )
- The role of nuclear factor kappa-B in models of adult and neonatal cerebral ischemia: The effects of pyrrolidine dithiocarbamate (Geeninsäätelytekijä NF-kB:n rooli aivohalvauksen ja vastasyntyneen asfyksian kokeellisissa malleissa: tutkimuksia pyrrolidiiniditiokarbamaatin vaikutuksista)
Nurmi Antti , Luonnontieteiden ja ympäristötieteiden tiedekunta, Molekulaarinen aivotutkimus, 4.12.2004 ,  PDF-tiedosto  ( 506k )
- The search for genes predisposing to preeclampsia(Raskausmyrkytyksen geneettinen tausta Itä-Suomessa)
Jaana Laasanen , Lääketieteellinen tiedekunta, Naistentaudit ja synnytysoppi, 26.3.2004 ,  PDF-tiedosto  ( 2.4M )
- The ultra weak variational formulation for ultrasound transmission problems (Ultraheikko variationaalimuoto ultraäänikenttien mallinnuksessa)
Huttunen Tomi , Luonnontieteiden ja ympäristötieteiden tiedekunta, Lääketieteellinen fysiikka, 28.2.2004 ,  PDF-tiedosto  ( 7.3M )
- Tieto- ja viestintätekniikka tulevaisuuden hoitotyössä – Asiantuntijaryhmän näkemys hoitotyön skenaarioista ja kvalifikaatioista vuonna 2010
Jauhiainen Annikki , Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta, Hoitotiede, 26.11.2004 ,  PDF-tiedosto  ( 5.4M )
- Treatment of chronic non-specific neck pain with emphasis on strength training (Kroonisen niskakivun hoito kiinnittäen huomiota erityisesti voimaharjoitteluun)
Ylinen Jari , Lääketieteellinen tiedekunta, Fysiatria, 5.11.2004
- Vaarallisten rikoksenuusijoiden uusimisriskiin vaikuttavat tekijät Suomessa 1971 - 1995
Paanila Jarmo , Lääketieteellinen tiedekunta, Oikeuspsykiatria, 13.8.2004 ,  PDF-tiedosto  ( 3.3M )
 
Kuopion yliopisto, PL 1627, 70211 Kuopio, vaihde: 0207 87 2211, s-posti:etunimi.sukunimi@uku.fi