Kuopion yliopisto Kuopion yliopisto UEF
Tutustu yliopistoon Opiskelu Tutkimus Ajankohtaista In English
 

Kuopion yliopistossa vuonna 2003 tarkastettuja väitöskirjoja

Lajittelu:    | Tekijä | Väitöskirjan nimi | Oppiaine | Päivämäärä | Tiedekunta |

- Biofeedback training in stress urinary incontinence. Effect on muscle activity, the application of a home biofeedback device and the function of the pelvic floor musculature (Biopalauteharjoittelu ponnistusvirtsankarkailussa. Vaikutus lihasaktiviteettiin, kotihoitolaitteen käyttö ja lantion pohjan lihasten toiminta)
Aukee Pauliina , Lääketieteellinen tiedekunta, Synnytykset ja naistentaudit, 31.10.2003 ,  PDF  ( 3.2M )
- Interaction of Muscarinic Acetylcholine and N-Methyl-D-Aspartate –Type Glutamate Receptors in the Regulation of Spatial Learning and Memory (Kolinergisten muskariini- ja glutamatergisten N-metyyli-D-Aspartaattireseptorien yhteisvaikutus paikkaoppimisen ja -muistin säätelyssä)
Aura Juhana , Lääketieteellinen tiedekunta, Neurologia ja neurotieteet, 10.5.2003 ,  PDF  ( 542k )
- Genetics of Parkinson´s Disease in the Finnish Population (Parkinsonin taudin periytyvyys suomalaisessa väestössä)
Autere Jaana , Lääketieteellinen tiedekunta, Neurologia, 28.11.2003 ,  PDF  ( 4.5M )
- Lapsiperheiden elämänhallintavalmiudet. Perheohjauksen arviointi
Eirola Raija , Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta, Hoitotiede, 24.10.2003 ,  PDF  ( 10.0M )
- Familial aggregation and tracking of blood pressure, body mass index and serum total cholesterol during childhood. A prospective family study in eastern Finland (Verenpaineen, painoindeksin ja veren kokonaiskolesterolin perheittäinen esiintyminen ja pysyvyys lapsuudessa. Itäsuomalaisten perheiden seurantatutkimus)
Fuentes Ricardo , Lääketieteellinen tiedekunta, Kansanterveystiede, 27.2.2003 ,  PDF  ( 7.3M )
- A Study of T1rho Relaxation From Relaxation Mechanisms to the Magnetic Resonance Imaging Contrast (T1rho relaksaatio magneettikuvauskontrastina)
Gröhn Heidi , Luonnontieteiden ja ympäristötieteiden tiedekunta, Lääketieteellinen fysiikka, 18.6.2003 ,  PDF  ( 10.0M )
- Localization and function of trkB neurotrophin receptor isoforms in neuronal cells (Neurotrofiinireseptori trkB:n eri muotojen sijainti ja toiminta neuronaalisissa soluissa)
Haapasalo Annakaisa , Luonnontieteiden ja ympäristötieteiden tiedekunta, Bioteknologia ja neurobiologia, 17.5.2003 ,  PDF  ( 7.8M )
- Predicting the Risk of Atrial Fibrillation after Coronary Artery Bypass Surgery (Sydämen ohitusleikkauksen jälkeisen eteisvärinän riskin ennustaminen)
Hakala Tapio , Lääketieteellinen tiedekunta, Kirurgia, 27.6.2003 ,  PDF  ( 386k )
- Biological purification of odorous sulphide compounds from effluent gases (Haisevia rikkiyhdisteitä sisältävien poistokaasujen biologinen puhdistaminen)
Hartikainen Tarja , Luonnontieteiden ja ympäristötieteiden tiedekunta, Ympäristönsuojelutekniikka, 28.3.2003 ,  PDF  ( 4.4M )
- Experimental Strategies for Placental Gene Transfer And Gene Expression in Preeclamptic Placenta (Kokeellinen tutkimus istukan geeninsiirrosta ja geenien ilmentymisestä pre-eklampsiaistukassa)
Heikkilä Annaleena , Lääketieteellinen tiedekunta, Molekulaarinen lääketiede, synnytykset ja naistentaudit, 23.5.2003 ,  PDF  ( 8.8M )
- Carbon balance of the arctic wetlands in Europe (Euroopan arktisten kosteikkojen hiilitase)
Heikkinen Juha E.P. , Luonnontieteiden ja ympäristötieteiden tiedekunta, Ympäristötieteet, 30.5.2003 ,  PDF  ( 4.5M )
- Inflammatory and Cytotoxic Potential of Selected Moldy House Microbes In Vitro (Kosteusvauriotaloista eristettyjen mikrobien aiheuttama sytotoksisuus ja inflammatoriset vasteet in vitro)
Huttunen Kati , Luonnontieteiden ja ympäristötieteiden tiedekunta, Toksikologia, 6.6.2003 ,  PDF  ( 12.5M )
- Mast cells in cutaneous wound healing (Syöttösolut haavan paranemisessa)
Huttunen Maria , Lääketieteellinen tiedekunta, Iho- ja sukupuolitaudit, 12.12.2003 ,  PDF  ( 4.7M )
- Rye bread and glucose and insulin in healthy adults (Ruisleivän vaikutus glukoosiaineenvaihduntaan terveillä aikuisilla koehenkilöillä)
Juntunen Katri , Lääketieteellinen tiedekunta, Kliininen ravitsemustiede, 31.10.2003 ,  PDF  ( 5.1M )
- Personal Exposures to Volatile Organic Compounds and Carbonyls: Relationships to Microenvironment Concentrations and Analysis of Sources (Väestön altistuminen VOC- ja karbonyyliyhdisteille: mikroympäristöpitoisuuksien suhde henkilökohtaiseen altistukseen ja analyysi lähteistä)
Jurvelin Jouni , Luonnontieteiden ja ympäristötieteiden tiedekunta, Ympäristötieteet, 19.6.2003 ,  PDF  ( 482k )
- Inflammatory Responses in Mice after Intratracheal Instillation of Microbes Isolated from Moldy Buildings (Kosteusvauriotalojen mikrobien aiheuttamat tulehdusvasteet hiiren hengitysteissä)
Jussila Juha , Farmaseuttinen tiedekunta, toksikologia, 24.1.2003 ,  PDF  ( 638k )
- Cationic Lipids as Antisense Oligo-nucleotide Carriers into Cells – Studies on Complexation and Transfection (Kationiset lipidit antisense oligonukleotidien soluun kuljetuksessa. Kompleksointi- ja ilmenemistutkimuksia).
Jääskeläinen Ilpo , Farmaseuttinen tiedekunta, Biofarmasia, 17.5.2003 ,  PDF  ( 6.8M )
- Kaiken keskellä, vai kaikesta sivussa? Sukupolvien elämänlaatu ja identiteetti syrjäisessä maaseutukunnassa 2000-luvun alussa
Kainulainen Jari , Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta, Sosiaalipolitiikka, 28.11.2003 ,  PDF  ( 13.9M )
- Parents’ Perceptions and Alleviation of Children’s Postoperative Pain at Home after Day Surgery (Vanhempien käsityksiä lasten leikkauskivusta ja sen lievittäminen päiväkirurgisen leikkauksen jälkeen kotona)
Kankkunen Päivi , Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta, Hoitotiede, 21.2.2003 ,  PDF  ( 7.1M )
- Clinical Drug Trials in Finland – Quality and Characteristics (Kliiniset lääketutkimukset Suomessa – laatu ja ominaispiirteet)
Keinonen Tuija , Farmaseuttinen tiedekunta, Farmasia, 21.11.2003 ,  PDF  ( 5.2M )
- Microbial communities in drinking water systems analysed by lipid biomarkers (Talousvesijärjestelmien mikrobiyhteisöjen määrittäminen lipidibiomarkkereilla)
Keinänen Minna , Luonnontieteiden ja ympäristötieteiden tiedekunta, Ympäristötieteet, 24.10.2003
- Physical work load as a risk factor for symptoms in the neck and upper limbs: Exposure assessment and ergonomic intervention (Fyysinen kuormitus niskan ja yläraajojen vaivojen riskitekijänä: kuormituksen arviointi ja ergonomian vaikutus)
Ketola Ritva , Lääketieteellinen tiedekunta, Ergonomia, 12.9.2003 ,  PDF  ( 9.0M )
- The Cell and Tissue Structures of Norway Spruce and Scots Pine Needles as Tools for the Diagnosis of Ozone Impacts (Kuusen- ja männynneulasten solu- ja solukkorakenteet otsonin vaikutuksen määrittämisessä)
Kivimäenpää Minna , Luonnontieteiden ja ympäristötieteiden tiedekunta, Ympäristötieteet, 4.10.2003 ,  PDF  ( 3.9M )
- Model studies on the evolution of fogs and clouds in the presence of semi-volatile gases (Teoreettinen tutkimus vesiliukoisten kaasujen vaikutuksesta sumujen ja pilvien muodostumiseen)
Kokkola Harri , Luonnontieteiden ja ympäristötieteiden tiedekunta, Fysiikka, 27.9.2003
- Mapping the Structure and Function of the Human MT1 Melatonin Receptor (Ihmisen MT1-melatoniinireseptorin rakenteen ja toiminnan tutkiminen)
Kokkola Tarja , Luonnontieteiden ja ympäristötieteiden tiedekunta, Bioteknologia, 14.11.2003 ,  PDF  ( 3.6M )
- Metabolic Studies on Adipose Tissue in Severe Obesity (Rasvakudoksen aineenvaihdunta sairaalloisessa lihavuudessa)
Kolehmainen Marjukka , Lääketieteellinen tiedekunta, Kliininen ravitsemustiede, 10.5.2003 ,  PDF  ( 8.4M )
- Yksilöllinen eläkevakuuttaminen eläketurvan täydentäjänä
Korhonen Marko , Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta, Sosiaalipolitiikka, 12.12.2003 ,  PDF  ( 13.1M )
- Experimental analysis and finite element modeling of normal and degraded articular cartilage: mechanical response of poroelastic, anisotropic and inhomogenous tissue (Normaalin ja vaurioituneen nivelruston mekaaninen testaus ja mallinnus)
Korhonen Rami , Luonnontieteiden ja ympäristötieteiden tiedekunta, Fysiikka, 5.12.2003 ,  PDF  ( 3.7M )
- Searching for the Phenotype of Female Metabolic Syndrome in Relation to Polycystic Ovary Syndrome and for the Genetic Background of Polycystic Ovary Syndrome (Naisten metabolisen oireyhtymän ilmiasun selvittelyä suhteessa munasarjojen monirakkulaoireyhtymään ja tämän geneettisen taustan selvittelyä)
Korhonen Seija , Lääketieteellinen tiedekunta, Naistentaudit ja lisääntymislääketiede, 5.12.2003 ,  PDF  ( 4.9M )
- To survive, you have to adjust. Study abroad as a process of learning intercultural competence in nursing (Sopeudu, niin selviät. Opiskelu ulkomailla hoitotyön kulttuurisen asiantuntijuuden oppimisen prosessina)
Koskinen Liisa , Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta, Hoitotieteen didaktiikka, 12.9.2003 ,  PDF  ( 15.9M )
- Neuroprotection in Experimental Acute Cerebral Ischaemia: alpha2–adrenoreceptor agonism, MAO-B inhibition, and enhancement of GABAergic neurotransmission as neuroprotective strategies (Neuroprotektio kokeellisessa akuutissa aivoiskemiassa: alfa2-adrenergisen vaikutuksen lisääminen. MAO-B salpaus ja GABAergisen vaikutuksen tehostaminen neuroprotektiivisina strategioina)
Kuhmonen Johanna , Lääketieteellinen tiedekunta, Neurologia, 8.8.2003 ,  PDF  ( 6.2M )
- Lumbar bone mineral status during infancy and at preschool age in children born preterm (Keskosina syntyneiden lasten lannenikamien mineraalitila imeväis- ja esikouluiässä)
Kurl Sangita , Lääketieteellinen tiedekunta, Lastentaudit, 12.9.2003 ,  PDF  ( 5.5M )
- Development and Validation of Mechano-Acoustic Techniques and Instrument for Evaluation of Articular Cartilage (Ultraäänimittauksen ja mekaanisen koestuksen käyttö nivelrikon diagnostiikassa: Mittauslaitteen sekä uusien tekniikoiden kehittäminen ja testaaminen)
Laasanen Mikko , Luonnontieteiden ja ympäristötieteiden tiedekunta, Fysiikka, 31.10.2003 ,  PDF  ( 4.7M )
- Synergism of low-molecular weight polyethylenimines and other cationic carriers in gene delivery in vitro (Pienten polyetyleeni-imiinien ja muiden kationisten kantajien synergistinen vaikutus geenisiirtoon soluviljelymalleissa)
Lampela Pasi , Farmaseuttinen tiedekunta, Farmakologia, 12.12.2003 ,  PDF  ( 2.9M )
- Neuromuscular control in lumbar disorders (Liikekontrolli alaselkäongelmissa)
Leinonen Ville , Lääketieteellinen tiedekunta, Fysiologia, 6.11.2003 ,  PDF  ( 2.8M )
- Voiko vierianalytiikka olla laadukasta? Tutkimus sydän- ja verisuonitautien vierianalytiikasta
Liikanen Eeva , Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta, Hoitotiede, 5.12.2003 ,  PDF  ( 8.9M )
- Cholinergic Neurotransmission, Amyloid-Beta Peptide and the Pathogenesis of Alzheimer’s Disease (Kolinergisen hermovälityksen ja amyloidi beeta peptidin merkitys Alzheimerin taudin synnyssä)
Liu Li , Lääketieteellinen tiedekunta, Neurotieteet, 7.3.2003 ,  PDF  ( 1.4M )
- MRI Characterization of Human Acute Ischemic Stroke: Diffusion and Perfusion Weighted Imaging and Phase Contrast Angiography (Diffuusio- ja perfuusiomagneettikuvaus sekä magneettiangiografia kliinisen aivoinfarktin diagnostiikassa)
Liu Yawu , Lääketieteellinen tiedekunta, Kliininen radiologia, 10.10.2003 ,  PDF  ( 6.5M )
- Genetic background and phenotype of autosomal dominant polycystic kidney disease in eastern Finland (Autosomaalisesti dominantisti periytyvä rakkulamunuaistaudin geneettinen tausta ja kliininen kuva Itä-Suomessa)
Lumiaho Anne , Lääketieteellinen tiedekunta, Nefrologia, 19.12.2003 ,  PDF  ( 3.7M )
- Greenhouse Gas Dynamics of Farmed or Forested Organic Soils in Finland (Kasvihuonekaasudynamiikka suomalaisilla viljellyillä tai metsitetyillä orgaanisilla mailla)
Maljanen Marja , Luonnontieteiden ja ympäristötieteiden tiedekunta, Ympäristötiede, 3.10.2003 ,  PDF  ( 2.1M )
- Supercritical Fluid Extraction in the Analysis of PCDD/PCDFs and PCBs in Soil and Sediment and in the Separation of Bioactive Compounds in St. John’s wort (Ylikriittinen uutto dioksiinien ja PCB-yhdisteiden analyysissa maa- ja sedimenttinäytteestä sekä bioaktiivisten aineiden erottamisessa mäkikuismasta)
Mannila Mari , Luonnontieteiden ja ympäristötieteiden tiedekunta, Kemia, 21.11.2003
- Genomic approaches to access the effects of neuroprotective drugs and validity of nonhuman primate models in neurodegenerative diseases (Genomiset lähestymistavat neuroprotektiivisten lääkkeiden vaikutusten selville saamiseen ja apinamallien käyttökelpoisuuden selvittäminen neurodegenatiivisissa sairauksissa)
Marvanova Marketa , Farmaseuttinen tiedekunta, Neurofarmakologia, 12.12.2003 ,  PDF  ( 5.7M )
- Microbial growth on plasterboard and spore-induced cytotoxicity and inflammatory responses in vitro (Mikrobikasvu kipsilevyllä sekä itiöiden aiheuttamat tulehdusvasteet ja solukuolleisuus in vitro)
Murtoniemi Timo , Luonnontieteiden ja ympäristötieteiden tiedekunta, Biokemia, 18.6.2003 ,  PDF  ( 528k )
- Cardiovascular Autonomic Regulation in Patients with Sustained Hypertension of Different Etiology and Severity (Kardiovaskulaarinen autonominen säätely etiologialtaan ja vaikeusasteeltaan erityyppisissä hypertensioissa)
Mussalo Hanna , Lääketieteellinen tiedekunta, Kliininen fysiologia, 29.8.2003 ,  PDF  ( 368k )
- Dermal Exposure Assessment of Chemicals – an Essential Part of Total Exposure Assessment at Workplaces (Ihoaltistumisen arviointi – tärkeä osa kokonaiskemikaalialtistumisen arviointia työpaikoilla)
Mäkinen Milja , Luonnontieteiden ja ympäristötieteiden tiedekunta, Ympäristötieteet, 19.12.2003 ,  PDF  ( 797k )
- Peatland vegetation and carbon gas dynamics under increasing UV-B radiation and ozone concentration (Kohoavan UV-B-säteilyn ja otsonipitoisuuden vaikutukset soiden kasvillisuuteen ja kaasudynamiikkaan)
Niemi Riikka , Luonnontieteiden ja ympäristötieteiden tiedekunta, Ympäristötiede, 13.6.2003 ,  PDF  ( 4.3M )
- The effects of intrauterine growth retardation on lung function at school age (Sikiökautisen kasvuhäiriön vaikutus keuhkojen toimintaan kouluiässä)
Nikolajev Kari , Lääketieteellinen tiedekunta, Lastentaudit, 13.6.2003 ,  PDF  ( 4.1M )
- Sensitivity of CH4 and N2O Dynamics in Boreal Peatlands to Anthropogenic and Global Changes (Ihmistoiminnan ja globaalimuutoksen vaikutukset boreaalisten turvemaiden metaani- ja dityppioksidipäästöihin)
Nykänen Hannu , Luonnontieteiden ja ympäristötieteiden tiedekunta, Ympäristötiede, 5.12.2003 ,  PDF  ( 1.7M )
- Heat Shock Response and Gastrointestinal Mucosal Defense (Lämpösokkivasteen vaikutus mahasuolikanavan limakalvon puolustusmekanismeihin)
Oksala Niku , Lääketieteellinen tiedekunta, Kirurgia, 17.6.2003 ,  PDF  ( 4.5M )
- In Search of Factors Affecting SME Performance: the Case of Eastern Finland
Pasanen Mika , Informaatioteknologian ja kauppatieteiden tiedekunta, Pk-yritysten johtaminen, 29.11.2003 ,  PDF  ( 953k )
- Occupational health and safety profile of Punjab, Pakistan and stategies for its improvement (Työterveys ja turvallisuus sekä suunnitelmat niiden kehittämiseksi Punjabissa Pakistanissa)
Pasha Tariq Sultan , Luonnontieteiden ja ympäristötieteiden tiedekunta, Ympäristötiede, 14.11.2003 ,  PDF  ( 8.7M )
- Sosiaali- ja terveysalan yhteistyöosaamisen kehittäminen – koulutuskokeilun arviointitutkimus
Paukkunen Leena , Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta, Hoitotiede, 14.11.2003 ,  PDF  ( 8.2M )
- Assessment of left atrial and left ventricular function by three-dimensional echocardiography in children (Kolmiulotteinen ultraääni vasemman eteisen ja vasemman kammion toiminnan tutkimisessa lapsilla)
Poutanen Tuija , Lääketieteellinen tiedekunta, Lastentaudit ja lasten kardiologia, 16.5.2003 ,  PDF  ( 7.6M )
- Hyperinsulinaemia and the risk of cardiovascular disease. The 22-year follow-up results of the Helsinki Policeman Study (Suurentunut veren insuliinipitoisuus sydän- ja verisuonitautien vaaran ennustajana. Helsingin Poliisitutkimuksen 22-vuotisseurannan tulokset)
Pyörälä Marja , Lääketieteellinen tiedekunta, Sisätaudit, 9.5.2003 ,  PDF  ( 15.1M )
- Streptomycetes in indoor environments – PCR based detection and diversity (Streptomykeettien toteaminen ja monimuotoisuus sisäympäristössä)
Rintala Helena , Luonnontieteiden ja ympäristötieteiden tiedekunta, Ympäristötiede, 21.2.2003 ,  PDF  ( 248k )
- Physical Activity and the Risk of Breast Cancer (Liikunta ja rintasyöpävaara)
Rintala Pirjo , Lääketieteellinen tiedekunta, Liikuntalääketiede, 22.11.2003
- Association of lycopene and dietary intake of fruits, berries and vegetables with atherosclerosis and cardiovascular diseases. Epidemiologic evidence. (Lykopeenin sekä hedelmien, marjojen ja kasvisten käytön yhteys ateroskleroosiin ja sydän- ja verisuonitautitapahtumien riskiin, epidemiologinen näyttö)
Rissanen Tiina , Lääketieteellinen tiedekunta, Epidemiologia, 13.6.2003 ,  PDF  ( 5.6M )
- Gene transfer for blood and lymphatic vessel growth (Geeninsiirto veri- ja imusuonten kasvattamiseksi)
Rissanen Tuomas , Lääketieteellinen tiedekunta, Molekulaarinen lääketiede, 13.12.2003 ,  PDF  ( 2.6M )
- Serum Sialic Acid in Clinical Diagnostics (Seerumin sialihappomäärityksen käyttö kliinisessä työssä)
Romppanen Jarkko , Lääketieteellinen tiedekunta, Kliininen kemia, 23.8.2003 ,  PDF  ( 541k )
- Transgenic Rats with Activated Polyamine Catabolism. Spermidine Depletion Inhibits Hepatic Cell Proliferation and Causes Acute Pancreatitis (Siirtogeenisten rottien aktivoitunut polyamiini katabolia. Spermidiinin puutos ehkäisee maksasolujen uusiutumista ja aiheuttaa akuutin haimatulehduksen.)
Räsänen Tiina-Liisa , Luonnontieteiden ja ympäristötietieden tiedekunta, Eläinbioteknologia, 13.12.2003 ,  PDF  ( 3.5M )
- Methane oxidation in forest soils as affected by environmental changes (Ympäristömuutosten vaikutus metsämaan metaanin hapetukseen)
Saari Anne , Luonnontieteiden ja ympäristötieteiden tiedekunta, Ympäristötiede, 14.11.2003 ,  PDF  ( 2.4M )
- Compatibility of the Totally Replaced Hip. Reduction of Wear by Amorphous Diamond Coating (Tekolonkan kestävyyden parantaminen timanttipinnoitteella)
Santavirta Seppo , Luonnontieteiden ja ympäristötieteiden tiedekunta, Sovellettu fysiikka, 22.3.2003 ,  PDF  ( 2.3M )
- Ammattitaidon ylläpitäminen apteekissa - farmaseuttien ja proviisoreiden kouluttautuminen normiteorian viitekehyksessä
Savela Eeva , Farmaseuttinen tiedekunta, Sosiaalifarmasia, 15.2.2003 ,  PDF  ( 1.8M )
- Serological rapid tests for detection of human and rodent hantavirus infections (Serologiset pikatestit ihmisen ja jyrsijöiden hantavirusinfektioiden toteamiseen)
Sirola Helena , Luonnontieteiden ja ympäristötieteiden tiedekunta, Biokemia, 5.9.2003 ,  PDF  ( 7.9M )
- Early postmenopausal bone loss – population-based studies on risk and preventive factors and their interactions (Vaihdevuosi-ikäisten naisten luun menetyksen riski- ja suojatekijät sekä niiden yhteisvaikutukset)
Sirola Joonas , Lääketieteellinen tiedekunta, Ortopedia ja traumatologia, 13.9.2003 ,  PDF  ( 10.0M )
- Clinical course and outcome in intensive care: methodological aspects with special reference to early circulatory failure (Kliininen kulku ja selviytyminen tehohoidossa: menetelmiin ja erityisesti äkilliseen verenkierron vajavuuteen liittyviä näkökohtia)
Suistomaa Matti , Lääketieteellinen tiedekunta, Anestesiologia, 12.12.2003 ,  PDF  ( 272k )
- Ionic strength- and pH-responsive grafted polymer membranes and biodegradable polymers for pharmaceutical applications
(Ionivahvuus- ja pH –sensitiivisten oksastettujen polymeerimembraanien ja biohajoavien polymeerien farmaseuttiset sovellukset)
Tarvainen Tommy , Farmaseuttinen tiedekunta, Farmasian teknologia, 8.2.2003 ,  PDF  ( 7.7M )
- Design and synthesis of novel (1-hydroxyethylidene) -1,1-bisphosphonic adic derivatives as possible prodrugs of etidronate (Etidronihapon uusien aihiolääkkeiden suunnittelu ja valmistus)
Turhanen Petri , Luonnontieteiden ja ympäristötieteiden tiedekunta, Synteettinen kemia, 11.1.2003
- Rintakivun psyykkiset ulottuvuudet
Valkamo Mari , Lääketieteellinen tiedekunta, Psykiatria, 28.11.2003 ,  PDF  ( 5.8M )
- Information Processing in Acute Psychosis (Aistimuksien käsittelyn häiriöt psykoosissa)
Valkonen-Korhonen Minna , Lääketieteellinen tiedekunta, Psykiatria, 14.11.2003 ,  PDF  ( 7.1M )
- Terveyskeskusten radiologinen tuotanto Itä-Suomen neljässä sairaanhoitopiirissä
Vesala Hilkka-Helena , Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta, Terveyshallintotiede, 12.12.2003 ,  PDF  ( 6.0M )
- Inhibins and Activins in the Ovary and the Adrenal Cortex (Inhibiinit ja aktiviinit munasarjan ja lisämunuaiskuoren toiminnassa
Vänttinen Teemu , Lääketieteellinen tiedekunta, Lastentaudit, 28.2.2003 ,  PDF  ( 5.8M )
- Euroopan unionin lääkevalvonnan kehitys ja lääkeinformaatio - sisämarkkinoita vai kansanterveyttä?
Wahlroos Hannes , Farmaseuttinen tiedekunta, Sosiaalifarmasia, 8.3.2003 ,  PDF  ( 878k )
- Design and synthesis of novel prolyl oligopeptidase inhibitors (Uusien prolyylioligopeptidaasi-estäjien suunnittelu ja synteesi)
Wallén Erik , Farmaseuttinen tiedekunta, Farmaseuttinen kemia/Lääkeainekemia, 6.9.2003 ,  PDF  ( 6.0M )
- The role of Aß-peptide on spatial memory, EEG, auditory evoked potential and nicotinic cholinergic receptors in A/P transgenic mice (Amyloidi ß-peptidin osuus Alzheimerin taudin mallina käytettävien A/P siirtogeenisten hiirten paikkamuistihäiriössä, EEG- ja kuuloherätevastelöydöksissä sekä kolinergisissa nikotiinireseptoreissa tavatuissa muutoksissa)
Wang Jun , Lääketieteellinen tiedekunta, Neurotieteet, 20.3.2003 ,  PDF  ( 1022k )
- Immune response of cow-asthmatic patients against the major bovine allergen Bos d 2, a lipocalin protein (Lehmäastmapotilaiden immuunivaste lehmähilseen pääallergeenia, lipokaliini proteiini Bos d 2 vastaan)
Zeiler Thomas , Lääketieteellinen tiedekunta, Immunologia, 11.4.2003 ,  PDF  ( 6.6M )
 
Kuopion yliopisto, PL 1627, 70211 Kuopio, vaihde: 0207 87 2211, s-posti:etunimi.sukunimi@uku.fi