Paukkunen Leena 14.11.2003

Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta

Hoitotiede

Sosiaali- ja terveysalan yhteistyöosaamisen kehittäminen – koulutuskokeilun arviointitutkimus

Vastaväittäjä: Professori Sirpa Janhonen, Oulun yliopisto
Kustos: Professori Kerttu Tossavainen, Kuopion yliopisto

Väitöskirjan tiivistelmä:

Sosiaali- ja terveysalan moniammatillista yhteistyöosaamista voi oppia

Viime vuosina sosiaali- ja terveysalan yhteistyöosaamisen tarve on entisestään kasvanut esimerkiksi sosiaali- ja terveydenhuollon yhteisten asiakkaiden, vanhusten, lastensuojelun asiakasperheiden sekä mielenterveys- ja päihdeongelmaisten hoidossa. Monipuolistuvien ja vaikeutuvien ongelmien tunnistaminen ja hoito vaatii uutta osaamista, johon moniammatillinen yhteistyö tarjoaa ratkaisun. Tähän asti yhteistyötä on yritetty kehittää lähinnä hallinnollisilla ratkaisuilla. Tämän väitöskirjatutkimuksen tulokset osoittavat, että moniammatillinen koulutus on avainasemassa sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistyöosaamisen edistämisessä ja että yhteistyöosaamista voidaan opettaa ja oppia ammatillisessa koulutuksessa. Suomessa ei ole aiemmin tutkittu sosiaali- ja terveysalan moniammatillista koulutusta eikä sen vaikutuksia käytännön työhön. Myöskään yhteistyöosaamisen opettamiseen ja oppimiseen ei ole riittävästi kiinnitetty huomiota.

Tutkimuksessa kuvattiin ja arvioitiin sosiaali- ja terveysalan ammatillisen koulutuksen yhteistoimintakokeilun toteutusta ja vaikutuksia sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistyöhön. Yhteistoimintakokeilun keskeisenä tavoitteena oli yhteistyöosaamisen oppiminen. Kokeilun tuottivat vuosina 1991-1995 Kuopion yliopiston hoitotieteen, sosiaalitieteiden ja terveyshallinnon ja -talouden laitokset, Kuopion ja Mikkelin terveydenhuolto-oppilaitokset, Otavan sosiaalialan ja Ylä-Savon sosiaali- ja terveysalan oppilaitokset. Tutkimus koostui kolmivaiheisesta kuuden vuoden seuranta-ajan käsittävästä pitkittäistutkimuksesta (mittaukset koulutuksen alussa ja lopussa sekä noin kahden vuoden työkokemuksen jälkeen) ja poikittaistutkimuksesta (mittaus noin kahden vuoden työkokemuksen jälkeen). Tutkimuksessa oli koe- ja kontrolliryhmäasetelma, jossa koeryhmän muodostivat kokeiluun osallistuneet neljä opiskelijaryhmää (sosiaaliohjaajat, sosiaalikasvattajat, sisätauti-kirurgiset sairaanhoitajat, terveydenhoitajat) ja kontrolliryhmän näille ryhmille valitut perinteisesti opiskelleet (N=143). Tuloksia koulutuksen vaikutuksista yhteistyöosaamiselle syvennettiin vielä kokeiluun osallistuneiden ja perinteisesti opiskelleiden joukosta koottujen ryhmien haastatteluilla. Tällainen tutkimusasetelma varmisti tutkimustulosten vahvan tieteellisen näytön.

Tulosten mukaan eri tavalla kouluttautuneilla oli eroja näkemyksissä yhteistyöosaamisen oppimisen edistäjistä, yhteistyöosaamisen toteutumisesta ja omasta yhteistyöosaamisestaan. Sosiaali- ja terveysalan yhteistoimintakokeiluun osallistuneet korostivat koulutuksen merkitystä sekä yhteistyöosaamisen oppimisessa että sosiaali- ja terveydenhuollon käytännön yhteistyössä perinteisesti opiskelleita enemmän. Heillä oli kontrolliryhmää myönteisemmät, laaja-alaisemmat ja asiakkaan hoidon ja palvelun kannalta tarkoituksenmukaisemmat näkemykset yhteistyöosaamisesta.

Tutkimus tuotti uutta tietoa sosiaali- ja terveysalan koulutuksen suunnittelijoille ja toteuttajille sekä moniammatillista yhteistyötä käytännön työssä kehittäville. Viime kädessä tulokset hyödyttävät eniten sosiaali- ja terveydenhuollon asiakkaita, joiden kokonaisvaltainen hoito edellyttää sosiaali- ja terveydenhuollon työntekijöiden yhteistoimin toteuttamaa saumatonta palvelu- ja hoitoketjua.


Kuopion yliopiston julkaisuja E. Yhteiskuntatieteet 103. ISBN 951-781-942-0

Kuopion yliopisto
Viestintä
tiedotus_at_uku.fi