Kankkunen Päivi 21.2.2003

Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta

Hoitotiede

Parents’ Perceptions and Alleviation of Children’s Postoperative Pain at Home after Day Surgery (Vanhempien käsityksiä lasten leikkauskivusta ja sen lievittäminen päiväkirurgisen leikkauksen jälkeen kotona)

Vastaväittäjä: Professori (emerita) Sirkka Lauri, Turun yliopisto
Kustos: Professori Katri Vehviläinen-Julkunen, Kuopion yliopisto

Väitöskirjan tiivistelmä:

Päiväkirurgisesti hoidettu lapsi kotona - kuinka vanhemmat hoitavat lapsen kipua?

Tutkimuksessa etsittiin tekijöitä, jotka selittävät 1-6 -vuotiaiden lasten leikkauskivun voimakkuutta kotona päiväkirurgisen toimenpiteen jälkeen. Tutkimuksessa käytetty polkumalli osoitti, että lapsen ikä, tehty leikkaus ja vanhempien käsitykset lasten kipulääkkeistä selittivät heidän lapsilleen käyttämiään kivunlievitysmenetelmiä.

Tutkimusaineisto ja menetelmät

Tutkimuksessa haastateltiin ensin 17 perhettä ja sen jälkeen kerättiin aineisto kahdessa kyselytutkimuksessa, joihin osallistui 85 vanhempaa vuonna 2000 ja 310 isää ja äitiä vuonna 2000 -2001. Valtaosa perheiden 1-6 -vuotiaista lapsista oli ollut korvan, nenän tai nielun alueen leikkauksessa.

Lapsilla on voimakasta kipua leikkauksen jälkeen

Tulokset osoittivat, että kolmanneksella lapsista oli kohtalaista tai voimakasta kipua sekä useita käyttäytymismuutoksia leikkauksen jälkeen kotona.

Vanhempien käsitykset lasten kivusta ja sen hoidosta osittain virheellisiä

Vanhemmilla oli sekä asianmukaisia että osittain virheellisiä käsityksiä lasten kyvystä tuntea kipua ja lasten kipulääkkeiden vaarallisuudesta. Valtaosa vanhemmista piti lasten kivun ennaltaehkäisyä tärkeänä, mutta kuitenkin uskoi, että kipu kuuluu aina leikkaushoitoon. Vanhemmat pitivät tärkeänä antaa kipulääkkeitä lapselle ennen kuin kipu on voimakasta, mutta osa vanhemmista antoi leikkauksen jälkeen kipulääkettä vähemmän kuin sairaalan ohjeissa neuvottiin antamaan. Osa vanhemmista pitikin lasten kipulääkkeitä vaarallisina mahdollisten sivuvaikutusten vuoksi.

Vanhemman ja lapsen sukupuolella yhteyttä käsityksiin lasten kivusta ja sen lievittämiseen

Isät odottivat äitejä enemmän lastensa sietävän kipua ja poikien odotettiin kestävän kipua enemmän kuin tyttöjen. Isät myös uskoivat äitejä enemmän lasten kipulääkkeiden vaarallisuuteen ja pitivät niitä tarpeellisena ainoastaan voimakkaan kivun hoidossa. Vanhemmat olivat antaneet kipulääkkeitä sekä tytöille että pojille, mutta ei-lääkkeellisiä kivunlievitysmenetelmiä oli käytetty enemmän tyttöjen kuin poikien kivun lievittämiseen.

Lasten kivunlievitys päiväkirurgian haasteena

Tulosten perusteella päiväkirurgisessa toimenpiteessä olevien lasten vanhempien ohjaamista on syytä kehittää. Heille tulisi antaa enemmän tietoa kipulääkkeiden turvallisuudesta ja tarpeellisuudesta lapselle. Vanhempia on myös hyvä ohjata käyttämään ei-lääkkeellisiä menetelmiä lastensa leikkauskivun lievittämiseksi. Vanhempien kanssa tulisi myös keskustella sekä tyttöjen että poikien oikeudesta kivunlievitykseen. Tarvitaan myös tutkimuksia kuvaamaan kuinka vanhempien käsitykset lasten kivusta siirtyvät seuraavalle sukupolvelle suomalaisessa kulttuurissa. Tutkimuksia tarvitaan myös selvittämään lasten omia kokemuksia kivustaan ja sen lievittämisestä kotona päiväkirurgisen toimenpiteen jälkeen.


Kuopion yliopiston julkaisuja E. Yhteiskuntatieteet. ISBN 951-781-939-0

Kuopion yliopisto
Viestintä
tiedotus_at_uku.fi