Kolehmainen Marjukka 10.5.2003

Lääketieteellinen tiedekunta

Kliininen ravitsemustiede

Metabolic Studies on Adipose Tissue in Severe Obesity (Rasvakudoksen aineenvaihdunta sairaalloisessa lihavuudessa)

Vastaväittäjä: Professori Risto Huupponen, Turun yliopisto
Kustos: Professori, rehtori Matti Uusitupa, Kuopion yliopisto

Väitöskirjan tiivistelmä:

Lihavuuteen liittyy useita aineenvaihdunnan muutoksia, jotka voivat johtaa insuliiniresistenssiin, korkeaan verenpaineeseen ja lipidiaineenvaihdunnan häiriöiden kehittymiseen. Lihavuuden jatkuva lisääntyminen on yhä enemmän kohdistanut tutkimusmielenkiintoa lihavuudelle altistaviin tai sen aiheuttamiin aineenvaihdunnan ja fysiologian muutoksiin. Näihin kuuluvat rasvan varastoitumista ja hyväksikäyttöä elimistössä säätelevät mekanismit. Rasvakudos on osoittautunut olevan yksi tärkeimmistä säätelyyn osallistuvista kudoksista. Tämän väitöskirjatyön tarkoituksena oli selvittää rasvakudoksen aineenvaihdunnan muutoksia sekä rasvakudoksen aineenvaihduntaa säätelevien entsyymien (hormonisensitiivisen lipaasin, lipoproteeinilipaasin) ja rasvasolujen erilaistumista säätelevien geenien (PPARγ, SREBP1c) ilmentymisen muutoksia, jotka voivat altistaa lihavuuden kehittymiselle. Tutkimukseen osallistui sairaalloisesti lihavia henkilöitä, jotka olivat menossa mahapantaleikkaukseen laihduttamista varten. Tutkittavien rasvakudoksen aineenvaihduntaa selvitettiin useita menetelmiä käyttäen ennen ja jälkeen pitkäaikaisen laihduttamisen.

Laihtumisen seurauksena rasvan varastoitumista ja vapautumista rasvakudoksesta säätelevien entsyymien, lipoproteiinilipaasin ja hormonisensitiivisen lipaasin ilmentyminen muuttui eri tavoin miehillä ja naisilla. Naisilla hormonisensitiivisen lipaasin määrä väheni ja lipoproteiinilipaasin määrä lisääntyi. Näitä muutoksia ei havaittu miehillä, mutta laihduttamisen myötä miehillä rasvakudoksen lipolyyttinen aktiivisuus (rasvan vapautumisen määrä) herkistyi. Lisäksi rasvasolujen muodostumista säätelevän geenin, PPARγ:n ilmentyminen poikkesi sukupuolten välillä. Naisilla tätä geeniä ilmentyi enemmän mahan ja lantion alueen ihonalaisessa rasvakudoksessa kuin mahaontelon sisäisessä rasvakudoksessa. Miehillä näitä alueellisia eroja ei havaittu. Kuitenkaan laihduttamisella ei ollut vaikutusta tämän geenin ilmentymiseen. Sen sijaan toisen rasvakudoksen muodostumista säätelevän geenin, SREBP1c:n ilmentyminen lisääntyi laihduttamisen vaikutuksesta sekä naisilla että miehillä. Havaitsemamme muutokset voidaan osittain selittää lihavuudessa vallitsevalla insuliiniresistenssillä (insuliinin heikentyneellä vaikutuksella) ja insuliiniherkkyyden parantumisella laihdutuksen myötä, sillä insuliini säätelee tutkittujen geenien ilmentymistä rasvakudoksessa.

Tämä väitöskirjatyö antaa uutta tietoa rasvakudoksen aineenvaihduntaan liittyvistä sukupuolten välisistä eroista lihavuudessa ja laihtumisen jälkeen. Naisilla aineenvaihdunnan muutokset saattavat edesauttaa rasvan varastoitumista, ja siten hankaloittaa painon pudotusta. Lisäksi geenien ilmentymisessä havaitut sukupuolten väliset erot voivat osaltaan selittää naisille tyypillistä lantion ja yleensä ihonalaisen rasvakudoksen kertymistä sekä miehille tyypillistä vatsanalueelle ja erityisesti vatsaontelon sisään kertyvää rasvakudosta. Lihavuuteen liittyvät rasvakudoksen aineenvaihdunnan muutokset näyttävät kuitenkin pääosin palautuvan laihtumisen myötä ja ovat siten lihomisesta johtuvia.


Kuopion yliopiston julkaisuja D. Lääketiede. ISBN 951-781-341-4

Kuopion yliopisto
Viestintä
tiedotus_at_uku.fi