Viinamäki Tanja, sosiaalipolitiikka (13.12.1997)


Yhteiskuntatieteellisessä tiedekunnassa esitettiin 13.12.1997 tarkastettavaksi FK Tanja Viinamäen väitöskirja Opettajien ja sosiaalityöntekijöiden psyykkinen rasittuneisuus. Vastaväittäjänä oli dosentti Kaj Koskela Helsingistä ja väitöstilaisuuden valvojana professori Pauli Niemelä Kuopion yliopistosta.

Väitöskirjan tiivistelmä

Opetus- ja sosiaalityö on ihmissuhdetyötä, jossa työntekijän oma persoona on tärkeä työväline. Molempien ammattiryhmien työntekijöiden työ suuntautuu muihin ihmisiin. Kummassakin ammatissa työntekijältä vaaditaan itsenäisiä ratkaisuja, uusien asioiden oppimista ja yhteistyökykyä. Hyvä psyykkinen terveys auttaa työntekijää jaksamaan, sietämään ja selvittämään omaan työhönsä liittyviä ongelmia.

Tutkimuksen aineiston muodosti satunnaisotanta työssä olevista naisluokanopettajista (n=350) ja naissosiaalityöntekijöistä (n=350). Tutkimus toteutettiin postikyselynä.

Mielenterveyden häiriö todettiin opettajista 41 %:lla ja sosiaalityöntekijöistä 46 %:lla. Neljännes sekä opettajista että sosiaalityöntekijöistä arvioitiin ainakin lievästi masentuneiksi. Opettajilla psyykkistä rasittuneisuutta selittivät vähäinen sosiaalinen tuki, halu vaihtaa opettajan työ muuhun työhön, riittämätön mahdollisuus keskustella työasioista työtoverin kanssa ja toistuva alkoholin käyttö. Sosiaalityöntekijöillä vastaavia tekijöitä olivat vähäinen sosiaalinen tuki, riittämätön mahdollisuus keskustella työhön liittyvistä asioista työtovereiden kanssa ja runsaat työstä poissaolot.

Tulosten perusteella luokanopettajat ja sosiaalityöntekijät ovat psyykkisesti rasittuneita. Perusväestöön verrattuna opettajilla ja sosiaalityöntekijöillä ilmeni mielenterveyden häiriö lähes kaksi kertaa useammin. Mielenterveysasiat ja oma jaksaminen olisi saatava työpaikoilla yleisiksi keskustelun kohteiksi. Työnohjaus, tukiverkostot, työn sisältöjen uudelleen arviointi ja tarvittaessa hoitoonohjaus saattaisivat olla hyödyllisiä preventiiviä ja hoidollisia menetelmiä.


Kuopion yliopisto
Tiedotusyksikkö

tiedotus_at_uku.fi