Harri Marja: hoitotiede (31.10.1997)


Yhteiskuntatieteellisessä tiedekunnassa esitettiin 31.10.1997 tarkastettavaksi THL Marja Harrin väitöskirja Nurse Educators' Well-Being at Work in Finland (Suomalaisten terveydenhuollon opettajien hyvinvointi työelämässä). Vastaväittäjänä oli professori Maija Hentinen Oulun yliopistosta ja väitöstilaisuuden valvojana professori Katri Vehviläinen-Julkunen Kuopion yliopistosta.

Väitöskirjan tiivistelmä:

Tutkimuksessa selvitettiin terveydenhuollon opettajien työelämän laatua ihmisen hyvinvoinnin näkökulmasta. Aineisto koottiin vuosina 1989-1995. Tutkimukseen osallistui 625 terveydenhuollon opettajaa ja heidän 409 elämänkumppaniaan.

Opettajat pitävät työtään haasteellisena ja mielenkiintoisena. Yhteistyö opiskelijoiden ja lähityötovereiden kanssa sekä vapaus järjestellä omaa työskentelyään (verrattuna esimerkiksi sairaalatyöhön) ovat hyvinvointia edistäviä asioita työelämässä. Hyvinvointia haittaavia seikkoja ovat liian suuri työmäärä, jatkuvat muutokset sekä opetustyön organisointiin liittyvät ongelmat. Ihmisten voimavarojen käytön ongelmiksi nimettiin: opetustyön liian vähäinen painotus suhteessa muihin tehtäviin sekä yksilöllisen erikoisosaamisen sivuuttaminen opetusalueiden määräytymisessä. Suhteet organisaatioiden johtoon ja ilmapiiri, varsinkin suurissa oppilaitoksissa, eivät kaikilta osin edistä yksilön hyvinvointia työssä.

Nuoruus, avio- tai avosuhteessa eläminen, pysyvä virkasuhde pienessä oppilaitoksessa maaseudulla ja lukio-pohjakoulutus olivat myönteisesti yhteydessä yhteen tai useampaan työelämän piirteeseen. Puolisoiden käsitykset terveydenhuollon opettajien työelämästä olivat opettajien omia käsityksiä kielteisempiä.

Jatkuvat ja liian nopeat muutokset, kohtuuton työmäärä ja työn organisoinnin vaikeudet nimettiin tärkeimmiksi asioiksi, joihin pitäisi välittömästi puuttua työyhteisöissä. Terveydenhuollon opettajat toivovat työelämänsä arkeen nykyistä todellisempaa ihmisen moninaisuuden ja yksilöiden erilaisuuden arvostamista ja huomioon ottamista.