Sonninen Ansa: Hoitotiede (16.5.1997)


Yhteiskuntatieteellisessä tiedekunnassa esitettiin 16.5.1997 tarkastettavaksi THM Ansa Sonnisen väitöskirja Testing reliability and validity of the Finnish version of the Appraisal of Self-Care Agency (ASA) Scale with elderly Finns (Itsehoitovalmiuksien arviointi -mittarin testaus ikääntyvillä suomalaisilla). Vastaväittäjänä oli apulaisprofessori Sirpa Janhonen Oulun yliopistosta ja väitöstilaisuuden valvojana professori Katri Vehviläinen-Julkunen Kuopion yliopistosta.

Väitöskirjan tiivistelmä:

Itsehoitovalmiuksien arviointi -mittarin testaus ikääntyvillä suomalaisilla

Itsehoito kuuluu ihmisen jokapäiväiseen elämään. Itsehoidolla tässä tutkimuksessa tarkoitetaan ihmisen kaikenmoista toimintaa oman terveyden, elämän ja hyvinvoinnin ylläpitämiseksi ja edistämiseksi. Se on välttämätöntä toimintaa ja edellytys hyvinvoinnin kannalta. Myös terveyspoliittisessa keskusteluissa itsehoidon merkitys on tunnistettu ja korostettu. Terveydenhuollon tehtävänä on väestön, ryhmien, perheiden sekä yksittäisen henkilön itsehoitovalmiuksien vahvistaminen. Pystyäkseen vahvistamaan itsehoitovalmiuksia on yksittäisellä työntekijällä oltava keinoja tunnistaa niitä. Toisaalta on tärkeää saada tietoa myös väestön itsehoitovalmiuksista terveydenhuollon suunnittelun pohjaksi. Itsehoito on tarpeellista olipa yhteiskunnan taloudellinen tilanne mikä tahansa, ei vain silloin kun yhteiskunnan voimavarat ovat vähissä.

Tutkimuksen tarkoituksena oli testata Yhdysvalloissa kehitetyn hoitotieteelliseen itsehoitoteoriaan perustuvan Itsehoitovalmiuksien arviointi - mittarin käyttö-kelpoisuutta ja luotettavuutta Suomessa. Mittarilla arvioidaan yleisiä valmiuksia vastata oman terveyden, elämän ja hyvinvoinnin ylläpitämistä ja edistämistä koskeviin vaatimuksiin.

Mittaria testattiin 65-vuotiailla ja sitä vanhemmilla kuopiolaisilla. Otokseen kuului kotona asuvia, kotisairaanhoidon apua saavia ja laitoksessa asuvia ikääntyviä. Otoksen koko oli 297. Tutkimusaineisto koottiin haastattelemalla vuosina 1991-1993.

Tutkimuksessa Itsehoitovalmiuksien arviointi -mittari todettiin pysyväksi ja sisäisesti johdonmukaiseksi ja jotakuinkin luotettavaksi itsehoitovalmiuksien mittariksi. Tutkimuksissa mittareissa on pyritty käyttämään sekä myönteisiä että kielteisiä väittämiä tai kysymyksiä. Niiden tarkoituksena on ollut poistaa vastaajien taipumusta olla samaa mieltä väittämien kanssa. Tässä tutkimuksessa pystyttiin todistamaan tähän liittyvä ongelma: kaikki vastaajat eivät huomanneet kielteisiä väittämiä vaan vastasivat niihin niin kuin ne olisivat myönteisiä. Tämä kyseenalaistaa mittarin luotettavuutta. Tästä syystä Itsehoitovalmiuksien arviointi -mittari ei ole vielä käyttökelpoinen, vaan sitä täytyy kehittää kielteisten väittämien osalta. Tämän tuloksen perusteella negatiivisten väittämien käyttämistä mittareissa yleisesti on syytä arvioida tarkemmin. On selvitettävä onko ongelma vain ikääntyviä koskeva kyselytekninen ongelma vai onko ihmisillä yleisemminkin vaikeuksia mieltää kielteisesti sanottuja väittämiä oikealla tavalla.


Kuopion yliopisto
Tiedotusyksikkö

tiedotus_at_uku.fi