Kuopion yliopisto Kuopion yliopisto Terveys, ympäristö, hyvinvointi
Tutustu yliopistoon Opiskelu Tutkimus Ajankohtaista In English
 
Tapahtumat
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
 
Tiedotteet
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
 
Apurahat
 
Työpaikat

Tiedotteet 2009

Hyvien käytäntöjen jalkauttaminen parantaa työhyvinvointia sosiaali- ja terveysalalla

Aika: 17.03.2009

Kuopion yliopisto ja Työterveyslaitos käynnistävät useiden Pohjois-Savon kuntien ja yritysten kanssa laajan yhteistyöhankkeen, jonka tavoitteena on terveyttä ja hyvinvointia lisäävien hyvien käytäntöjen juurruttaminen sosiaali- ja terveyspalveluiden työyhteisöihin. Vuosina 2009–2011 toteutettavasta hankkeesta vastaa Kuopion yliopiston Hyvinvointitutkimuskeskus KWRC yhdessä Työterveyslaitoksen kanssa. Hankkeen johtajana toimii professori Juha Kinnunen. Itä-Suomen lääninhallitus on myöntänyt hankkeelle 433 000 euroa ESR/Valtio -osarahoitusta.

Terveyttä ja hyvinvointia edistävät hyvät käytännöt -hanke vastaa akuuttiin tarpeeseen. Sosiaali- ja terveysalan työyhteisöihin kohdistuu lähivuosina useita yhtäaikaisia muutoshaasteita, kuten väestön ikääntyminen, kiristyvä taloustilanne ja paheneva työvoimapula. Samanaikaisesti on käynnissä erilaisia uudistuksia, jotka muuttavat sosiaali- ja terveysalan rakenteita ja toimintatapoja toisenlaisiksi. Syvälliset työyhteisöjä koskevat muutokset haastavat pitämään huolta sosiaali- ja terveysalan henkilöstön jaksamisesta, terveydestä ja työhyvinvoinnista.

Ajankohtainen hanke on herättänyt kiinnostusta kunta- ja yrittäjäsektorilla. Lopulliset yhteistyöneuvottelut mukanaolosta kiinnostuneiden tahojen kanssa käydään lähiviikkoina. Hanke koostuu kolmesta toisiinsa liittyvästä osiosta, joissa sovelletaan Työterveyslaitoksella ja Kuopion yliopistossa kehitettyjä hyviä käytäntöjä.

Ikä voimavaraksi

Työ ja ikä -osahanke pureutuu ikääntymisen haasteisiin työyhteisöissä. Hankkeeseen osallistuvien työyhteisöjen esimiehille järjestetään Työterveyslaitoksella kehitetty Ikä voimavaraksi -valmennusohjelma. Tavoitteena on antaa perustietoa ja ideoita sekä kehittää yhteistyössä ratkaisumalleja ikähaasteiden kohtaamiseen. Valmennusohjelma koostuu moduuleista, jotka voidaan räätälöidä osallistujien tarpeiden mukaan.

Samaan hankeosioon kuuluu Menestyväksi hoitoalan senioriksi -osahanke, jossa koulutetaan ryhmävalmentajia vanhustenhuollon ja pitkäaikaissairaanhoidon organisaatioihin Työterveyslaitoksella kehitetyllä Työuran uurtaja -ryhmävalmennusmenetelmällä. Tavoitteena on lisätä työmotivaatiota, innovatiivisuutta ja tuottavuutta sekä vähentää sairauspoissaoloja.

Terveyden edistämiselle kriteerit

Toisen hankeosion tavoitteena on terveyttä edistävän kriteeristön kehittäminen sosiaali- ja terveysalalle. Tarkoitus on luoda laaja-alainen, työyhteisöjen kulttuurit huomioiva, terveyttä edistävä kriteeristö johtamisen ja henkilöstöhallinnon välineeksi sekä levittää ja vakiinnuttaa se osaksi työyhteisöjen normaalia toimintaa. Hankkeeseen mukaan lähtevät organisaatiot saavat tuekseen Työterveyslaitoksen asiantuntijapalvelut työpaikan terveyden ja työkyvyn edistämisjärjestelmien rakentamiseksi. Kehittämistyössä keskeinen periaate on yhdessä työskentely työpajoissa ja seminaareissa.

Muutosprosessit hallintaan

Terveydenhuollon henkilöstövoimavarat ja muutoksen johtaminen -osiossa tuetaan ja kehitetään työyhteisöissä tapahtuvien muutosprosessien hallintaa. Lähtökohtana ovat tutkimustyöstä nousevat havainnot, että nykyiset henkilöjohtamisen ja kehittämisen menetelmät ovat riittämättömiä muutosten hallinnassa. Syvälliset muutokset ilman systemaattista henkilöstöön keskittyvää muutosjohtamista voivat haitata sekä työhyvinvointia että muutosohjelmien toteutusta. Tämän osahankkeen tavoitteena on synnyttää yhteistyöorganisaatioiden kanssa prosessi, jossa tuetaan muutosprosessien suunnittelua, toteutusta ja etenemistä, tarjota sekä johdolle että työntekijöille välineitä tarkastella kriittisesti muutosprosessien etenemistä ja oppia niistä, auttaa tunnistamaan keskeiset muutosta estävät tai hidastavat tekijät ja tuottaa arviointitietoa muutoksen tuloksista ja vaikutuksista.
Kuopio Welfare Research Center (KWRC) on Kuopion yliopiston hallinnoima monitieteinen, hyvinvointiin ja hyvinvointipalveluihin keskittyvä tutkimus- ja kehittämiskeskus. Keskuksen kautta pyritään keskittämään voimavaroja sekä edesauttamaan tiedekunta- ja organisaatiorajat ylittävää alan tutkimusta. KWRC tekee kiinteätä yhteistyötä sekä kansallisten että kansainvälisten yhteistyökumppaneiden kanssa.

Lisätietoja:

Juha Kinnunen, professori, KWRC:n johtaja, 040 5675 415, juha.kinnunen(at)uku.fi
Markku Hänninen, KWRC:n projektikoordinaattori, 040 3552 664, markku.hanninen(at)uku.fi
Juha Heikkinen, aluejohtaja, Työterveyslaitos, 046 8515 200, juha.heikkinen(at)ttl.fi

KWRC:n verkkosivut: www.uku.fi/kwrc

 
Kuopion yliopisto, PL 1627, 70211 Kuopio, vaihde: (017) 162 211, s-posti:etunimi.sukunimi@uku.fi